Đang tải...
Tìm thấy 673 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.064 crt - VS1

  8.846.277,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Lalyp Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  5.298.087,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Rewi Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  4.502.807,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Unurn Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.024 crt - VS1

  5.722.613,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Azid Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  4.539.883,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Cneen Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.045 crt - VS1

  6.290.629,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Elleo Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.15 crt - VS1

  152.184.183,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Fyht Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.015 crt - VS1

  4.570.166,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Klifica Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.17 crt - VS1

  25.322.992,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Malla Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.036 crt - VS1

  7.589.396,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Phlive Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  5.820.254,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Reki Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.114 crt - VS1

  13.738.519,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Byros Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.006 crt - VS1

  4.725.259,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Eskina Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.054 crt - VS1

  9.307.879,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Scyc Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.064 crt - VS1

  8.623.826,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Hetio Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.07 crt - VS1

  9.874.197,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Lydrot Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.07 crt - VS1

  9.725.896,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Hriht Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.27 crt - VS1

  29.611.274,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Nelois Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  5.409.312,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Minite Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.006 crt - VS1

  4.576.958,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Ulloon Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  5.409.312,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Uvass Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  5.783.178,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Orlen Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  5.709.028,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Arvise Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  4.428.657,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Ddod Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  4.829.693,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Latisca Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  4.576.958,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Mahbub Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ khuyên tai Mahbub

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.024 crt - VS1

  5.463.086,00 ₫
  2.430.554  - 7.836.188  2.430.554 ₫ - 7.836.188 ₫
 29. Xỏ khuyên tai Ratehang Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ khuyên tai Ratehang

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  4.576.958,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 30. Bông tai nữ Mailhotod Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Mailhotod

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.015 crt - VS1

  4.903.844,00 ₫
  2.516.591  - 26.136.667  2.516.591 ₫ - 26.136.667 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Rembulan Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ khuyên tai Rembulan

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS1

  5.096.012,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Dejlig Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ khuyên tai Dejlig

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  5.223.935,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 33. Bông tai nữ Kalani Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Kalani

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.044 crt - VS1

  9.243.351,00 ₫
  3.441.492  - 37.301.706  3.441.492 ₫ - 37.301.706 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Buwan Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ khuyên tai Buwan

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS1

  4.391.581,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 35. Xỏ khuyên tai Viskas Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS1

  4.391.581,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 36. Bông tai nữ Hazelip Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Hazelip

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  4.999.503,00 ₫
  2.473.572  - 25.259.309  2.473.572 ₫ - 25.259.309 ₫
 37. Bông tai nữ Mechta Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Mechta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  7.485.529,00 ₫
  3.850.169  - 39.466.788  3.850.169 ₫ - 39.466.788 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Keid Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ khuyên tai Keid

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Trai Hồng

  0.1 crt - VS1

  15.879.828,00 ₫
  5.073.088  - 57.749.719  5.073.088 ₫ - 57.749.719 ₫
 39. Bông tai nữ Venerer Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Venerer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  7.286.567,00 ₫
  3.570.548  - 37.839.436  3.570.548 ₫ - 37.839.436 ₫
 40. Bông tai nữ Tancredi Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Tancredi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  9.597.406,00 ₫
  3.841.962  - 43.853.563  3.841.962 ₫ - 43.853.563 ₫
 41. Bông tai nữ Sordello Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Sordello

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  5.429.690,00 ₫
  2.903.759  - 29.391.365  2.903.759 ₫ - 29.391.365 ₫
 42. Bông tai nữ Paseduluran Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Paseduluran

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.168 crt - VS1

  17.924.347,00 ₫
  5.157.993  - 67.032.693  5.157.993 ₫ - 67.032.693 ₫
 43. Bông tai nữ Volantaire Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Volantaire

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.036 crt - VS1

  6.223.271,00 ₫
  2.559.610  - 28.542.313  2.559.610 ₫ - 28.542.313 ₫
 44. Bông tai nữ Brezza Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.02 crt - VS1

  6.516.760,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Charon Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ khuyên tai Charon

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.222 crt - VS1

  22.148.949,00 ₫
  5.518.841  - 69.820.417  5.518.841 ₫ - 69.820.417 ₫
 46. Bông tai nữ Calderone Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.04 crt - VS1

  7.503.642,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 47. Bông tai nữ Guertin Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Guertin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  6.100.158,00 ₫
  2.882.249  - 31.047.016  2.882.249 ₫ - 31.047.016 ₫
 48. Bông tai nữ Treibered Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Treibered

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.1 crt - VS1

  8.651.278,00 ₫
  2.753.194  - 56.660.105  2.753.194 ₫ - 56.660.105 ₫
 49. Bông tai nữ Shawnda Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương Đen

  0.228 crt - VS1

  18.201.988,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 50. Bông tai nữ Aara Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  14.261.818,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 51. Bông tai nữ Agueda Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Agueda

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.09 crt - VS1

  7.993.546,00 ₫
  2.667.156  - 34.131.910  2.667.156 ₫ - 34.131.910 ₫
 52. Bông tai nữ Aimable Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Aimable

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.22 crt - VS1

  24.827.145,00 ₫
  5.011.674  - 68.136.466  5.011.674 ₫ - 68.136.466 ₫
 53. Bông tai nữ Alistar Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  15.596.529,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 54. Bông tai nữ Amandier Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Amandier

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.07 crt - VS1

  10.652.778,00 ₫
  3.011.306  - 36.707.369  3.011.306 ₫ - 36.707.369 ₫
 55. Bông tai nữ Anno Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Anno

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.16 crt - VS1

  102.433.381,00 ₫
  3.075.834  - 127.485.240  3.075.834 ₫ - 127.485.240 ₫
 56. Bông tai nữ Apsuvai Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.108 crt - VS1

  15.349.737,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 57. Bông tai nữ Arredondos Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Arredondos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.075 crt - VS1

  8.094.865,00 ₫
  3.054.324  - 36.650.763  3.054.324 ₫ - 36.650.763 ₫
 58. Bông tai nữ Ausmusud Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Ausmusud

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  66.009.025,00 ₫
  3.075.834  - 91.060.884  3.075.834 ₫ - 91.060.884 ₫
 59. Bông tai nữ Berkowitz Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  16.338.034,00 ₫
  3.990.546  - 49.273.347  3.990.546 ₫ - 49.273.347 ₫
 60. Bông tai nữ Bozelle Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Bozelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.156 crt - VS1

  105.545.724,00 ₫
  2.796.212  - 132.055.970  2.796.212 ₫ - 132.055.970 ₫
 61. Bông tai nữ Brazeaus Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Brazeaus

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.115 crt - VS1

  66.380.911,00 ₫
  2.946.778  - 90.381.646  2.946.778 ₫ - 90.381.646 ₫

You’ve viewed 60 of 673 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng