Đang tải...
Tìm thấy 737 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  6.270.817,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  5.225.917,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  4.647.147,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.164 crt - AAA

  8.182.601,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  5.374.218,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.163.186,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  4.732.052,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.200.262,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.045 crt - AAA

  4.734.033,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  5.666.010,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.015 crt - AAA

  4.117.338,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  7.323.077,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  5.636.575,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  4.461.770,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.114 crt - AAA

  6.917.797,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  4.779.881,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.006 crt - AAA

  4.385.638,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  6.392.799,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  6.048.366,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  5.407.331,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  4.694.976,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  4.546.675,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AA

  6.630.250,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  6.820.438,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.758.372,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.006 crt - AAA

  4.237.337,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.758.372,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  4.424.694,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  4.350.544,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.089.036,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  4.376.865,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Đá Sapphire Trắng

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.237.337,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Dejlig Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Dejlig

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.572.995,00 ₫
  2.538.100  - 26.518.736  2.538.100 ₫ - 26.518.736 ₫
 35. Bông tai nữ Bohanan Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Bohanan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  5.411.294,00 ₫
  2.581.119  - 29.886.648  2.581.119 ₫ - 29.886.648 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Viskas Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.051.960,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 37. Bông tai nữ Manatua Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Manatua

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  7.657.321,00 ₫
  3.785.642  - 42.792.246  3.785.642 ₫ - 42.792.246 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Thedora Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Thedora

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.274.413,00 ₫
  2.430.554  - 24.721.580  2.430.554 ₫ - 24.721.580 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Larapidite Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Larapidite

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  4.955.635,00 ₫
  2.366.025  - 21.243.293  2.366.025 ₫ - 21.243.293 ₫
 40. Xỏ khuyên tai Keid Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Keid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Hồng

  0.1 crt - AAA

  9.342.123,00 ₫
  5.073.088  - 57.749.719  5.073.088 ₫ - 57.749.719 ₫
 41. Bông tai nữ Conforti Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Conforti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - AAA

  5.811.197,00 ₫
  3.075.834  - 42.523.378  3.075.834 ₫ - 42.523.378 ₫
 42. Khuyên kẹp vành tai Suilup Đá Sapphire Trắng

  GLAMIRA Khuyên kẹp vành tai Suilup

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  8.018.451,00 ₫
  3.699.604  - 54.905.396  3.699.604 ₫ - 54.905.396 ₫
 43. Xỏ khuyên tai Sanday Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Sanday

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  4.647.147,00 ₫
  2.581.119  - 8.779.202  2.581.119 ₫ - 8.779.202 ₫
 44. Xỏ khuyên tai Scholastica Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Scholastica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  4.961.295,00 ₫
  2.796.212  - 29.235.703  2.796.212 ₫ - 29.235.703 ₫
 45. Bông tai nữ Breathless Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Breathless

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.422 crt - AAA

  14.020.120,00 ₫
  6.325.441  - 100.725.935  6.325.441 ₫ - 100.725.935 ₫
 46. Bông tai nữ Assuming Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Assuming

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.100.512,00 ₫
  5.561.294  - 75.112.848  5.561.294 ₫ - 75.112.848 ₫
 47. Bông tai nữ Mechta Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Mechta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  6.834.589,00 ₫
  3.850.169  - 39.466.788  3.850.169 ₫ - 39.466.788 ₫
 48. Bông tai nữ Dansereaud Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Dansereaud

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  5.522.519,00 ₫
  2.645.647  - 30.523.435  2.645.647 ₫ - 30.523.435 ₫
 49. Bông tai nữ Kaam Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Kaam

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.075 crt - AAA

  6.228.931,00 ₫
  2.989.796  - 37.174.346  2.989.796 ₫ - 37.174.346 ₫
 50. Bông tai nữ Ksora Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Ksora

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  7.777.320,00 ₫
  3.871.679  - 44.829.971  3.871.679 ₫ - 44.829.971 ₫
 51. Xỏ khuyên tai Martiney Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Martiney

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  4.647.147,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 52. Bông tai nữ Chaparro Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Chaparro

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.075 crt - AAA

  5.562.424,00 ₫
  2.882.249  - 34.952.658  2.882.249 ₫ - 34.952.658 ₫
 53. Xỏ khuyên tai Pieza Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Pieza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  4.958.466,00 ₫
  2.581.119  - 9.656.556  2.581.119 ₫ - 9.656.556 ₫
 54. Bông tai nữ Lonaxz Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Lonaxz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  7.385.906,00 ₫
  4.022.244  - 50.702.583  4.022.244 ₫ - 50.702.583 ₫
 55. Bông tai nữ Volantaire Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Volantaire

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  4.723.278,00 ₫
  2.559.610  - 28.542.313  2.559.610 ₫ - 28.542.313 ₫
 56. Xỏ khuyên tai Welkin Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Welkin

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  9.816.461,00 ₫
  4.988.183  - 57.098.778  4.988.183 ₫ - 57.098.778 ₫
 57. Bông tai nữ Apsuvai Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  6.179.969,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 58. Xỏ khuyên tai Adeliza Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Adeliza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  4.701.768,00 ₫
  2.645.647  - 7.768.263  2.645.647 ₫ - 7.768.263 ₫
 59. Xỏ khuyên tai Buwan Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Buwan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.051.960,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 60. Bông tai nữ Brezza Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.02 crt - AAA

  5.554.500,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 61. Bông tai nữ Kalani Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Kalani

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.044 crt - AAA

  6.950.909,00 ₫
  3.441.492  - 37.301.706  3.441.492 ₫ - 37.301.706 ₫

You’ve viewed 60 of 737 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng