Đang tải...
Tìm thấy 708 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.064 crt - AAA

  6.016.102,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Lalyp Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.012 crt - AAA

  4.590.543,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Pygou Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - AAA

  7.701.471,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Rewi Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  4.134.884,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Unurn Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.024 crt - AAA

  4.647.147,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Azid Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  4.171.960,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Cneen Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.045 crt - AAA

  4.620.826,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Elleo Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.15 crt - AAA

  6.147.140,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Fyht Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.015 crt - AAA

  4.060.734,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.17 crt - AAA

  6.672.137,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Malla Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.036 crt - AAA

  5.466.765,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Phlive Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  4.433.468,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Reki Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.114 crt - AAA

  6.861.193,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Anism Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  5.544.029,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Byros Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.006 crt - AAA

  4.357.336,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Eskina Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.054 crt - AAA

  6.109.781,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Scyc Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.064 crt - AAA

  5.793.651,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Onor Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  6.963.927,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Hetio Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  4.977.994,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Lydrot Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  4.829.693,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.27 crt - AAA

  8.441.563,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Pyrrit Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.17 crt - AAA

  7.754.396,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Nelois Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  4.701.768,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Minite Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.006 crt - AAA

  4.209.035,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Ulloon Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.016 crt - AAA

  4.701.768,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Uvass Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  4.396.392,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Orlen Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  4.322.242,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Arvise Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  4.060.734,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Ddod Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.012 crt - AAA

  4.320.261,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Latisca Đá Sapphire Đen

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  4.209.035,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 32. Bông tai nữ Brazeaus Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Brazeaus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.115 crt - AAA

  5.560.444,00 ₫
  2.946.778  - 90.381.646  2.946.778 ₫ - 90.381.646 ₫
 33. Xỏ khuyên tai Orengut Đá Sapphire Đen

  Xỏ khuyên tai Orengut

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.072 crt - AAA

  6.109.781,00 ₫
  3.183.380  - 38.037.552  3.183.380 ₫ - 38.037.552 ₫
 34. Bông tai nữ Melamas Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Melamas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  4.507.619,00 ₫
  2.516.591  - 27.636.660  2.516.591 ₫ - 27.636.660 ₫
 35. Bông tai nữ Volantaire Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Volantaire

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.036 crt - AAA

  4.694.976,00 ₫
  2.559.610  - 28.542.313  2.559.610 ₫ - 28.542.313 ₫
 36. Bông tai nữ Kinley Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Kinley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  2.92 crt - AAA

  57.110.953,00 ₫
  15.916.905  - 331.540.880  15.916.905 ₫ - 331.540.880 ₫
 37. Bông tai nữ Nicolina Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Nicolina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.42 crt - AAA

  26.968.738,00 ₫
  13.358.427  - 163.272.810  13.358.427 ₫ - 163.272.810 ₫
 38. Bông tai nữ Shawnda Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - AAA

  9.739.764,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 39. Bông tai nữ Aara Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  5.629.783,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 40. Bông tai nữ Agueda Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Agueda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.09 crt - AAA

  5.021.862,00 ₫
  2.667.156  - 34.131.910  2.667.156 ₫ - 34.131.910 ₫
 41. Bông tai nữ Aimable Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Aimable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.22 crt - AAA

  10.081.932,00 ₫
  5.011.674  - 68.136.466  5.011.674 ₫ - 68.136.466 ₫
 42. Bông tai nữ Alistar Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  6.964.494,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 43. Bông tai nữ Amandier Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Amandier

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  5.756.575,00 ₫
  3.011.306  - 36.707.369  3.011.306 ₫ - 36.707.369 ₫
 44. Bông tai nữ Anno Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Anno

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  5.952.706,00 ₫
  3.075.834  - 127.485.240  3.075.834 ₫ - 127.485.240 ₫
 45. Bông tai nữ Apsuvai Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - AAA

  6.632.797,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 46. Bông tai nữ Arredondos Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Arredondos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.075 crt - AAA

  5.660.914,00 ₫
  3.054.324  - 36.650.763  3.054.324 ₫ - 36.650.763 ₫
 47. Bông tai nữ Ausmusud Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Ausmusud

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  5.697.990,00 ₫
  3.075.834  - 91.060.884  3.075.834 ₫ - 91.060.884 ₫
 48. Bông tai nữ Azzie Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Azzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAA

  11.640.226,00 ₫
  3.419.983  - 64.796.856  3.419.983 ₫ - 64.796.856 ₫
 49. Bông tai nữ Berkowitz Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  7.705.999,00 ₫
  3.990.546  - 49.273.347  3.990.546 ₫ - 49.273.347 ₫
 50. Bông tai nữ Bozelle Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Bozelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.156 crt - AAA

  7.536.754,00 ₫
  2.796.212  - 132.055.970  2.796.212 ₫ - 132.055.970 ₫
 51. Bông tai nữ Brent Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Brent

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.122 crt - AAA

  7.938.357,00 ₫
  3.850.169  - 46.655.433  3.850.169 ₫ - 46.655.433 ₫
 52. Bông tai nữ Broach Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Broach

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.14 crt - AAA

  5.914.783,00 ₫
  2.774.703  - 41.363.010  2.774.703 ₫ - 41.363.010 ₫
 53. Bông tai nữ Bryer Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Bryer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  5.888.178,00 ₫
  3.333.945  - 35.504.543  3.333.945 ₫ - 35.504.543 ₫
 54. Bông tai nữ Bulloch Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Bulloch

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.066 crt - AAA

  5.573.180,00 ₫
  2.839.231  - 36.113.033  2.839.231 ₫ - 36.113.033 ₫
 55. Bông tai nữ Calderone Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.04 crt - AAA

  4.956.484,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 56. Bông tai nữ Callaham Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Callaham

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.13 crt - AAA

  7.075.719,00 ₫
  3.678.095  - 48.466.745  3.678.095 ₫ - 48.466.745 ₫
 57. Bông tai nữ Capote Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Capote

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.188 crt - AAA

  8.570.051,00 ₫
  3.247.908  - 49.513.911  3.247.908 ₫ - 49.513.911 ₫
 58. Bông tai nữ Carnahan Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Carnahan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.136 crt - AAA

  7.229.963,00 ₫
  3.570.548  - 47.745.049  3.570.548 ₫ - 47.745.049 ₫
 59. Bông tai nữ Chambers Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Chambers

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.01 crt - AAA

  4.978.843,00 ₫
  2.839.231  - 28.867.784  2.839.231 ₫ - 28.867.784 ₫
 60. Bông tai nữ Chaparro Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Chaparro

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.075 crt - AAA

  5.364.312,00 ₫
  2.882.249  - 34.952.658  2.882.249 ₫ - 34.952.658 ₫
 61. Bông tai nữ Chubb Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Chubb

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.144 crt - AAA

  10.623.344,00 ₫
  5.433.936  - 67.584.580  5.433.936 ₫ - 67.584.580 ₫

You’ve viewed 60 of 708 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng