Đang tải...
Tìm thấy 126 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Loirevalley Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Loirevalley

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.072 crt - AAA

  7.751.061,00 ₫
  Mới

 2. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Vannes Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vannes

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.214 crt - AAA

  10.303.295,00 ₫
  Mới

 3. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Ronquillo Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Ronquillo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  6.293.259,00 ₫
  Mới

 4. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Orleans Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Orleans

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.254 crt - AAA

  9.348.911,00 ₫
  Mới

 5. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Reevaluate Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Reevaluate

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.292 crt - AAA

  35.224.901,00 ₫
  Mới

 6. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Kounoupoi Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Kounoupoi

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.02 crt - AA

  17.350.331,00 ₫
  Mới

 7. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Regulate Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Regulate

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  9.517.619,00 ₫
  Mới

 8. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Trouville Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Trouville

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.648 crt - AAA

  14.331.447,00 ₫
  Mới

 9. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Utreva Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Utreva

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.55 crt - AA

  13.009.368,00 ₫
  Mới

 10. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Reconstruct Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Reconstruct

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.026 crt - AAA

  20.929.678,00 ₫
  Mới

 11. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Salteras Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Salteras

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.3 crt - AAA

  10.426.312,00 ₫
  Mới

 12. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Kounoupoi Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Kounoupoi

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.68 crt - AA

  37.200.989,00 ₫
  Mới

 13. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Positively Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Positively

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  9.415.150,00 ₫
  Mới

 14. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Umbrete Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Umbrete

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.6 crt - AAA

  11.382.859,00 ₫
  Mới

 15. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Umbrete Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Umbrete

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.8 crt - AAA

  13.272.162,00 ₫
  Mới

 16. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Galaroza Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Galaroza

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.924 crt - AAA

  25.326.067,00 ₫
  Mới

 17. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Saucejo Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Saucejo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - AAA

  8.600.275,00 ₫
  Mới

 18. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Regional Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Regional

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.366 crt - AAA

  12.702.505,00 ₫
  Mới

 19. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Regulator Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Regulator

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  19.990.165,00 ₫
  Mới

 20. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Reinvest Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Reinvest

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.274 crt - AAA

  15.861.167,00 ₫
  Mới

 21. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Chaumont Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Chaumont

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AA

  16.374.317,00 ₫
  Mới

 22. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Pedrera Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Pedrera

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.24 crt - AA

  24.435.488,00 ₫
  Mới

 23. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Tomares Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Tomares

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.53 crt - AAA

  13.952.128,00 ₫
  Mới

 24. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Trouville Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Trouville

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.448 crt - AAA

  17.152.694,00 ₫
  Mới

 25. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Kounoupoi Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Kounoupoi

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.4 crt - AA

  23.517.601,00 ₫
  Mới

 26. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Beaunez Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Beaunez

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AAA

  15.084.951,00 ₫
  Mới

 27. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Salteras Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Salteras

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.67 crt - AAA

  12.867.426,00 ₫
  Mới

 28. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Hinojos Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Hinojos

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.236 crt - AAA

  42.153.787,00 ₫
  Mới

 29. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Hinojos Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Hinojos

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.592 crt - AAA

  14.330.907,00 ₫
  Mới

 30. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Hinojos Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  GLAMIRA Vòng Cổ Hinojos

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.468 crt - AAA

  79.455.624,00 ₫
  Mới

 31. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Umbrete Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Umbrete

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1 crt - AAA

  8.663.810,00 ₫
  Mới

 32. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Aspronisi Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Aspronisi

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.304 crt - AAA

  9.910.999,00 ₫
  Mới

 33. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Aspronisi Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Aspronisi

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.608 crt - AAA

  14.862.442,00 ₫
  Mới

 34. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Aspronisi Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Aspronisi

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.35 crt - AAA

  11.273.631,00 ₫
  Mới

 35. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Beaunez Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Beaunez

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.39 crt - AAA

  12.843.905,00 ₫
  Mới

 36. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Beaunez Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Beaunez

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.56 crt - AAA

  16.900.715,00 ₫
  Mới

 37. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Bordeaux Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Bordeaux

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.71 crt - AAA

  13.221.604,00 ₫
  Mới

 38. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Bordeaux Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bordeaux

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.08 crt - AAA

  15.716.793,00 ₫
  Mới

 39. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Bordeaux Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  Dây Chuyền GLAMIRA Bordeaux

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.71 crt - AAA

  11.826.525,00 ₫
  Mới

 40. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Chaumont Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Chaumont

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.912 crt - AA

  23.581.137,00 ₫
  Mới

 41. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Chaumont Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Chaumont

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AA

  14.305.222,00 ₫
  Mới

 42. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Eiffel Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Eiffel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.8 crt - AAA

  20.355.968,00 ₫
  Mới

 43. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Eiffel Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Eiffel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.4 crt - AAA

  12.130.145,00 ₫
  Mới

 44. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Eiffel Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Eiffel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.4 crt - AAA

  13.667.974,00 ₫
  Mới

 45. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Elbeuf Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Elbeuf

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  3.5 crt - AA

  76.342.924,00 ₫
  Mới

 46. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Elbeuf Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Elbeuf

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.52 crt - AAA

  33.449.150,00 ₫
  Mới

 47. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Elbeuf Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  GLAMIRA Vòng Cổ Elbeuf

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  5.56 crt - AA

  133.860.953,00 ₫
  Mới

 48. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Galaroza Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Galaroza

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.78 crt - AAA

  40.011.423,00 ₫
  Mới

 49. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Galaroza Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  GLAMIRA Vòng Cổ Galaroza

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.1 crt - AAA

  71.510.442,00 ₫
  Mới

 50. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Saucejo Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Saucejo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - AAA

  6.553.350,00 ₫
  Mới

 51. Xem Cả Bộ
  Dây Chuyền Saucejo Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Saucejo

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.198 crt - AAA

  16.381.076,00 ₫
  Mới

 52. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Pedrera Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Pedrera

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.62 crt - AA

  12.926.098,00 ₫
  Mới

 53. Xem Cả Bộ
  Mặt Dây Chuyền Pedrera Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Pedrera

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.036 crt - AA

  24.225.143,00 ₫
  Mới

 54. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Utreva Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Utreva

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.92 crt - AA

  13.528.197,00 ₫
  Mới

 55. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Utreva Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Utreva

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.46 crt - AA

  9.212.108,00 ₫
  Mới

 56. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Duygus Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Duygus

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.704 crt - AAA

  34.512.221,00 ₫
  Mới

 57. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Duygus Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Duygus

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.924 crt - AAA

  24.232.715,00 ₫
  Mới

 58. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Duygus Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  GLAMIRA Vòng Cổ Duygus

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.634 crt - AA

  73.451.383,00 ₫
  Mới

 59. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Larochelle Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Larochelle

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.374 crt - AAA

  11.435.039,00 ₫
  Mới

 60. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Larochelle Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Larochelle

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  11.189.819,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 126 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...