Đang tải...
Tìm thấy 95 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Tanzanite

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.17 crt - AAA

  8.228.733,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Tanzanite

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.27 crt - AAA

  5.073.654,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 3. Bông tai nữ Kanisha Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.33 crt - AAA

  7.467.416,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 4. Bông tai nữ Shawnda Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  8.013.357,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 5. Bông tai nữ Aara Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  5.205.257,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 6. Bông tai nữ Alistar Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  6.539.968,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 7. Bông tai nữ Apsuvai Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.108 crt - AAA

  6.123.365,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 8. Bông tai nữ Berkowitz Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  7.281.473,00 ₫
  3.990.546  - 49.273.347  3.990.546 ₫ - 49.273.347 ₫
 9. Bông tai nữ Callaham Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Callaham

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  6.764.400,00 ₫
  3.678.095  - 48.466.745  3.678.095 ₫ - 48.466.745 ₫
 10. Bông tai nữ Capote Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Capote

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.188 crt - AAA

  6.249.308,00 ₫
  3.247.908  - 49.513.911  3.247.908 ₫ - 49.513.911 ₫
 11. Bông tai nữ Conforti Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Conforti

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  5.726.292,00 ₫
  3.075.834  - 42.523.378  3.075.834 ₫ - 42.523.378 ₫
 12. Bông tai nữ Cudney Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Cudney

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.17 crt - AAA

  7.082.511,00 ₫
  3.764.132  - 52.457.293  3.764.132 ₫ - 52.457.293 ₫
 13. Bông tai nữ Dacr Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Dacr

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  6.095.064,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 14. Bông tai nữ Dvien Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Dvien

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  7.315.718,00 ₫
  3.850.169  - 58.400.660  3.850.169 ₫ - 58.400.660 ₫
 15. Bông tai nữ Elske Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Elske

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  6.473.741,00 ₫
  3.312.436  - 52.358.234  3.312.436 ₫ - 52.358.234 ₫
 16. Bông tai nữ Fiz Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Fiz

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  5.613.085,00 ₫
  3.075.834  - 39.721.505  3.075.834 ₫ - 39.721.505 ₫
 17. Bông tai nữ Forel Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Forel

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.166 crt - AAA

  6.312.704,00 ₫
  3.333.945  - 50.362.963  3.333.945 ₫ - 50.362.963 ₫
 18. Bông tai nữ Fryer Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Fryer

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  5.874.593,00 ₫
  3.161.871  - 43.287.525  3.161.871 ₫ - 43.287.525 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Golightly Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Golightly

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  5.390.634,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫
 21. Bông tai nữ Goncalves Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Goncalves

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  5.131.106,00 ₫
  2.796.212  - 36.962.082  2.796.212 ₫ - 36.962.082 ₫
 22. Bông tai nữ Gwendolyn Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  9.304.765,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 23. Bông tai nữ Hidalgo Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Hidalgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.12 crt - AAA

  5.558.462,00 ₫
  3.011.306  - 40.726.218  3.011.306 ₫ - 40.726.218 ₫
 24. Bông tai nữ Kalista Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Kalista

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  5.835.537,00 ₫
  3.204.890  - 40.995.087  3.204.890 ₫ - 40.995.087 ₫
 25. Bông tai nữ Kals Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Kals

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  6.095.064,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 26. Bông tai nữ Kempker Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.434 crt - AAA

  9.819.857,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 27. Bông tai nữ Kyoko Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Kyoko

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  5.909.687,00 ₫
  3.247.908  - 41.419.610  3.247.908 ₫ - 41.419.610 ₫
 28. Bông tai nữ Mahan Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Mahan

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  6.508.835,00 ₫
  3.398.473  - 52.273.330  3.398.473 ₫ - 52.273.330 ₫
 29. Bông tai nữ Monroe Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Monroe

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  6.620.062,00 ₫
  3.463.002  - 52.910.125  3.463.002 ₫ - 52.910.125 ₫
 30. Bông tai nữ Morgana Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Morgana

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.144 crt - AAA

  5.671.669,00 ₫
  3.011.306  - 41.603.572  3.011.306 ₫ - 41.603.572 ₫
 31. Bông tai nữ Musgrove Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Musgrove

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.214 crt - AAA

  8.179.205,00 ₫
  4.301.866  - 65.801.570  4.301.866 ₫ - 65.801.570 ₫
 32. Bông tai nữ Narfi Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Narfi

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.254 crt - AAA

  10.582.306,00 ₫
  5.318.465  - 74.362.850  5.318.465 ₫ - 74.362.850 ₫
 33. Bông tai nữ Nedeau Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Nedeau

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.205 crt - AAA

  6.519.590,00 ₫
  3.355.455  - 51.594.091  3.355.455 ₫ - 51.594.091 ₫
 34. Bông tai nữ Nunnally Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Nunnally

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  6.508.835,00 ₫
  3.398.473  - 52.273.330  3.398.473 ₫ - 52.273.330 ₫
 35. Bông tai nữ Ohanlon Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Ohanlon

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.14 crt - AAA

  6.533.174,00 ₫
  3.527.530  - 47.858.259  3.527.530 ₫ - 47.858.259 ₫
 36. Bông tai nữ Ohlinger Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Ohlinger

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  5.909.687,00 ₫
  3.247.908  - 41.419.610  3.247.908 ₫ - 41.419.610 ₫
 37. Bông tai nữ Pala Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Pala

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.184 crt - AAA

  6.694.212,00 ₫
  3.506.020  - 54.268.604  3.506.020 ₫ - 54.268.604 ₫
 38. Bông tai nữ Pape Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Pape

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  6.875.626,00 ₫
  3.742.623  - 49.103.533  3.742.623 ₫ - 49.103.533 ₫
 39. Bông tai nữ Plantz Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Plantz

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.151 crt - AAA

  5.551.670,00 ₫
  2.925.268  - 41.235.650  2.925.268 ₫ - 41.235.650 ₫
 40. Bông tai nữ Quiroga Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Quiroga

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.269 crt - AAA

  7.998.073,00 ₫
  3.441.492  - 54.961.999  3.441.492 ₫ - 54.961.999 ₫
 41. Bông tai nữ Rayborn Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Rayborn

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  5.353.558,00 ₫
  2.925.268  - 38.235.665  2.925.268 ₫ - 38.235.665 ₫
 42. Bông tai nữ Rend Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Rend

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  6.317.515,00 ₫
  3.484.511  - 43.754.502  3.484.511 ₫ - 43.754.502 ₫
 43. Bông tai nữ Rusz Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Rusz

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  7.726.377,00 ₫
  4.245.262  - 51.820.505  4.245.262 ₫ - 51.820.505 ₫
 44. Bông tai nữ Searles Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Searles

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.33 crt - AAA

  12.435.506,00 ₫
  5.481.483  - 929.981.437  5.481.483 ₫ - 929.981.437 ₫
 45. Bông tai nữ Summae Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Summae

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.285 crt - AAA

  8.907.126,00 ₫
  4.559.977  - 70.075.134  4.559.977 ₫ - 70.075.134 ₫
 46. Bông tai nữ Syndra Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Syndra

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  6.944.116,00 ₫
  3.355.455  - 62.094.041  3.355.455 ₫ - 62.094.041 ₫
 47. Bông tai nữ Timothy Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Timothy

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  6.659.118,00 ₫
  3.419.983  - 56.164.822  3.419.983 ₫ - 56.164.822 ₫
 48. Bông tai nữ Tolle Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Tolle

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  5.429.690,00 ₫
  2.903.759  - 40.825.273  2.903.759 ₫ - 40.825.273 ₫
 49. Bông tai nữ Tryn Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Tryn

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  9.282.690,00 ₫
  4.925.636  - 69.013.820  4.925.636 ₫ - 69.013.820 ₫
 50. Bông tai nữ Uggi Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Uggi

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.11 crt - AAA

  5.863.838,00 ₫
  3.204.890  - 41.900.743  3.204.890 ₫ - 41.900.743 ₫
 51. Bông tai nữ Utopique Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Utopique

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  9.661.367,00 ₫
  4.818.372  - 79.655.275  4.818.372 ₫ - 79.655.275 ₫
 52. Bông tai nữ Westgate Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Westgate

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.115 crt - AAA

  6.114.592,00 ₫
  3.333.945  - 43.570.542  3.333.945 ₫ - 43.570.542 ₫
 53. Bông tai nữ Xie Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Xie

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.172 crt - AAA

  5.933.178,00 ₫
  3.097.343  - 46.556.380  3.097.343 ₫ - 46.556.380 ₫
 54. Bông tai nữ Yoric Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Yoric

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  5.390.634,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫
 55. Bông tai nữ Zalewski Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Zalewski

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite

  0.115 crt - AAA

  4.742.805,00 ₫
  2.538.100  - 35.716.805  2.538.100 ₫ - 35.716.805 ₫
 56. Bông tai nữ Zwen Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Zwen

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  5.724.311,00 ₫
  3.140.361  - 40.358.292  3.140.361 ₫ - 40.358.292 ₫
 57. Bông tai nữ Extragalactic Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAA

  27.945.148,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 58. Bông tai nữ Allanek Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Allanek

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  5.576.009,00 ₫
  3.054.324  - 39.509.240  3.054.324 ₫ - 39.509.240 ₫
 59. Bông tai nữ Benir Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Benir

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.1 crt - AAA

  5.983.839,00 ₫
  3.290.927  - 41.844.140  3.290.927 ₫ - 41.844.140 ₫
 60. Bông tai nữ Dove Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.7 crt - AAA

  24.677.428,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 61. Bông tai nữ Venerable Đá Tanzanite

  Bông tai nữ Venerable

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  6.842.513,00 ₫
  3.592.057  - 54.183.700  3.592.057 ₫ - 54.183.700 ₫

You’ve viewed 60 of 95 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng