Đang tải...
Tìm thấy 97 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.17 crt - AAA

  5.851.386,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.27 crt - AAA

  4.535.921,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 3. Bông tai nữ Zalewski Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Zalewski

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.115 crt - AAA

  4.742.805,00 ₫
  2.538.100  - 35.716.805  2.538.100 ₫ - 35.716.805 ₫
 4. Bông tai nữ Nunnally Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Nunnally

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  6.480.533,00 ₫
  3.398.473  - 52.273.330  3.398.473 ₫ - 52.273.330 ₫
 5. Bông tai nữ Kinley Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Kinley

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  2.92 crt - AAA

  37.582.744,00 ₫
  15.916.905  - 331.540.880  15.916.905 ₫ - 331.540.880 ₫
 6. Bông tai nữ Nicolina Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Nicolina

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  23.232.907,00 ₫
  13.358.427  - 163.272.810  13.358.427 ₫ - 163.272.810 ₫
 7. Bông tai nữ Shawnda Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  8.013.357,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 8. Bông tai nữ Aara Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  5.205.257,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 9. Bông tai nữ Alistar Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  6.539.968,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 10. Bông tai nữ Apsuvai Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.108 crt - AAA

  6.123.365,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 11. Bông tai nữ Berkowitz Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  7.281.473,00 ₫
  3.990.546  - 49.273.347  3.990.546 ₫ - 49.273.347 ₫
 12. Bông tai nữ Callaham Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Callaham

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  6.764.400,00 ₫
  3.678.095  - 48.466.745  3.678.095 ₫ - 48.466.745 ₫
 13. Bông tai nữ Capote Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Capote

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.188 crt - AAA

  6.249.308,00 ₫
  3.247.908  - 49.513.911  3.247.908 ₫ - 49.513.911 ₫
 14. Bông tai nữ Conforti Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Conforti

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  5.726.292,00 ₫
  3.075.834  - 42.523.378  3.075.834 ₫ - 42.523.378 ₫
 15. Bông tai nữ Cudney Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Cudney

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.17 crt - AAA

  7.082.511,00 ₫
  3.764.132  - 52.457.293  3.764.132 ₫ - 52.457.293 ₫
 16. Bông tai nữ Dacr Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Dacr

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  6.095.064,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 17. Bông tai nữ Dvien Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Dvien

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  7.315.718,00 ₫
  3.850.169  - 58.400.660  3.850.169 ₫ - 58.400.660 ₫
 18. Bông tai nữ Elske Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Elske

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  6.473.741,00 ₫
  3.312.436  - 52.358.234  3.312.436 ₫ - 52.358.234 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Fiz Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Fiz

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  5.613.085,00 ₫
  3.075.834  - 39.721.505  3.075.834 ₫ - 39.721.505 ₫
 21. Bông tai nữ Forel Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Forel

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.166 crt - AAA

  6.312.704,00 ₫
  3.333.945  - 50.362.963  3.333.945 ₫ - 50.362.963 ₫
 22. Bông tai nữ Fryer Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Fryer

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  5.874.593,00 ₫
  3.161.871  - 43.287.525  3.161.871 ₫ - 43.287.525 ₫
 23. Bông tai nữ Golightly Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Golightly

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  5.390.634,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫
 24. Bông tai nữ Goncalves Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Goncalves

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  5.131.106,00 ₫
  2.796.212  - 36.962.082  2.796.212 ₫ - 36.962.082 ₫
 25. Bông tai nữ Gwendolyn Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  7.323.642,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 26. Bông tai nữ Hidalgo Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Hidalgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.12 crt - AAA

  5.558.462,00 ₫
  3.011.306  - 40.726.218  3.011.306 ₫ - 40.726.218 ₫
 27. Bông tai nữ Kalista Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Kalista

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  5.835.537,00 ₫
  3.204.890  - 40.995.087  3.204.890 ₫ - 40.995.087 ₫
 28. Bông tai nữ Kals Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Kals

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  6.095.064,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 29. Bông tai nữ Kanisha Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.33 crt - AAA

  5.486.293,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 30. Bông tai nữ Kempker Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.434 crt - AAA

  7.838.734,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 31. Bông tai nữ Kyoko Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Kyoko

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  5.909.687,00 ₫
  3.247.908  - 41.419.610  3.247.908 ₫ - 41.419.610 ₫
 32. Bông tai nữ Mahan Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Mahan

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  6.480.533,00 ₫
  3.398.473  - 52.273.330  3.398.473 ₫ - 52.273.330 ₫
 33. Bông tai nữ Monroe Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Monroe

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.2 crt - AAA

  6.591.760,00 ₫
  3.463.002  - 52.910.125  3.463.002 ₫ - 52.910.125 ₫
 34. Bông tai nữ Morgana Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Morgana

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.144 crt - AAA

  5.671.669,00 ₫
  3.011.306  - 41.603.572  3.011.306 ₫ - 41.603.572 ₫
 35. Bông tai nữ Musgrove Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Musgrove

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.214 crt - AAA

  8.179.205,00 ₫
  4.301.866  - 65.801.570  4.301.866 ₫ - 65.801.570 ₫
 36. Bông tai nữ Narfi Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Narfi

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.254 crt - AAA

  10.582.306,00 ₫
  5.318.465  - 74.362.850  5.318.465 ₫ - 74.362.850 ₫
 37. Bông tai nữ Nedeau Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Nedeau

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.205 crt - AAA

  6.519.590,00 ₫
  3.355.455  - 51.594.091  3.355.455 ₫ - 51.594.091 ₫
 38. Bông tai nữ Ohanlon Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Ohanlon

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.14 crt - AAA

  6.533.174,00 ₫
  3.527.530  - 47.858.259  3.527.530 ₫ - 47.858.259 ₫
 39. Bông tai nữ Ohlinger Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Ohlinger

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  5.909.687,00 ₫
  3.247.908  - 41.419.610  3.247.908 ₫ - 41.419.610 ₫
 40. Bông tai nữ Pala Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Pala

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.184 crt - AAA

  6.694.212,00 ₫
  3.506.020  - 54.268.604  3.506.020 ₫ - 54.268.604 ₫
 41. Bông tai nữ Pape Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Pape

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  6.875.626,00 ₫
  3.742.623  - 49.103.533  3.742.623 ₫ - 49.103.533 ₫
 42. Bông tai nữ Plantz Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Plantz

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.151 crt - AAA

  5.551.670,00 ₫
  2.925.268  - 41.235.650  2.925.268 ₫ - 41.235.650 ₫
 43. Bông tai nữ Quiroga Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Quiroga

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.269 crt - AAA

  7.998.073,00 ₫
  3.441.492  - 54.961.999  3.441.492 ₫ - 54.961.999 ₫
 44. Bông tai nữ Rayborn Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Rayborn

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  5.353.558,00 ₫
  2.925.268  - 38.235.665  2.925.268 ₫ - 38.235.665 ₫
 45. Bông tai nữ Rend Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Rend

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  6.317.515,00 ₫
  3.484.511  - 43.754.502  3.484.511 ₫ - 43.754.502 ₫
 46. Bông tai nữ Rusz Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Rusz

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  7.726.377,00 ₫
  4.245.262  - 51.820.505  4.245.262 ₫ - 51.820.505 ₫
 47. Bông tai nữ Searles Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Searles

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.33 crt - AAA

  10.454.383,00 ₫
  5.481.483  - 929.981.437  5.481.483 ₫ - 929.981.437 ₫
 48. Bông tai nữ Summae Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Summae

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.285 crt - AAA

  8.907.126,00 ₫
  4.559.977  - 70.075.134  4.559.977 ₫ - 70.075.134 ₫
 49. Bông tai nữ Syndra Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Syndra

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  6.944.116,00 ₫
  3.355.455  - 62.094.041  3.355.455 ₫ - 62.094.041 ₫
 50. Bông tai nữ Timothy Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Timothy

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  6.630.816,00 ₫
  3.419.983  - 56.164.822  3.419.983 ₫ - 56.164.822 ₫
 51. Bông tai nữ Tolle Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Tolle

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  5.429.690,00 ₫
  2.903.759  - 40.825.273  2.903.759 ₫ - 40.825.273 ₫
 52. Bông tai nữ Tryn Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Tryn

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  9.282.690,00 ₫
  4.925.636  - 69.013.820  4.925.636 ₫ - 69.013.820 ₫
 53. Bông tai nữ Uggi Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Uggi

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.11 crt - AAA

  5.863.838,00 ₫
  3.204.890  - 41.900.743  3.204.890 ₫ - 41.900.743 ₫
 54. Bông tai nữ Utopique Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Utopique

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  9.633.065,00 ₫
  4.818.372  - 79.655.275  4.818.372 ₫ - 79.655.275 ₫
 55. Bông tai nữ Westgate Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Westgate

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.115 crt - AAA

  6.114.592,00 ₫
  3.333.945  - 43.570.542  3.333.945 ₫ - 43.570.542 ₫
 56. Bông tai nữ Xie Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Xie

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite

  0.172 crt - AAA

  5.933.178,00 ₫
  3.097.343  - 46.556.380  3.097.343 ₫ - 46.556.380 ₫
 57. Bông tai nữ Yoric Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Yoric

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  5.390.634,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫
 58. Bông tai nữ Zwen Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Zwen

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  5.724.311,00 ₫
  3.140.361  - 40.358.292  3.140.361 ₫ - 40.358.292 ₫
 59. Bông tai nữ Extragalactic Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAA

  25.058.369,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 60. Bông tai nữ Allanek Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Allanek

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  5.576.009,00 ₫
  3.054.324  - 39.509.240  3.054.324 ₫ - 39.509.240 ₫
 61. Bông tai nữ Benir Đá Garnet / Ngọc Hồng Lựu

  Bông tai nữ Benir

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  5.983.839,00 ₫
  3.290.927  - 41.844.140  3.290.927 ₫ - 41.844.140 ₫

You’ve viewed 60 of 97 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng