Đang tải...
Tìm thấy 47 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Frescura Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frescura

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  5.24 crt - AAA

  18.327.967,00 ₫
  5.096.359  - 99.169.477  5.096.359 ₫ - 99.169.477 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Halldora Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Halldora

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng

  10 crt - AAA

  26.727.362,00 ₫
  8.217.980  - 140.819.035  8.217.980 ₫ - 140.819.035 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Harelda Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Harelda

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  5.33 crt - AAA

  21.300.348,00 ₫
  6.888.872  - 128.152.489  6.888.872 ₫ - 128.152.489 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Toucan Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Toucan

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  10.17 crt - AAA

  23.926.121,00 ₫
  7.872.996  - 22.469.863.347  7.872.996 ₫ - 22.469.863.347 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Hadria Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hadria

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  5.3 crt - AAA

  20.726.364,00 ₫
  6.085.350  - 120.947.290  6.085.350 ₫ - 120.947.290 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Hadwyn Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hadwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  5.495 crt - AAA

  22.692.992,00 ₫
  7.078.126  - 168.504.301  7.078.126 ₫ - 168.504.301 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Caprice Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caprice

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  9.28 crt - AAA

  28.346.841,00 ₫
  9.437.051  - 12.750.456.558  9.437.051 ₫ - 12.750.456.558 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Erato Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Erato

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  2.67 crt - AAA

  20.337.040,00 ₫
  6.871.298  - 1.780.900.577  6.871.298 ₫ - 1.780.900.577 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Euterpe Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Euterpe

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  9.196 crt - AAA

  22.355.577,00 ₫
  7.134.903  - 12.705.738.371  7.134.903 ₫ - 12.705.738.371 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Kleio Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kleio

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  9.197 crt - AAA

  23.241.019,00 ₫
  7.608.040  - 12.712.078.407  7.608.040 ₫ - 12.712.078.407 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Orchidea Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Orchidea

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  2.735 crt - AAA

  25.113.829,00 ₫
  9.120.725  - 1.812.127.608  9.120.725 ₫ - 1.812.127.608 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Tarassaco Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tarassaco

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.665 crt - AAA

  20.000.708,00 ₫
  6.945.648  - 2.561.522.294  6.945.648 ₫ - 2.561.522.294 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Hypate Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hypate

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  2.728 crt - AAA

  18.171.966,00 ₫
  6.112.927  - 1.759.920.342  6.112.927 ₫ - 1.759.920.342 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Arctotis Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arctotis

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  8.545 crt - AAA

  31.442.779,00 ₫
  9.806.098  - 4.332.311.272  9.806.098 ₫ - 4.332.311.272 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Annelise Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Annelise

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.4 crt - AAA

  36.724.337,00 ₫
  12.052.822  - 1.191.453.186  12.052.822 ₫ - 1.191.453.186 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Cristin Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cristin

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.435 crt - AAA

  40.329.099,00 ₫
  13.600.385  - 4.989.755.187  13.600.385 ₫ - 4.989.755.187 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Emiko Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Emiko

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  10.12 crt - AAA

  40.570.534,00 ₫
  13.225.661  - 12.866.253.424  13.225.661 ₫ - 12.866.253.424 ₫
 19. Mặt Dây Chuyền Hue Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hue

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  7.53 crt - AAA

  30.442.160,00 ₫
  10.315.734  - 5.970.135.274  10.315.734 ₫ - 5.970.135.274 ₫
 20. Mặt Dây Chuyền Natisha Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Natisha

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  7.638 crt - AAA

  54.835.745,00 ₫
  12.979.089  - 901.149.935  12.979.089 ₫ - 901.149.935 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Sharlene Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sharlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  10.964 crt - AAA

  50.690.525,00 ₫
  13.058.576  - 7.286.415.480  13.058.576 ₫ - 7.286.415.480 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Meta Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Meta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  14.36 crt - AAA

  62.094.476,00 ₫
  14.583.429  - 9.801.394.638  14.583.429 ₫ - 9.801.394.638 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Reagan Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Reagan

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  11.322 crt - AAA

  48.244.814,00 ₫
  9.916.947  - 3.219.358.236  9.916.947 ₫ - 3.219.358.236 ₫
 24. Dây Chuyền Hsiu Đá Topaz Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Hsiu

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng

  8.2 crt - AAA

  26.581.366,00 ₫
  10.676.670  - 2.949.413.397  10.676.670 ₫ - 2.949.413.397 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Mặt Dây Chuyền Lancian Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lancian

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.48 crt - AAA

  33.581.627,00 ₫
  8.308.282  - 1.953.690.152  8.308.282 ₫ - 1.953.690.152 ₫
 27. Mặt Dây Chuyền Entrekin Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Entrekin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  2.424 crt - AAA

  16.671.988,00 ₫
  6.131.853  - 1.745.699.201  6.131.853 ₫ - 1.745.699.201 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Cate Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cate

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  8.62 crt - AAA

  60.497.166,00 ₫
  12.142.583  - 3.036.808.527  12.142.583 ₫ - 3.036.808.527 ₫
 29. Dây Chuyền Stonjourner Đá Topaz Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Stonjourner

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.356 crt - AAA

  41.734.182,00 ₫
  11.270.929  - 2.040.828.444  11.270.929 ₫ - 2.040.828.444 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Drost Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Drost

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  3.792 crt - AAA

  28.692.366,00 ₫
  10.104.850  - 4.883.569.759  10.104.850 ₫ - 4.883.569.759 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Mortred Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mortred

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  9.588 crt - AAA

  38.382.480,00 ₫
  11.900.337  - 12.847.125.178  11.900.337 ₫ - 12.847.125.178 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Larenda Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Larenda

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng

  2.4 crt - AAA

  17.192.979,00 ₫
  6.462.778  - 1.747.037.498  6.462.778 ₫ - 1.747.037.498 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Charest Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Charest

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  9.83 crt - AAA

  53.652.362,00 ₫
  11.837.883  - 2.584.908.769  11.837.883 ₫ - 2.584.908.769 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Speier Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Speier

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  16.28 crt - AAA

  61.107.919,00 ₫
  10.066.459  - 17.053.027.810  10.066.459 ₫ - 17.053.027.810 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Zetina Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zetina

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  8.58 crt - AAA

  71.550.725,00 ₫
  11.597.530  - 10.776.620.322  11.597.530 ₫ - 10.776.620.322 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Dayys Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dayys

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  3 crt - AAA

  21.670.206,00 ₫
  7.418.785  - 1.812.735.931  7.418.785 ₫ - 1.812.735.931 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Nikusha Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nikusha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  9.58 crt - AAA

  32.369.857,00 ₫
  10.842.944  - 12.791.011.150  10.842.944 ₫ - 12.791.011.150 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Tanger Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tanger

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  10.034 crt - AAA

  63.149.976,00 ₫
  15.957.958  - 7.591.088.567  15.957.958 ₫ - 7.591.088.567 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Masera Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Masera

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  2.41 crt - AAA

  21.849.457,00 ₫
  7.105.163  - 2.799.036.987  7.105.163 ₫ - 2.799.036.987 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Rosalindy Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rosalindy

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng

  3 crt - AAA

  21.041.339,00 ₫
  9.043.672  - 4.798.553.832  9.043.672 ₫ - 4.798.553.832 ₫
 41. Dây Chuyền Hatpin Đá Topaz Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Hatpin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng

  3.7 crt - AAA

  13.756.654,00 ₫
  5.583.013  - 1.535.288.486  5.583.013 ₫ - 1.535.288.486 ₫
 42. Dây Chuyền Perkese Đá Topaz Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Perkese

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.006 crt - AAA

  15.796.280,00 ₫
  6.136.178  - 1.576.005.295  6.136.178 ₫ - 1.576.005.295 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Dây Chuyền Daylla Đá Topaz Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Daylla

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  3 crt - AAA

  38.281.093,00 ₫
  14.117.320  - 1.907.836.434  14.117.320 ₫ - 1.907.836.434 ₫
 45. Chữ viết tắt
  Dây Chuyền Daylla - A Đá Topaz Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Daylla - A

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  3.018 crt - AAA

  33.270.438,00 ₫
  11.952.246  - 1.880.408.014  11.952.246 ₫ - 1.880.408.014 ₫
 46. Chữ viết tắt
  Dây Chuyền Daylla - G Đá Topaz Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Daylla - G

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  3.018 crt - AAA

  40.176.884,00 ₫
  14.904.620  - 1.919.948.734  14.904.620 ₫ - 1.919.948.734 ₫
 47. Chữ viết tắt
  Dây Chuyền Daylla - M Đá Topaz Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Daylla - M

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  3.018 crt - AAA

  33.235.021,00 ₫
  11.937.106  - 1.880.205.244  11.937.106 ₫ - 1.880.205.244 ₫
 48. Chữ viết tắt
  Dây Chuyền Daylla - U Đá Topaz Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Daylla - U

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  3.018 crt - AAA

  33.164.185,00 ₫
  11.906.825  - 1.879.799.696  11.906.825 ₫ - 1.879.799.696 ₫
 49. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen 3.70 crt Đá Topaz Vàng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen 3.70 crt

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng

  3.7 crt - AAA

  13.083.718,00 ₫
  4.116.290  - 1.531.435.803  4.116.290 ₫ - 1.531.435.803 ₫
 50. Dây Chuyền Wequro Đá Topaz Vàng

  Dây Chuyền GLAMIRA Wequro

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng

  3.7 crt - AAA

  10.427.393,00 ₫
  3.711.555  - 1.516.227.836  3.711.555 ₫ - 1.516.227.836 ₫

You’ve viewed 47 of 47 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng