Đang tải...
Tìm thấy 58 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Zvezda Studs

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.346.652,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Studs

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.095.700,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 3. Bông tai nữ Linstant Studs

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  7.953.923,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 4. Bông tai nữ Suerte Studs

  Bông tai nữ Suerte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  9.924.857,00 ₫
  4.839.599  - 61.641.212  4.839.599 ₫ - 61.641.212 ₫
 5. Bông tai nữ Timia Set Studs

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  8.496.467,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 6. Bông tai nữ Craze Studs

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.828 crt - VS

  29.995.894,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 7. Bông tai nữ Withelder Studs

  Bông tai nữ Withelder

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  13.580.028,00 ₫
  4.151.300  - 57.410.103  4.151.300 ₫ - 57.410.103 ₫
 8. Bông tai nữ Pirum Studs

  Bông tai nữ Pirum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  20.155.091,00 ₫
  7.437.700  - 101.079.702  7.437.700 ₫ - 101.079.702 ₫
 9. Bông tai nữ Skoro Studs

  Bông tai nữ Skoro

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  21.527.727,00 ₫
  7.634.397  - 110.164.569  7.634.397 ₫ - 110.164.569 ₫
 10. Bông tai nữ Vittela Studs

  Bông tai nữ Vittela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - VS

  15.618.320,00 ₫
  5.054.692  - 67.230.806  5.054.692 ₫ - 67.230.806 ₫
 11. Bông tai nữ Kinabuhi Studs

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  14.637.665,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Studs

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  8.843.730,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 13. Bông tai nữ Apex Studs

  Bông tai nữ Apex

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  8.888.730,00 ₫
  4.237.338  - 50.334.664  4.237.338 ₫ - 50.334.664 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Studs

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Vàng Hồng 14K
  6.451.100,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 15. Bông tai nữ Relationship - A Studs

  Bông tai nữ Relationship - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.192 crt - VS

  12.998.994,00 ₫
  6.724.496  - 82.075.079  6.724.496 ₫ - 82.075.079 ₫
 16. Bông Tai Croire Studs

  Bông Tai GLAMIRA Croire

  Vàng Hồng 14K
  8.193.639,00 ₫
  4.691.015  - 46.910.152  4.691.015 ₫ - 46.910.152 ₫
 17. Bông tai nữ Tikras Studs

  Bông tai nữ Tikras

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  11.581.925,00 ₫
  4.945.731  - 75.947.750  4.945.731 ₫ - 75.947.750 ₫
 18. Bông tai nữ Lucens Studs

  Bông tai nữ Lucens

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  27.855.149,00 ₫
  7.376.568  - 115.018.318  7.376.568 ₫ - 115.018.318 ₫
 19. Bông tai nữ Molitva Studs

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  18.324.251,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 20. Bông Tai Omnia Studs

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Vàng Trắng 14K
  13.235.879,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 21. Bông tai nữ Ponnade Studs

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  23.614.982,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 22. Bông tai nữ Skinner Studs

  Bông tai nữ Skinner

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  20.503.485,00 ₫
  5.646.199  - 156.169.068  5.646.199 ₫ - 156.169.068 ₫
 23. Bông tai nữ Forhold Studs

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  12.095.885,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 24. Bông Tai Munosabat Studs

  Bông Tai GLAMIRA Munosabat

  Vàng 14K
  12.271.922,00 ₫
  6.744.873  - 70.259.100  6.744.873 ₫ - 70.259.100 ₫
 25. Bông tai nữ Relatie Studs

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  13.515.218,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 26. Bông tai nữ Relationship Studs

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  16.889.636,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 27. Bông tai nữ Suhde Studs

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  11.200.134,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 28. Bông tai nữ Yhteys Studs

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  23.839.413,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 29. Bông tai nữ Espoiryn Studs

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  15.083.417,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Brilliantami B Studs

  Bông tai nữ Brilliantami B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.562 crt - VS

  19.984.149,00 ₫
  5.964.594  - 83.391.110  5.964.594 ₫ - 83.391.110 ₫
 31. Bông tai nữ Elation Studs

  Bông tai nữ Elation

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  14.363.985,00 ₫
  5.582.520  - 73.683.605  5.582.520 ₫ - 73.683.605 ₫
 32. Bông tai nữ Mondiney Studs

  Bông tai nữ Mondiney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - VS

  18.159.534,00 ₫
  7.009.777  - 86.207.131  7.009.777 ₫ - 86.207.131 ₫
 33. Bông tai nữ Notatum Studs

  Bông tai nữ Notatum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  15.261.152,00 ₫
  4.945.731  - 73.060.970  4.945.731 ₫ - 73.060.970 ₫
 34. Bông tai nữ Ricordi Studs

  Bông tai nữ Ricordi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  2.2 crt - VS

  52.179.656,00 ₫
  10.680.231  - 272.107.193  10.680.231 ₫ - 272.107.193 ₫
 35. Bông tai nữ Songy Studs

  Bông tai nữ Songy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.54 crt - VS

  20.589.524,00 ₫
  7.132.041  - 103.895.730  7.132.041 ₫ - 103.895.730 ₫
 36. Bông Tai Hubungan Studs

  Bông Tai GLAMIRA Hubungan

  Vàng 14K
  11.196.738,00 ₫
  6.153.932  - 64.103.467  6.153.932 ₫ - 64.103.467 ₫
 37. Bông Tai Jedinstvo Studs

  Bông Tai GLAMIRA Jedinstvo

  Vàng 14K
  6.191.573,00 ₫
  3.592.057  - 35.447.940  3.592.057 ₫ - 35.447.940 ₫
 38. Bông tai nữ Likelihood Studs

  Bông tai nữ Likelihood

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  12.296.826,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite A Studs

  Bông tai nữ Simplicite A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  15.882.659,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 40. Bông tai nữ Insignis Studs

  Bông tai nữ Insignis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.512 crt - VS

  21.996.687,00 ₫
  5.561.294  - 93.990.117  5.561.294 ₫ - 93.990.117 ₫
 41. Bông tai nữ Skalnata Studs

  Bông tai nữ Skalnata

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.508 crt - VS

  18.171.988,00 ₫
  5.688.651  - 77.660.003  5.688.651 ₫ - 77.660.003 ₫
 42. Bông tai nữ Acruxe Studs

  Bông tai nữ Acruxe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.92 crt - VS

  33.253.991,00 ₫
  9.073.541  - 138.112.547  9.073.541 ₫ - 138.112.547 ₫
 43. Bông tai nữ Kukutana Studs

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.504 crt - VS

  54.461.060,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 44. Bông tai nữ Livstid Studs

  Bông tai nữ Livstid

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  9.754.197,00 ₫
  4.563.657  - 61.825.172  4.563.657 ₫ - 61.825.172 ₫
 45. Bông tai nữ Espiegle Studs

  Bông tai nữ Espiegle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  22.883.381,00 ₫
  9.290.050  - 125.136.198  9.290.050 ₫ - 125.136.198 ₫
 46. Bông tai nữ Perline Studs

  Bông tai nữ Perline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.674 crt - VS

  23.151.115,00 ₫
  7.559.964  - 122.136.210  7.559.964 ₫ - 122.136.210 ₫
 47. Bông tai nữ Jesuispret Studs

  Bông tai nữ Jesuispret

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.612 crt - VS

  35.276.435,00 ₫
  12.908.994  - 192.083.988  12.908.994 ₫ - 192.083.988 ₫
 48. Bông tai nữ Lootust Studs

  Bông tai nữ Lootust

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  13.668.612,00 ₫
  6.439.214  - 84.735.440  6.439.214 ₫ - 84.735.440 ₫
 49. Bông tai nữ Vultus Studs

  Bông tai nữ Vultus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  15.523.226,00 ₫
  5.922.141  - 76.910.004  5.922.141 ₫ - 76.910.004 ₫
 50. Bông tai nữ Curgere Studs

  Bông tai nữ Curgere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  1.06 crt - VS

  37.506.612,00 ₫
  11.111.267  - 178.555.752  11.111.267 ₫ - 178.555.752 ₫
 51. Bông tai nữ Ehtne Studs

  Bông tai nữ Ehtne

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  10.263.628,00 ₫
  4.624.505  - 66.240.245  4.624.505 ₫ - 66.240.245 ₫
 52. Bông tai nữ Maxus Studs

  Bông tai nữ Maxus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.64 crt - VS

  28.008.828,00 ₫
  9.474.011  - 144.919.119  9.474.011 ₫ - 144.919.119 ₫
 53. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Aeternitas Studs

  Bông tai nữ Aeternitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  20.223.864,00 ₫
  8.281.092  - 119.518.296  8.281.092 ₫ - 119.518.296 ₫
 54. Bông tai nữ Bonaespei Studs

  Bông tai nữ Bonaespei

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  17.465.859,00 ₫
  8.380.148  - 105.975.909  8.380.148 ₫ - 105.975.909 ₫
 55. Bông tai nữ Aequitas Studs

  Bông tai nữ Aequitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.608 crt - VS

  45.957.516,00 ₫
  10.375.422  - 265.725.151  10.375.422 ₫ - 265.725.151 ₫
 56. Bông tai nữ Aestas Studs

  Bông tai nữ Aestas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.46 crt - VS

  25.172.992,00 ₫
  7.825.434  - 120.721.123  7.825.434 ₫ - 120.721.123 ₫
 57. Bông tai nữ Ubale Studs

  Bông tai nữ Ubale

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.488 crt - VS

  22.641.117,00 ₫
  8.741.844  - 122.589.034  8.741.844 ₫ - 122.589.034 ₫
 58. Bông tai nữ Relationship - B Studs

  Bông tai nữ Relationship - B

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  16.138.790,00 ₫
  8.232.413  - 104.008.940  8.232.413 ₫ - 104.008.940 ₫

You’ve viewed 58 of 58 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng