Đang tải...
Tìm thấy 48 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Ốp đồng hồ Apple® Tugevus

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tugevus

  Vàng 14K
  68.626.372,00 ₫
  23.338.204  - 459.691.923  23.338.204 ₫ - 459.691.923 ₫
 2. Ốp đồng hồ Apple® Tahi

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tahi

  Vàng 14K
  132.055.693,00 ₫
  43.671.570  - 838.919.838  43.671.570 ₫ - 838.919.838 ₫
 3. Ốp đồng hồ Apple® Rattail

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Rattail

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.968 crt - AAA

  85.332.330,00 ₫
  24.447.747  - 695.054.956  24.447.747 ₫ - 695.054.956 ₫
 4. Ốp đồng hồ Apple® Faisin

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Faisin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.808 crt - AAA

  77.065.672,00 ₫
  23.956.018  - 546.181.372  23.956.018 ₫ - 546.181.372 ₫
 5. Ốp đồng hồ Apple® Sterkte

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Sterkte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.64 crt - AAA

  71.802.960,00 ₫
  23.388.638  - 520.515.218  23.388.638 ₫ - 520.515.218 ₫
 6. Ốp đồng hồ Apple® Albright

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Albright

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.776 crt - AAA

  143.723.939,00 ₫
  43.520.268  - 998.759.645  43.520.268 ₫ - 998.759.645 ₫
 7. Ốp đồng hồ Apple® Blaces

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Blaces

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.216 crt - AAA

  104.999.500,00 ₫
  31.521.076  - 711.831.524  31.521.076 ₫ - 711.831.524 ₫
 8. Ốp đồng hồ Apple® Coccinelles

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Coccinelles

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  91.975.882,00 ₫
  28.911.131  - 610.584.126  28.911.131 ₫ - 610.584.126 ₫
 9. Ốp đồng hồ Apple® Kavila

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Kavila

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.336 crt - AAA

  94.151.722,00 ₫
  26.994.649  - 660.400.875  26.994.649 ₫ - 660.400.875 ₫
 10. Ốp đồng hồ Apple® Kropi

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Kropi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.22 crt - AAA

  110.825.982,00 ₫
  31.231.082  - 861.807.468  31.231.082 ₫ - 861.807.468 ₫
 11. Ốp đồng hồ Apple® Ansanm

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Ansanm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.712 crt - AAA

  119.866.410,00 ₫
  33.160.172  - 953.181.797  33.160.172 ₫ - 953.181.797 ₫
 12. Ốp đồng hồ Apple® Anchore

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Anchore

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  72.486.448,00 ₫
  24.208.186  - 491.544.838  24.208.186 ₫ - 491.544.838 ₫
 13. Ốp đồng hồ Apple® Ashleyes

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Ashleyes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  56.333.223,00 ₫
  20.944.004  - 377.902.688  20.944.004 ₫ - 377.902.688 ₫
 14. Ốp đồng hồ Apple® Bakarra

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Bakarra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.116 crt - AAA

  87.529.111,00 ₫
  24.472.963  - 732.287.321  24.472.963 ₫ - 732.287.321 ₫
 15. Ốp đồng hồ Apple® Bowlena

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Bowlena

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  78.566.796,00 ₫
  26.275.969  - 532.273.887  26.275.969 ₫ - 532.273.887 ₫
 16. Ốp đồng hồ Apple® Carrick

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Carrick

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  75.530.867,00 ₫
  24.800.783  - 517.934.096  24.800.783 ₫ - 517.934.096 ₫
 17. Ốp đồng hồ Apple® Chakna

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Chakna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.42 crt - AAA

  72.003.903,00 ₫
  23.514.722  - 502.395.018  23.514.722 ₫ - 502.395.018 ₫
 18. Ốp đồng hồ Apple® Pienture

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Pienture

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.164 crt - AAA

  100.896.877,00 ₫
  32.580.184  - 658.372.343  32.580.184 ₫ - 658.372.343 ₫
 19. Ốp đồng hồ Apple® Pissenlit

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Pissenlit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.48 crt - AAA

  99.866.129,00 ₫
  31.546.293  - 671.998.227  31.546.293 ₫ - 671.998.227 ₫
 20. Ốp đồng hồ Apple® Grapes

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Grapes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.128 crt - AAA

  78.426.984,00 ₫
  24.082.102  - 592.730.675  24.082.102 ₫ - 592.730.675 ₫
 21. Ốp đồng hồ Apple® Kusog

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Kusog

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.32 crt - AAA

  80.030.846,00 ₫
  23.539.939  - 585.080.007  23.539.939 ₫ - 585.080.007 ₫
 22. Ốp đồng hồ Apple® Souhaiter

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Souhaiter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  132.350.314,00 ₫
  42.549.420  - 874.099.624  42.549.420 ₫ - 874.099.624 ₫
 23. Ốp đồng hồ Apple® Cloves

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Cloves

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.552 crt - AAA

  74.118.609,00 ₫
  23.666.024  - 516.922.306  23.666.024 ₫ - 516.922.306 ₫
 24. Ốp đồng hồ Apple® Constrictor

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Constrictor

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  73.814.366,00 ₫
  24.611.656  - 500.963.660  24.611.656 ₫ - 500.963.660 ₫
 25. Ốp đồng hồ Apple® Lakas

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Lakas

  Vàng 14K
  62.768.475,00 ₫
  21.346.073  - 420.452.957  21.346.073 ₫ - 420.452.957 ₫
 26. Ốp đồng hồ Apple® Mafashoni

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Mafashoni

  Vàng 14K
  76.708.787,00 ₫
  26.086.842  - 513.831.760  26.086.842 ₫ - 513.831.760 ₫
 27. Ốp đồng hồ Apple® Malasi

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Malasi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  76.309.449,00 ₫
  25.065.559  - 523.149.404  25.065.559 ₫ - 523.149.404 ₫
 28. Ốp đồng hồ Apple® Mooring

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Mooring

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.08 crt - AAA

  78.237.647,00 ₫
  24.094.711  - 591.762.050  24.094.711 ₫ - 591.762.050 ₫
 29. Ốp đồng hồ Apple® Nerth

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Nerth

  Vàng 14K
  73.557.386,00 ₫
  25.015.125  - 492.722.190  25.015.125 ₫ - 492.722.190 ₫
 30. Ốp đồng hồ Apple® Tournesol

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tournesol

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.512 crt - AAA

  97.954.061,00 ₫
  30.588.051  - 655.387.921  30.588.051 ₫ - 655.387.921 ₫
 31. Ốp đồng hồ Apple® Pigsa - B

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Pigsa - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.9 crt - AAA

  72.607.862,00 ₫
  23.691.240  - 550.956.583  23.691.240 ₫ - 550.956.583 ₫
 32. Apple Watch® Pigsa Set

  GLAMIRA Apple Watch® Pigsa Set

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.08 crt - AAA

  108.840.614,00 ₫
  35.454.906  - 264.606.396  35.454.906 ₫ - 264.606.396 ₫
 33. Ốp đồng hồ Apple® Poachers

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Poachers

  Vàng 14K
  56.539.825,00 ₫
  22.218.856  - 378.730.509  22.218.856 ₫ - 378.730.509 ₫
 34. Ốp đồng hồ Apple® Pourtant

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Pourtant

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.62 crt - AAA

  81.064.143,00 ₫
  23.804.717  - 616.615.943  23.804.717 ₫ - 616.615.943 ₫
 35. Ốp đồng hồ Apple® Sapa

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Sapa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.792 crt - AAA

  88.097.694,00 ₫
  24.964.692  - 656.558.206  24.964.692 ₫ - 656.558.206 ₫
 36. Ốp đồng hồ Apple® Trilene

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Trilene

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.864 crt - AAA

  84.673.747,00 ₫
  25.494.246  - 586.753.342  25.494.246 ₫ - 586.753.342 ₫
 37. Ốp đồng hồ Apple® Scarf

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Scarf

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  72.167.770,00 ₫
  23.628.198  - 501.516.958  23.628.198 ₫ - 501.516.958 ₫
 38. Ốp đồng hồ Apple® Tare

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tare

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.408 crt - AAA

  80.620.937,00 ₫
  23.981.234  - 544.215.811  23.981.234 ₫ - 544.215.811 ₫
 39. Ốp đồng hồ Apple® Tautline

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tautline

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.044 crt - AAA

  77.901.987,00 ₫
  24.019.060  - 527.187.352  24.019.060 ₫ - 527.187.352 ₫
 40. Ốp đồng hồ Apple® Tsuzamen

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tsuzamen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.056 crt - AAA

  105.913.364,00 ₫
  32.264.974  - 755.889.575  32.264.974 ₫ - 755.889.575 ₫
 41. Ốp đồng hồ Apple® Truckers

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Truckers

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.008 crt - AAA

  80.598.012,00 ₫
  24.599.047  - 577.243.249  24.599.047 ₫ - 577.243.249 ₫
 42. Ốp đồng hồ Apple® Unica

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Unica

  14K Vàng và Rhodium Đen
  70.331.835,00 ₫
  23.918.192  - 471.115.920  23.918.192 ₫ - 471.115.920 ₫
 43. Ốp đồng hồ Apple® Uniek

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Uniek

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.08 crt - AAA

  80.721.691,00 ₫
  24.939.475  - 589.722.198  24.939.475 ₫ - 589.722.198 ₫
 44. Ốp đồng hồ Apple® Xuntos

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Xuntos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.032 crt - AAA

  101.739.421,00 ₫
  30.903.262  - 726.464.237  30.903.262 ₫ - 726.464.237 ₫
 45. Ốp đồng hồ Apple® Unigryw

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Unigryw

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.88 crt - AAA

  83.779.412,00 ₫
  25.998.583  - 554.206.325  25.998.583 ₫ - 554.206.325 ₫
 46. Ốp đồng hồ Apple® Unikalny

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Unikalny

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.688 crt - AAA

  82.044.232,00 ₫
  25.985.975  - 575.127.695  25.985.975 ₫ - 575.127.695 ₫
 47. Ốp đồng hồ Apple® Uniku

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Uniku

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.44 crt - AAA

  79.847.167,00 ₫
  23.804.717  - 600.200.927  23.804.717 ₫ - 600.200.927 ₫
 48. Ốp đồng hồ Apple® Unyk

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Unyk

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.72 crt - AAA

  82.076.496,00 ₫
  25.910.324  - 576.580.986  25.910.324 ₫ - 576.580.986 ₫

You’ve viewed 48 of 48 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng