Đang tải...
Tìm thấy 735 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Ftea Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.064 crt - AAAAA

  5.450.067,00 ₫
  3.161.871  - 13.208.992  3.161.871 ₫ - 13.208.992 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Gossec Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Gossec

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.066 crt - AAAAA

  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 10.143.346  2.473.572 ₫ - 10.143.346 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Lalyp Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.012 crt - AAAAA

  4.449.035,00 ₫
  2.581.119  - 7.449.020  2.581.119 ₫ - 7.449.020 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Pygou Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Pygou

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.164 crt - AAAAA

  5.635.444,00 ₫
  3.269.418  - 19.514.623  3.269.418 ₫ - 19.514.623 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Hactub Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Hactub

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.066 crt - AAAAA

  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 10.342.591  2.559.610 ₫ - 10.342.591 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Rewi Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.008 crt - AAAAA

  4.078.281,00 ₫
  2.366.025  - 6.215.062  2.366.025 ₫ - 6.215.062 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Unurn Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.024 crt - AAAAA

  4.449.035,00 ₫
  2.581.119  - 8.184.865  2.581.119 ₫ - 8.184.865 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Azid Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.008 crt - AAAAA

  4.115.357,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Cneen Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.045 crt - AAAAA

  4.337.809,00 ₫
  2.516.591  - 7.865.622  2.516.591 ₫ - 7.865.622 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Elleo Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.15 crt - AAAAA

  4.449.035,00 ₫
  2.581.119  - 153.712.477  2.581.119 ₫ - 153.712.477 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.015 crt - AAAAA

  4.004.131,00 ₫
  2.323.007  - 6.681.476  2.323.007 ₫ - 6.681.476 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Klifica Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.17 crt - AAAAA

  4.634.411,00 ₫
  2.688.666  - 31.273.436  2.688.666 ₫ - 31.273.436 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Malla Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.036 crt - AAAAA

  5.042.239,00 ₫
  2.925.268  - 11.189.379  2.925.268 ₫ - 11.189.379 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Phlive Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.03 crt - AAAAA

  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Reki Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.114 crt - AAAAA

  5.672.520,00 ₫
  3.290.927  - 21.602.160  3.290.927 ₫ - 21.602.160 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Anism Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Anism

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.06 crt - AAAAA

  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 10.427.496  2.559.610 ₫ - 10.427.496 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Byros Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.006 crt - AAAAA

  4.300.733,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Eskina Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.054 crt - AAAAA

  5.487.143,00 ₫
  3.183.380  - 13.994.649  3.183.380 ₫ - 13.994.649 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xỏ lỗ tai Scyc Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.064 crt - AAAAA

  5.227.616,00 ₫
  3.032.815  - 12.910.126  3.032.815 ₫ - 12.910.126 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Onor Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Onor

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.12 crt - AAAAA

  4.671.486,00 ₫
  2.710.175  - 15.304.454  2.710.175 ₫ - 15.304.454 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Hetio Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.07 crt - AAAAA

  4.411.959,00 ₫
  2.559.610  - 12.918.050  2.559.610 ₫ - 12.918.050 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Lydrot Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.07 crt - AAAAA

  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 12.718.805  2.473.572 ₫ - 12.718.805 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Hriht Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.27 crt - AAAAA

  4.337.809,00 ₫
  2.516.591  - 847.097.493  2.516.591 ₫ - 847.097.493 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Pyrrit Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Pyrrit

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  4.782.713,00 ₫
  2.774.703  - 17.350.105  2.774.703 ₫ - 17.350.105 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Nelois Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  4.560.260,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 27. Xỏ lỗ tai Minite Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.006 crt - AAAAA

  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 28. Xỏ lỗ tai Ulloon Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  4.560.260,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 29. Xỏ lỗ tai Uvass Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.03 crt - AAAAA

  4.226.582,00 ₫
  2.452.063  - 8.480.335  2.452.063 ₫ - 8.480.335 ₫
 30. Xỏ lỗ tai Orlen Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.03 crt - AAAAA

  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 8.380.713  2.409.044 ₫ - 8.380.713 ₫
 31. Xỏ lỗ tai Arvise Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.008 crt - AAAAA

  4.004.131,00 ₫
  2.323.007  - 6.115.441  2.323.007 ₫ - 6.115.441 ₫
 32. Xỏ lỗ tai Ddod Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.012 crt - AAAAA

  4.263.658,00 ₫
  2.473.572  - 7.030.153  2.473.572 ₫ - 7.030.153 ₫
 33. Xỏ lỗ tai Latisca Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.008 crt - AAAAA

  4.152.432,00 ₫
  2.409.044  - 6.314.685  2.409.044 ₫ - 6.314.685 ₫
 34. Bông tai nữ Meldrum Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Meldrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.114 crt - AAAAA

  5.005.164,00 ₫
  2.903.759  - 42.636.585  2.903.759 ₫ - 42.636.585 ₫
 35. Xỏ khuyên tai Ludvig Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ khuyên tai Ludvig

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.008 crt - AAAAA

  3.744.604,00 ₫
  2.172.442  - 5.766.764  2.172.442 ₫ - 5.766.764 ₫
 36. Bông tai nữ Calderone Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Calderone

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.04 crt - AAAAA

  4.560.260,00 ₫
  2.645.647  - 29.504.572  2.645.647 ₫ - 29.504.572 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Thedora Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ khuyên tai Thedora

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.008 crt - AAAAA

  4.189.508,00 ₫
  2.430.554  - 24.721.580  2.430.554 ₫ - 24.721.580 ₫
 38. Bông tai nữ Assuming Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Assuming

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.206 crt - AAAAA

  9.713.727,00 ₫
  5.561.294  - 75.112.848  5.561.294 ₫ - 75.112.848 ₫
 39. Bông tai nữ Apsuvai Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Apsuvai

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  5.783.745,00 ₫
  3.355.455  - 43.216.772  3.355.455 ₫ - 43.216.772 ₫
 40. Bông tai nữ Musicke Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Musicke

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.056 crt - AAAAA

  4.374.883,00 ₫
  2.538.100  - 41.603.569  2.538.100 ₫ - 41.603.569 ₫
 41. Bông tai nữ Timothy Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Timothy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.23 crt - AAAAA

  5.894.971,00 ₫
  3.419.983  - 56.164.822  3.419.983 ₫ - 56.164.822 ₫
 42. Bông tai nữ Veneration Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Veneration

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.14 crt - AAAAA

  5.450.067,00 ₫
  3.161.871  - 45.183.742  3.161.871 ₫ - 45.183.742 ₫
 43. Bông tai nữ Deandra Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Deandra

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.228 crt - AAAAA

  7.155.531,00 ₫
  4.151.300  - 68.928.916  4.151.300 ₫ - 68.928.916 ₫
 44. Bông tai nữ Regine Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Regine

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.048 crt - AAAAA

  4.745.637,00 ₫
  2.753.194  - 31.584.753  2.753.194 ₫ - 31.584.753 ₫
 45. Bông tai nữ Minnal Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Minnal

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.216 crt - AAAAA

  6.933.079,00 ₫
  4.022.244  - 59.561.032  4.022.244 ₫ - 59.561.032 ₫
 46. Bông tai nữ Mechta Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Mechta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.016 crt - AAAAA

  6.636.477,00 ₫
  3.850.169  - 39.466.788  3.850.169 ₫ - 39.466.788 ₫
 47. Xỏ khuyên tai Hehw Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ khuyên tai Hehw

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.06 crt - AAAAA

  7.785.812,00 ₫
  4.457.526  - 49.075.238  4.457.526 ₫ - 49.075.238 ₫
 48. Xỏ khuyên tai Ifera Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ khuyên tai Ifera

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.134 crt - AAAAA

  9.565.426,00 ₫
  5.476.389  - 63.763.847  5.476.389 ₫ - 63.763.847 ₫
 49. Bông tai nữ Issoria Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Issoria

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.279 crt - AAAAA

  11.938.244,00 ₫
  6.561.478  - 86.292.041  6.561.478 ₫ - 86.292.041 ₫
 50. Bông tai nữ Providencia Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Providencia

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.14 crt - AAAAA

  6.043.272,00 ₫
  3.506.020  - 48.579.952  3.506.020 ₫ - 48.579.952 ₫
 51. Bông tai nữ Kinley Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Kinley

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  2.92 crt - AAAAA

  26.063.932,00 ₫
  15.916.905  - 331.540.880  15.916.905 ₫ - 331.540.880 ₫
 52. Bông tai nữ Nicolina Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Nicolina

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.42 crt - AAAAA

  21.874.424,00 ₫
  13.358.427  - 163.272.810  13.358.427 ₫ - 163.272.810 ₫
 53. Bông tai nữ Shawnda Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Shawnda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  7.192.607,00 ₫
  4.062.999  - 62.320.459  4.062.999 ₫ - 62.320.459 ₫
 54. Bông tai nữ Aara Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Aara

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.1 crt - AAAAA

  4.893.938,00 ₫
  2.839.231  - 37.386.612  2.839.231 ₫ - 37.386.612 ₫
 55. Bông tai nữ Agueda Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Agueda

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.09 crt - AAAAA

  4.597.336,00 ₫
  2.667.156  - 34.131.910  2.667.156 ₫ - 34.131.910 ₫
 56. Bông tai nữ Aimable Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Aimable

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.22 crt - AAAAA

  8.638.543,00 ₫
  5.011.674  - 68.136.466  5.011.674 ₫ - 68.136.466 ₫
 57. Bông tai nữ Alistar Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Alistar

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.1 crt - AAAAA

  6.228.649,00 ₫
  3.613.567  - 45.028.085  3.613.567 ₫ - 45.028.085 ₫
 58. Bông tai nữ Amandier Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Amandier

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.07 crt - AAAAA

  5.190.540,00 ₫
  3.011.306  - 36.707.369  3.011.306 ₫ - 36.707.369 ₫
 59. Bông tai nữ Anno Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Anno

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.16 crt - AAAAA

  5.301.766,00 ₫
  3.075.834  - 127.485.240  3.075.834 ₫ - 127.485.240 ₫
 60. Bông tai nữ Arredondos Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Arredondos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.075 crt - AAAAA

  5.264.690,00 ₫
  3.054.324  - 36.650.763  3.054.324 ₫ - 36.650.763 ₫
 61. Bông tai nữ Ausmusud Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Ausmusud

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.1 crt - AAAAA

  5.301.766,00 ₫
  3.075.834  - 91.060.884  3.075.834 ₫ - 91.060.884 ₫

You’ve viewed 60 of 735 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng