Đang tải...
Tìm thấy 95 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Thạch Anh Khói

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.17 crt - AAA

  4.860.825,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Thạch Anh Khói

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.27 crt - AAA

  4.479.317,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 3. Bông tai nữ Golightly Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Golightly

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  5.192.522,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫
 4. Bông tai nữ Shawnda Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.228 crt - AAA

  7.815.245,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 5. Bông tai nữ Aara Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  5.007.145,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 6. Bông tai nữ Alistar Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  6.341.856,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 7. Bông tai nữ Apsuvai Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.108 crt - AAA

  5.925.253,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 8. Bông tai nữ Berkowitz Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  7.083.361,00 ₫
  3.990.546  - 49.273.347  3.990.546 ₫ - 49.273.347 ₫
 9. Bông tai nữ Callaham Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Callaham

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  6.566.288,00 ₫
  3.678.095  - 48.466.745  3.678.095 ₫ - 48.466.745 ₫
 10. Bông tai nữ Capote Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Capote

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.188 crt - AAA

  6.051.196,00 ₫
  3.247.908  - 49.513.911  3.247.908 ₫ - 49.513.911 ₫
 11. Bông tai nữ Conforti Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Conforti

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  5.528.180,00 ₫
  3.075.834  - 42.523.378  3.075.834 ₫ - 42.523.378 ₫
 12. Bông tai nữ Cudney Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Cudney

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.17 crt - AAA

  6.884.399,00 ₫
  3.764.132  - 52.457.293  3.764.132 ₫ - 52.457.293 ₫
 13. Bông tai nữ Dacr Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Dacr

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  5.896.952,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 14. Bông tai nữ Dvien Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Dvien

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.19 crt - AAA

  7.117.606,00 ₫
  3.850.169  - 58.400.660  3.850.169 ₫ - 58.400.660 ₫
 15. Bông tai nữ Elske Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Elske

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.212 crt - AAA

  6.275.629,00 ₫
  3.312.436  - 52.358.234  3.312.436 ₫ - 52.358.234 ₫
 16. Bông tai nữ Fiz Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Fiz

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  5.414.973,00 ₫
  3.075.834  - 39.721.505  3.075.834 ₫ - 39.721.505 ₫
 17. Bông tai nữ Forel Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Forel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.166 crt - AAA

  6.114.592,00 ₫
  3.333.945  - 50.362.963  3.333.945 ₫ - 50.362.963 ₫
 18. Bông tai nữ Fryer Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Fryer

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  5.676.481,00 ₫
  3.161.871  - 43.287.525  3.161.871 ₫ - 43.287.525 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Goncalves Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Goncalves

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  4.932.994,00 ₫
  2.796.212  - 36.962.082  2.796.212 ₫ - 36.962.082 ₫
 21. Bông tai nữ Gwendolyn Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Gwendolyn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  7.068.927,00 ₫
  3.592.057  - 917.698.475  3.592.057 ₫ - 917.698.475 ₫
 22. Bông tai nữ Hidalgo Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Hidalgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.12 crt - AAA

  5.360.350,00 ₫
  3.011.306  - 40.726.218  3.011.306 ₫ - 40.726.218 ₫
 23. Bông tai nữ Kalista Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Kalista

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  5.637.425,00 ₫
  3.204.890  - 40.995.087  3.204.890 ₫ - 40.995.087 ₫
 24. Bông tai nữ Kals Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Kals

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  5.896.952,00 ₫
  3.355.455  - 42.480.927  3.355.455 ₫ - 42.480.927 ₫
 25. Bông tai nữ Kanisha Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.33 crt - AAA

  5.231.578,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 26. Bông tai nữ Kempker Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Kempker

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.434 crt - AAA

  7.584.019,00 ₫
  4.022.244  - 922.141.849  4.022.244 ₫ - 922.141.849 ₫
 27. Bông tai nữ Kyoko Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Kyoko

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  5.711.575,00 ₫
  3.247.908  - 41.419.610  3.247.908 ₫ - 41.419.610 ₫
 28. Bông tai nữ Mahan Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Mahan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  6.084.309,00 ₫
  3.398.473  - 52.273.330  3.398.473 ₫ - 52.273.330 ₫
 29. Bông tai nữ Monroe Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Monroe

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  6.195.536,00 ₫
  3.463.002  - 52.910.125  3.463.002 ₫ - 52.910.125 ₫
 30. Bông tai nữ Morgana Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Morgana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.144 crt - AAA

  5.473.557,00 ₫
  3.011.306  - 41.603.572  3.011.306 ₫ - 41.603.572 ₫
 31. Bông tai nữ Musgrove Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Musgrove

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.214 crt - AAA

  7.981.093,00 ₫
  4.301.866  - 65.801.570  4.301.866 ₫ - 65.801.570 ₫
 32. Bông tai nữ Narfi Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Narfi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.254 crt - AAA

  10.384.194,00 ₫
  5.318.465  - 74.362.850  5.318.465 ₫ - 74.362.850 ₫
 33. Bông tai nữ Nedeau Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Nedeau

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.205 crt - AAA

  6.321.478,00 ₫
  3.355.455  - 51.594.091  3.355.455 ₫ - 51.594.091 ₫
 34. Bông tai nữ Nunnally Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Nunnally

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  6.084.309,00 ₫
  3.398.473  - 52.273.330  3.398.473 ₫ - 52.273.330 ₫
 35. Bông tai nữ Ohanlon Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Ohanlon

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.14 crt - AAA

  6.335.062,00 ₫
  3.527.530  - 47.858.259  3.527.530 ₫ - 47.858.259 ₫
 36. Bông tai nữ Ohlinger Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Ohlinger

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  5.711.575,00 ₫
  3.247.908  - 41.419.610  3.247.908 ₫ - 41.419.610 ₫
 37. Bông tai nữ Pala Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Pala

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.184 crt - AAA

  6.496.100,00 ₫
  3.506.020  - 54.268.604  3.506.020 ₫ - 54.268.604 ₫
 38. Bông tai nữ Pape Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Pape

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  6.677.514,00 ₫
  3.742.623  - 49.103.533  3.742.623 ₫ - 49.103.533 ₫
 39. Bông tai nữ Plantz Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Plantz

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.151 crt - AAA

  5.353.558,00 ₫
  2.925.268  - 41.235.650  2.925.268 ₫ - 41.235.650 ₫
 40. Bông tai nữ Quiroga Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Quiroga

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.269 crt - AAA

  7.799.961,00 ₫
  3.441.492  - 54.961.999  3.441.492 ₫ - 54.961.999 ₫
 41. Bông tai nữ Rayborn Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Rayborn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  5.155.446,00 ₫
  2.925.268  - 38.235.665  2.925.268 ₫ - 38.235.665 ₫
 42. Bông tai nữ Rend Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Rend

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  6.119.403,00 ₫
  3.484.511  - 43.754.502  3.484.511 ₫ - 43.754.502 ₫
 43. Bông tai nữ Rusz Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Rusz

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  7.528.265,00 ₫
  4.245.262  - 51.820.505  4.245.262 ₫ - 51.820.505 ₫
 44. Bông tai nữ Searles Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Searles

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.33 crt - AAA

  10.199.668,00 ₫
  5.481.483  - 929.981.437  5.481.483 ₫ - 929.981.437 ₫
 45. Bông tai nữ Summae Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Summae

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.285 crt - AAA

  8.709.014,00 ₫
  4.559.977  - 70.075.134  4.559.977 ₫ - 70.075.134 ₫
 46. Bông tai nữ Syndra Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Syndra

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  6.746.004,00 ₫
  3.355.455  - 62.094.041  3.355.455 ₫ - 62.094.041 ₫
 47. Bông tai nữ Timothy Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Timothy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.23 crt - AAA

  6.234.592,00 ₫
  3.419.983  - 56.164.822  3.419.983 ₫ - 56.164.822 ₫
 48. Bông tai nữ Tolle Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Tolle

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  5.231.578,00 ₫
  2.903.759  - 40.825.273  2.903.759 ₫ - 40.825.273 ₫
 49. Bông tai nữ Tryn Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Tryn

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  9.084.578,00 ₫
  4.925.636  - 69.013.820  4.925.636 ₫ - 69.013.820 ₫
 50. Bông tai nữ Uggi Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Uggi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.11 crt - AAA

  5.665.726,00 ₫
  3.204.890  - 41.900.743  3.204.890 ₫ - 41.900.743 ₫
 51. Bông tai nữ Utopique Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Utopique

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.35 crt - AAA

  9.236.841,00 ₫
  4.818.372  - 79.655.275  4.818.372 ₫ - 79.655.275 ₫
 52. Bông tai nữ Westgate Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Westgate

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.115 crt - AAA

  5.916.480,00 ₫
  3.333.945  - 43.570.542  3.333.945 ₫ - 43.570.542 ₫
 53. Bông tai nữ Xie Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Xie

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.172 crt - AAA

  5.735.066,00 ₫
  3.097.343  - 46.556.380  3.097.343 ₫ - 46.556.380 ₫
 54. Bông tai nữ Yoric Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Yoric

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  5.192.522,00 ₫
  2.946.778  - 38.447.930  2.946.778 ₫ - 38.447.930 ₫
 55. Bông tai nữ Zalewski Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Zalewski

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.115 crt - AAA

  4.544.693,00 ₫
  2.538.100  - 35.716.805  2.538.100 ₫ - 35.716.805 ₫
 56. Bông tai nữ Zwen Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Zwen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  5.526.199,00 ₫
  3.140.361  - 40.358.292  3.140.361 ₫ - 40.358.292 ₫
 57. Bông tai nữ Extragalactic Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAA

  24.209.317,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 58. Bông tai nữ Allanek Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Allanek

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  5.377.897,00 ₫
  3.054.324  - 39.509.240  3.054.324 ₫ - 39.509.240 ₫
 59. Bông tai nữ Benir Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Benir

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.1 crt - AAA

  5.785.727,00 ₫
  3.290.927  - 41.844.140  3.290.927 ₫ - 41.844.140 ₫
 60. Bông tai nữ Dove Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Dove

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.7 crt - AAA

  11.885.036,00 ₫
  3.742.623  - 2.458.488.341  3.742.623 ₫ - 2.458.488.341 ₫
 61. Bông tai nữ Venerable Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Venerable

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  6.417.987,00 ₫
  3.592.057  - 54.183.700  3.592.057 ₫ - 54.183.700 ₫

You’ve viewed 60 of 95 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng