Đang tải...
Tìm thấy 940 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Despina Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Despina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  12.323.185,00 ₫
  3.190.293  - 49.801.028  3.190.293 ₫ - 49.801.028 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Crucifix Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Crucifix

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  32.902.744,00 ₫
  3.109.184  - 125.692.174  3.109.184 ₫ - 125.692.174 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Elsie Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  14.716.716,00 ₫
  6.074.534  - 55.789.584  6.074.534 ₫ - 55.789.584 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Ingle Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ingle

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.030.692,00 ₫
  2.917.766  - 35.066.193  2.917.766 ₫ - 35.066.193 ₫
 5. Chữ viết tắt
  Dây Chuyền SYLVIE Iksion - M Vàng-Trắng 14K

  Dây Chuyền SYLVIE Iksion - M

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  14.248.716,00 ₫
  5.988.559  - 67.618.008  5.988.559 ₫ - 67.618.008 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Mecole Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mecole

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.225 crt - VS

  21.645.872,00 ₫
  3.822.945  - 191.958.366  3.822.945 ₫ - 191.958.366 ₫
 7. Dây Chuyền Lamyra Vàng-Trắng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Lamyra

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  10.052.128,00 ₫
  4.877.364  - 43.420.440  4.877.364 ₫ - 43.420.440 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Dyta Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Dyta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.306 crt - SI

  21.418.225,00 ₫
  2.757.711  - 60.291.143  2.757.711 ₫ - 60.291.143 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Dây Chuyền Ettie Vàng-Trắng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Ettie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  10.654.229,00 ₫
  5.342.390  - 44.975.034  5.342.390 ₫ - 44.975.034 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Fayanna Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Fayanna

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.173 crt - SI

  207.914.440,00 ₫
  6.474.134  - 381.064.410  6.474.134 ₫ - 381.064.410 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Gippeum Mother Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Gippeum Mother

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  10.046.720,00 ₫
  3.287.624  - 40.176.072  3.287.624 ₫ - 40.176.072 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Aniela Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aniela

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  19.456.737,00 ₫
  6.387.347  - 72.579.189  6.387.347 ₫ - 72.579.189 ₫
 14. Mặt Dây Chuyền Merlinda Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Merlinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.366 crt - VS

  30.391.334,00 ₫
  8.545.662  - 104.265.835  8.545.662 ₫ - 104.265.835 ₫
 15. Mặt Dây Chuyền Calva Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Calva

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Garnet & Kim Cương

  0.326 crt - AAA

  16.172.625,00 ₫
  6.012.892  - 69.618.700  6.012.892 ₫ - 69.618.700 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Inga Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Inga

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.558 crt - SI

  52.602.810,00 ₫
  3.882.154  - 205.706.373  3.882.154 ₫ - 205.706.373 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Neta Vàng-Trắng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Neta

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.895 crt - VS

  106.808.880,00 ₫
  6.304.885  - 1.714.134.208  6.304.885 ₫ - 1.714.134.208 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Sidania Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sidania

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.069.237,00 ₫
  4.182.529  - 45.069.661  4.182.529 ₫ - 45.069.661 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Danny Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Danny

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  9.341.070,00 ₫
  2.514.383  - 38.256.487  2.514.383 ₫ - 38.256.487 ₫
 21. Mặt Dây Chuyền Jyotis Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jyotis

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  11.153.050,00 ₫
  4.360.429  - 43.690.806  4.360.429 ₫ - 43.690.806 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Arawait Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arawait

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  13.132.384,00 ₫
  3.760.220  - 53.004.839  3.760.220 ₫ - 53.004.839 ₫
 23. Mặt Dây Chuyền Donitra Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Donitra

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  43.062.749,00 ₫
  3.160.553  - 872.748.211  3.160.553 ₫ - 872.748.211 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Atella Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Atella

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.335 crt - VS

  15.429.665,00 ₫
  3.493.101  - 153.269.294  3.493.101 ₫ - 153.269.294 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Telema Vàng-Trắng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Telema

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.051 crt - AAA

  9.726.880,00 ₫
  4.242.008  - 39.919.227  4.242.008 ₫ - 39.919.227 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Dây Chuyền Lovissa Vàng-Trắng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Lovissa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  12.215.309,00 ₫
  4.510.750  - 47.056.836  4.510.750 ₫ - 47.056.836 ₫
 28. Mặt Dây Chuyền Jolandi Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Jolandi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.784.113,00 ₫
  5.428.907  - 67.334.129  5.428.907 ₫ - 67.334.129 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Lisa Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lisa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  9.298.082,00 ₫
  3.264.643  - 37.296.693  3.264.643 ₫ - 37.296.693 ₫
 30. Mặt Dây Chuyền Vedia Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vedia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.038 crt - VS

  33.279.362,00 ₫
  5.645.198  - 1.759.217.398  5.645.198 ₫ - 1.759.217.398 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Diacid Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Diacid

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  33.372.637,00 ₫
  5.190.987  - 256.034.619  5.190.987 ₫ - 256.034.619 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Elaryn Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elaryn

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  11.748.931,00 ₫
  3.616.387  - 47.205.531  3.616.387 ₫ - 47.205.531 ₫
 33. Mặt Dây Chuyền Frodine Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frodine

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.714 crt - VS

  78.331.452,00 ₫
  3.355.216  - 1.360.146.750  3.355.216 ₫ - 1.360.146.750 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Daina Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.165 crt - AAA

  11.107.358,00 ₫
  4.174.418  - 26.649.227  4.174.418 ₫ - 26.649.227 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Floral Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Floral

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.768 crt - VS

  44.779.830,00 ₫
  3.731.020  - 76.648.162  3.731.020 ₫ - 76.648.162 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Laima Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Laima

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  10.902.694,00 ₫
  3.276.269  - 60.210.040  3.276.269 ₫ - 60.210.040 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Niger Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Niger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.103 crt - AAA

  11.486.678,00 ₫
  4.455.596  - 48.205.880  4.455.596 ₫ - 48.205.880 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền Sipura Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Sipura

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  9.475.171,00 ₫
  4.761.647  - 38.851.286  4.761.647 ₫ - 38.851.286 ₫
 39. Mặt Dây Chuyền Paulin Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Paulin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  10.520.938,00 ₫
  3.028.074  - 46.583.694  3.028.074 ₫ - 46.583.694 ₫
 40. Dây Chuyền Azade Vàng-Trắng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Azade

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.191 crt - VS

  20.223.218,00 ₫
  5.839.860  - 70.835.340  5.839.860 ₫ - 70.835.340 ₫
 41. Mặt Dây Chuyền Mathilda Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mathilda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  11.944.405,00 ₫
  2.210.224  - 325.802.023  2.210.224 ₫ - 325.802.023 ₫
 42. Mặt Dây Chuyền Calissa Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Calissa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.167.067,00 ₫
  2.892.893  - 71.159.778  2.892.893 ₫ - 71.159.778 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Hollis Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Hollis

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  9.237.522,00 ₫
  4.244.713  - 36.431.532  4.244.713 ₫ - 36.431.532 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt Dây Chuyền Aceline Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aceline

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  10.078.353,00 ₫
  3.837.815  - 39.675.900  3.837.815 ₫ - 39.675.900 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Samara Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Samara

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  11.964.953,00 ₫
  4.156.845  - 48.814.202  4.156.845 ₫ - 48.814.202 ₫
 47. Dây Chuyền Turtle Vàng-Trắng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Turtle

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  8.358.569,00 ₫
  4.206.861  - 38.418.709  4.206.861 ₫ - 38.418.709 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Raven Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Raven

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.99 crt - VS

  65.838.475,00 ₫
  10.157.571  - 769.590.857  10.157.571 ₫ - 769.590.857 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Perdika Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Perdika

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.8 crt - AAA

  18.829.762,00 ₫
  5.393.759  - 1.704.238.890  5.393.759 ₫ - 1.704.238.890 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Larisa Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Larisa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.521.134,00 ₫
  3.051.867  - 34.822.869  3.051.867 ₫ - 34.822.869 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Manucan Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Manucan

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.65 crt - AA

  19.081.471,00 ₫
  3.837.815  - 179.481.077  3.837.815 ₫ - 179.481.077 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Farhiya Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Farhiya

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  64.304.700,00 ₫
  5.583.014  - 809.185.656  5.583.014 ₫ - 809.185.656 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Olga Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  94.639.532,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Lodyma Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lodyma

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.618.152,00 ₫
  6.515.770  - 55.248.862  6.515.770 ₫ - 55.248.862 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Katrin Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Katrin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  10.108.093,00 ₫
  3.828.352  - 47.705.709  3.828.352 ₫ - 47.705.709 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Bertina Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bertina

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.858 crt - VS

  33.269.086,00 ₫
  7.458.798  - 2.969.879.939  7.458.798 ₫ - 2.969.879.939 ₫
 57. Mặt Dây Chuyền Lorey Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lorey

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.013 crt - VS

  7.981.140,00 ₫
  2.622.528  - 28.469.312  2.622.528 ₫ - 28.469.312 ₫
 58. Chữ viết tắt
  Dây Chuyền Connectat - C Vàng-Trắng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Connectat - C

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - VS

  24.422.780,00 ₫
  8.866.583  - 133.329.958  8.866.583 ₫ - 133.329.958 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Marlisa Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Marlisa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.544 crt - VS

  64.543.432,00 ₫
  4.167.929  - 1.207.337.065  4.167.929 ₫ - 1.207.337.065 ₫
 60. Mặt Dây Chuyền Faunus Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Faunus

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  17.731.274,00 ₫
  3.913.517  - 1.689.436.470  3.913.517 ₫ - 1.689.436.470 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Peleng Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Peleng

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.246 crt - VS

  21.185.442,00 ₫
  4.241.197  - 59.304.314  4.241.197 ₫ - 59.304.314 ₫
 62. Mặt Dây Chuyền Delisa Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Delisa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.372 crt - AAA

  19.863.633,00 ₫
  7.002.424  - 122.393.736  7.002.424 ₫ - 122.393.736 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Lidiya Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lidiya

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.039.497,00 ₫
  3.720.207  - 44.015.240  3.720.207 ₫ - 44.015.240 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Cefalania Vàng-Trắng 14K

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cefalania

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  62.271.836,00 ₫
  3.355.216  - 177.899.449  3.355.216 ₫ - 177.899.449 ₫

You’ve viewed 60 of 940 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng