Đang tải...
Tìm thấy 97 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.17 crt - AAA

  6.757.042,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.27 crt - AAA

  4.988.749,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 3. Bông tai nữ Goncalves Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Goncalves

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.131.106,00 ₫
  2.796.212  - 36.962.082  2.796.212 ₫ - 36.962.082 ₫
 4. Bông tai nữ Kinley Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Kinley

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  2.92 crt - AAA

  40.724.239,00 ₫
  15.916.905  - 331.540.880  15.916.905 ₫ - 331.540.880 ₫
 5. Bông tai nữ Nicolina Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Nicolina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  23.261.209,00 ₫
  13.358.427  - 163.272.810  13.358.427 ₫ - 163.272.810 ₫
 6. Bông tai nữ Shawnda Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  8.013.357,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 7. Bông tai nữ Aara Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.205.257,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 8. Bông tai nữ Alistar Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  6.539.968,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 9. Bông tai nữ Apsuvai Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.108 crt - AAA

  6.123.365,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 10. Bông tai nữ Berkowitz Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  7.281.473,00 ₫
  3.990.546  - 49.273.347  3.990.546 ₫ - 49.273.347 ₫
 11. Bông tai nữ Callaham Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Callaham

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  6.764.400,00 ₫
  3.678.095  - 48.466.745  3.678.095 ₫ - 48.466.745 ₫
 12. Bông tai nữ Capote Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Capote

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.188 crt - AAA

  6.249.308,00 ₫
  3.247.908  - 49.513.911  3.247.908 ₫ - 49.513.911 ₫
 13. Bông tai nữ Conforti Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Conforti

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  5.726.292,00 ₫
  3.075.834  - 42.523.378  3.075.834 ₫ - 42.523.378 ₫
 14. Bông tai nữ Cudney Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Cudney

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.17 crt - AAA

  7.082.511,00 ₫
  3.764.132  - 52.457.293  3.764.132 ₫ - 52.457.293 ₫
 15. Bông tai nữ Dacr Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Dacr

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  6.095.064,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 16. Bông tai nữ Dvien Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Dvien

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  7.315.718,00 ₫
  3.850.169  - 58.400.660  3.850.169 ₫ - 58.400.660 ₫
 17. Bông tai nữ Elske Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Elske

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  6.473.741,00 ₫
  3.312.436  - 52.358.234  3.312.436 ₫ - 52.358.234 ₫
 18. Bông tai nữ Fiz Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Fiz

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.613.085,00 ₫
  3.075.834  - 39.721.505  3.075.834 ₫ - 39.721.505 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Forel Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Forel

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.166 crt - AAA

  6.312.704,00 ₫
  3.333.945  - 50.362.963  3.333.945 ₫ - 50.362.963 ₫
 21. Bông tai nữ Fryer Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Fryer

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  5.874.593,00 ₫
  3.161.871  - 43.287.525  3.161.871 ₫ - 43.287.525 ₫
 22. Bông tai nữ Golightly Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Golightly

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.390.634,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫
 23. Bông tai nữ Gwendolyn Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  8.625.523,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 24. Bông tai nữ Hidalgo Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Hidalgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.12 crt - AAA

  5.558.462,00 ₫
  3.011.306  - 40.726.218  3.011.306 ₫ - 40.726.218 ₫
 25. Bông tai nữ Kalista Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Kalista

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.835.537,00 ₫
  3.204.890  - 40.995.087  3.204.890 ₫ - 40.995.087 ₫
 26. Bông tai nữ Kals Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Kals

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  6.095.064,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 27. Bông tai nữ Kanisha Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.33 crt - AAA

  6.788.174,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 28. Bông tai nữ Kempker Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.434 crt - AAA

  9.140.615,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 29. Bông tai nữ Kyoko Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Kyoko

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.909.687,00 ₫
  3.247.908  - 41.419.610  3.247.908 ₫ - 41.419.610 ₫
 30. Bông tai nữ Mahan Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Mahan

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  6.508.835,00 ₫
  3.398.473  - 52.273.330  3.398.473 ₫ - 52.273.330 ₫
 31. Bông tai nữ Monroe Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Monroe

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  6.620.062,00 ₫
  3.463.002  - 52.910.125  3.463.002 ₫ - 52.910.125 ₫
 32. Bông tai nữ Morgana Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Morgana

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.144 crt - AAA

  5.671.669,00 ₫
  3.011.306  - 41.603.572  3.011.306 ₫ - 41.603.572 ₫
 33. Bông tai nữ Musgrove Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Musgrove

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.214 crt - AAA

  8.179.205,00 ₫
  4.301.866  - 65.801.570  4.301.866 ₫ - 65.801.570 ₫
 34. Bông tai nữ Narfi Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Narfi

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.254 crt - AAA

  10.582.306,00 ₫
  5.318.465  - 74.362.850  5.318.465 ₫ - 74.362.850 ₫
 35. Bông tai nữ Nedeau Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Nedeau

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.205 crt - AAA

  6.519.590,00 ₫
  3.355.455  - 51.594.091  3.355.455 ₫ - 51.594.091 ₫
 36. Bông tai nữ Nunnally Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Nunnally

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  6.508.835,00 ₫
  3.398.473  - 52.273.330  3.398.473 ₫ - 52.273.330 ₫
 37. Bông tai nữ Ohanlon Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Ohanlon

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.14 crt - AAA

  6.533.174,00 ₫
  3.527.530  - 47.858.259  3.527.530 ₫ - 47.858.259 ₫
 38. Bông tai nữ Ohlinger Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Ohlinger

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.909.687,00 ₫
  3.247.908  - 41.419.610  3.247.908 ₫ - 41.419.610 ₫
 39. Bông tai nữ Pala Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Pala

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.184 crt - AAA

  6.694.212,00 ₫
  3.506.020  - 54.268.604  3.506.020 ₫ - 54.268.604 ₫
 40. Bông tai nữ Pape Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Pape

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  6.875.626,00 ₫
  3.742.623  - 49.103.533  3.742.623 ₫ - 49.103.533 ₫
 41. Bông tai nữ Plantz Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Plantz

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.151 crt - AAA

  5.551.670,00 ₫
  2.925.268  - 41.235.650  2.925.268 ₫ - 41.235.650 ₫
 42. Bông tai nữ Quiroga Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Quiroga

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.269 crt - AAA

  7.998.073,00 ₫
  3.441.492  - 54.961.999  3.441.492 ₫ - 54.961.999 ₫
 43. Bông tai nữ Rayborn Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Rayborn

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.353.558,00 ₫
  2.925.268  - 38.235.665  2.925.268 ₫ - 38.235.665 ₫
 44. Bông tai nữ Rend Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Rend

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  6.317.515,00 ₫
  3.484.511  - 43.754.502  3.484.511 ₫ - 43.754.502 ₫
 45. Bông tai nữ Rusz Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Rusz

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  7.726.377,00 ₫
  4.245.262  - 51.820.505  4.245.262 ₫ - 51.820.505 ₫
 46. Bông tai nữ Searles Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Searles

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.33 crt - AAA

  11.756.264,00 ₫
  5.481.483  - 929.981.437  5.481.483 ₫ - 929.981.437 ₫
 47. Bông tai nữ Summae Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Summae

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.285 crt - AAA

  8.907.126,00 ₫
  4.559.977  - 70.075.134  4.559.977 ₫ - 70.075.134 ₫
 48. Bông tai nữ Syndra Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Syndra

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  6.944.116,00 ₫
  3.355.455  - 62.094.041  3.355.455 ₫ - 62.094.041 ₫
 49. Bông tai nữ Timothy Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Timothy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  6.659.118,00 ₫
  3.419.983  - 56.164.822  3.419.983 ₫ - 56.164.822 ₫
 50. Bông tai nữ Tolle Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Tolle

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  5.429.690,00 ₫
  2.903.759  - 40.825.273  2.903.759 ₫ - 40.825.273 ₫
 51. Bông tai nữ Tryn Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Tryn

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  9.282.690,00 ₫
  4.925.636  - 69.013.820  4.925.636 ₫ - 69.013.820 ₫
 52. Bông tai nữ Uggi Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Uggi

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.11 crt - AAA

  5.863.838,00 ₫
  3.204.890  - 41.900.743  3.204.890 ₫ - 41.900.743 ₫
 53. Bông tai nữ Utopique Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Utopique

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  9.661.367,00 ₫
  4.818.372  - 79.655.275  4.818.372 ₫ - 79.655.275 ₫
 54. Bông tai nữ Westgate Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Westgate

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.115 crt - AAA

  6.114.592,00 ₫
  3.333.945  - 43.570.542  3.333.945 ₫ - 43.570.542 ₫
 55. Bông tai nữ Xie Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Xie

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.172 crt - AAA

  5.933.178,00 ₫
  3.097.343  - 46.556.380  3.097.343 ₫ - 46.556.380 ₫
 56. Bông tai nữ Yoric Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Yoric

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.390.634,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫
 57. Bông tai nữ Zalewski Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Zalewski

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.115 crt - AAA

  4.742.805,00 ₫
  2.538.100  - 35.716.805  2.538.100 ₫ - 35.716.805 ₫
 58. Bông tai nữ Zwen Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Zwen

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.724.311,00 ₫
  3.140.361  - 40.358.292  3.140.361 ₫ - 40.358.292 ₫
 59. Bông tai nữ Extragalactic Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAA

  27.492.320,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 60. Bông tai nữ Allanek Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Allanek

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.576.009,00 ₫
  3.054.324  - 39.509.240  3.054.324 ₫ - 39.509.240 ₫
 61. Bông tai nữ Benir Đá Tourmaline Hồng / Bích tỷ

  Bông tai nữ Benir

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.983.839,00 ₫
  3.290.927  - 41.844.140  3.290.927 ₫ - 41.844.140 ₫

You’ve viewed 60 of 97 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng