Đang tải...
Tìm thấy 424 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Graphy Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Graphy

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  5.163.950,00 ₫
 2. Bông Tai Musicke Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Musicke

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  3.109.184,00 ₫
 3. Bông Tai Zost Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Zost

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  4.271.749,00 ₫
  Mới

 4. Bông Tai Calderone Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Calderone

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  3.244.366,00 ₫
 5. Bông Tai Brezza Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Brezza

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  3.866.203,00 ₫
 6. Bông Tai Conforti Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Conforti

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAAAA

  3.785.094,00 ₫
 7. Bông Tai Marianela Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Marianela

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  4.515.077,00 ₫
 8. Bông Tai Gwendolyn Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gwendolyn

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAAAA

  4.379.895,00 ₫
 9. Bông Tai Greenes Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Greenes

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  3.217.330,00 ₫
 10. Bông Tai Issoria Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Issoria

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.279 crt - AAAAA

  8.408.317,00 ₫
 11. Bông Tai Genoveva Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Genoveva

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.128 crt - AAAAA

  3.974.349,00 ₫
 12. Bông Tai Laconte Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Laconte

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  3.271.403,00 ₫
 13. Bông Tai Lonaxz Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Lonaxz

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  4.947.659,00 ₫
 14. Bông Tai Arredondos Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Arredondos

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  3.731.021,00 ₫
 15. Bông Tai Quiroga Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Quiroga

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.269 crt - AAAAA

  4.217.676,00 ₫
 16. Bông Tai Venerable Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Venerable

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  4.379.895,00 ₫
 17. Bông Tai Venerer Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Venerer

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  4.352.858,00 ₫
 18. Bông Tai Kanisha Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kanisha

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  3.568.803,00 ₫
 19. Bông Tai Brazeaus Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Brazeaus

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.115 crt - AAAAA

  3.595.839,00 ₫
 20. Bông Tai Grunewald Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Grunewald

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  3.406.585,00 ₫
 21. Bông Tai Agueda Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Agueda

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  3.271.403,00 ₫
 22. Bông Tai Ohanlon Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Ohanlon

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  4.298.786,00 ₫
 23. Bông Tai Providencia Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Providencia

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  4.271.749,00 ₫
 24. Bông Tai Tancredi Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Tancredi

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  4.731.368,00 ₫
 25. Bông Tai Evitas Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Evitas

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  3.514.730,00 ₫
 26. Bông Tai Treibered Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Treibered

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.379.548,00 ₫
 27. Bông Tai Deandra Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Deandra

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  5.082.841,00 ₫
 28. Bông Tai Bryer Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bryer

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  4.082.495,00 ₫
 29. Bông Tai Golightly Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Golightly

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.622.876,00 ₫
 30. Bông Tai Herbes Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Herbes

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  3.460.658,00 ₫
 31. Bông Tai Vulcanite Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Vulcanite

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  3.163.257,00 ₫
 32. Bông Tai Chambers Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Chambers

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  3.487.694,00 ₫
 33. Bông Tai Kalista Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kalista

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.920.276,00 ₫
 34. Bông Tai Anno Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Anno

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  3.785.094,00 ₫
 35. Bông Tai Hagemann Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Hagemann

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  3.379.548,00 ₫
 36. Bông Tai Hazelip Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Hazelip

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  3.028.075,00 ₫
 37. Bông Tai Aimable Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Aimable

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  6.137.260,00 ₫
 38. Bông Tai Apsuvai Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Apsuvai

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  4.082.495,00 ₫
 39. Bông Tai Azzie Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Azzie

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  4.217.676,00 ₫
 40. Bông Tai Coppock Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Coppock

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  4.839.513,00 ₫
 41. Bông Tai Crader Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Crader

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  3.325.476,00 ₫
 42. Bông Tai Forsyth Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Forsyth

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  3.541.767,00 ₫
 43. Bông Tai Narfi Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Narfi

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.254 crt - AAAAA

  6.786.134,00 ₫
 44. Bông Tai Alistar Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Alistar

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  4.406.931,00 ₫
 45. Bông Tai Ausmusud Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Ausmusud

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.758.058,00 ₫
 46. Bông Tai Brent Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Brent

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.122 crt - AAAAA

  4.731.368,00 ₫
 47. Bông Tai Dansereaud Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Dansereaud

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  3.244.366,00 ₫
 48. Bông Tai Foxworth Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Foxworth

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  3.541.767,00 ₫
 49. Bông Tai Germano Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Germano

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  3.568.803,00 ₫
 50. Bông Tai Lisenby Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Lisenby

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  3.514.730,00 ₫
 51. Bông Tai Morgana Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Morgana

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  3.676.949,00 ₫
 52. Bông Tai Rayborn Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Rayborn

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  3.595.839,00 ₫
 53. Bông Tai Kula Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kula

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  3.055.112,00 ₫
 54. Bông Tai Voyou Vàng 375 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Voyou

  Vàng 375 & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  3.541.767,00 ₫

You’ve viewed 60 of 424 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...