Đang tải...
Tìm thấy 42 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Loirevalley Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Loirevalley

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - AAA

  7.751.061,00 ₫
  Mới

 2. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Ronquillo Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Ronquillo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  6.293.259,00 ₫
  Mới

 3. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Kounoupoi Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Kounoupoi

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.02 crt - AA

  17.350.331,00 ₫
  Mới

 4. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Regulate Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Regulate

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  9.517.619,00 ₫
  Mới

 5. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Positively Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Positively

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  9.415.150,00 ₫
  Mới

 6. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Regulator Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Regulator

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  19.990.165,00 ₫
  Mới

 7. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Tomares Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Tomares

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.53 crt - AAA

  13.952.128,00 ₫
  Mới

 8. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Trouville Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Trouville

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.448 crt - AAA

  17.152.694,00 ₫
  Mới

 9. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Hinojos Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Hinojos

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.236 crt - AAA

  42.153.787,00 ₫
  Mới

 10. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Umbrete Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Umbrete

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1 crt - AAA

  8.663.810,00 ₫
  Mới

 11. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Aspronisi Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Aspronisi

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.304 crt - AAA

  9.910.999,00 ₫
  Mới

 12. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Beaunez Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Beaunez

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.39 crt - AAA

  12.843.905,00 ₫
  Mới

 13. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Bordeaux Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Bordeaux

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.71 crt - AAA

  13.221.604,00 ₫
  Mới

 14. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Chaumont Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Chaumont

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AA

  14.305.222,00 ₫
  Mới

 15. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Eiffel Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Eiffel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.4 crt - AAA

  12.130.145,00 ₫
  Mới

 16. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Elbeuf Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Elbeuf

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  3.5 crt - AA

  76.342.924,00 ₫
  Mới

 17. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Galaroza Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Galaroza

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.78 crt - AAA

  40.011.423,00 ₫
  Mới

 18. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Saucejo Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Saucejo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  6.553.350,00 ₫
  Mới

 19. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Pedrera Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Pedrera

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.62 crt - AA

  12.926.098,00 ₫
  Mới

 20. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Utreva Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Utreva

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.46 crt - AA

  9.212.108,00 ₫
  Mới

 21. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Duygus Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Duygus

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.704 crt - AAA

  32.024.873,00 ₫
  Mới

 22. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Larochelle Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Larochelle

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.374 crt - AAA

  11.435.039,00 ₫
  Mới

 23. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Levitha Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Levitha

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.12 crt - AA

  27.950.759,00 ₫
  Mới

 24. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Losmolares Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Losmolares

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.284 crt - AAA

  13.412.211,00 ₫
  Mới

 25. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Marathos Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Marathos

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  1.24 crt - AAA

  10.412.523,00 ₫
  Mới

 26. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Metz Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Metz

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.367 crt - AAA

  12.811.191,00 ₫
  Mới

 27. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Moncoeur Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Moncoeur

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.764 crt - AA

  66.554.671,00 ₫
  Mới

 28. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Orleans Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Orleans

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  8.200.677,00 ₫
  Mới

 29. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Purchaser Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Purchaser

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  10.431.178,00 ₫
  Mới

 30. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Reconstruct Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Reconstruct

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.312 crt - AAA

  9.808.530,00 ₫
  Mới

 31. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Refocus Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Refocus

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.496 crt - AAA

  14.894.886,00 ₫
  Mới

 32. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Region Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Region

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  13.381.930,00 ₫
  Mới

 33. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Regional Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Regional

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.152 crt - AAA

  9.323.767,00 ₫
  Mới

 34. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Reinvest Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Reinvest

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Trai Trắng
  7.118.951,00 ₫
  Mới

 35. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Reside Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Reside

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  9.937.765,00 ₫
  Mới

 36. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Residential Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Residential

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.104 crt - AAA

  8.127.678,00 ₫
  Mới

 37. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Restricted Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Restricted

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.402 crt - AA

  28.206.524,00 ₫
  Mới

 38. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Salteras Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Salteras

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.15 crt - AAA

  7.479.886,00 ₫
  Mới

 39. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Security Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Security

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.58 crt - AA

  40.630.556,00 ₫
  Mới

 40. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Reconstruction Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Reconstruction

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.238 crt - AAA

  10.749.937,00 ₫
  Mới

 41. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Reevaluate Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Reevaluate

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.378 crt - AAA

  12.745.224,00 ₫
  Mới

 42. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Vannes Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Vannes

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.178 crt - AAA

  9.236.982,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 42 of 42 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...