Đang tải...
Tìm thấy 161 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Airpods® GLAMIRA Jasny

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.471 crt - AAA

  19.069.153,00 ₫
  8.925.240  - 132.480.498  8.925.240 ₫ - 132.480.498 ₫
 2. Airpods® GLAMIRA Cuidar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.23 crt - AAA

  14.264.080,00 ₫
  6.367.893  - 185.404.774  6.367.893 ₫ - 185.404.774 ₫
 3. Airpods® GLAMIRA Esperarte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.244 crt - AAA

  21.850.649,00 ₫
  10.420.704  - 124.357.893  10.420.704 ₫ - 124.357.893 ₫
 4. Airpods® GLAMIRA Something

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.593 crt - AAA

  24.621.956,00 ₫
  10.265.045  - 156.282.269  10.265.045 ₫ - 156.282.269 ₫
 5. Airpods® GLAMIRA Tendenza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.236 crt - AAA

  34.116.912,00 ₫
  14.923.796  - 193.569.829  14.923.796 ₫ - 193.569.829 ₫
 6. Airpods® GLAMIRA Kukuman

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.216 crt - AAA

  12.910.409,00 ₫
  6.516.478  - 85.032.615  6.516.478 ₫ - 85.032.615 ₫
 7. Airpods® GLAMIRA Intrepide

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.072 crt - AAA

  9.626.273,00 ₫
  4.733.467  - 56.164.821  4.733.467 ₫ - 56.164.821 ₫
 8. Airpods® GLAMIRA Novus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.273 crt - AAA

  26.196.949,00 ₫
  7.600.718  - 95.023.128  7.600.718 ₫ - 95.023.128 ₫
 9. Airpods® GLAMIRA Unexampled

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.549 crt - AAA

  21.341.218,00 ₫
  8.439.582  - 117.961.699  8.439.582 ₫ - 117.961.699 ₫
 10. Airpods® GLAMIRA Berezia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  19.030.097,00 ₫
  8.716.939  - 114.735.302  8.716.939 ₫ - 114.735.302 ₫
 11. Airpods® GLAMIRA Phecda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.388 crt - AAA

  20.657.729,00 ₫
  7.356.191  - 104.702.328  7.356.191 ₫ - 104.702.328 ₫
 12. Airpods® GLAMIRA Firgun

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.216 crt - AAA

  15.209.077,00 ₫
  7.519.209  - 98.192.925  7.519.209 ₫ - 98.192.925 ₫
 13. Airpods® GLAMIRA Avvio

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng

  0.28 crt - AAA

  20.193.865,00 ₫
  9.050.900  - 132.395.596  9.050.900 ₫ - 132.395.596 ₫
 14. Airpods® GLAMIRA Autore

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.581 crt - AAA

  18.397.270,00 ₫
  7.824.868  - 112.131.543  7.824.868 ₫ - 112.131.543 ₫
 15. Airpods® GLAMIRA Autonomo

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  19.701.980,00 ₫
  9.087.692  - 119.376.785  9.087.692 ₫ - 119.376.785 ₫
 16. Airpods® GLAMIRA Orora

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.055 crt - AAA

  12.083.714,00 ₫
  6.439.214  - 72.169.461  6.439.214 ₫ - 72.169.461 ₫
 17. Airpods® GLAMIRA Attitudino

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.495 crt - AAA

  19.938.582,00 ₫
  8.915.051  - 141.480.455  8.915.051 ₫ - 141.480.455 ₫
 18. Airpods® GLAMIRA Attecehire

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng

  0.07 crt - AAA

  12.122.771,00 ₫
  6.398.460  - 73.641.157  6.398.460 ₫ - 73.641.157 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Airpods® GLAMIRA Assemblea

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  13.325.029,00 ₫
  6.561.478  - 82.867.528  6.561.478 ₫ - 82.867.528 ₫
 21. Airpods® GLAMIRA Avidita

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  29.304.481,00 ₫
  11.934.282  - 174.352.940  11.934.282 ₫ - 174.352.940 ₫
 22. Airpods® GLAMIRA Kumirika

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  20.300.280,00 ₫
  9.667.878  - 118.301.323  9.667.878 ₫ - 118.301.323 ₫
 23. Airpods® GLAMIRA Termes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  21.413.669,00 ₫
  9.945.235  - 133.782.377  9.945.235 ₫ - 133.782.377 ₫
 24. Airpods® GLAMIRA Sumunar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.052 crt - AAA

  10.163.723,00 ₫
  5.349.030  - 56.292.180  5.349.030 ₫ - 56.292.180 ₫
 25. Airpods® GLAMIRA Sijatsi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.028 crt - AAA

  14.347.289,00 ₫
  7.621.095  - 80.886.404  7.621.095 ₫ - 80.886.404 ₫
 26. Airpods® GLAMIRA Risplendere

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  14.529.834,00 ₫
  7.519.209  - 84.777.893  7.519.209 ₫ - 84.777.893 ₫
 27. Airpods® GLAMIRA Pesona

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  14.607.097,00 ₫
  7.172.795  - 83.631.671  7.172.795 ₫ - 83.631.671 ₫
 28. Airpods® GLAMIRA Mandrum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  15.735.773,00 ₫
  8.150.904  - 91.103.340  8.150.904 ₫ - 91.103.340 ₫
 29. Airpods® GLAMIRA Knossos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.304 crt - AAA

  18.997.267,00 ₫
  9.984.858  - 134.942.753  9.984.858 ₫ - 134.942.753 ₫
 30. Airpods® GLAMIRA Hypoge

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.232 crt - AAA

  13.765.122,00 ₫
  6.941.004  - 90.749.568  6.941.004 ₫ - 90.749.568 ₫
 31. Airpods® GLAMIRA Heillaser

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Đen

  0.236 crt - AAA

  18.287.742,00 ₫
  8.293.545  - 107.079.677  8.293.545 ₫ - 107.079.677 ₫
 32. Airpods® GLAMIRA Glans

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  18.469.439,00 ₫
  8.995.712  - 106.570.248  8.995.712 ₫ - 106.570.248 ₫
 33. Airpods® GLAMIRA Fascino

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  14.942.757,00 ₫
  7.295.059  - 85.641.098  7.295.059 ₫ - 85.641.098 ₫
 34. Airpods® GLAMIRA Encanto

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  12.844.748,00 ₫
  6.826.382  - 74.051.533  6.826.382 ₫ - 74.051.533 ₫
 35. Airpods® GLAMIRA Caang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  10.540.420,00 ₫
  5.370.257  - 59.193.111  5.370.257 ₫ - 59.193.111 ₫
 36. Airpods® GLAMIRA Amarols

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  15.217.567,00 ₫
  8.130.527  - 87.636.373  8.130.527 ₫ - 87.636.373 ₫
 37. Airpods® GLAMIRA Alabanda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.406 crt - AAA

  19.116.134,00 ₫
  8.639.958  - 122.546.586  8.639.958 ₫ - 122.546.586 ₫
 38. Airpods® GLAMIRA Manaaki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.24 crt - AAA

  16.936.051,00 ₫
  8.375.054  - 109.315.517  8.375.054 ₫ - 109.315.517 ₫
 39. Airpods® GLAMIRA Entrancement

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.08 crt - AAA

  9.770.613,00 ₫
  4.945.731  - 56.815.765  4.945.731 ₫ - 56.815.765 ₫
 40. Airpods® GLAMIRA Dalitsani

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.228 crt - AAA

  20.309.902,00 ₫
  9.945.235  - 117.763.586  9.945.235 ₫ - 117.763.586 ₫
 41. Airpods® GLAMIRA Witchery

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  17.088.597,00 ₫
  7.743.359  - 108.622.126  7.743.359 ₫ - 108.622.126 ₫
 42. Airpods® GLAMIRA Witchcraft

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  17.275.671,00 ₫
  8.142.414  - 98.645.755  8.142.414 ₫ - 98.645.755 ₫
 43. Airpods® GLAMIRA Ireti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  15.488.415,00 ₫
  7.050.532  - 99.197.639  7.050.532 ₫ - 99.197.639 ₫
 44. Airpods® GLAMIRA Gilt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  17.040.766,00 ₫
  7.763.736  - 108.834.383  7.763.736 ₫ - 108.834.383 ₫
 45. Airpods® GLAMIRA Busis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  11.742.395,00 ₫
  6.155.631  - 72.226.069  6.155.631 ₫ - 72.226.069 ₫
 46. Airpods® GLAMIRA Bariki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  19.147.265,00 ₫
  8.598.072  - 213.338.605  8.598.072 ₫ - 213.338.605 ₫
 47. Airpods® GLAMIRA Viltus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  12.301.356,00 ₫
  6.418.837  - 72.608.145  6.418.837 ₫ - 72.608.145 ₫
 48. Airpods® GLAMIRA Itseka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  10.178.440,00 ₫
  5.179.220  - 61.754.418  5.179.220 ₫ - 61.754.418 ₫
 49. Airpods® GLAMIRA Beneir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  13.353.049,00 ₫
  7.152.418  - 78.608.115  7.152.418 ₫ - 78.608.115 ₫
 50. Airpods® GLAMIRA Captivated

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  10.662.401,00 ₫
  5.463.370  - 62.009.138  5.463.370 ₫ - 62.009.138 ₫
 51. Airpods® GLAMIRA Hagid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  16.210.958,00 ₫
  8.334.299  - 95.504.257  8.334.299 ₫ - 95.504.257 ₫
 52. Airpods® GLAMIRA Anwansi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  17.232.370,00 ₫
  8.875.429  - 100.839.142  8.875.429 ₫ - 100.839.142 ₫
 53. Airpods® GLAMIRA Context

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.216 crt - AAA

  17.433.594,00 ₫
  8.499.015  - 110.928.712  8.499.015 ₫ - 110.928.712 ₫
 54. Airpods® GLAMIRA Erinnerunq

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.52 crt - AAA

  18.055.668,00 ₫
  7.886.000  - 129.975.796  7.886.000 ₫ - 129.975.796 ₫
 55. Airpods® GLAMIRA Contextual

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.192 crt - AAA

  9.997.027,00 ₫
  5.011.674  - 67.117.603  5.011.674 ₫ - 67.117.603 ₫
 56. Airpods® GLAMIRA Adagios

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.178 crt - AAA

  13.979.082,00 ₫
  6.174.310  - 87.042.038  6.174.310 ₫ - 87.042.038 ₫
 57. Airpods® GLAMIRA Agitato

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  10.707.966,00 ₫
  6.049.499  - 61.230.837  6.049.499 ₫ - 61.230.837 ₫
 58. Airpods® GLAMIRA Ascolta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.21 crt - AAA

  12.816.731,00 ₫
  6.235.441  - 85.924.118  6.235.441 ₫ - 85.924.118 ₫
 59. Airpods® GLAMIRA Buffo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.04 crt - AAA

  12.462.392,00 ₫
  6.398.460  - 70.329.852  6.398.460 ₫ - 70.329.852 ₫
 60. Airpods® GLAMIRA Cantabile

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.056 crt - AAA

  13.027.296,00 ₫
  6.724.496  - 75.197.753  6.724.496 ₫ - 75.197.753 ₫
 61. Airpods® GLAMIRA Carril

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  10.077.686,00 ₫
  5.688.651  - 57.622.362  5.688.651 ₫ - 57.622.362 ₫

You’ve viewed 60 of 161 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng