Đang tải...
Tìm thấy 192 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Citrum Platin trắng

  Dây chuyền nữ Citrum

  Bạch Kim 950 & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  19.001.793,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 2. Vòng tay nữ Dignified Platin trắng

  Vòng tay nữ Dignified

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  23.742.339,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 3. Nhẫn Cobswan Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  45.520.536,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 4. Vòng tay nữ Hopeful Platin trắng

  Vòng tay nữ Hopeful

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  15.430.112,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 5. Nhẫn Bolshoy Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.271 crt - VS

  43.859.222,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 6. Bông tai nữ Brilhando Platin trắng

  Bông tai nữ Brilhando

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  50.524.286,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 7. Xỏ khuyên tai Acus Platin trắng

  Xỏ khuyên tai Acus

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  22.989.510,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 8. Bông tai nữ Blenken Platin trắng

  Bông tai nữ Blenken

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  18.506.514,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 9. Bông tai nữ Cjace Platin trắng

  Bông tai nữ Cjace

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  24.271.580,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 10. Bông tai nữ Claritas Platin trắng

  Bông tai nữ Claritas

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  28.593.257,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 11. Bông tai nữ Csillogo Platin trắng

  Bông tai nữ Csillogo

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  56.442.181,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 12. Bông tai nữ Geminos Platin trắng

  Bông tai nữ Geminos

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  35.866.809,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 13. Bông tai nữ Ignis Platin trắng

  Bông tai nữ Ignis

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  29.221.557,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 14. Nhẫn Iunctura Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  37.032.839,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 15. Nhẫn Lacus Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  40.372.448,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 16. Bông tai nữ Ljus Platin trắng

  Bông tai nữ Ljus

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - VS

  38.493.212,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 17. Xỏ khuyên tai Loistaa Platin trắng

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  27.322.509,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 18. Bông tai nữ Mutaio Platin trắng

  Bông tai nữ Mutaio

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  55.958.223,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Persici Platin trắng

  Bông tai nữ Persici

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - VS

  45.806.383,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 21. Nhẫn Rocky Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.283 crt - VS

  41.371.498,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 22. Nhẫn Shinnig Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  39.047.925,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 23. Bông tai nữ Skinner Platin trắng

  Bông tai nữ Skinner

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  30.967.775,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 24. Nhẫn Uniquella Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  25.536.669,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 25. Nhẫn Unmatched Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - VS

  34.771.531,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 26. Nhẫn Ventus Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  29.767.779,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 27. Nhẫn Vertere Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  38.360.193,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 28. Nhẫn Adventure Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.706 crt - VS

  131.167.300,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 29. Bông tai nữ Afflatus Platin trắng

  Bông tai nữ Afflatus

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  33.512.103,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 30. Bông tai nữ Apex Platin trắng

  Bông tai nữ Apex

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  16.638.599,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Platin trắng

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - VS

  37.932.836,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Platin trắng

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.562 crt - VS

  31.038.530,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 33. Bông tai nữ Brilliantami Set Platin trắng

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  34.485.684,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 34. Dây chuyền nữ Carbunculus Platin trắng

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  36.540.389,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 35. Nhẫn Changing Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  35.770.582,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 36. Mặt dây chuyền nữ Charta Platin trắng

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  27.930.997,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 37. Bông tai nữ Craze Platin trắng

  Bông tai nữ Craze

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - VS

  42.033.761,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 38. Bông tai nữ Elation Platin trắng

  Bông tai nữ Elation

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  24.710.256,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 39. Bông tai nữ Expectance Platin trắng

  Bông tai nữ Expectance

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  22.814.041,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Experience Platin trắng

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - VS

  43.935.636,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 41. Bông tai nữ Extralove Platin trắng

  Bông tai nữ Extralove

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  15.738.602,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 42. Bông tai nữ Honear Platin trắng

  Bông tai nữ Honear

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  36.664.917,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 43. Nhẫn Honorable Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - VS

  39.848.866,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 44. Dây chuyền nữ Ianua Platin trắng

  Dây chuyền nữ Ianua

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - VS

  29.994.195,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 45. Vòng đeo ngón tay Incomparable Platin trắng

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.516 crt - VS

  31.502.678,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 46. Nhẫn Intermittent Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  24.681.957,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 47. Bông tai nữ Ladybug Platin trắng

  Bông tai nữ Ladybug

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  21.509.330,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 48. Vòng tay nữ Lilium Platin trắng

  Vòng tay nữ Lilium

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - VS

  28.061.185,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 49. Bông tai nữ Lucens Platin trắng

  Bông tai nữ Lucens

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  42.096.024,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 50. Vòng tay nữ Matchlessea Platin trắng

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.302 crt - VS

  30.622.495,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 51. Bông tai nữ Mirth Platin trắng

  Bông tai nữ Mirth

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.484 crt - VS

  76.284.543,00 ₫
  11.803.528  - 244.300.726  11.803.528 ₫ - 244.300.726 ₫
 52. Bông tai nữ Mondiney Platin trắng

  Bông tai nữ Mondiney

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  31.692.299,00 ₫
  7.009.777  - 86.207.131  7.009.777 ₫ - 86.207.131 ₫
 53. Bông tai nữ Notatum Platin trắng

  Bông tai nữ Notatum

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  24.427.240,00 ₫
  4.945.731  - 73.060.970  4.945.731 ₫ - 73.060.970 ₫
 54. Bông tai nữ Oriri Platin trắng

  Bông tai nữ Oriri

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.404 crt - VS

  32.150.787,00 ₫
  6.367.893  - 96.112.745  6.367.893 ₫ - 96.112.745 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Pallium Platin trắng

  Mặt dây chuyền nữ Pallium

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - VS

  20.878.201,00 ₫
  3.463.002  - 54.353.513  3.463.002 ₫ - 54.353.513 ₫
 56. Vòng đeo ngón tay Parvus Platin trắng

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  27.217.792,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 57. Nhẫn Podend Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Podend

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.336 crt - VS

  32.368.711,00 ₫
  6.948.645  - 98.277.830  6.948.645 ₫ - 98.277.830 ₫
 58. Vòng tay nữ Persicum Platin trắng

  Vòng tay nữ Persicum

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.456 crt - VS

  46.530.908,00 ₫
  5.582.520  - 85.570.341  5.582.520 ₫ - 85.570.341 ₫
 59. Xỏ khuyên tai Pinkflower Platin trắng

  Xỏ khuyên tai Pinkflower

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  21.656.499,00 ₫
  5.076.201  - 64.499.688  5.076.201 ₫ - 64.499.688 ₫
 60. Vòng tay nữ Pluit Platin trắng

  Vòng tay nữ Pluit

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  26.312.136,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 61. Bông tai nữ Poesiana Platin trắng

  Bông tai nữ Poesiana

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  39.005.474,00 ₫
  8.241.470  - 109.414.573  8.241.470 ₫ - 109.414.573 ₫

You’ve viewed 60 of 192 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng