Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Pyropus Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.124 crt - AAAAA

  8.267.789,00 ₫
  4.796.580  - 54.976.147  4.796.580 ₫ - 54.976.147 ₫
 2. Dây chuyền nữ Morus Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây chuyền nữ Morus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.386 crt - AAAAA

  6.265.724,00 ₫
  3.635.076  - 65.730.818  3.635.076 ₫ - 65.730.818 ₫
 3. Nhẫn Shinnig Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.432 crt - AAAAA

  15.237.946,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 4. Bông tai nữ Saccharo Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Saccharo

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.292 crt - AAAAA

  11.789.943,00 ₫
  6.479.969  - 91.103.337  6.479.969 ₫ - 91.103.337 ₫
 5. Vòng tay nữ Hopeful Đá Swarovski Xanh Lá

  Vòng tay nữ Hopeful

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.086 crt - AAAAA

  6.896.003,00 ₫
  4.000.735  - 54.905.392  4.000.735 ₫ - 54.905.392 ₫
 6. Bông tai nữ Brilhando Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.312 crt - AAAAA

  11.345.040,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 7. Xỏ khuyên tai Acus Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.282 crt - AAAAA

  8.119.488,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 8. Bông tai nữ Blenken Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.206 crt - AAAAA

  7.303.832,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 9. Dây chuyền nữ Brillent Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.639 crt - AAAAA

  15.200.870,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 10. Bông tai nữ Cjace Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.412 crt - AAAAA

  8.453.166,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 11. Bông tai nữ Claritas Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.448 crt - AAAAA

  9.602.500,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 12. Bông tai nữ Csillogo Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.472 crt - AAAAA

  12.939.277,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 13. Bông tai nữ Geminos Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.492 crt - AAAAA

  11.827.019,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 14. Bông tai nữ Ignis Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.312 crt - AAAAA

  10.566.458,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 15. Nhẫn Iunctura Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.324 crt - AAAAA

  14.273.987,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 16. Nhẫn Lacus Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.396 crt - AAAAA

  14.644.741,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 17. Bông tai nữ Ljus Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.715 crt - AAAAA

  12.716.826,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 18. Xỏ khuyên tai Loistaa Đá Swarovski Xanh Lá

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.481 crt - AAAAA

  9.342.973,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Mutaio Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.146 crt - AAAAA

  13.940.311,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 21. Bông tai nữ Persici Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.933 crt - AAAAA

  11.307.964,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 22. Nhẫn Rocky Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.283 crt - AAAAA

  13.495.406,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 23. Bông tai nữ Skinner Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.608 crt - AAAAA

  9.862.028,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 24. Nhẫn Uniquella Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.206 crt - AAAAA

  10.714.759,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 25. Nhẫn Unmatched Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.359 crt - AAAAA

  14.014.461,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 26. Nhẫn Ventus Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAAAA

  12.012.394,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 27. Nhẫn Vertere Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.273 crt - AAAAA

  15.645.774,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 28. Nhẫn Adventure Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.706 crt - AAAAA

  15.497.472,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 29. Bông tai nữ Afflatus Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.41 crt - AAAAA

  13.458.332,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 30. Bông tai nữ Apex Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.18 crt - AAAAA

  7.303.832,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 31. Dây chuyền nữ Bellator Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.534 crt - AAAAA

  10.974.286,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 32. Nhẫn Bolshoy Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.271 crt - AAAAA

  17.091.710,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 33. Vòng tay Botri Đá Swarovski Xanh Lá

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  2.519 crt - AAAAA

  57.503.783,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.962 crt - AAAAA

  11.456.265,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.562 crt - AAAAA

  10.418.157,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 36. Bông tai nữ Brilliantami Set Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.762 crt - AAAAA

  10.937.212,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 37. Dây chuyền nữ Carbunculus Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.75 crt - AAAAA

  11.604.566,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 38. Nhẫn Changing Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.204 crt - AAAAA

  15.831.150,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Charta Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.202 crt - AAAAA

  9.358.540,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 40. Dây chuyền nữ Citrum Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.202 crt - AAAAA

  9.543.915,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 41. Bông tai nữ Craze Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.828 crt - AAAAA

  11.345.040,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 42. Bông tai nữ Elation Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  9.750.801,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 43. Bông tai nữ Expectance Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.196 crt - AAAAA

  7.897.037,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 44. Mặt dây chuyền nữ Experience Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - AAAAA

  17.329.727,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 45. Bông tai nữ Extralove Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.089 crt - AAAAA

  6.784.778,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 46. Vòng đeo lòng bàn tay Flovum Đá Swarovski Xanh Lá

  Vòng đeo lòng bàn tay Flovum

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.273 crt - AAAAA

  21.132.918,00 ₫
  10.163.159  - 46.222.421  10.163.159 ₫ - 46.222.421 ₫
 47. Bông tai nữ Honear Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  15.386.247,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 48. Nhẫn Honorable Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.501 crt - AAAAA

  14.088.612,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 49. Dây chuyền nữ Ianua Đá Swarovski Xanh Lá

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.514 crt - AAAAA

  11.471.832,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 50. Vòng đeo ngón tay Incomparable Đá Swarovski Xanh Lá

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.516 crt - AAAAA

  10.863.061,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 51. Nhẫn Intermittent Đá Swarovski Xanh Lá

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  10.492.308,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 52. Bông tai nữ Ladybug Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.226 crt - AAAAA

  8.898.070,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 53. Vòng tay nữ Lilium Đá Swarovski Xanh Lá

  Vòng tay nữ Lilium

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.326 crt - AAAAA

  10.566.458,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 54. Bông tai nữ Lucens Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Lucens

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.82 crt - AAAAA

  13.421.256,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 55. Vòng tay nữ Matchlessea Đá Swarovski Xanh Lá

  Vòng tay nữ Matchlessea

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.302 crt - AAAAA

  14.088.612,00 ₫
  7.528.266  - 131.376.734  7.528.266 ₫ - 131.376.734 ₫
 56. Bông tai nữ Mirth Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Mirth

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  1.484 crt - AAAAA

  24.543.845,00 ₫
  11.803.528  - 244.300.726  11.803.528 ₫ - 244.300.726 ₫
 57. Bông tai nữ Mondiney Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Mondiney

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá

  0.308 crt - AAAAA

  12.753.900,00 ₫
  7.009.777  - 86.207.131  7.009.777 ₫ - 86.207.131 ₫
 58. Bông tai nữ Notatum Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Notatum

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.292 crt - AAAAA

  8.638.543,00 ₫
  4.945.731  - 73.060.970  4.945.731 ₫ - 73.060.970 ₫
 59. Bông tai nữ Oriri Đá Swarovski Xanh Lá

  Bông tai nữ Oriri

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.404 crt - AAAAA

  11.122.587,00 ₫
  6.367.893  - 96.112.745  6.367.893 ₫ - 96.112.745 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Pallium Đá Swarovski Xanh Lá

  Mặt dây chuyền nữ Pallium

  Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.202 crt - AAAAA

  9.506.841,00 ₫
  3.463.002  - 54.353.513  3.463.002 ₫ - 54.353.513 ₫
 61. Vòng đeo ngón tay Parvus Đá Swarovski Xanh Lá

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Xanh Lá & Đá Swarovski

  0.386 crt - AAAAA

  9.676.651,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng