Đang tải...
Tìm thấy 221 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Differentway Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Differentway

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  25.198.746,00 ₫
  6.846.759  - 86.122.226  6.846.759 ₫ - 86.122.226 ₫
 2. Bông tai nữ Ladybug Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Ladybug

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  15.124.455,00 ₫
  5.094.315  - 84.339.217  5.094.315 ₫ - 84.339.217 ₫
 3. Dây chuyền nữ Probus Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Probus

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.569 crt - VS

  25.463.650,00 ₫
  5.773.557  - 87.424.108  5.773.557 ₫ - 87.424.108 ₫
 4. Dây chuyền nữ Rosula Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Rosula

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.066 crt - VS

  67.692.131,00 ₫
  4.556.582  - 115.159.829  4.556.582 ₫ - 115.159.829 ₫
 5. Vòng tay nữ Recital Vàng Trắng 18K

  Vòng tay nữ Recital

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.629 crt - VS

  21.562.536,00 ₫
  5.582.520  - 89.900.509  5.582.520 ₫ - 89.900.509 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Trigon Vàng Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Trigon

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.309 crt - VS

  22.983.285,00 ₫
  6.007.047  - 88.202.411  6.007.047 ₫ - 88.202.411 ₫
 7. Dây chuyền nữ Citrum Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Citrum

  Vàng Trắng 18K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  14.692.003,00 ₫
  4.616.581  - 54.565.770  4.616.581 ₫ - 54.565.770 ₫
 8. Bông tai nữ Expectance Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Expectance

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  17.147.464,00 ₫
  4.521.204  - 77.249.630  4.521.204 ₫ - 77.249.630 ₫
 9. Vòng tay Streamin Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.928 crt - VS

  224.040.066,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 10. Dây chuyền nữ Boostlove Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Boostlove

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.67 crt - VS

  85.183.745,00 ₫
  21.906.688  - 91.523.337  21.906.688 ₫ - 91.523.337 ₫
 11. Vòng đeo ngón tay Parvus Vàng Trắng 18K

  Vòng đeo ngón tay Parvus

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.386 crt - VS

  20.274.241,00 ₫
  5.540.067  - 85.259.025  5.540.067 ₫ - 85.259.025 ₫
 12. Dây chuyền nữ Lariya Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Lariya

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.489 crt - VS

  47.806.186,00 ₫
  7.746.189  - 111.324.940  7.746.189 ₫ - 111.324.940 ₫
 13. Nhẫn đeo ngón út Dulcis Vàng Trắng 18K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Dulcis

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  18.332.741,00 ₫
  6.389.120  - 72.551.538  6.389.120 ₫ - 72.551.538 ₫
 14. Bông tai nữ Cucumis Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Cucumis

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - VS

  14.868.606,00 ₫
  5.009.409  - 61.188.383  5.009.409 ₫ - 61.188.383 ₫
 15. Bông tai nữ Brilhando Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.312 crt - VS

  42.383.570,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 16. Xỏ khuyên tai Acus Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Acus

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  17.163.312,00 ₫
  4.710.543  - 64.598.742  4.710.543 ₫ - 64.598.742 ₫
 17. Bông tai nữ Blenken Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Blenken

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  13.265.596,00 ₫
  4.237.338  - 50.476.173  4.237.338 ₫ - 50.476.173 ₫
 18. Dây chuyền nữ Brillent Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Brillent

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.639 crt - VS

  31.262.112,00 ₫
  8.122.602  - 111.808.901  8.122.602 ₫ - 111.808.901 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Cjace Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Cjace

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  18.205.949,00 ₫
  4.904.127  - 137.546.511  4.904.127 ₫ - 137.546.511 ₫
 21. Bông tai nữ Claritas Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Claritas

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  21.702.913,00 ₫
  5.497.614  - 83.306.200  5.497.614 ₫ - 83.306.200 ₫
 22. Bông tai nữ Csillogo Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.472 crt - VS

  47.157.509,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 23. Bông tai nữ Geminos Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Geminos

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  27.380.245,00 ₫
  6.771.194  - 106.060.816  6.771.194 ₫ - 106.060.816 ₫
 24. Bông tai nữ Ignis Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Ignis

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  21.639.518,00 ₫
  6.049.499  - 84.098.653  6.049.499 ₫ - 84.098.653 ₫
 25. Nhẫn Iunctura Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  26.790.436,00 ₫
  7.845.245  - 106.796.657  7.845.245 ₫ - 106.796.657 ₫
 26. Nhẫn Lacus Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  29.864.007,00 ₫
  8.049.018  - 110.419.285  8.049.018 ₫ - 110.419.285 ₫
 27. Bông tai nữ Ljus Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Ljus

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.715 crt - VS

  29.368.161,00 ₫
  6.989.400  - 103.343.847  6.989.400 ₫ - 103.343.847 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Loistaa Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Loistaa

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.481 crt - VS

  20.618.391,00 ₫
  5.349.030  - 77.660.003  5.349.030 ₫ - 77.660.003 ₫
 29. Bông tai nữ Mutaio Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.146 crt - VS

  45.955.251,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 30. Bông tai nữ Persici Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.933 crt - VS

  37.692.271,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 31. Nhẫn Rocky Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rocky

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.283 crt - VS

  31.687.772,00 ₫
  7.417.322  - 127.046.559  7.417.322 ₫ - 127.046.559 ₫
 32. Nhẫn Shinnig Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Shinnig

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  28.113.826,00 ₫
  8.375.054  - 165.211.477  8.375.054 ₫ - 165.211.477 ₫
 33. Bông tai nữ Skinner Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  23.891.205,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 34. Nhẫn Uniquella Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  17.848.215,00 ₫
  6.134.404  - 70.004.381  6.134.404 ₫ - 70.004.381 ₫
 35. Nhẫn Unmatched Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Unmatched

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.359 crt - VS

  24.715.353,00 ₫
  7.702.604  - 134.518.226  7.702.604 ₫ - 134.518.226 ₫
 36. Nhẫn Ventus Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  21.148.198,00 ₫
  6.877.325  - 84.990.155  6.877.325 ₫ - 84.990.155 ₫
 37. Nhẫn Vertere Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  27.133.454,00 ₫
  8.599.204  - 107.405.145  8.599.204 ₫ - 107.405.145 ₫
 38. Nhẫn Adventure Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Adventure

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.706 crt - VS

  120.046.976,00 ₫
  8.517.695  - 190.810.411  8.517.695 ₫ - 190.810.411 ₫
 39. Bông tai nữ Afflatus Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Afflatus

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.41 crt - VS

  23.854.979,00 ₫
  7.396.945  - 98.504.248  7.396.945 ₫ - 98.504.248 ₫
 40. Bông tai nữ Apex Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Apex

  Vàng Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  11.397.681,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 41. Dây chuyền nữ Bellator Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  19.470.470,00 ₫
  5.864.122  - 53.432.573  5.864.122 ₫ - 53.432.573 ₫
 42. Nhẫn Bolshoy Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Bolshoy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.271 crt - VS

  31.594.942,00 ₫
  9.132.974  - 112.315.497  9.132.974 ₫ - 112.315.497 ₫
 43. Vòng tay Botri Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Botri

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.519 crt - VS

  121.266.216,00 ₫
  21.948.009  - 217.718.588  21.948.009 ₫ - 217.718.588 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami A Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Brilliantami A

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.962 crt - VS

  29.712.310,00 ₫
  6.558.930  - 113.277.759  6.558.930 ₫ - 113.277.759 ₫
 45. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.562 crt - VS

  23.562.905,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 46. Bông tai nữ Brilliantami Set Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Brilliantami Set

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.762 crt - VS

  26.637.608,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.261.762  - 98.334.438  6.261.762 ₫ - 98.334.438 ₫
 47. Dây chuyền nữ Carbunculus Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Carbunculus

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.75 crt - VS

  28.213.448,00 ₫
  6.378.082  - 289.484.470  6.378.082 ₫ - 289.484.470 ₫
 48. Nhẫn Changing Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Changing

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  24.410.825,00 ₫
  8.459.393  - 103.994.787  8.459.393 ₫ - 103.994.787 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Charta Vàng Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Charta

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.202 crt - VS

  23.754.225,00 ₫
  3.376.965  - 53.504.460  3.376.965 ₫ - 53.504.460 ₫
 50. Bông tai nữ Craze Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - VS

  33.893.045,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 51. Bông tai nữ Elation Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  17.713.497,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Experience Vàng Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Experience

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.878 crt - VS

  34.039.080,00 ₫
  7.580.340  - 125.971.091  7.580.340 ₫ - 125.971.091 ₫
 53. Bông tai nữ Extralove Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Extralove

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.089 crt - VS

  10.870.135,00 ₫
  3.936.207  - 44.391.293  3.936.207 ₫ - 44.391.293 ₫
 54. Vòng đeo lòng bàn tay Flovum Vàng Trắng 18K

  Vòng đeo lòng bàn tay Flovum

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  34.505.496,00 ₫
  10.163.159  - 46.222.421  10.163.159 ₫ - 46.222.421 ₫
 55. Bông tai nữ Honear Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Honear

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  25.624.404,00 ₫
  8.221.658  - 107.674.014  8.221.658 ₫ - 107.674.014 ₫
 56. Nhẫn Honorable Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.501 crt - VS

  29.739.480,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 57. Dây chuyền nữ Ianua Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Ianua

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.514 crt - VS

  24.301.015,00 ₫
  5.674.501  - 171.253.902  5.674.501 ₫ - 171.253.902 ₫
 58. Vòng đeo ngón tay Incomparable Vàng Trắng 18K

  Vòng đeo ngón tay Incomparable

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.516 crt - VS

  23.707.809,00 ₫
  6.219.309  - 86.560.905  6.219.309 ₫ - 86.560.905 ₫
 59. Nhẫn Intermittent Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  17.153.124,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 60. Vòng tay nữ Lilium Vàng Trắng 18K

  Vòng tay nữ Lilium

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - VS

  20.479.146,00 ₫
  6.049.499  - 85.825.060  6.049.499 ₫ - 85.825.060 ₫
 61. Bông tai nữ Lucens Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Lucens

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  32.465.504,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫

You’ve viewed 60 of 221 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng