Đang tải...
Tìm thấy 106 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Connatus Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Connatus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.754 crt - AAA

  55.588.318,00 ₫
  11.460.794  - 194.475.485  11.460.794 ₫ - 194.475.485 ₫
 2. Bông tai nữ Brilhando Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - AAA

  30.392.118,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 3. Xỏ khuyên tai Acus Đá Sapphire Đen

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - AAA

  14.006.252,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 4. Dây chuyền nữ Brillent Đá Sapphire Đen

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - AAA

  25.078.180,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 5. Bông tai nữ Cjace Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - AAA

  13.943.705,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 6. Bông tai nữ Claritas Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - AAA

  17.187.369,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 7. Bông tai nữ Csillogo Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - AAA

  34.618.418,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 8. Bông tai nữ Ignis Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - AAA

  17.924.913,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 9. Xỏ khuyên tai Loistaa Đá Sapphire Đen

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - AAA

  16.588.221,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 10. Bông tai nữ Mutaio Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - AAA

  33.072.294,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 11. Bông tai nữ Persici Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - AAA

  25.713.555,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 12. Nhẫn Shinnig Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - AAA

  21.917.158,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 13. Bông tai nữ Skinner Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - AAA

  18.494.061,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 14. Nhẫn Vertere Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - AAA

  21.447.632,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 15. Nhẫn Adventure Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.706 crt - AAA

  28.035.147,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 16. Bông tai nữ Afflatus Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - AAA

  18.750.759,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 17. Bông tai nữ Apex Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.18 crt - AAA

  8.917.031,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 18. Dây chuyền nữ Bellator Đá Sapphire Đen

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  15.785.583,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Bolshoy Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.271 crt - AAA

  19.299.246,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - AAA

  23.314.698,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 22. Bông tai nữ Brilliantami Set Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - AAA

  21.635.274,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 23. Dây chuyền nữ Carbunculus Đá Sapphire Đen

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - AAA

  22.896.964,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 24. Nhẫn Changing Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - AAA

  19.283.962,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Charta Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.202 crt - AAA

  20.254.714,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 26. Bông tai nữ Craze Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - AAA

  21.901.593,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 27. Bông tai nữ Elation Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - AAA

  13.882.856,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 28. Bông tai nữ Expectance Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.196 crt - AAA

  10.981.927,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Experience Đá Sapphire Đen

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - AAA

  26.414.588,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 30. Bông tai nữ Extralove Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - AAA

  8.284.770,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 31. Bông tai nữ Honear Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - AAA

  19.857.923,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 32. Nhẫn Honorable Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - AAA

  20.852.730,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 33. Dây chuyền nữ Ianua Đá Sapphire Đen

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - AAA

  20.471.788,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 34. Nhẫn Intermittent Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - AAA

  12.897.956,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 35. Bông tai nữ Ladybug Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - AAA

  11.643.339,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 36. Bông tai nữ Mondiney Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Mondiney

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.308 crt - AAA

  17.395.387,00 ₫
  7.009.777  - 86.207.131  7.009.777 ₫ - 86.207.131 ₫
 37. Vòng tay nữ Persicum Đá Sapphire Đen

  Vòng tay nữ Persicum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.456 crt - AAA

  33.071.444,00 ₫
  5.582.520  - 85.570.341  5.582.520 ₫ - 85.570.341 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Pinkflower Đá Sapphire Đen

  Xỏ khuyên tai Pinkflower

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - AAA

  12.457.298,00 ₫
  5.076.201  - 64.499.688  5.076.201 ₫ - 64.499.688 ₫
 39. Vòng tay nữ Pluit Đá Sapphire Đen

  Vòng tay nữ Pluit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - AAA

  14.414.364,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 40. Bông tai nữ Violetlove Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Violetlove

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.712 crt - AAA

  17.402.745,00 ₫
  6.155.631  - 100.414.615  6.155.631 ₫ - 100.414.615 ₫
 41. Bông tai nữ Ricordi Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Ricordi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  2.2 crt - AAA

  47.255.151,00 ₫
  10.680.231  - 272.107.193  10.680.231 ₫ - 272.107.193 ₫
 42. Bông tai nữ Songy Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Songy

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.54 crt - AAA

  16.938.598,00 ₫
  7.132.041  - 103.895.730  7.132.041 ₫ - 103.895.730 ₫
 43. Nhẫn Steadiness Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - AAA

  23.694.508,00 ₫
  9.727.312  - 132.324.839  9.727.312 ₫ - 132.324.839 ₫
 44. Bông tai nữ Tuana Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Tuana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.72 crt - AAA

  21.596.783,00 ₫
  8.697.128  - 133.655.023  8.697.128 ₫ - 133.655.023 ₫
 45. Nhẫn Twoperson Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Twoperson

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.498 crt - AAA

  18.156.137,00 ₫
  7.987.886  - 114.622.096  7.987.886 ₫ - 114.622.096 ₫
 46. Bông tai nữ Uppermost Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Uppermost

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.178 crt - AAA

  10.822.871,00 ₫
  4.478.751  - 55.683.691  4.478.751 ₫ - 55.683.691 ₫
 47. Bông tai nữ Versetto Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Versetto

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.036 crt - AAA

  34.082.666,00 ₫
  8.835.806  - 170.546.354  8.835.806 ₫ - 170.546.354 ₫
 48. Vòng tay nữ Alphal Đá Sapphire Đen

  Vòng tay nữ Alphal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - AAA

  16.295.582,00 ₫
  5.051.862  - 73.244.933  5.051.862 ₫ - 73.244.933 ₫
 49. Vòng tay nữ Arctero Đá Sapphire Đen

  Vòng tay nữ Arctero

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.366 crt - AAA

  13.192.292,00 ₫
  4.733.467  - 125.362.606  4.733.467 ₫ - 125.362.606 ₫
 50. Bông tai nữ Brillahg Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Brillahg

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.572 crt - AAA

  22.769.889,00 ₫
  8.598.072  - 121.159.797  8.598.072 ₫ - 121.159.797 ₫
 51. Nhẫn Diverse Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Diverse

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.214 crt - AAA

  14.301.724,00 ₫
  7.280.625  - 84.353.372  7.280.625 ₫ - 84.353.372 ₫
 52. Nhẫn Intersection Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Intersection

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - AAA

  15.075.775,00 ₫
  6.962.230  - 91.131.636  6.962.230 ₫ - 91.131.636 ₫
 53. Nhẫn Longway Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Longway

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.35 crt - AAA

  15.795.772,00 ₫
  7.172.795  - 92.037.292  7.172.795 ₫ - 92.037.292 ₫
 54. Bông tai nữ Marfikent Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.558 crt - AAA

  41.443.386,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 55. Nhẫn Nowlove Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.726 crt - AAA

  29.030.237,00 ₫
  8.994.296  - 136.386.139  8.994.296 ₫ - 136.386.139 ₫
 56. Bông tai nữ Pepo Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Pepo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - AAA

  35.247.565,00 ₫
  8.866.938  - 347.488.911  8.866.938 ₫ - 347.488.911 ₫
 57. Vòng tay nữ Schijland Đá Sapphire Đen

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.598 crt - AAA

  20.983.200,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 58. Bông tai nữ Shinyi Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Shinyi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  3.792 crt - AAA

  78.708.586,00 ₫
  15.135.776  - 393.295.299  15.135.776 ₫ - 393.295.299 ₫
 59. Vòng tay Siriusse Đá Sapphire Đen

  Vòng tay GLAMIRA Siriusse

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.198 crt - AAA

  76.075.110,00 ₫
  22.641.402  - 124.499.409  22.641.402 ₫ - 124.499.409 ₫
 60. Nhẫn Singlenesslove Đá Sapphire Đen

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - AAA

  18.174.817,00 ₫
  5.900.915  - 89.999.570  5.900.915 ₫ - 89.999.570 ₫
 61. Vòng đeo lòng bàn tay Forget Đá Sapphire Đen

  Vòng đeo lòng bàn tay Forget

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.54 crt - AAA

  29.717.405,00 ₫
  11.446.926  - 64.214.411  11.446.926 ₫ - 64.214.411 ₫

You’ve viewed 60 of 106 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng