Đang tải...
Tìm thấy 735 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.064 crt - AAA

  6.129.309,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.066 crt - AAA

  7.688.170,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  4.675.449,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - AAA

  7.418.453,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.066 crt - AAA

  7.836.471,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  4.191.488,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  4.816.957,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  4.228.564,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.045 crt - AAA

  4.705.731,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  5.326.389,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.015 crt - AAA

  4.117.338,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.17 crt - AAA

  7.747.603,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.036 crt - AAA

  5.551.670,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  4.405.166,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.114 crt - AAA

  7.285.719,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.06 crt - AAA

  5.459.123,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.006 crt - AAA

  4.413.940,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.054 crt - AAA

  6.251.290,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.064 crt - AAA

  5.906.858,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  6.794.117,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.07 crt - AAA

  4.666.674,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.07 crt - AAA

  4.518.373,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.27 crt - AA

  7.705.717,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.17 crt - AAA

  7.471.378,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  4.786.674,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.006 crt - AAA

  4.265.639,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  4.786.674,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  4.368.090,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  4.293.940,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  4.117.338,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  4.376.865,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Đá Sapphire

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  4.265.639,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Orengut Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai Orengut

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.072 crt - AAA

  6.251.290,00 ₫
  3.183.380  - 38.037.552  3.183.380 ₫ - 38.037.552 ₫
 35. Bông tai nữ Roscoear Đá Sapphire

  Bông tai nữ Roscoear

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.17 crt - AAA

  9.453.066,00 ₫
  3.678.095  - 61.344.043  3.678.095 ₫ - 61.344.043 ₫
 36. Bông tai nữ Calderone Đá Sapphire

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  5.239.502,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 37. Bông tai nữ Assuming Đá Sapphire

  Bông tai nữ Assuming

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  11.072.210,00 ₫
  5.561.294  - 75.112.848  5.561.294 ₫ - 75.112.848 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Ifera Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai Ifera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.134 crt - AAA

  11.971.074,00 ₫
  5.476.389  - 63.763.847  5.476.389 ₫ - 63.763.847 ₫
 39. Bông tai nữ Kanisha Đá Sapphire

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.33 crt - AA

  8.457.977,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 40. Bông tai nữ Zalewski Đá Sapphire

  Bông tai nữ Zalewski

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.115 crt - AAA

  5.082.426,00 ₫
  2.538.100  - 35.716.805  2.538.100 ₫ - 35.716.805 ₫
 41. Bông tai nữ Thelmo Đá Sapphire

  Bông tai nữ Thelmo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  4.972.051,00 ₫
  2.753.194  - 28.018.732  2.753.194 ₫ - 28.018.732 ₫
 42. Bông tai nữ Veneration Đá Sapphire

  Bông tai nữ Veneration

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  5.959.498,00 ₫
  3.161.871  - 45.183.742  3.161.871 ₫ - 45.183.742 ₫
 43. Bông tai nữ Gwendolyn Đá Sapphire

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.43 crt - AA

  11.031.171,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 44. Bông tai nữ Brezza Đá Sapphire

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.02 crt - AAA

  5.526.199,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 45. Xỏ khuyên tai Viskas Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAA

  4.080.262,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 46. Bông tai nữ Bohanan Đá Sapphire

  Bông tai nữ Bohanan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.066 crt - AAA

  7.873.547,00 ₫
  2.581.119  - 29.886.648  2.581.119 ₫ - 29.886.648 ₫
 47. Bông tai nữ Wahda Đá Sapphire

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.37 crt - AA

  13.986.442,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 48. Bông tai nữ Kalani Đá Sapphire

  Bông tai nữ Kalani

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.044 crt - AAA

  6.866.003,00 ₫
  3.441.492  - 37.301.706  3.441.492 ₫ - 37.301.706 ₫
 49. Bông tai nữ Aara Đá Sapphire

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  5.290.162,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 50. Bông tai nữ Gaskell Đá Sapphire

  Bông tai nữ Gaskell

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.115 crt - AAA

  5.335.162,00 ₫
  2.602.629  - 126.296.570  2.602.629 ₫ - 126.296.570 ₫
 51. Bông tai nữ Capote Đá Sapphire

  Bông tai nữ Capote

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.188 crt - AAA

  8.230.430,00 ₫
  3.247.908  - 49.513.911  3.247.908 ₫ - 49.513.911 ₫
 52. Bông tai nữ Kalista Đá Sapphire

  Bông tai nữ Kalista

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  5.920.442,00 ₫
  3.204.890  - 40.995.087  3.204.890 ₫ - 40.995.087 ₫
 53. Bông tai nữ Poucheres Đá Sapphire

  Bông tai nữ Poucheres

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  5.322.426,00 ₫
  2.710.175  - 126.056.000  2.710.175 ₫ - 126.056.000 ₫
 54. Bông tai nữ Totten Đá Sapphire

  Bông tai nữ Totten

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.062 crt - AAA

  4.712.524,00 ₫
  2.602.629  - 31.230.983  2.602.629 ₫ - 31.230.983 ₫
 55. Bông tai nữ Melamas Đá Sapphire

  Bông tai nữ Melamas

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  4.479.317,00 ₫
  2.516.591  - 27.636.660  2.516.591 ₫ - 27.636.660 ₫
 56. Bông tai nữ Mahan Đá Sapphire

  Bông tai nữ Mahan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  6.678.645,00 ₫
  3.398.473  - 52.273.330  3.398.473 ₫ - 52.273.330 ₫
 57. Bông tai nữ Issoria Đá Sapphire

  Bông tai nữ Issoria

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.279 crt - AAA

  16.041.998,00 ₫
  6.561.478  - 86.292.041  6.561.478 ₫ - 86.292.041 ₫
 58. Xỏ khuyên tai Edieren Đá Sapphire

  Xỏ khuyên tai Edieren

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - AAA

  10.661.551,00 ₫
  5.183.748  - 67.711.939  5.183.748 ₫ - 67.711.939 ₫
 59. Bông tai nữ Ausmusud Đá Sapphire

  Bông tai nữ Ausmusud

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  6.122.516,00 ₫
  3.075.834  - 91.060.884  3.075.834 ₫ - 91.060.884 ₫
 60. Bông tai nữ Pinales Đá Sapphire

  Bông tai nữ Pinales

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.21 crt - AAA

  6.584.968,00 ₫
  3.376.965  - 54.296.910  3.376.965 ₫ - 54.296.910 ₫
 61. Bông tai nữ Conforti Đá Sapphire

  Bông tai nữ Conforti

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.13 crt - AAA

  6.094.214,00 ₫
  3.075.834  - 42.523.378  3.075.834 ₫ - 42.523.378 ₫

You’ve viewed 60 of 735 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng