Đang tải...
Tìm thấy 745 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.064 crt - AAAAA

  5.450.067,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.066 crt - AAAAA

  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.012 crt - AAAAA

  4.449.035,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.164 crt - AAAAA

  5.635.444,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.066 crt - AAAAA

  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.008 crt - AAAAA

  4.078.281,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.024 crt - AAAAA

  4.449.035,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.008 crt - AAAAA

  4.115.357,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.045 crt - AAAAA

  4.337.809,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.15 crt - AAAAA

  4.449.035,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.015 crt - AAAAA

  4.004.131,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.17 crt - AAAAA

  4.634.411,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.036 crt - AAAAA

  5.042.239,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.114 crt - AAAAA

  5.672.520,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.06 crt - AAAAA

  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.006 crt - AAAAA

  4.300.733,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.054 crt - AAAAA

  5.487.143,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.064 crt - AAAAA

  5.227.616,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.12 crt - AAAAA

  4.671.486,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.07 crt - AAAAA

  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.07 crt - AAAAA

  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.27 crt - AAAAA

  4.337.809,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  4.782.713,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  4.560.260,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.006 crt - AAAAA

  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.016 crt - AAAAA

  4.560.260,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  4.226.582,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.008 crt - AAAAA

  4.004.131,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.012 crt - AAAAA

  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.008 crt - AAAAA

  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Bông tai nữ Kanisha Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.33 crt - AAAAA

  5.005.164,00 ₫
  2.903.759  - 901.538.175  2.903.759 ₫ - 901.538.175 ₫
 35. Bông tai nữ Issoria Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Issoria

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.279 crt - AAAAA

  11.938.244,00 ₫
  6.561.478  - 86.292.041  6.561.478 ₫ - 86.292.041 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Viskas Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ khuyên tai Viskas

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - AAAAA

  3.967.055,00 ₫
  2.301.498  - 6.065.630  2.301.498 ₫ - 6.065.630 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Heans Đá Swarovski Đỏ

  Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.88 crt - AAAAA

  11.233.814,00 ₫
  6.174.310  - 1.624.421.545  6.174.310 ₫ - 1.624.421.545 ₫
 38. Bông tai nữ Gadd Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Gadd

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.066 crt - AAAAA

  5.190.540,00 ₫
  3.011.306  - 34.131.910  3.011.306 ₫ - 34.131.910 ₫
 39. Bông tai nữ Hoopfol Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.123 crt - AAAAA

  9.862.028,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 40. Bông tai nữ Lovestar Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Lovestar

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.04 crt - AAAAA

  5.153.465,00 ₫
  2.989.796  - 33.749.834  2.989.796 ₫ - 33.749.834 ₫
 41. Bông tai nữ Guertin Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Guertin

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  4.968.088,00 ₫
  2.882.249  - 31.047.016  2.882.249 ₫ - 31.047.016 ₫
 42. Bông tai nữ Kalani Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Kalani

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.044 crt - AAAAA

  5.932.046,00 ₫
  3.441.492  - 37.301.706  3.441.492 ₫ - 37.301.706 ₫
 43. Bông tai nữ Nicolina Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Nicolina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.42 crt - AAAAA

  21.874.424,00 ₫
  13.358.427  - 163.272.810  13.358.427 ₫ - 163.272.810 ₫
 44. Bông tai nữ Kinley Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Kinley

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  2.92 crt - AAAAA

  26.063.932,00 ₫
  15.916.905  - 331.540.880  15.916.905 ₫ - 331.540.880 ₫
 45. Bông tai nữ Shawnda Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  7.192.607,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 46. Bông tai nữ Aara Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  4.893.938,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 47. Bông tai nữ Agueda Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Agueda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.09 crt - AAAAA

  4.597.336,00 ₫
  2.667.156  - 34.131.910  2.667.156 ₫ - 34.131.910 ₫
 48. Bông tai nữ Aimable Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Aimable

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.22 crt - AAAAA

  8.638.543,00 ₫
  5.011.674  - 68.136.466  5.011.674 ₫ - 68.136.466 ₫
 49. Bông tai nữ Alistar Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  6.228.649,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 50. Bông tai nữ Amandier Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Amandier

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.07 crt - AAAAA

  5.190.540,00 ₫
  3.011.306  - 36.707.369  3.011.306 ₫ - 36.707.369 ₫
 51. Bông tai nữ Anno Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Anno

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.16 crt - AAAAA

  5.301.766,00 ₫
  3.075.834  - 127.485.240  3.075.834 ₫ - 127.485.240 ₫
 52. Bông tai nữ Apsuvai Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  5.783.745,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 53. Bông tai nữ Arredondos Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Arredondos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.075 crt - AAAAA

  5.264.690,00 ₫
  3.054.324  - 36.650.763  3.054.324 ₫ - 36.650.763 ₫
 54. Bông tai nữ Ausmusud Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Ausmusud

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  5.301.766,00 ₫
  3.075.834  - 91.060.884  3.075.834 ₫ - 91.060.884 ₫
 55. Bông tai nữ Azzie Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Azzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.38 crt - AAAAA

  5.894.971,00 ₫
  3.419.983  - 64.796.856  3.419.983 ₫ - 64.796.856 ₫
 56. Bông tai nữ Berkowitz Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Berkowitz

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.1 crt - AAAAA

  6.970.154,00 ₫
  3.990.546  - 49.273.347  3.990.546 ₫ - 49.273.347 ₫
 57. Bông tai nữ Bohanan Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Bohanan

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.066 crt - AAAAA

  4.449.035,00 ₫
  2.581.119  - 29.886.648  2.581.119 ₫ - 29.886.648 ₫
 58. Bông tai nữ Bozelle Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Bozelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski

  0.156 crt - AAAAA

  4.819.787,00 ₫
  2.796.212  - 132.055.970  2.796.212 ₫ - 132.055.970 ₫
 59. Bông tai nữ Brazeaus Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Brazeaus

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.115 crt - AAAAA

  5.079.315,00 ₫
  2.946.778  - 90.381.646  2.946.778 ₫ - 90.381.646 ₫
 60. Bông tai nữ Brent Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Brent

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.122 crt - AAAAA

  6.636.477,00 ₫
  3.850.169  - 46.655.433  3.850.169 ₫ - 46.655.433 ₫
 61. Bông tai nữ Broach Đá Swarovski Đỏ

  Bông tai nữ Broach

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.14 crt - AAAAA

  4.782.713,00 ₫
  2.774.703  - 41.363.010  2.774.703 ₫ - 41.363.010 ₫

You’ve viewed 60 of 745 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng