Đang tải...
Tìm thấy 455 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nontraditional Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nontraditional Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  23.239.128,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 2. Nhẫn Chatou Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Chatou

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  15.868.197,00 ₫
  Mới

 3. Nhẫn Bouvais Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bouvais

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  10.440.101,00 ₫
  Mới

 4. Nhẫn Zamora Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Zamora

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.276 crt - AAA

  14.851.628,00 ₫
  Mới

 5. Kastellorizo Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Kastellorizo Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  22.319.890,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 6. Nhẫn Gyali Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Gyali

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.568 crt - AAA

  27.572.520,00 ₫
  Mới

 7. Marseiles Pair Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Marseiles Pair

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.106 crt - AAA

  36.289.593,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 8. Normalize Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Normalize Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  23.151.260,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 9. Nhẫn Htenies Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Htenies

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  13.885.077,00 ₫
  Mới

 10. Nhẫn Tabernas Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tabernas

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.708 crt - AA

  28.373.878,00 ₫
  Mới

 11. Nhẫn Befogess Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Befogess

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.326 crt - AAA

  16.814.740,00 ₫
  Mới

 12. Thiết kế mới nhất
 13. Nhẫn Fresnes Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Fresnes

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  12.492.703,00 ₫
  Mới

 14. Nhẫn Cevennes Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Cevennes

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.084 crt - AAA

  26.968.527,00 ₫
  Mới

 15. Nhẫn Chalonsen Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Chalonsen

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.244 crt - AA

  21.267.903,00 ₫
  Mới

 16. Nhẫn Mocc Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mocc

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  10.654.499,00 ₫
  Mới

 17. Osie Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Osie Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  32.432.853,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 18. Nhẫn Somme Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Somme

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  17.860.778,00 ₫
  Mới

 19. Nhẫn Alom Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Alom

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  15.925.243,00 ₫
  Mới

 20. Nhẫn Eschati Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Eschati

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.506 crt - AAAAA

  11.581.577,00 ₫
  Mới

 21. Nhẫn Makares Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Makares

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.596 crt - AA

  13.086.422,00 ₫
  Mới

 22. Rennes Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Rennes Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.372 crt - AAA

  40.276.109,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 23. Nhẫn Orihuela Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Orihuela

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.498 crt - AAA

  14.622.089,00 ₫
  Mới

 24. Nhẫn Torrecampo Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Torrecampo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  12.389.154,00 ₫
  Mới

 25. Nhẫn Insecure Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Insecure

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  15.262.040,00 ₫
  Mới

 26. Nhẫn Saliagos Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Saliagos

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.364 crt - AAA

  13.804.239,00 ₫
  Mới

 27. Nhẫn Creteil Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Creteil

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.386 crt - AAA

  19.257.748,00 ₫
  Mới

 28. Kasos Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Kasos Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.68 crt - AAA

  35.889.455,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

 29. Nhẫn Nevertheless Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Nevertheless

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.09 crt - AA

  23.160.451,00 ₫
  Mới

 30. Nhẫn Pehme Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Pehme

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.402 crt - AA

  15.228.785,00 ₫
  Mới

 31. Nhẫn Vegtelen Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vegtelen

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  17.258.679,00 ₫
  Mới

 32. Nhẫn Velefique Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Velefique

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  12.431.602,00 ₫
  Mới

 33. Nhẫn Cotedazur Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Cotedazur

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.964 crt - AAA

  28.479.320,00 ₫
  Mới

 34. Nhẫn Kallis Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kallis

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.885 crt - AAA

  23.662.788,00 ₫
  Mới

 35. Nhẫn Rhineia Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rhineia

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.64 crt - AAA

  17.563.107,00 ₫
  Mới

 36. Nhẫn Swietny Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Swietny

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  19.422.940,00 ₫
  Mới

 37. Nhẫn Vitmein Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vitmein

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.058 crt - AA

  24.339.238,00 ₫
  Mới

 38. Nhẫn Sziv Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sziv

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.93 crt - AA

  32.653.740,00 ₫
  Mới

 39. Nhẫn Conquista Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Conquista

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  17.395.482,00 ₫
  Mới

 40. Nhẫn Tours Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tours

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  9.886.396,00 ₫
  Mới

 41. Nhẫn Marchena Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Marchena

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  10.728.850,00 ₫
  Mới

 42. Lodz Pair Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Lodz Pair

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  27.382.455,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  Mới

You’ve viewed 60 of 455 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...