Đang tải...
Tìm thấy 107 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Masera Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Masera

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.41 crt - AAA

  21.849.457,00 ₫
  7.105.163  - 2.799.036.987  7.105.163 ₫ - 2.799.036.987 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Arctotis Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arctotis

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  8.545 crt - AAA

  151.105.846,00 ₫
  9.806.098  - 4.332.311.272  9.806.098 ₫ - 4.332.311.272 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Elise Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elise

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.16 crt - AAA

  43.762.451,00 ₫
  4.417.746  - 3.511.283.673  4.417.746 ₫ - 3.511.283.673 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Venuti Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Venuti

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  2 crt - AAA

  48.878.277,00 ₫
  7.134.903  - 3.471.567.755  7.134.903 ₫ - 3.471.567.755 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Gunna Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gunna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.17 crt - AAA

  46.127.053,00 ₫
  5.697.918  - 3.524.396.316  5.697.918 ₫ - 3.524.396.316 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  2 crt - AAA

  42.184.337,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 7. Mặt Dây Chuyền Abellone Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abellone

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.044 crt - AAA

  43.825.175,00 ₫
  6.207.555  - 2.587.098.722  6.207.555 ₫ - 2.587.098.722 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Arline Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arline

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.742 crt - AAA

  52.227.815,00 ₫
  6.402.216  - 2.170.048.870  6.402.216 ₫ - 2.170.048.870 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt Dây Chuyền Hubertis Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hubertis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  3.2 crt - AAA

  69.268.582,00 ₫
  6.526.584  - 5.889.539.792  6.526.584 ₫ - 5.889.539.792 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Jatonya Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jatonya

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.08 crt - AAA

  92.400.107,00 ₫
  8.689.495  - 7.094.970.801  8.689.495 ₫ - 7.094.970.801 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Mayonna Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mayonna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  3.2 crt - AAA

  67.178.940,00 ₫
  6.002.078  - 5.877.576.189  6.002.078 ₫ - 5.877.576.189 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Sinobia Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sinobia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan

  4 crt - AAA

  84.275.401,00 ₫
  3.670.189  - 7.043.669.246  3.670.189 ₫ - 7.043.669.246 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Toucan Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Toucan

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  10.17 crt - AAA

  352.769.743,00 ₫
  7.872.996  - 22.469.863.347  7.872.996 ₫ - 22.469.863.347 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Albina Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Albina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  1.25 crt - AAA

  64.395.544,00 ₫
  3.061.871  - 3.198.067.085  3.061.871 ₫ - 3.198.067.085 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Nishelle Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nishelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.745 crt - AAA

  52.753.133,00 ₫
  4.712.442  - 960.643.518  4.712.442 ₫ - 960.643.518 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Mihalis Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mihalis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  1.5 crt - AAA

  43.303.103,00 ₫
  5.799.305  - 437.881.379  5.799.305 ₫ - 437.881.379 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Acrux Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Acrux

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  1.678 crt - AAA

  73.907.485,00 ₫
  6.857.509  - 3.281.744.708  6.857.509 ₫ - 3.281.744.708 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Caprice Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Caprice

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  9.28 crt - AAA

  192.052.188,00 ₫
  9.437.051  - 12.750.456.558  9.437.051 ₫ - 12.750.456.558 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Erato Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Erato

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.67 crt - AAA

  66.893.705,00 ₫
  6.871.298  - 1.780.900.577  6.871.298 ₫ - 1.780.900.577 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Euterpe Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Euterpe

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  9.196 crt - AAA

  186.060.924,00 ₫
  7.134.903  - 12.705.738.371  7.134.903 ₫ - 12.705.738.371 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Kleio Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kleio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  9.197 crt - AAA

  186.946.366,00 ₫
  7.608.040  - 12.712.078.407  7.608.040 ₫ - 12.712.078.407 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Lidija Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lidija

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.91 crt - AAA

  66.114.516,00 ₫
  10.852.407  - 2.255.308.131  10.852.407 ₫ - 2.255.308.131 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Orchidea Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Orchidea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.735 crt - AAA

  71.670.494,00 ₫
  9.120.725  - 1.812.127.608  9.120.725 ₫ - 1.812.127.608 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt Dây Chuyền Peonia Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Peonia

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  5.42 crt - AAA

  63.968.368,00 ₫
  7.021.350  - 8.479.247.533  7.021.350 ₫ - 8.479.247.533 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Tarassaco Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Tarassaco

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.665 crt - AAA

  93.053.036,00 ₫
  6.945.648  - 2.561.522.294  6.945.648 ₫ - 2.561.522.294 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Hypate Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hypate

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.728 crt - AAA

  64.728.631,00 ₫
  6.112.927  - 1.759.920.342  6.112.927 ₫ - 1.759.920.342 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Lene Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.605 crt - AAA

  73.847.194,00 ₫
  8.327.207  - 5.940.354.686  8.327.207 ₫ - 5.940.354.686 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Ysabel Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ysabel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.85 crt - AAA

  53.195.448,00 ₫
  7.651.297  - 3.583.930.453  7.651.297 ₫ - 3.583.930.453 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Milia Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Milia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  1.684 crt - AAA

  46.963.020,00 ₫
  13.058.576  - 1.336.638.605  13.058.576 ₫ - 1.336.638.605 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Eleadora Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eleadora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  1.71 crt - AAA

  82.153.315,00 ₫
  10.579.339  - 3.326.827.894  10.579.339 ₫ - 3.326.827.894 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Annelise Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Annelise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.4 crt - AAA

  81.253.272,00 ₫
  12.052.822  - 1.191.453.186  12.052.822 ₫ - 1.191.453.186 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Cristin Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cristin

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.435 crt - AAA

  87.075.019,00 ₫
  13.600.385  - 4.989.755.187  13.600.385 ₫ - 4.989.755.187 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Emiko Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Emiko

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  10.12 crt - AAA

  204.275.881,00 ₫
  13.225.661  - 12.866.253.424  13.225.661 ₫ - 12.866.253.424 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Hue Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hue

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  7.53 crt - AAA

  132.071.954,00 ₫
  10.315.734  - 5.970.135.274  10.315.734 ₫ - 5.970.135.274 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Junita Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Junita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  6.38 crt - AAA

  70.761.532,00 ₫
  9.504.913  - 1.986.160.862  9.504.913 ₫ - 1.986.160.862 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Meda Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Meda

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.36 crt - AAA

  60.160.561,00 ₫
  11.659.984  - 2.669.776.004  11.659.984 ₫ - 2.669.776.004 ₫
 40. Mặt Dây Chuyền Natisha Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Natisha

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  7.638 crt - AAA

  92.118.928,00 ₫
  12.979.089  - 901.149.935  12.979.089 ₫ - 901.149.935 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Rubie Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rubie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  5.338 crt - AAA

  105.341.345,00 ₫
  10.015.360  - 7.211.443.568  10.015.360 ₫ - 7.211.443.568 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Sharlene Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sharlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  10.964 crt - AAA

  153.266.592,00 ₫
  13.058.576  - 7.286.415.480  13.058.576 ₫ - 7.286.415.480 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Gerry Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gerry

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sultan

  1.5 crt - AAA

  37.441.074,00 ₫
  5.281.829  - 1.274.576.572  5.281.829 ₫ - 1.274.576.572 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Meta Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Meta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  14.36 crt - AAA

  177.837.266,00 ₫
  14.583.429  - 9.801.394.638  14.583.429 ₫ - 9.801.394.638 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Virginia Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Virginia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  1.286 crt - AAA

  68.462.086,00 ₫
  5.312.650  - 3.224.305.899  5.312.650 ₫ - 3.224.305.899 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Cygan Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cygan

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan

  1.25 crt - AAA

  65.670.580,00 ₫
  3.791.853  - 3.205.366.910  3.791.853 ₫ - 3.205.366.910 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Outen Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Outen

  Vàng 14K & Đá Sultan

  2.68 crt - AAA

  58.614.082,00 ₫
  3.791.853  - 2.840.321.560  3.791.853 ₫ - 2.840.321.560 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Lancian Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lancian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.48 crt - AAA

  80.138.292,00 ₫
  8.308.282  - 1.953.690.152  8.308.282 ₫ - 1.953.690.152 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Entrekin Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Entrekin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.424 crt - AAA

  63.228.653,00 ₫
  6.131.853  - 1.745.699.201  6.131.853 ₫ - 1.745.699.201 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Cate Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cate

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  8.62 crt - AAA

  133.549.494,00 ₫
  12.142.583  - 3.036.808.527  12.142.583 ₫ - 3.036.808.527 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Seiter Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Seiter

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  1.61 crt - AAA

  70.724.492,00 ₫
  5.645.198  - 3.264.211.612  5.645.198 ₫ - 3.264.211.612 ₫
 53. Dây Chuyền Phoibe Đá Sultan

  Dây Chuyền GLAMIRA Phoibe

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  9.988 crt - AAA

  214.844.135,00 ₫
  13.314.880  - 2.466.475.859  13.314.880 ₫ - 2.466.475.859 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Alesia Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alesia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  5.46 crt - AAA

  80.411.360,00 ₫
  9.647.935  - 5.919.793.513  9.647.935 ₫ - 5.919.793.513 ₫
 55. Dây Chuyền Stonjourner Đá Sultan

  Dây Chuyền GLAMIRA Stonjourner

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.356 crt - AAA

  88.290.847,00 ₫
  11.270.929  - 2.040.828.444  11.270.929 ₫ - 2.040.828.444 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Venipede Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Venipede

  Vàng 14K & Đá Sultan

  6 crt - AAA

  112.462.462,00 ₫
  6.756.393  - 10.425.705.455  6.756.393 ₫ - 10.425.705.455 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Bohan Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bohan

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.31 crt - AAA

  65.569.733,00 ₫
  11.991.179  - 3.666.513.109  11.991.179 ₫ - 3.666.513.109 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Gillison Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gillison

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.333 crt - AAA

  90.177.445,00 ₫
  6.053.988  - 7.083.493.850  6.053.988 ₫ - 7.083.493.850 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Haywood Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Haywood

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  8.744 crt - AAA

  133.808.502,00 ₫
  10.560.414  - 7.569.243.169  10.560.414 ₫ - 7.569.243.169 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Nevio Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nevio

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan

  1.5 crt - AAA

  40.540.525,00 ₫
  4.217.676  - 422.065.094  4.217.676 ₫ - 422.065.094 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Drost Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Drost

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.792 crt - AAA

  75.438.286,00 ₫
  10.104.850  - 4.883.569.759  10.104.850 ₫ - 4.883.569.759 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Mortred Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mortred

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  9.588 crt - AAA

  202.087.827,00 ₫
  11.900.337  - 12.847.125.178  11.900.337 ₫ - 12.847.125.178 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Larenda Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Larenda

  Vàng 14K & Đá Sultan

  2.4 crt - AAA

  63.749.644,00 ₫
  6.462.778  - 1.747.037.498  6.462.778 ₫ - 1.747.037.498 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Alonzo Đá Sultan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alonzo

  Vàng Hồng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.1 crt - AAA

  55.440.551,00 ₫
  8.593.516  - 1.463.385.208  8.593.516 ₫ - 1.463.385.208 ₫

You’ve viewed 60 of 107 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng