Đang tải...
Tìm thấy 25 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn cưới Culleredo Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  38.716.797,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.188.630  - 195.848.127  10.188.630 ₫ - 195.848.127 ₫
 2. Nhẫn cưới Kastellorizo Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  24.998.936,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  6.820.722  - 114.848.506  6.820.722 ₫ - 114.848.506 ₫
 3. Nhẫn cưới Nontraditional Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  26.614.967,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.867.887  - 126.848.451  7.867.887 ₫ - 126.848.451 ₫
 4. Nhẫn cưới Lodz Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  31.325.794,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.183.918  - 151.739.842  9.183.918 ₫ - 151.739.842 ₫
 5. Nhẫn cưới Osie Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  37.453.123,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.921.179  - 180.069.898  9.921.179 ₫ - 180.069.898 ₫
 6. Nhẫn cưới Normality Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  27.120.153,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  7.995.245  - 135.692.751  7.995.245 ₫ - 135.692.751 ₫
 7. Nhẫn cưới Normalize Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  35.022.002,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.372.592  - 166.003.924  10.372.592 ₫ - 166.003.924 ₫
 8. Nhẫn cưới Marseiles Pair

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.106 crt - AAA

  42.330.928,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.182.022  - 207.282.029  11.182.022 ₫ - 207.282.029 ₫
 9. Nhẫn cưới Rennes Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.372 crt - AAA

  46.690.814,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  12.162.677  - 243.069.596  12.162.677 ₫ - 243.069.596 ₫
 10. Nhẫn cưới Kasos Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.68 crt - AAA

  40.697.918,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.660.335  - 244.527.136  8.660.335 ₫ - 244.527.136 ₫
 11. Nhẫn cưới Normalization Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  34.110.685,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.978.730  - 165.834.114  8.978.730 ₫ - 165.834.114 ₫
 12. Nhẫn cưới Limoges Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  44.002.148,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.889.099  - 194.730.205  10.889.099 ₫ - 194.730.205 ₫
 13. Nhẫn cưới Gardanne Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.318 crt - AAA

  45.199.313,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.678.718  - 207.041.469  11.678.718 ₫ - 207.041.469 ₫
 14. Nhẫn cưới Alcontarilla Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  43.600.263,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.551.360  - 209.447.115  11.551.360 ₫ - 209.447.115 ₫
 15. Nhẫn cưới Arteixo Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  50.197.402,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.512.671  - 234.041.338  13.512.671 ₫ - 234.041.338 ₫
 16. Nhẫn cưới Laspalmas Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  39.881.413,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.838.155  - 182.277.433  10.838.155 ₫ - 182.277.433 ₫
 17. Nhẫn cưới Cantabria Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  43.518.189,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.729.661  - 202.003.758  11.729.661 ₫ - 202.003.758 ₫
 18. Nhẫn cưới Cestlamour Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  40.221.034,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.583.440  - 203.730.163  10.583.440 ₫ - 203.730.163 ₫
 19. Nhẫn cưới Czerwony Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  35.413.982,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.449.955  - 166.329.396  9.449.955 ₫ - 166.329.396 ₫
 20. Nhẫn cưới Olerios Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  37.446.047,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.857.500  - 181.951.963  9.857.500 ₫ - 181.951.963 ₫
 21. Nhẫn cưới Hieno Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  31.482.868,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.716.939  - 142.980.449  8.716.939 ₫ - 142.980.449 ₫
 22. Nhẫn cưới Kandeloussa Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  35.374.359,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.246.182  - 185.631.192  9.246.182 ₫ - 185.631.192 ₫
 23. Nhẫn cưới Normaley Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  34.680.966,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.118.824  - 168.904.853  9.118.824 ₫ - 168.904.853 ₫
 24. Nhẫn cưới Normally Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  29.657.406,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.575.431  - 145.046.481  8.575.431 ₫ - 145.046.481 ₫
 25. Nhẫn cưới Rodhou Pair

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.45 crt - AAAAA

  43.008.758,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  11.729.661  - 337.371.041  11.729.661 ₫ - 337.371.041 ₫

You’ve viewed 25 of 25 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Màu
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng