Đang tải...
Tìm thấy 126 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vòng tay nữ Ronquillo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  6.995.625,00 ₫
  3.828.660  - 43.386.579  3.828.660 ₫ - 43.386.579 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vòng tay nữ Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - AAA

  8.669.958,00 ₫
  4.602.997  - 57.650.668  4.602.997 ₫ - 57.650.668 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Vannes

  Mặt dây chuyền nữ Vannes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.214 crt - AAA

  10.970.889,00 ₫
  3.097.343  - 64.358.181  3.097.343 ₫ - 64.358.181 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Chaumont

  Vòng tay nữ Chaumont

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AA

  15.419.642,00 ₫
  4.151.300  - 1.050.235.586  4.151.300 ₫ - 1.050.235.586 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Pedrera

  Bông tai nữ Pedrera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.24 crt - AA

  27.247.509,00 ₫
  8.419.770  - 2.124.032.379  8.419.770 ₫ - 2.124.032.379 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Regulate

  Vòng tay nữ Regulate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  10.593.344,00 ₫
  4.882.052  - 76.103.410  4.882.052 ₫ - 76.103.410 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Orleans

  Mặt dây chuyền nữ Orleans

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  9.934.763,00 ₫
  2.430.554  - 59.844.054  2.430.554 ₫ - 59.844.054 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Chaumont

  Mặt dây chuyền nữ Chaumont

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AA

  17.363.123,00 ₫
  3.226.399  - 1.045.070.511  3.226.399 ₫ - 1.045.070.511 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Kounoupoi

  Vòng tay nữ Kounoupoi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.02 crt - AA

  19.015.096,00 ₫
  5.879.688  - 1.918.052.225  5.879.688 ₫ - 1.918.052.225 ₫
 10. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Reevaluate

  Dây chuyền nữ Reevaluate

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.292 crt - AAA

  39.617.073,00 ₫
  11.607.397  - 361.738.843  11.607.397 ₫ - 361.738.843 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Regional

  Vòng tay nữ Regional

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.152 crt - AAA

  10.279.194,00 ₫
  4.732.052  - 58.471.415  4.732.052 ₫ - 58.471.415 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Hinojos

  Bông tai nữ Hinojos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.592 crt - AAA

  15.557.754,00 ₫
  5.183.748  - 118.909.810  5.183.748 ₫ - 118.909.810 ₫
 13. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Reside

  Vòng tay nữ Reside

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  11.218.531,00 ₫
  5.709.878  - 64.796.858  5.709.878 ₫ - 64.796.858 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Reside

  Bông tai nữ Reside

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.224 crt - AAA

  13.250.030,00 ₫
  6.516.478  - 76.315.675  6.516.478 ₫ - 76.315.675 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Reside

  Dây chuyền nữ Reside

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.496 crt - AAA

  27.727.508,00 ₫
  11.084.381  - 144.381.389  11.084.381 ₫ - 144.381.389 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Regulator

  Vòng tay nữ Regulator

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  23.187.341,00 ₫
  10.283.441  - 52.466.919  10.283.441 ₫ - 52.466.919 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Umbrete

  Bông tai nữ Umbrete

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.6 crt - AAA

  12.582.958,00 ₫
  5.518.841  - 151.046.448  5.518.841 ₫ - 151.046.448 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Umbrete

  Dây chuyền nữ Umbrete

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.8 crt - AAA

  14.412.383,00 ₫
  5.519.973  - 155.093.599  5.519.973 ₫ - 155.093.599 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Kounoupoi

  Dây chuyền nữ Kounoupoi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.4 crt - AA

  25.396.857,00 ₫
  6.566.006  - 2.785.798.110  6.566.006 ₫ - 2.785.798.110 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Reinvest

  Vòng tay nữ Reinvest

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Trắng
  8.119.488,00 ₫
  4.648.562  - 46.485.622  4.648.562 ₫ - 46.485.622 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Tomares

  Dây chuyền nữ Tomares

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.962 crt - AAA

  25.602.046,00 ₫
  7.876.943  - 182.249.133  7.876.943 ₫ - 182.249.133 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Trouville

  Dây chuyền nữ Trouville

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.648 crt - AAA

  15.372.943,00 ₫
  4.960.730  - 83.122.238  4.960.730 ₫ - 83.122.238 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Duygus

  Bông tai nữ Duygus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.924 crt - AAA

  26.924.021,00 ₫
  9.350.898  - 197.970.756  9.350.898 ₫ - 197.970.756 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Security

  GLAMIRA Vòng Cổ Security

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.604 crt - AA

  72.218.429,00 ₫
  21.434.332  - 2.023.419.649  21.434.332 ₫ - 2.023.419.649 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Utreva

  Mặt dây chuyền nữ Utreva

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.55 crt - AA

  14.174.365,00 ₫
  4.151.300  - 1.065.178.911  4.151.300 ₫ - 1.065.178.911 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Kounoupoi

  Bông tai nữ Kounoupoi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.68 crt - AA

  40.536.314,00 ₫
  9.093.352  - 5.546.223.709  9.093.352 ₫ - 5.546.223.709 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Salteras

  Bông tai nữ Salteras

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.3 crt - AAA

  11.581.642,00 ₫
  5.561.294  - 79.273.207  5.561.294 ₫ - 79.273.207 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Saucejo

  Bông tai nữ Saucejo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - AAA

  9.484.764,00 ₫
  4.796.580  - 60.353.481  4.796.580 ₫ - 60.353.481 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Galaroza

  Bông tai nữ Galaroza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.924 crt - AAA

  28.365.146,00 ₫
  9.271.653  - 183.480.259  9.271.653 ₫ - 183.480.259 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Saucejo

  Vòng tay nữ Saucejo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  7.267.888,00 ₫
  3.871.679  - 44.716.765  3.871.679 ₫ - 44.716.765 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Regulator

  Bông tai nữ Regulator

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.592 crt - AAA

  16.670.012,00 ₫
  5.829.028  - 125.277.700  5.829.028 ₫ - 125.277.700 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Reconstruct

  Mặt dây chuyền nữ Reconstruct

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.026 crt - AAA

  22.613.665,00 ₫
  5.136.768  - 1.619.058.361  5.136.768 ₫ - 1.619.058.361 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Positively

  Dây chuyền nữ Positively

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.604 crt - AAA

  18.207.081,00 ₫
  6.905.627  - 113.942.849  6.905.627 ₫ - 113.942.849 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Regional

  Mặt dây chuyền nữ Regional

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.366 crt - AAA

  13.778.990,00 ₫
  4.430.922  - 78.707.172  4.430.922 ₫ - 78.707.172 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Reinvest

  Mặt dây chuyền nữ Reinvest

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.274 crt - AAA

  17.604.537,00 ₫
  6.643.836  - 85.145.817  6.643.836 ₫ - 85.145.817 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Trouville

  Vòng tay nữ Trouville

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.448 crt - AAA

  19.438.490,00 ₫
  7.785.811  - 112.824.929  7.785.811 ₫ - 112.824.929 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Saucejo

  Dây chuyền nữ Saucejo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.198 crt - AAA

  18.408.307,00 ₫
  8.325.242  - 98.419.339  8.325.242 ₫ - 98.419.339 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Vannes

  Bông tai nữ Vannes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.428 crt - AAA

  14.041.912,00 ₫
  5.699.972  - 115.938.125  5.699.972 ₫ - 115.938.125 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Eiffel

  Vòng tay nữ Eiffel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.4 crt - AAA

  13.253.992,00 ₫
  4.323.375  - 98.362.739  4.323.375 ₫ - 98.362.739 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Positively

  Vòng tay nữ Positively

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  10.374.855,00 ₫
  4.689.034  - 56.745.013  4.689.034 ₫ - 56.745.013 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Larochelle

  Bông tai nữ Larochelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  12.417.957,00 ₫
  5.667.425  - 71.589.275  5.667.425 ₫ - 71.589.275 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Residential

  Bông tai nữ Residential

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  9.109.200,00 ₫
  4.430.922  - 76.697.748  4.430.922 ₫ - 76.697.748 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Umbrete

  Vòng tay nữ Umbrete

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1 crt - AAA

  9.625.425,00 ₫
  4.516.959  - 104.490.070  4.516.959 ₫ - 104.490.070 ₫
 45. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Salteras

  Mặt dây chuyền nữ Salteras

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.67 crt - AAA

  14.062.855,00 ₫
  4.710.543  - 96.721.231  4.710.543 ₫ - 96.721.231 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Tomares

  Vòng tay nữ Tomares

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.53 crt - AAA

  15.457.849,00 ₫
  5.900.915  - 117.678.685  5.900.915 ₫ - 117.678.685 ₫
 47. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Security

  Bông tai nữ Security

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.36 crt - AA

  20.345.561,00 ₫
  7.091.286  - 3.205.739.516  7.091.286 ₫ - 3.205.739.516 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Residential

  Mặt dây chuyền nữ Residential

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.32 crt - AAA

  11.463.339,00 ₫
  3.957.716  - 171.452.013  3.957.716 ₫ - 171.452.013 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Reconstruction

  Vòng tay nữ Reconstruction

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.238 crt - AAA

  11.957.488,00 ₫
  5.306.578  - 70.160.043  5.306.578 ₫ - 70.160.043 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Orleans

  Bông tai nữ Orleans

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.508 crt - AAA

  12.887.766,00 ₫
  4.882.617  - 112.004.178  4.882.617 ₫ - 112.004.178 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Refocus

  Vòng tay nữ Refocus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.496 crt - AAA

  16.296.430,00 ₫
  5.327.804  - 120.296.592  5.327.804 ₫ - 120.296.592 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Beaunez

  Bông tai nữ Beaunez

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AAA

  16.458.315,00 ₫
  5.582.520  - 114.438.128  5.582.520 ₫ - 114.438.128 ₫
 53. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Eiffel

  Bông tai nữ Eiffel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.8 crt - AAA

  22.050.176,00 ₫
  5.964.594  - 171.041.638  5.964.594 ₫ - 171.041.638 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Bordeaux

  Vòng tay nữ Bordeaux

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.71 crt - AAA

  14.507.758,00 ₫
  4.903.278  - 246.465.805  4.903.278 ₫ - 246.465.805 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Larochelle

  Mặt dây chuyền nữ Larochelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.274 crt - AAA

  12.300.788,00 ₫
  3.721.114  - 56.164.825  3.721.114 ₫ - 56.164.825 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Loirevalley

  Bông tai nữ Loirevalley

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.388 crt - AAA

  15.081.435,00 ₫
  5.334.313  - 110.886.261  5.334.313 ₫ - 110.886.261 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Restricted

  Vòng tay nữ Restricted

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.402 crt - AA

  32.974.653,00 ₫
  12.378.054  - 919.596.393  12.378.054 ₫ - 919.596.393 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Tomares

  Bông tai nữ Tomares

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.084 crt - AAA

  30.189.760,00 ₫
  8.986.371  - 231.211.160  8.986.371 ₫ - 231.211.160 ₫
 59. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Losmolares

  Bông tai nữ Losmolares

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  16.539.542,00 ₫
  6.928.268  - 90.197.677  6.928.268 ₫ - 90.197.677 ₫
 60. Xem Cả Bộ
  Vòng tay nữ Marathos

  Vòng tay nữ Marathos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  1.24 crt - AAA

  11.604.283,00 ₫
  5.136.768  - 126.905.056  5.136.768 ₫ - 126.905.056 ₫
 61. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Purchaser

  Bông tai nữ Purchaser

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.244 crt - AAA

  11.841.451,00 ₫
  5.162.239  - 95.716.522  5.162.239 ₫ - 95.716.522 ₫

You’ve viewed 60 of 126 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng