Đang tải...
Tìm thấy 67 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Afflatus Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.41 crt - VS1

  27.071.474,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 2. Nhẫn Vertere Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.273 crt - VS1

  33.390.971,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 3. Bông tai nữ Brilhando Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.312 crt - VS1

  123.080.358,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 4. Xỏ khuyên tai Acus Kim Cương Xanh Dương

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.282 crt - VS1

  26.034.496,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 5. Bông tai nữ Cjace Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.412 crt - VS1

  29.679.478,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 6. Bông tai nữ Claritas Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.448 crt - VS1

  37.592.932,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 7. Bông tai nữ Csillogo Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.472 crt - VS1

  131.268.903,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 8. Bông tai nữ Ignis Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.312 crt - VS1

  31.679.565,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 9. Bông tai nữ Mutaio Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.146 crt - VS1

  118.345.475,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 10. Bông tai nữ Persici Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.933 crt - VS1

  103.515.073,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 11. Bông tai nữ Skinner Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.608 crt - VS1

  41.644.894,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 12. Bông tai nữ Apex Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.18 crt - VS1

  15.822.659,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 13. Nhẫn Bolshoy Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.271 crt - VS1

  31.072.775,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 14. Dây chuyền nữ Carbunculus Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.75 crt - VS1

  211.867.766,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Charta Kim Cương Xanh Dương

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.202 crt - VS1

  23.084.889,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 16. Bông tai nữ Craze Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.828 crt - VS1

  92.938.992,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 17. Bông tai nữ Elation Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.33 crt - VS1

  21.071.501,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 18. Bông tai nữ Expectance Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.196 crt - VS1

  17.293.218,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 19. Bông tai nữ Extralove Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.089 crt - VS1

  12.105.507,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 20. Bông tai nữ Honear Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.352 crt - VS1

  27.471.094,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 21. Nhẫn Honorable Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.501 crt - VS1

  58.182.742,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 22. Dây chuyền nữ Ianua Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.514 crt - VS1

  120.348.672,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 23. Nhẫn Intermittent Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.22 crt - VS1

  23.511.114,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 24. Bông tai nữ Ladybug Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.226 crt - VS1

  38.954.530,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 25. Vòng tay nữ Persicum Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Persicum

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.456 crt - VS1

  39.297.830,00 ₫
  5.582.520  - 85.570.341  5.582.520 ₫ - 85.570.341 ₫
 26. Vòng tay nữ Pluit Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Pluit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.146 crt - VS1

  21.093.577,00 ₫
  5.963.178  - 75.693.032  5.963.178 ₫ - 75.693.032 ₫
 27. Bông tai nữ Songy Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Songy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.54 crt - VS1

  42.579.986,00 ₫
  7.132.041  - 103.895.730  7.132.041 ₫ - 103.895.730 ₫
 28. Bông tai nữ Tuana Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Tuana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.72 crt - VS1

  56.124.921,00 ₫
  8.697.128  - 133.655.023  8.697.128 ₫ - 133.655.023 ₫
 29. Bông tai nữ Uppermost Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Uppermost

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.178 crt - VS1

  18.351.137,00 ₫
  4.478.751  - 55.683.691  4.478.751 ₫ - 55.683.691 ₫
 30. Vòng tay nữ Arctero Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Arctero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.366 crt - VS1

  84.201.390,00 ₫
  4.733.467  - 125.362.606  4.733.467 ₫ - 125.362.606 ₫
 31. Bông tai nữ Brillahg Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Brillahg

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.572 crt - VS1

  45.128.274,00 ₫
  8.598.072  - 121.159.797  8.598.072 ₫ - 121.159.797 ₫
 32. Nhẫn Diverse Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Diverse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.214 crt - VS1

  23.896.018,00 ₫
  7.280.625  - 84.353.372  7.280.625 ₫ - 84.353.372 ₫
 33. Nhẫn Intersection Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Intersection

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.27 crt - VS1

  27.188.925,00 ₫
  6.962.230  - 91.131.636  6.962.230 ₫ - 91.131.636 ₫
 34. Nhẫn Longway Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Longway

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.35 crt - VS1

  30.371.174,00 ₫
  7.172.795  - 92.037.292  7.172.795 ₫ - 92.037.292 ₫
 35. Bông tai nữ Marfikent Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.558 crt - VS1

  130.763.717,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 36. Bông tai nữ Pepo Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Pepo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.02 crt - VS1

  233.897.567,00 ₫
  8.866.938  - 347.488.911  8.866.938 ₫ - 347.488.911 ₫
 37. Vòng tay nữ Schijland Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.598 crt - VS1

  150.435.417,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 38. Vòng tay Awaride Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  3.475 crt - VS1

  313.619.361,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 39. Nhẫn Badelove Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Badelove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.262 crt - VS1

  24.945.729,00 ₫
  7.784.113  - 95.886.333  7.784.113 ₫ - 95.886.333 ₫
 40. Vòng tay nữ Beliaf Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Beliaf

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.086 crt - VS1

  25.323.557,00 ₫
  5.667.425  - 72.098.707  5.667.425 ₫ - 72.098.707 ₫
 41. Dây chuyền nữ Blueblood Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  4.203 crt - VS1

  409.887.205,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 42. Dây chuyền nữ Differentway Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Differentway

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.27 crt - VS1

  27.259.114,00 ₫
  6.846.759  - 86.122.226  6.846.759 ₫ - 86.122.226 ₫
 43. Dây chuyền nữ Existence Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Existence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.67 crt - VS1

  56.890.482,00 ₫
  8.937.693  - 126.339.018  8.937.693 ₫ - 126.339.018 ₫
 44. Vòng tay nữ Hopeful Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.086 crt - VS1

  22.320.458,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 45. Dây chuyền nữ Lifetime Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.57 crt - VS1

  171.323.526,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 46. Bông tai nữ Roaring Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Roaring

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.312 crt - VS1

  27.142.511,00 ₫
  6.028.272  - 104.829.684  6.028.272 ₫ - 104.829.684 ₫
 47. Dây chuyền nữ Spacedoy Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Spacedoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.67 crt - VS1

  52.589.748,00 ₫
  7.032.985  - 101.716.495  7.032.985 ₫ - 101.716.495 ₫
 48. Dây chuyền nữ Splendente Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Splendente

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.012 crt - VS1

  389.279.851,00 ₫
  7.964.112  - 394.399.638  7.964.112 ₫ - 394.399.638 ₫
 49. Vòng tay Streamin Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.928 crt - VS1

  210.910.884,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 50. Dây chuyền nữ Universe Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Universe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.67 crt - VS1

  52.033.618,00 ₫
  6.714.590  - 98.532.543  6.714.590 ₫ - 98.532.543 ₫
 51. Dây chuyền nữ Wavelove Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.92 crt - VS1

  99.617.357,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 52. Dây chuyền nữ Wavysea Kim Cương Xanh Dương

  Dây chuyền nữ Wavysea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.92 crt - VS1

  64.854.879,00 ₫
  6.042.423  - 118.287.170  6.042.423 ₫ - 118.287.170 ₫
 53. Vòng tay nữ Zarici Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.556 crt - VS1

  76.319.353,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 54. Nhẫn Cobswan Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.21 crt - VS1

  33.470.217,00 ₫
  9.945.235  - 132.310.686  9.945.235 ₫ - 132.310.686 ₫
 55. Nhẫn Coccic Kim Cương Xanh Dương

  Nhẫn GLAMIRA Coccic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Trai Trắng

  0.208 crt - VS1

  28.058.072,00 ₫
  9.556.935  - 112.117.385  9.556.935 ₫ - 112.117.385 ₫
 56. Vòng tay nữ Demanding Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Demanding

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  0.303 crt - VS1

  28.600.899,00 ₫
  8.223.073  - 118.570.188  8.223.073 ₫ - 118.570.188 ₫
 57. Vòng tay nữ Dignified Kim Cương Xanh Dương

  Vòng tay nữ Dignified

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.123 crt - VS1

  16.632.089,00 ₫
  5.236.956  - 61.825.175  5.236.956 ₫ - 61.825.175 ₫
 58. Vòng Cổ Driblet Kim Cương Xanh Dương

  GLAMIRA Vòng Cổ Driblet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  2.33 crt - VS1

  270.785.224,00 ₫
  41.164.899  - 862.679.869  41.164.899 ₫ - 862.679.869 ₫
 59. Bông tai nữ Nestlove Set Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.046 crt - VS1

  104.478.748,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 60. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.492 crt - VS1

  166.778.264,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫

You’ve viewed 60 of 67 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng