Đang tải...
Tìm thấy 42 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Vannes Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vannes

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.214 crt - AAA

  10.303.295,00 ₫
  Mới

 2. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Orleans Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Orleans

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  9.348.911,00 ₫
  Mới

 3. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Reevaluate Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Reevaluate

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.292 crt - AAA

  35.224.901,00 ₫
  Mới

 4. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Trouville Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Trouville

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.648 crt - AAA

  14.331.447,00 ₫
  Mới

 5. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Utreva Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Utreva

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.55 crt - AA

  13.009.368,00 ₫
  Mới

 6. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Reconstruct Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Reconstruct

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.026 crt - AAA

  20.929.678,00 ₫
  Mới

 7. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Umbrete Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Umbrete

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.8 crt - AAA

  13.272.162,00 ₫
  Mới

 8. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Regional Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Regional

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.366 crt - AAA

  12.702.505,00 ₫
  Mới

 9. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Reinvest Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Reinvest

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.274 crt - AAA

  15.861.167,00 ₫
  Mới

 10. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Chaumont Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chaumont

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AA

  16.374.317,00 ₫
  Mới

 11. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Kounoupoi Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Kounoupoi

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.4 crt - AA

  23.517.601,00 ₫
  Mới

 12. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Salteras Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Salteras

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.67 crt - AAA

  12.867.426,00 ₫
  Mới

 13. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Hinojos Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  GLAMIRA Vòng Cổ Hinojos

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.468 crt - AAA

  79.455.624,00 ₫
  Mới

 14. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Aspronisi Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Aspronisi

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.35 crt - AAA

  11.273.631,00 ₫
  Mới

 15. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Beaunez Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Beaunez

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.56 crt - AAA

  16.900.715,00 ₫
  Mới

 16. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Bordeaux Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  Dây Chuyền GLAMIRA Bordeaux

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.71 crt - AAA

  11.826.525,00 ₫
  Mới

 17. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Eiffel Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eiffel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.4 crt - AAA

  13.667.974,00 ₫
  Mới

 18. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Elbeuf Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  GLAMIRA Vòng Cổ Elbeuf

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  5.56 crt - AA

  133.860.953,00 ₫
  Mới

 19. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Galaroza Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  GLAMIRA Vòng Cổ Galaroza

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.1 crt - AAA

  71.510.442,00 ₫
  Mới

 20. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Saucejo Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Saucejo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.198 crt - AAA

  16.381.076,00 ₫
  Mới

 21. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Pedrera Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pedrera

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.036 crt - AA

  24.225.143,00 ₫
  Mới

 22. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Duygus Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  GLAMIRA Vòng Cổ Duygus

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.634 crt - AA

  73.451.383,00 ₫
  Mới

 23. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Larochelle Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Larochelle

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.274 crt - AAA

  11.396.646,00 ₫
  Mới

 24. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Levitha Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Levitha

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.22 crt - AA

  22.919.016,00 ₫
  Mới

 25. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Loirevalley Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Loirevalley

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.994 crt - AAA

  13.768.280,00 ₫
  Mới

 26. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Losmolares Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Losmolares

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.486 crt - AAA

  19.408.611,00 ₫
  Mới

 27. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Marathos Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Marathos

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.84 crt - AAA

  10.857.811,00 ₫
  Mới

 28. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Metz Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Metz

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.477 crt - AAA

  16.342.144,00 ₫
  Mới

 29. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Moncoeur Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  GLAMIRA Vòng Cổ Moncoeur

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  6.18 crt - AA

  135.020.815,00 ₫
  Mới

 30. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Positively Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Positively

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.604 crt - AAA

  16.613.859,00 ₫
  Mới

 31. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Purchaser Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Purchaser

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.162 crt - AA

  24.138.087,00 ₫
  Mới

 32. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Refocus Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Refocus

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.62 crt - AA

  32.039.742,00 ₫
  Mới

 33. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Region Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Region

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.612 crt - AAA

  26.904.450,00 ₫
  Mới

 34. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Regulate Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Regulate

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.835 crt - AAA

  23.904.492,00 ₫
  Mới

 35. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Regulator Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  GLAMIRA Vòng Cổ Regulator

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.818 crt - AAA

  43.589.688,00 ₫
  Mới

 36. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Reside Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Reside

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.496 crt - AAA

  24.398.178,00 ₫
  Mới

 37. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Residential Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Residential

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.32 crt - AAA

  10.454.970,00 ₫
  Mới

 38. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Restricted Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  GLAMIRA Vòng Cổ Restricted

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.938 crt - AA

  65.140.125,00 ₫
  Mới

 39. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Ronquillo Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Ronquillo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.224 crt - AAA

  11.195.226,00 ₫
  Mới

 40. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Security Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  GLAMIRA Vòng Cổ Security

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.604 crt - AA

  61.658.108,00 ₫
  Mới

 41. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Tomares Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Tomares

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.962 crt - AAA

  23.394.856,00 ₫
  Mới

 42. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Reconstruction Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Reconstruction

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.392 crt - AAA

  15.600.805,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 42 of 42 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...