Đang tải...
Tìm thấy 424 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Aur Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Aur

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  13.285.682,00 ₫
  Mới

 2. Bông Tai Gwendolyn Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gwendolyn

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAAAA

  11.825.716,00 ₫
 3. Bông Tai Callaham Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Callaham

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  12.044.710,00 ₫
 4. Bông Tai Aquents Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Aquents

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  12.920.690,00 ₫
 5. Bông Tai Aara Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Aara

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  9.343.776,00 ₫
 6. Bông Tai Benir Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Benir

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  10.876.739,00 ₫
 7. Bông Tai Yike Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Yike

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  9.270.776,00 ₫
 8. Bông Tai Apsuvai Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Apsuvai

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  11.022.736,00 ₫
 9. Bông Tai Arredondos Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Arredondos

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  10.073.756,00 ₫
 10. Bông Tai Ohanlon Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Ohanlon

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  11.606.722,00 ₫
 11. Bông Tai Brezza Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Brezza

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  10.438.748,00 ₫
 12. Bông Tai Agueda Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Agueda

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  8.832.788,00 ₫
 13. Bông Tai Aimable Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Aimable

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  16.570.602,00 ₫
 14. Bông Tai Alistar Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Alistar

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  11.898.713,00 ₫
 15. Bông Tai Amandier Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Amandier

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.07 crt - AAAAA

  10.000.759,00 ₫
 16. Bông Tai Anno Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Anno

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  10.219.753,00 ₫
 17. Bông Tai Ausmusud Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Ausmusud

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  10.146.756,00 ₫
 18. Bông Tai Azzie Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Azzie

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  11.387.725,00 ₫
 19. Bông Tai Bohanan Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bohanan

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  8.613.793,00 ₫
 20. Bông Tai Bozelle Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bozelle

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  9.270.776,00 ₫
 21. Bông Tai Brazeaus Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Brazeaus

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAAAA

  9.708.765,00 ₫
 22. Bông Tai Brent Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Brent

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.122 crt - AAAAA

  12.774.693,00 ₫
 23. Bông Tai Broach Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Broach

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  9.197.779,00 ₫
 24. Bông Tai Bryer Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bryer

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  11.022.736,00 ₫
 25. Bông Tai Bulloch Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bulloch

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  9.416.773,00 ₫
 26. Bông Tai Burgos Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Burgos

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.188 crt - AAAAA

  13.285.682,00 ₫
 27. Bông Tai Capote Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Capote

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.188 crt - AAAAA

  10.730.742,00 ₫
 28. Bông Tai Carnahan Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Carnahan

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.136 crt - AAAAA

  11.825.716,00 ₫
 29. Bông Tai Chambers Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Chambers

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  9.416.773,00 ₫
 30. Bông Tai Chaparro Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Chaparro

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  9.489.771,00 ₫
 31. Bông Tai Chubb Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Chubb

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  18.030.567,00 ₫
 32. Bông Tai Conforti Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Conforti

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  10.219.753,00 ₫
 33. Bông Tai Coppock Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Coppock

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  13.066.685,00 ₫
 34. Bông Tai Corrigan Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Corrigan

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  9.343.776,00 ₫
 35. Bông Tai Crader Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Crader

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  8.978.785,00 ₫
 36. Bông Tai Cudney Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Cudney

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  12.409.702,00 ₫
 37. Bông Tai Dacr Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Dacr

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  11.022.736,00 ₫
 38. Bông Tai Dansereaud Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Dansereaud

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  8.759.788,00 ₫
 39. Bông Tai Deandra Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Deandra

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  13.723.670,00 ₫
 40. Bông Tai Delima Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Delima

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.128 crt - AAAAA

  11.314.728,00 ₫
 41. Bông Tai Despain Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Despain

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  8.905.785,00 ₫
 42. Bông Tai Dvien Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Dvien

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  12.701.696,00 ₫
 43. Bông Tai Elske Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Elske

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAAAA

  10.949.736,00 ₫
 44. Bông Tai Endreses Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Endreses

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.147 crt - AAAAA

  9.270.776,00 ₫
 45. Bông Tai Evita Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Evita

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  9.051.782,00 ₫
 46. Bông Tai Evitas Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Evitas

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  9.489.771,00 ₫
 47. Bông Tai Feaster Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Feaster

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.15 crt - AAAAA

  14.307.656,00 ₫
 48. Bông Tai Firth Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Firth

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  10.949.736,00 ₫
 49. Bông Tai Fiz Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Fiz

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  10.146.756,00 ₫
 50. Bông Tai Forel Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Forel

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.166 crt - AAAAA

  11.022.736,00 ₫
 51. Bông Tai Forsyth Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Forsyth

  Bạch Kim 950 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  9.562.770,00 ₫

You’ve viewed 60 of 424 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...