Đang tải...
Tìm thấy 398 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Ear Cuffs Bông Tai Verset Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Verset

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  9.191.019,00 ₫
  2.979.409  - 33.457.528  2.979.409 ₫ - 33.457.528 ₫
 2. Ear Cuffs Bông Tai Menorah Khuyên vành tai Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Menorah

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.015 crt - VS1

  5.394.840,00 ₫
  2.753.385  - 27.820.443  2.753.385 ₫ - 27.820.443 ₫
 3. Ear Cuffs Bông Tai Lovetter Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Lovetter

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.02 crt - VS1

  6.752.067,00 ₫
  3.164.339  - 32.632.922  3.164.339 ₫ - 32.632.922 ₫
 4. Ear Cuffs Bông Tai Urbaniste Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Urbaniste

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  5.972.877,00 ₫
  2.712.290  - 28.063.768  2.712.290 ₫ - 28.063.768 ₫
 5. Ear Cuffs Bông Tai Caftarer Khuyên vành tai Vàng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Caftarer

  Vàng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.011 crt - VS1

  5.936.379,00 ₫
  3.020.505  - 30.537.599  3.020.505 ₫ - 30.537.599 ₫
  Mới

 6. Ear Cuffs Bông Tai Vulgariser Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Vulgariser

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.016 crt - VS1

  4.919.540,00 ₫
  2.383.527  - 24.332.748  2.383.527 ₫ - 24.332.748 ₫
 7. Ear Cuffs Bông Tai Yike Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Yike

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  5.309.134,00 ₫
  2.609.551  - 26.563.248  2.609.551 ₫ - 26.563.248 ₫
 8. Ear Cuffs Bông Tai Brezza Khuyên vành tai Vàng Trắng 585 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Brezza

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.02 crt - VS1

  5.875.816,00 ₫
  2.938.314  - 30.050.941  2.938.314 ₫ - 30.050.941 ₫
 9. Ear Cuffs Bông Tai Shawnda Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Shawnda

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - VS1

  15.059.268,00 ₫
  3.781.308  - 53.761.855  3.781.308 ₫ - 53.761.855 ₫
 10. Ear Cuffs Bông Tai Aara Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Aara

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  12.409.703,00 ₫
  2.630.100  - 34.903.980  2.630.100 ₫ - 34.903.980 ₫
 11. Ear Cuffs Bông Tai Agueda Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Agueda

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.09 crt - VS1

  7.164.643,00 ₫
  2.486.266  - 28.428.762  2.486.266 ₫ - 28.428.762 ₫
 12. Ear Cuffs Bông Tai Aimable Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Aimable

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.22 crt - VS1

  20.412.474,00 ₫
  4.664.317  - 61.494.265  4.664.317 ₫ - 61.494.265 ₫
 13. Ear Cuffs Bông Tai Alistar Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Alistar

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  13.355.976,00 ₫
  3.349.267  - 42.001.027  3.349.267 ₫ - 42.001.027 ₫
 14. Ear Cuffs Bông Tai Amandier Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Amandier

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  8.922.008,00 ₫
  2.815.028  - 32.997.910  2.815.028 ₫ - 32.997.910 ₫
 15. Ear Cuffs Bông Tai Anno Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Anno

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  94.843.658,00 ₫
  2.876.671  - 121.177.098  2.876.671 ₫ - 121.177.098 ₫
 16. Ear Cuffs Bông Tai Apsuvai Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Apsuvai

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - VS1

  13.112.649,00 ₫
  3.102.696  - 39.973.302  3.102.696 ₫ - 39.973.302 ₫
 17. Ear Cuffs Bông Tai Arredondos Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Arredondos

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.075 crt - VS1

  6.975.387,00 ₫
  2.835.575  - 31.227.023  2.835.575 ₫ - 31.227.023 ₫
 18. Ear Cuffs Bông Tai Ausmusud Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Ausmusud

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  60.669.660,00 ₫
  2.856.124  - 86.178.493  2.856.124 ₫ - 86.178.493 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Ear Cuffs Bông Tai Berkowitz Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Berkowitz

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  13.842.631,00 ₫
  3.670.189  - 45.650.940  3.670.189 ₫ - 45.650.940 ₫
 21. Ear Cuffs Bông Tai Bozelle Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Bozelle

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.156 crt - VS1

  89.868.962,00 ₫
  2.609.551  - 123.461.673  2.609.551 ₫ - 123.461.673 ₫
 22. Ear Cuffs Bông Tai Brazeaus Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Brazeaus

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.115 crt - VS1

  61.075.206,00 ₫
  2.732.837  - 85.529.614  2.732.837 ₫ - 85.529.614 ₫
 23. Ear Cuffs Bông Tai Brent Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Brent

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.122 crt - VS1

  13.004.503,00 ₫
  3.595.839  - 43.758.395  3.595.839 ₫ - 43.758.395 ₫
 24. Ear Cuffs Bông Tai Broach Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Broach

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.14 crt - VS1

  13.842.631,00 ₫
  2.589.004  - 35.985.433  2.589.004 ₫ - 35.985.433 ₫
 25. Ear Cuffs Bông Tai Bryer Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Bryer

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  5.380.241,00 ₫
  3.102.696  - 31.916.458  3.102.696 ₫ - 31.916.458 ₫
 26. Ear Cuffs Bông Tai Bulloch Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Bulloch

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.066 crt - VS1

  7.948.698,00 ₫
  2.650.647  - 30.618.709  2.650.647 ₫ - 30.618.709 ₫
 27. Ear Cuffs Bông Tai Calderone Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Calderone

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.04 crt - VS1

  5.839.859,00 ₫
  2.465.718  - 27.144.529  2.465.718 ₫ - 27.144.529 ₫
 28. Ear Cuffs Bông Tai Callaham Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Callaham

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.13 crt - VS1

  13.410.049,00 ₫
  3.390.363  - 43.893.576  3.390.363 ₫ - 43.893.576 ₫
 29. Ear Cuffs Bông Tai Capote Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Capote

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.188 crt - VS1

  15.059.268,00 ₫
  3.020.505  - 43.217.666  3.020.505 ₫ - 43.217.666 ₫
 30. Ear Cuffs Bông Tai Carnahan Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Carnahan

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.136 crt - VS1

  11.274.174,00 ₫
  3.328.720  - 39.743.491  3.328.720 ₫ - 39.743.491 ₫
 31. Ear Cuffs Bông Tai Chambers Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Chambers

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.01 crt - VS1

  4.136.567,00 ₫
  2.650.647  - 26.860.651  2.650.647 ₫ - 26.860.651 ₫
 32. Ear Cuffs Bông Tai Chaparro Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Chaparro

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.075 crt - VS1

  6.759.096,00 ₫
  2.671.194  - 29.604.841  2.671.194 ₫ - 29.604.841 ₫
 33. Ear Cuffs Bông Tai Chubb Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Chubb

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.144 crt - VS1

  13.977.813,00 ₫
  5.008.491  - 57.384.735  5.008.491 ₫ - 57.384.735 ₫
 34. Ear Cuffs Bông Tai Conforti Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Conforti

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - VS1

  12.923.393,00 ₫
  2.876.671  - 38.824.251  2.876.671 ₫ - 38.824.251 ₫
 35. Ear Cuffs Bông Tai Coppock Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Coppock

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.28 crt - VS1

  176.953.177,00 ₫
  3.678.029  - 230.093.196  3.678.029 ₫ - 230.093.196 ₫
 36. Ear Cuffs Bông Tai Corrigan Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Corrigan

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.112 crt - VS1

  9.138.300,00 ₫
  2.630.100  - 31.632.577  2.630.100 ₫ - 31.632.577 ₫
 37. Ear Cuffs Bông Tai Crader Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Crader

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.09 crt - VS1

  7.218.716,00 ₫
  2.527.361  - 28.834.310  2.527.361 ₫ - 28.834.310 ₫
 38. Ear Cuffs Bông Tai Cudney Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Cudney

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.17 crt - VS1

  13.545.231,00 ₫
  3.493.101  - 48.341.063  3.493.101 ₫ - 48.341.063 ₫
 39. Ear Cuffs Bông Tai Dacr Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Dacr

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  13.031.540,00 ₫
  3.102.696  - 39.567.757  3.102.696 ₫ - 39.567.757 ₫
 40. Ear Cuffs Bông Tai Deandra Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Deandra

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.228 crt - VS1

  20.493.583,00 ₫
  3.862.959  - 53.532.049  3.862.959 ₫ - 53.532.049 ₫
 41. Ear Cuffs Bông Tai Delima Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Delima

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.128 crt - VS1

  10.679.373,00 ₫
  3.184.886  - 37.918.533  3.184.886 ₫ - 37.918.533 ₫
 42. Ear Cuffs Bông Tai Despain Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Despain

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.016 crt - VS1

  4.109.530,00 ₫
  2.506.813  - 25.549.383  2.506.813 ₫ - 25.549.383 ₫
 43. Ear Cuffs Bông Tai Dvien Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Dvien

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.19 crt - VS1

  13.653.377,00 ₫
  3.575.292  - 50.314.722  3.575.292 ₫ - 50.314.722 ₫
 44. Ear Cuffs Bông Tai Elske Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Elske

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Swarovski

  0.212 crt - VS1

  13.004.503,00 ₫
  3.082.148  - 45.042.622  3.082.148 ₫ - 45.042.622 ₫
 45. Ear Cuffs Bông Tai Evita Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Evita

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.056 crt - VS1

  6.191.333,00 ₫
  2.547.909  - 27.982.661  2.547.909 ₫ - 27.982.661 ₫
 46. Ear Cuffs Bông Tai Evitas Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Evitas

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.104 crt - VS1

  8.786.826,00 ₫
  2.671.194  - 31.632.571  2.671.194 ₫ - 31.632.571 ₫
 47. Ear Cuffs Bông Tai Feaster Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Feaster

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  15.032.232,00 ₫
  4.027.340  - 50.287.682  4.027.340 ₫ - 50.287.682 ₫
 48. Ear Cuffs Bông Tai Firth Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Firth

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  12.166.375,00 ₫
  3.082.148  - 38.526.852  3.082.148 ₫ - 38.526.852 ₫
 49. Ear Cuffs Bông Tai Fiz Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Fiz

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  12.707.103,00 ₫
  2.856.124  - 37.134.480  2.856.124 ₫ - 37.134.480 ₫
 50. Ear Cuffs Bông Tai Forel Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Forel

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.166 crt - VS1

  13.707.449,00 ₫
  3.102.696  - 44.028.761  3.102.696 ₫ - 44.028.761 ₫
 51. Ear Cuffs Bông Tai Forsyth Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Forsyth

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  4.839.513,00 ₫
  2.691.742  - 27.860.998  2.691.742 ₫ - 27.860.998 ₫
 52. Ear Cuffs Bông Tai Foutch Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Foutch

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  88.463.070,00 ₫
  2.568.456  - 120.217.305  2.568.456 ₫ - 120.217.305 ₫
 53. Ear Cuffs Bông Tai Foxworth Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Foxworth

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.024 crt - VS1

  4.758.404,00 ₫
  2.691.742  - 27.779.889  2.691.742 ₫ - 27.779.889 ₫
 54. Ear Cuffs Bông Tai Frolicked Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Frolicked

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  5.001.731,00 ₫
  2.815.028  - 29.077.633  2.815.028 ₫ - 29.077.633 ₫
 55. Ear Cuffs Bông Tai Fryer Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Fryer

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - VS1

  13.166.721,00 ₫
  2.938.314  - 39.405.532  2.938.314 ₫ - 39.405.532 ₫
 56. Ear Cuffs Bông Tai Gaskell Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Gaskell

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  0.115 crt - VS1

  88.408.997,00 ₫
  2.445.170  - 119.649.543  2.445.170 ₫ - 119.649.543 ₫
 57. Ear Cuffs Bông Tai Genoveva Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Genoveva

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.128 crt - VS1

  10.463.082,00 ₫
  3.020.505  - 36.296.350  3.020.505 ₫ - 36.296.350 ₫
 58. Ear Cuffs Bông Tai Germano Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Germano

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  8.435.353,00 ₫
  2.712.290  - 31.632.572  2.712.290 ₫ - 31.632.572 ₫
 59. Ear Cuffs Bông Tai Giampaolo Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Giampaolo

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  10.246.791,00 ₫
  3.041.052  - 36.255.793  3.041.052 ₫ - 36.255.793 ₫
 60. Ear Cuffs Bông Tai Golightly Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Golightly

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  12.571.921,00 ₫
  2.753.385  - 36.120.615  2.753.385 ₫ - 36.120.615 ₫
 61. Ear Cuffs Bông Tai Goncalves Khuyên vành tai Vàng 375 Kim Cương Xanh Lá Cây

  Bông Tai GLAMIRA Goncalves

  Vàng 375 & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.1 crt - VS1

  12.382.666,00 ₫
  2.609.551  - 34.701.202  2.609.551 ₫ - 34.701.202 ₫

You’ve viewed 60 of 398 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng