Đang tải...
Tìm thấy 54 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Wabisabi Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.49 crt - AAA

  67.869.582,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 2. Bông tai nữ Brilhando Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Brilhando

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.312 crt - AAA

  15.307.283,00 ₫
  6.495.252  - 1.917.981.472  6.495.252 ₫ - 1.917.981.472 ₫
 3. Bông tai nữ Csillogo Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Csillogo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.472 crt - AAA

  17.609.064,00 ₫
  7.111.663  - 1.861.816.641  7.111.663 ₫ - 1.861.816.641 ₫
 4. Bông tai nữ Mutaio Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Mutaio

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.146 crt - AAA

  18.893.116,00 ₫
  7.661.850  - 1.856.934.594  7.661.850 ₫ - 1.856.934.594 ₫
 5. Bông tai nữ Persici Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Persici

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.933 crt - AAA

  14.307.948,00 ₫
  6.215.064  - 1.826.354.547  6.215.064 ₫ - 1.826.354.547 ₫
 6. Nhẫn Bondoflove Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  16.573.788,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 7. Nhẫn Tadafuq Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  12.384.279,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 8. Bông tai nữ Veza Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.568 crt - AAA

  13.024.464,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 9. Bông tai nữ Wahda Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  9.939.291,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 10. Bông tai nữ Yhteys Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.160.214,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 11. Bông tai nữ Craze Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Craze

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.828 crt - AAA

  12.505.411,00 ₫
  6.235.441  - 1.818.812.132  6.235.441 ₫ - 1.818.812.132 ₫
 12. Nhẫn Honorable Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Honorable

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.501 crt - AAA

  15.164.078,00 ₫
  7.743.359  - 959.457.716  7.743.359 ₫ - 959.457.716 ₫
 13. Nhẫn Intermittent Đá Thạch Anh Khói

  Nhẫn GLAMIRA Intermittent

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  11.086.644,00 ₫
  6.007.047  - 75.494.925  6.007.047 ₫ - 75.494.925 ₫
 14. Bông tai nữ Huipu Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  12.795.220,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 15. Bông tai nữ Marfikent Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Marfikent

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.558 crt - AAA

  24.264.222,00 ₫
  9.455.615  - 1.993.943.372  9.455.615 ₫ - 1.993.943.372 ₫
 16. Vòng tay nữ Schijland Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay nữ Schijland

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.598 crt - AAA

  13.709.650,00 ₫
  6.337.328  - 204.918.838  6.337.328 ₫ - 204.918.838 ₫
 17. Dây chuyền nữ Hamkke Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.776 crt - AAA

  27.023.644,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 18. Vòng tay nữ Kartu Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.226 crt - AAA

  27.205.624,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 19. Vòng tay Mifandray Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay GLAMIRA Mifandray

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.928 crt - AAA

  60.123.393,00 ₫
  21.608.388  - 121.882.062  21.608.388 ₫ - 121.882.062 ₫
 20. Vòng tay Awaride Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay GLAMIRA Awaride

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  3.475 crt - AAA

  81.771.403,00 ₫
  25.712.142  - 2.956.936.549  25.712.142 ₫ - 2.956.936.549 ₫
 21. Dây chuyền nữ Blueblood Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Blueblood

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  4.203 crt - AAA

  46.124.777,00 ₫
  13.075.409  - 5.794.769.697  13.075.409 ₫ - 5.794.769.697 ₫
 22. Dây chuyền nữ Lifetime Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Lifetime

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.57 crt - AAA

  22.201.591,00 ₫
  8.382.978  - 2.862.382.655  8.382.978 ₫ - 2.862.382.655 ₫
 23. Dây chuyền nữ Splendente Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Splendente

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.012 crt - AAA

  17.791.045,00 ₫
  7.964.112  - 394.399.638  7.964.112 ₫ - 394.399.638 ₫
 24. Vòng tay Streamin Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay GLAMIRA Streamin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.928 crt - AAA

  53.355.027,00 ₫
  18.572.741  - 2.868.895.456  18.572.741 ₫ - 2.868.895.456 ₫
 25. Dây chuyền nữ Wavelove Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Wavelove

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  21.391.312,00 ₫
  9.069.296  - 1.422.323.823  9.069.296 ₫ - 1.422.323.823 ₫
 26. Vòng tay nữ Zarici Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay nữ Zarici

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.556 crt - AAA

  30.187.496,00 ₫
  12.251.262  - 920.867.709  12.251.262 ₫ - 920.867.709 ₫
 27. Bông tai nữ Kukutana Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  24.432.900,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 28. Dây chuyền nữ Lidenskab Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Lidenskab

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.395 crt - AAA

  15.827.470,00 ₫
  7.584.869  - 103.782.520  7.584.869 ₫ - 103.782.520 ₫
 29. Vòng tay nữ Mengalir Đá Thạch Anh Khói

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.308 crt - AAA

  10.438.817,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 30. Dây chuyền nữ Mighter Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Mighter

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.696 crt - AAA

  13.311.160,00 ₫
  6.290.063  - 117.749.433  6.290.063 ₫ - 117.749.433 ₫
 31. Bông tai nữ Moetsje Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  25.096.010,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 32. Bông tai nữ Tekot Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  32.133.806,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 33. Vòng Cổ Driblet Đá Thạch Anh Khói

  GLAMIRA Vòng Cổ Driblet

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.33 crt - AAA

  112.436.918,00 ₫
  41.164.899  - 862.679.869  41.164.899 ₫ - 862.679.869 ₫
 34. Bông tai nữ Nestlove Set Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Nestlove Set

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.046 crt - AAA

  16.941.426,00 ₫
  7.132.041  - 1.481.709.950  7.132.041 ₫ - 1.481.709.950 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Nestlove B Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Nestlove B

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.492 crt - AAA

  19.778.961,00 ₫
  8.043.357  - 2.861.420.395  8.043.357 ₫ - 2.861.420.395 ₫
 36. Dây chuyền nữ Esencija Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Esencija

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.308 crt - AAA

  13.309.181,00 ₫
  6.353.743  - 88.159.957  6.353.743 ₫ - 88.159.957 ₫
 37. Dây chuyền nữ Esensi Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  9.378.350,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 38. Dây chuyền nữ Podstata Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Podstata

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.402 crt - AAA

  14.587.288,00 ₫
  7.117.890  - 104.433.464  7.117.890 ₫ - 104.433.464 ₫
 39. Dây chuyền nữ Tengja Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  15.857.753,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 40. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  38.030.761,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 41. Bông tai nữ Amonavis Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Amonavis

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  26.320.344,00 ₫
  11.571.171  - 1.944.033.235  11.571.171 ₫ - 1.944.033.235 ₫
 42. Vòng đeo lòng bàn tay Godeo Đá Thạch Anh Khói

  Vòng đeo lòng bàn tay Godeo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.384 crt - AAA

  27.860.243,00 ₫
  11.728.245  - 916.365.465  11.728.245 ₫ - 916.365.465 ₫
 43. Dây chuyền nữ Piacevale Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.665 crt - AAA

  22.110.176,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 44. Bông tai nữ Fortuin Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.878 crt - AAA

  16.855.955,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 45. Vòng Cổ Siempre Đá Thạch Anh Khói

  GLAMIRA Vòng Cổ Siempre

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.779 crt - AAA

  84.363.276,00 ₫
  30.212.120  - 616.398.013  30.212.120 ₫ - 616.398.013 ₫
 46. Vòng Cổ Folyam Đá Thạch Anh Khói

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.72 crt - AAA

  70.106.553,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 47. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - B Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Hannu - B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.752 crt - AAA

  25.708.460,00 ₫
  11.534.378  - 219.522.536  11.534.378 ₫ - 219.522.536 ₫
 48. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - K Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Hannu - K

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.722 crt - AAA

  25.224.501,00 ₫
  11.350.417  - 213.720.680  11.350.417 ₫ - 213.720.680 ₫
 49. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Hannu - N Đá Thạch Anh Khói

  Dây chuyền nữ Hannu - N

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.734 crt - AAA

  24.770.823,00 ₫
  11.111.267  - 212.432.949  11.111.267 ₫ - 212.432.949 ₫
 50. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Thạch Anh Khói

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  45.216.011,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 51. Bông tai nữ Persici - A Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  12.570.220,00 ₫
  5.624.973  - 1.818.260.246  5.624.973 ₫ - 1.818.260.246 ₫
 52. Bông tai nữ Persici - B Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Persici - B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.952 crt - AAA

  16.276.900,00 ₫
  7.172.795  - 1.844.085.591  7.172.795 ₫ - 1.844.085.591 ₫
 53. Bông tai nữ Huipu - A Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.5 crt - AAA

  9.490.424,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 54. Bông tai nữ Huipu - B Đá Thạch Anh Khói

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  16.165.393,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 54 of 54 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng