Đang tải...
Tìm thấy 100 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.374 crt - VS

  52.228.901,00 ₫
  15.020.079  - 269.807.677  15.020.079 ₫ - 269.807.677 ₫
 2. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ahic

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  37.733.876,00 ₫
  12.894.730  - 45.982.535  12.894.730 ₫ - 45.982.535 ₫
 3. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Arunu

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  34.342.760,00 ₫
  33.182.389  - 59.672.829  33.182.389 ₫ - 59.672.829 ₫
 4. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bright

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  1.68 crt - VS

  404.991.853,00 ₫
  136.756.899  - 689.398.996  136.756.899 ₫ - 689.398.996 ₫
 5. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.025 crt - VS

  62.736.777,00 ₫
  14.048.989  - 1.423.535.703  14.048.989 ₫ - 1.423.535.703 ₫
 6. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Palanga

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.584 crt - VS

  38.258.024,00 ₫
  14.424.553  - 225.777.224  14.424.553 ₫ - 225.777.224 ₫
 7. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Shaselis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.466 crt - VS

  41.861.687,00 ₫
  12.070.584  - 305.913.638  12.070.584 ₫ - 305.913.638 ₫
 8. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Altamente

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - VS

  54.542.852,00 ₫
  16.909.730  - 327.323.912  16.909.730 ₫ - 327.323.912 ₫
 9. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Agenda

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.82 crt - VS

  93.545.639,00 ₫
  31.358.341  - 546.987.966  31.358.341 ₫ - 546.987.966 ₫
 10. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Tenedos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.194 crt - VS

  56.524.258,00 ₫
  16.165.960  - 288.140.136  16.165.960 ₫ - 288.140.136 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pelangi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.576 crt - VS

  65.676.761,00 ₫
  18.844.438  - 333.748.410  18.844.438 ₫ - 333.748.410 ₫
 12. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kariya

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.68 crt - AAA

  52.695.031,00 ₫
  18.701.797  - 337.668.203  18.701.797 ₫ - 337.668.203 ₫
 13. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Beskerming

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  2.23 crt - VS

  107.520.621,00 ₫
  28.980.994  - 586.242.499  28.980.994 ₫ - 586.242.499 ₫
 14. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Goldhex

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  35.478.792,00 ₫
  14.089.744  - 205.116.951  14.089.744 ₫ - 205.116.951 ₫
 15. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Adomati

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  41.539.046,00 ₫
  13.092.163  - 73.033.914  13.092.163 ₫ - 73.033.914 ₫
 16. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Achoh

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.292 crt - VS

  71.086.925,00 ₫
  18.396.139  - 553.454.922  18.396.139 ₫ - 553.454.922 ₫
 17. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Atarwyl

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  28.067.979,00 ₫
  22.363.817  - 36.347.599  22.363.817 ₫ - 36.347.599 ₫
 18. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Baldi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.02 crt - VS

  116.252.843,00 ₫
  28.548.543  - 280.066.896  28.548.543 ₫ - 280.066.896 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bbeald

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  55.928.789,00 ₫
  16.256.526  - 399.785.801  16.256.526 ₫ - 399.785.801 ₫
 21. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Befre

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.256 crt - VS

  20.734.145,00 ₫
  7.814.679  - 55.286.678  7.814.679 ₫ - 55.286.678 ₫
 22. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bonde

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.104 crt - VS

  14.883.890,00 ₫
  6.181.102  - 26.917.228  6.181.102 ₫ - 26.917.228 ₫
 23. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dellel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  72.995.595,00 ₫
  19.857.640  - 103.522.941  19.857.640 ₫ - 103.522.941 ₫
 24. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bongu

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.648 crt - VS

  47.456.093,00 ₫
  14.234.196  - 113.392.328  14.234.196 ₫ - 113.392.328 ₫
 25. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cgunc

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.21 crt - VS

  59.168.491,00 ₫
  46.655.551  - 89.596.440  46.655.551 ₫ - 89.596.440 ₫
 26. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cnytte

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.28 crt - VS

  90.868.153,00 ₫
  22.404.799  - 214.465.812  22.404.799 ₫ - 214.465.812 ₫
 27. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dohtn

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.328 crt - VS

  21.906.970,00 ₫
  7.916.565  - 63.343.848  7.916.565 ₫ - 63.343.848 ₫
 28. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ufard

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  21.239.614,00 ₫
  7.902.980  - 62.579.249  7.902.980 ₫ - 62.579.249 ₫
 29. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Glit

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  38.765.192,00 ₫
  13.199.031  - 67.431.527  13.199.031 ₫ - 67.431.527 ₫
 30. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Gruworer

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  6.4 crt - VS

  147.886.844,00 ₫
  29.098.729  - 770.256.875  29.098.729 ₫ - 770.256.875 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hafost

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.06 crt - VS

  114.653.794,00 ₫
  29.057.975  - 319.338.408  29.057.975 ₫ - 319.338.408 ₫
 32. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hebolgo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  14.299.459,00 ₫
  11.122.588  - 24.891.390  11.122.588 ₫ - 24.891.390 ₫
 33. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Heorote

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  44.315.731,00 ₫
  14.045.819  - 55.284.527  14.045.819 ₫ - 55.284.527 ₫
 34. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Soogica

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.136 crt - VS

  14.848.796,00 ₫
  11.448.850  - 29.682.649  11.448.850 ₫ - 29.682.649 ₫
 35. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Milfing

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  35.947.470,00 ₫
  12.235.412  - 62.096.308  12.235.412 ₫ - 62.096.308 ₫
 36. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Rihtige

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  28.440.713,00 ₫
  22.571.439  - 39.460.905  22.571.439 ₫ - 39.460.905 ₫
 37. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Silito

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  23.752.811,00 ₫
  8.800.939  - 60.313.976  8.800.939 ₫ - 60.313.976 ₫
 38. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Nylium

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.128 crt - VS

  21.291.124,00 ₫
  7.973.621  - 84.299.825  7.973.621 ₫ - 84.299.825 ₫
 39. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Eahte

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  87.142.793,00 ₫
  29.623.444  - 514.327.745  29.623.444 ₫ - 514.327.745 ₫
 40. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Acyani

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  55.320.019,00 ₫
  15.482.190  - 172.280.691  15.482.190 ₫ - 172.280.691 ₫
 41. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Biscer

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  25.701.386,00 ₫
  16.372.449  - 99.501.715  16.372.449 ₫ - 99.501.715 ₫
 42. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Anaser

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  26.879.870,00 ₫
  9.927.800  - 201.565.073  9.927.800 ₫ - 201.565.073 ₫
 43. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Fema

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.48 crt - VS

  49.891.177,00 ₫
  19.028.966  - 318.606.979  19.028.966 ₫ - 318.606.979 ₫
 44. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Deaso

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.394 crt - VS

  405.525.341,00 ₫
  135.929.072  - 749.953.426  135.929.072 ₫ - 749.953.426 ₫
 45. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aressit

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  34.212.007,00 ₫
  11.322.512  - 252.678.045  11.322.512 ₫ - 252.678.045 ₫
 46. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dyndwea

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  22.812.343,00 ₫
  8.330.224  - 184.074.593  8.330.224 ₫ - 184.074.593 ₫
 47. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sharonne

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.342 crt - VS

  35.310.679,00 ₫
  11.601.453  - 267.989.288  11.601.453 ₫ - 267.989.288 ₫
 48. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bica

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.53 crt - VS

  67.736.281,00 ₫
  16.872.372  - 172.399.332  16.872.372 ₫ - 172.399.332 ₫
 49. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Efter

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.552 crt - VS

  33.370.312,00 ₫
  10.637.836  - 273.593.038  10.637.836 ₫ - 273.593.038 ₫
 50. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ansme

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.248 crt - VS

  34.914.455,00 ₫
  33.923.894  - 56.735.106  33.923.894 ₫ - 56.735.106 ₫
 51. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bovinf

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  60.862.069,00 ₫
  60.692.259  - 65.107.332  60.692.259 ₫ - 65.107.332 ₫
 52. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Arundia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.552 crt - VS

  38.675.191,00 ₫
  12.210.054  - 285.055.244  12.210.054 ₫ - 285.055.244 ₫
 53. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ading

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.04 crt - VS

  61.711.969,00 ₫
  57.466.707  - 153.126.630  57.466.707 ₫ - 153.126.630 ₫
 54. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Affo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  49.135.802,00 ₫
  19.043.682  - 301.158.942  19.043.682 ₫ - 301.158.942 ₫
 55. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aarme

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.432 crt - VS

  49.322.311,00 ₫
  18.881.796  - 312.069.270  18.881.796 ₫ - 312.069.270 ₫
 56. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aneomi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  59.892.451,00 ₫
  20.262.639  - 358.314.335  20.262.639 ₫ - 358.314.335 ₫
 57. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Asendg

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  20.422.826,00 ₫
  7.814.679  - 157.329.437  7.814.679 ₫ - 157.329.437 ₫
 58. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aweat

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  60.473.486,00 ₫
  15.833.132  - 465.733.635  15.833.132 ₫ - 465.733.635 ₫
 59. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Beedleb

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.025 crt - VS

  18.659.628,00 ₫
  7.373.172  - 129.905.043  7.373.172 ₫ - 129.905.043 ₫
 60. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Befil

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.432 crt - VS

  49.396.463,00 ₫
  16.365.488  - 312.493.800  16.365.488 ₫ - 312.493.800 ₫
 61. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Belana

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  33.366.915,00 ₫
  11.246.436  - 236.970.569  11.246.436 ₫ - 236.970.569 ₫

You’ve viewed 60 of 100 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng