Đang tải...
Tìm thấy 663 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.064 crt - AAA

  5.733.084,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.066 crt - AAA

  5.961.763,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  4.505.638,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.164 crt - AAA

  6.258.082,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.066 crt - AAA

  6.110.064,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.008 crt - AAA

  4.106.582,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.024 crt - AAA

  4.533.940,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.008 crt - AAA

  4.143.658,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.045 crt - AAA

  4.535.921,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.15 crt - AAA

  4.760.354,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.015 crt - AAA

  4.060.734,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.17 crt - AAA

  5.681.575,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.036 crt - AAA

  5.240.351,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  4.461.770,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.114 crt - AAA

  6.380.063,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.06 crt - AAA

  5.374.218,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.006 crt - AAA

  4.329.034,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.054 crt - AAA

  5.798.462,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.064 crt - AAA

  5.510.633,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.12 crt - AAA

  6.624.306,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.07 crt - AAA

  4.694.976,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.07 crt - AAA

  4.546.675,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.27 crt - AAA

  4.649.128,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.17 crt - AAA

  5.433.653,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.016 crt - AAA

  4.616.863,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.006 crt - AAA

  4.180.733,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.016 crt - AAA

  4.616.863,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  4.424.694,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  4.350.544,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.008 crt - AAA

  4.032.432,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.012 crt - AAA

  4.320.261,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Đá Rhodolite

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.008 crt - AAA

  4.180.733,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Rembulan Đá Rhodolite

  Xỏ khuyên tai Rembulan

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.699.787,00 ₫
  2.710.175  - 27.480.995  2.710.175 ₫ - 27.480.995 ₫
 35. Bông tai nữ Delaney Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Delaney

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.246 crt - AAA

  12.309.280,00 ₫
  6.431.573  - 86.985.435  6.431.573 ₫ - 86.985.435 ₫
 36. Bông tai nữ Bozelle Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Bozelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.156 crt - AAA

  5.272.615,00 ₫
  2.796.212  - 132.055.970  2.796.212 ₫ - 132.055.970 ₫
 37. Bông tai nữ Vassar Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Vassar

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.6 crt - AAA

  7.642.603,00 ₫
  3.957.716  - 290.234.469  3.957.716 ₫ - 290.234.469 ₫
 38. Bông tai nữ Guertin Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Guertin

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  5.109.596,00 ₫
  2.882.249  - 31.047.016  2.882.249 ₫ - 31.047.016 ₫
 39. Bông tai nữ Foutch Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Foutch

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.1 crt - AAA

  4.972.051,00 ₫
  2.753.194  - 126.480.530  2.753.194 ₫ - 126.480.530 ₫
 40. Bông tai nữ Agueda Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Agueda

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.09 crt - AAA

  5.078.465,00 ₫
  2.667.156  - 34.131.910  2.667.156 ₫ - 34.131.910 ₫
 41. Bông tai nữ Aimable Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Aimable

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.22 crt - AAA

  10.081.932,00 ₫
  5.011.674  - 68.136.466  5.011.674 ₫ - 68.136.466 ₫
 42. Bông tai nữ Amandier Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Amandier

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.07 crt - AAA

  5.473.557,00 ₫
  3.011.306  - 36.707.369  3.011.306 ₫ - 36.707.369 ₫
 43. Bông tai nữ Anno Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Anno

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.16 crt - AAA

  6.264.025,00 ₫
  3.075.834  - 127.485.240  3.075.834 ₫ - 127.485.240 ₫
 44. Bông tai nữ Arredondos Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Arredondos

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.075 crt - AAA

  5.660.914,00 ₫
  3.054.324  - 36.650.763  3.054.324 ₫ - 36.650.763 ₫
 45. Bông tai nữ Ausmusud Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Ausmusud

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.1 crt - AAA

  5.896.102,00 ₫
  3.075.834  - 91.060.884  3.075.834 ₫ - 91.060.884 ₫
 46. Bông tai nữ Azzie Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Azzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAA

  10.819.475,00 ₫
  3.419.983  - 64.796.856  3.419.983 ₫ - 64.796.856 ₫
 47. Bông tai nữ Bohanan Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Bohanan

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.066 crt - AAA

  6.147.140,00 ₫
  2.581.119  - 29.886.648  2.581.119 ₫ - 29.886.648 ₫
 48. Bông tai nữ Brazeaus Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Brazeaus

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.115 crt - AAA

  5.758.557,00 ₫
  2.946.778  - 90.381.646  2.946.778 ₫ - 90.381.646 ₫
 49. Bông tai nữ Brent Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Brent

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.122 crt - AAA

  7.513.831,00 ₫
  3.850.169  - 46.655.433  3.850.169 ₫ - 46.655.433 ₫
 50. Bông tai nữ Broach Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Broach

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.14 crt - AAA

  5.377.049,00 ₫
  2.774.703  - 41.363.010  2.774.703 ₫ - 41.363.010 ₫
 51. Bông tai nữ Bryer Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Bryer

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.03 crt - AAA

  5.888.178,00 ₫
  3.333.945  - 35.504.543  3.333.945 ₫ - 35.504.543 ₫
 52. Bông tai nữ Bulloch Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Bulloch

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.066 crt - AAA

  5.290.162,00 ₫
  2.839.231  - 36.113.033  2.839.231 ₫ - 36.113.033 ₫
 53. Bông tai nữ Burgos Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Burgos

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.188 crt - AAA

  8.594.108,00 ₫
  4.000.735  - 60.084.612  4.000.735 ₫ - 60.084.612 ₫
 54. Bông tai nữ Calderone Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.04 crt - AAA

  4.871.579,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 55. Bông tai nữ Carnahan Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Carnahan

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.136 crt - AAA

  6.805.437,00 ₫
  3.570.548  - 47.745.049  3.570.548 ₫ - 47.745.049 ₫
 56. Bông tai nữ Chambers Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Chambers

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.01 crt - AAA

  4.950.541,00 ₫
  2.839.231  - 28.867.784  2.839.231 ₫ - 28.867.784 ₫
 57. Bông tai nữ Chaparro Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Chaparro

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.075 crt - AAA

  5.364.312,00 ₫
  2.882.249  - 34.952.658  2.882.249 ₫ - 34.952.658 ₫
 58. Bông tai nữ Chubb Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Chubb

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.144 crt - AAA

  10.170.516,00 ₫
  5.433.936  - 67.584.580  5.433.936 ₫ - 67.584.580 ₫
 59. Bông tai nữ Coppock Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Coppock

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  7.651.377,00 ₫
  3.979.226  - 245.248.835  3.979.226 ₫ - 245.248.835 ₫
 60. Bông tai nữ Corrigan Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Corrigan

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.112 crt - AAA

  5.394.595,00 ₫
  2.817.722  - 38.108.304  2.817.722 ₫ - 38.108.304 ₫
 61. Bông tai nữ Crader Đá Rhodolite

  Bông tai nữ Crader

  Vàng 14K & Đá Rhodolite

  0.09 crt - AAA

  5.152.615,00 ₫
  2.710.175  - 34.556.433  2.710.175 ₫ - 34.556.433 ₫

You’ve viewed 60 of 663 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng