Đang tải...
Tìm thấy 42 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Vannes

  Mặt dây chuyền nữ Vannes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.214 crt - AAA

  10.970.889,00 ₫
  3.097.343  - 64.358.181  3.097.343 ₫ - 64.358.181 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Orleans

  Mặt dây chuyền nữ Orleans

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  9.934.763,00 ₫
  2.430.554  - 59.844.054  2.430.554 ₫ - 59.844.054 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Chaumont

  Mặt dây chuyền nữ Chaumont

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AA

  17.363.123,00 ₫
  3.226.399  - 1.045.070.511  3.226.399 ₫ - 1.045.070.511 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Reevaluate

  Dây chuyền nữ Reevaluate

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.292 crt - AAA

  39.617.073,00 ₫
  11.607.397  - 361.738.843  11.607.397 ₫ - 361.738.843 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Reside

  Dây chuyền nữ Reside

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.496 crt - AAA

  27.727.508,00 ₫
  11.084.381  - 144.381.389  11.084.381 ₫ - 144.381.389 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Umbrete

  Dây chuyền nữ Umbrete

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.8 crt - AAA

  14.412.383,00 ₫
  5.519.973  - 155.093.599  5.519.973 ₫ - 155.093.599 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Kounoupoi

  Dây chuyền nữ Kounoupoi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.4 crt - AA

  25.396.857,00 ₫
  6.566.006  - 2.785.798.110  6.566.006 ₫ - 2.785.798.110 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Tomares

  Dây chuyền nữ Tomares

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.962 crt - AAA

  25.602.046,00 ₫
  7.876.943  - 182.249.133  7.876.943 ₫ - 182.249.133 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Trouville

  Dây chuyền nữ Trouville

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.648 crt - AAA

  15.372.943,00 ₫
  4.960.730  - 83.122.238  4.960.730 ₫ - 83.122.238 ₫
 10. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Security

  GLAMIRA Vòng Cổ Security

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.604 crt - AA

  72.218.429,00 ₫
  21.434.332  - 2.023.419.649  21.434.332 ₫ - 2.023.419.649 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Utreva

  Mặt dây chuyền nữ Utreva

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.55 crt - AA

  14.174.365,00 ₫
  4.151.300  - 1.065.178.911  4.151.300 ₫ - 1.065.178.911 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Reconstruct

  Mặt dây chuyền nữ Reconstruct

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.026 crt - AAA

  22.613.665,00 ₫
  5.136.768  - 1.619.058.361  5.136.768 ₫ - 1.619.058.361 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Positively

  Dây chuyền nữ Positively

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.604 crt - AAA

  18.207.081,00 ₫
  6.905.627  - 113.942.849  6.905.627 ₫ - 113.942.849 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Regional

  Mặt dây chuyền nữ Regional

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.366 crt - AAA

  13.778.990,00 ₫
  4.430.922  - 78.707.172  4.430.922 ₫ - 78.707.172 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Reinvest

  Mặt dây chuyền nữ Reinvest

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.274 crt - AAA

  17.604.537,00 ₫
  6.643.836  - 85.145.817  6.643.836 ₫ - 85.145.817 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Saucejo

  Dây chuyền nữ Saucejo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.198 crt - AAA

  18.408.307,00 ₫
  8.325.242  - 98.419.339  8.325.242 ₫ - 98.419.339 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Salteras

  Mặt dây chuyền nữ Salteras

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.67 crt - AAA

  14.062.855,00 ₫
  4.710.543  - 96.721.231  4.710.543 ₫ - 96.721.231 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Residential

  Mặt dây chuyền nữ Residential

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.32 crt - AAA

  11.463.339,00 ₫
  3.957.716  - 171.452.013  3.957.716 ₫ - 171.452.013 ₫
 19. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Larochelle

  Mặt dây chuyền nữ Larochelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.274 crt - AAA

  12.300.788,00 ₫
  3.721.114  - 56.164.825  3.721.114 ₫ - 56.164.825 ₫
 20. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Hinojos

  GLAMIRA Vòng Cổ Hinojos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.468 crt - AAA

  91.293.810,00 ₫
  22.707.910  - 668.077.013  22.707.910 ₫ - 668.077.013 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Aspronisi

  Dây chuyền nữ Aspronisi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.35 crt - AAA

  12.134.940,00 ₫
  4.724.127  - 64.513.838  4.724.127 ₫ - 64.513.838 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Beaunez

  Dây chuyền nữ Beaunez

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.56 crt - AAA

  18.136.609,00 ₫
  5.283.370  - 93.098.612  5.283.370 ₫ - 93.098.612 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Bordeaux

  Dây chuyền nữ Bordeaux

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.71 crt - AAA

  12.787.861,00 ₫
  4.659.600  - 236.206.422  4.659.600 ₫ - 236.206.422 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Eiffel

  Mặt dây chuyền nữ Eiffel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.4 crt - AAA

  14.604.267,00 ₫
  3.054.324  - 89.801.454  3.054.324 ₫ - 89.801.454 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Elbeuf

  GLAMIRA Vòng Cổ Elbeuf

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  5.56 crt - AA

  151.137.300,00 ₫
  29.177.691  - 2.249.154.431  29.177.691 ₫ - 2.249.154.431 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Galaroza

  GLAMIRA Vòng Cổ Galaroza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.1 crt - AAA

  82.606.021,00 ₫
  22.873.476  - 489.903.332  22.873.476 ₫ - 489.903.332 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Pedrera

  Mặt dây chuyền nữ Pedrera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.036 crt - AA

  26.508.268,00 ₫
  7.600.718  - 1.138.310.635  7.600.718 ₫ - 1.138.310.635 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Duygus

  GLAMIRA Vòng Cổ Duygus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.634 crt - AA

  85.490.534,00 ₫
  23.281.021  - 1.436.653.560  23.281.021 ₫ - 1.436.653.560 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Levitha

  Dây chuyền nữ Levitha

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.22 crt - AA

  24.807.332,00 ₫
  6.342.422  - 2.694.510.805  6.342.422 ₫ - 2.694.510.805 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Loirevalley

  Dây chuyền nữ Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.994 crt - AAA

  14.820.493,00 ₫
  5.132.805  - 120.480.552  5.132.805 ₫ - 120.480.552 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Losmolares

  Mặt dây chuyền nữ Losmolares

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.486 crt - AAA

  21.355.085,00 ₫
  6.474.025  - 101.617.438  6.474.025 ₫ - 101.617.438 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Marathos

  Dây chuyền nữ Marathos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.84 crt - AAA

  11.699.660,00 ₫
  4.767.146  - 91.400.507  4.767.146 ₫ - 91.400.507 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Metz

  Mặt dây chuyền nữ Metz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.477 crt - AAA

  17.626.046,00 ₫
  4.495.450  - 72.551.539  4.495.450 ₫ - 72.551.539 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Moncoeur

  GLAMIRA Vòng Cổ Moncoeur

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  6.18 crt - AA

  153.055.876,00 ₫
  31.839.471  - 3.862.538.291  31.839.471 ₫ - 3.862.538.291 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Purchaser

  Dây chuyền nữ Purchaser

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.162 crt - AA

  26.268.836,00 ₫
  7.648.548  - 2.598.681.078  7.648.548 ₫ - 2.598.681.078 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Refocus

  Dây chuyền nữ Refocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.62 crt - AA

  36.023.318,00 ₫
  12.040.980  - 1.965.259.550  12.040.980 ₫ - 1.965.259.550 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Region

  Dây chuyền nữ Region

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.612 crt - AAA

  30.795.984,00 ₫
  12.240.224  - 192.013.233  12.240.224 ₫ - 192.013.233 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Regulate

  Dây chuyền nữ Regulate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.835 crt - AAA

  26.951.191,00 ₫
  10.109.385  - 178.187.831  10.109.385 ₫ - 178.187.831 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Regulator

  GLAMIRA Vòng Cổ Regulator

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.818 crt - AAA

  50.820.323,00 ₫
  17.454.256  - 303.904.215  17.454.256 ₫ - 303.904.215 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Restricted

  GLAMIRA Vòng Cổ Restricted

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.938 crt - AA

  77.494.725,00 ₫
  24.656.486  - 1.825.151.724  24.656.486 ₫ - 1.825.151.724 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Ronquillo

  Dây chuyền nữ Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.224 crt - AAA

  12.089.940,00 ₫
  4.960.730  - 159.253.953  4.960.730 ₫ - 159.253.953 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Reconstruction

  Dây chuyền nữ Reconstruction

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.392 crt - AAA

  16.998.313,00 ₫
  6.035.348  - 87.608.067  6.035.348 ₫ - 87.608.067 ₫

You’ve viewed 42 of 42 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng