Đang tải...
Tìm thấy 61 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Dobrota

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  5.632.048,00 ₫
  4.129.791  - 43.556.393  4.129.791 ₫ - 43.556.393 ₫
 2. Vòng đeo ngón tay Gukira

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  11.886.735,00 ₫
  6.989.400  - 94.145.777  6.989.400 ₫ - 94.145.777 ₫
 3. Vòng Tay GLAMIRA Svecha

  Vàng 9K
  8.603.732,00 ₫
  6.194.687  - 64.527.990  6.194.687 ₫ - 64.527.990 ₫
 4. Vòng Tay GLAMIRA Rarissime

  Vàng 9K
  7.301.852,00 ₫
  5.476.389  - 54.763.890  5.476.389 ₫ - 54.763.890 ₫
 5. Vòng tay nữ Phaedra

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  13.613.142,00 ₫
  5.221.673  - 74.292.098  5.221.673 ₫ - 74.292.098 ₫
 6. Vòng tay nữ Kenji

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  11.065.984,00 ₫
  6.983.457  - 89.702.400  6.983.457 ₫ - 89.702.400 ₫
 7. Vòng tay nữ Faolano

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  9.141.464,00 ₫
  6.028.272  - 73.980.775  6.028.272 ₫ - 73.980.775 ₫
 8. Vòng tay nữ Connel

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.668 crt - AAA

  18.198.025,00 ₫
  6.198.083  - 94.725.959  6.198.083 ₫ - 94.725.959 ₫
 9. Vòng Tay GLAMIRA Anwyn

  Vàng 9K
  6.452.799,00 ₫
  4.839.599  - 48.395.992  4.839.599 ₫ - 48.395.992 ₫
 10. Vòng tay nữ Qibult

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  10.556.553,00 ₫
  6.459.591  - 74.249.643  6.459.591 ₫ - 74.249.643 ₫
 11. Vòng tay GLAMIRA Basilius

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  43.046.965,00 ₫
  20.731.033  - 82.312.815  20.731.033 ₫ - 82.312.815 ₫
 12. Vòng Tay GLAMIRA Dalotsos

  Vàng 9K
  5.915.066,00 ₫
  4.495.450  - 44.362.995  4.495.450 ₫ - 44.362.995 ₫
 13. Vòng tay GLAMIRA Tethys

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  39.424.341,00 ₫
  19.691.227  - 84.307.524  19.691.227 ₫ - 84.307.524 ₫
 14. Vòng tay nữ Tarrent

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.428 crt - AAA

  27.990.432,00 ₫
  12.140.319  - 61.872.157  12.140.319 ₫ - 61.872.157 ₫
 15. Vòng tay nữ Sereia

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  13.499.935,00 ₫
  8.815.995  - 104.758.929  8.815.995 ₫ - 104.758.929 ₫
 16. Vòng đeo ngón tay Jav

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  11.915.036,00 ₫
  7.335.813  - 96.310.856  7.335.813 ₫ - 96.310.856 ₫
 17. Vòng tay nữ Hedvika

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.328 crt - AAA

  25.754.594,00 ₫
  12.916.919  - 70.765.701  12.916.919 ₫ - 70.765.701 ₫
 18. Vòng tay nữ Haelyn

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  10.301.836,00 ₫
  6.704.118  - 84.919.403  6.704.118 ₫ - 84.919.403 ₫
 19. Vòng tay nữ Doei

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  12.877.296,00 ₫
  8.049.018  - 105.749.496  8.049.018 ₫ - 105.749.496 ₫
 20. Vòng đeo lòng bàn tay Datsva

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  17.773.500,00 ₫
  10.876.363  - 37.290.388  10.876.363 ₫ - 37.290.388 ₫
 21. Vòng tay GLAMIRA Cervus

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  33.141.352,00 ₫
  16.350.488  - 74.472.098  16.350.488 ₫ - 74.472.098 ₫
 22. Vòng tay nữ Blagoslo

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  7.867.886,00 ₫
  5.667.425  - 60.778.005  5.667.425 ₫ - 60.778.005 ₫
 23. Vòng tay nữ Benedire

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  8.915.050,00 ₫
  5.943.367  - 69.452.495  5.943.367 ₫ - 69.452.495 ₫
 24. Vòng đeo lòng bàn tay Steeds

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.93 crt - AAA

  34.811.155,00 ₫
  15.944.075  - 134.986.905  15.944.075 ₫ - 134.986.905 ₫
 25. Vòng tay nữ Protexer

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  15.452.755,00 ₫
  9.152.786  - 221.489.509  9.152.786 ₫ - 221.489.509 ₫
 26. Vòng tay nữ Ochrana

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  11.999.941,00 ₫
  7.091.286  - 98.744.807  7.091.286 ₫ - 98.744.807 ₫
 27. Vòng Tay GLAMIRA Moitheos

  Vàng 9K
  5.320.729,00 ₫
  4.043.754  - 39.905.467  4.043.754 ₫ - 39.905.467 ₫
 28. Vòng đeo ngón tay Hiraya

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.118 crt - AAA

  8.377.317,00 ₫
  5.603.746  - 66.933.639  5.603.746 ₫ - 66.933.639 ₫
 29. Vòng tay nữ Heades

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  10.415.044,00 ₫
  6.240.536  - 85.952.420  6.240.536 ₫ - 85.952.420 ₫
 30. Vòng tay nữ Bophelo

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  30.254.572,00 ₫
  15.848.981  - 71.886.449  15.848.981 ₫ - 71.886.449 ₫
 31. Vòng tay nữ Bekoj

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  9.849.008,00 ₫
  6.452.799  - 87.678.823  6.452.799 ₫ - 87.678.823 ₫
 32. Vòng tay nữ Memberkati

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.472 crt - AAA

  13.415.029,00 ₫
  6.704.118  - 314.757.936  6.704.118 ₫ - 314.757.936 ₫
 33. Vòng đeo lòng bàn tay Panacea

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.536 crt - AAA

  26.433.836,00 ₫
  14.327.479  - 93.991.250  14.327.479 ₫ - 93.991.250 ₫
 34. Vòng tay nữ Bizalom

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  3.408 crt - AAA

  38.348.873,00 ₫
  15.627.095  - 389.074.381  15.627.095 ₫ - 389.074.381 ₫
 35. Vòng tay nữ Vostorg

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  1.026 crt - AAA

  32.150.790,00 ₫
  14.850.495  - 127.276.375  14.850.495 ₫ - 127.276.375 ₫
 36. Vòng đeo lòng bàn tay Bogsasho

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.59 crt - AAA

  23.688.566,00 ₫
  12.196.640  - 84.845.257  12.196.640 ₫ - 84.845.257 ₫
 37. Vòng tay GLAMIRA Confido

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  1.248 crt - AAA

  44.575.258,00 ₫
  17.395.388  - 556.647.925  17.395.388 ₫ - 556.647.925 ₫
 38. Vòng tay nữ Suojella

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  26.914.965,00 ₫
  13.915.405  - 164.950.535  13.915.405 ₫ - 164.950.535 ₫
 39. Vòng tay nữ Viltarin

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  3.428 crt - AAA

  106.641.003,00 ₫
  25.204.125  - 306.961.939  25.204.125 ₫ - 306.961.939 ₫
 40. Vòng tay GLAMIRA Sherimi

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.732 crt - AAA

  32.320.600,00 ₫
  15.167.475  - 115.763.223  15.167.475 ₫ - 115.763.223 ₫
 41. Vòng tay nữ Mooier

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  13.924.462,00 ₫
  9.113.164  - 107.942.882  9.113.164 ₫ - 107.942.882 ₫
 42. Vòng tay nữ Leighis

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.262 crt - AAA

  14.575.401,00 ₫
  9.093.352  - 115.966.427  9.093.352 ₫ - 115.966.427 ₫
 43. Vòng tay GLAMIRA Maar

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  5.072 crt - AAA

  48.395.996,00 ₫
  18.425.572  - 537.323.489  18.425.572 ₫ - 537.323.489 ₫
 44. Vòng tay nữ Derevo

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  4.776 crt - AAA

  82.018.477,00 ₫
  13.107.107  - 372.833.703  13.107.107 ₫ - 372.833.703 ₫
 45. Vòng tay nữ Pwoteje

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AA

  13.669.745,00 ₫
  7.233.927  - 1.525.931.445  7.233.927 ₫ - 1.525.931.445 ₫
 46. Vòng tay nữ Blessi

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.612 crt - AAA

  14.037.668,00 ₫
  6.969.023  - 330.649.372  6.969.023 ₫ - 330.649.372 ₫
 47. Vòng tay nữ Sikelela

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.54 crt - AAA

  26.179.120,00 ₫
  13.764.840  - 88.208.638  13.764.840 ₫ - 88.208.638 ₫
 48. Vòng tay nữ Melindungi

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  1.232 crt - AA

  60.509.145,00 ₫
  23.204.606  - 1.626.522.100  23.204.606 ₫ - 1.626.522.100 ₫
 49. Vòng tay GLAMIRA Tumeplais

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.696 crt - AAA

  48.424.298,00 ₫
  22.222.535  - 139.233.300  22.222.535 ₫ - 139.233.300 ₫
 50. Vòng Tay GLAMIRA Albarka

  Vàng 9K
  11.292.399,00 ₫
  7.904.679  - 84.692.992  7.904.679 ₫ - 84.692.992 ₫
 51. Vòng tay GLAMIRA Beschermen

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  1.998 crt - AAA

  42.197.912,00 ₫
  15.991.622  - 232.466.066  15.991.622 ₫ - 232.466.066 ₫
 52. Vòng tay nữ Besking

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.464 crt - AAA

  11.716.923,00 ₫
  6.707.514  - 101.037.249  6.707.514 ₫ - 101.037.249 ₫
 53. Vòng tay nữ Celjenje

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  8.716.939,00 ₫
  5.879.688  - 68.928.914  5.879.688 ₫ - 68.928.914 ₫
 54. Vòng tay nữ Dactylus

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.68 crt - AAA

  56.886.521,00 ₫
  23.089.984  - 152.854.368  23.089.984 ₫ - 152.854.368 ₫
 55. Vòng tay nữ Hoeveel

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.646 crt - AAA

  57.197.840,00 ₫
  23.382.907  - 150.915.130  23.382.907 ₫ - 150.915.130 ₫
 56. Vòng tay GLAMIRA Olaga

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.67 crt - AAA

  45.112.993,00 ₫
  20.633.109  - 131.504.658  20.633.109 ₫ - 131.504.658 ₫
 57. Vòng tay GLAMIRA Pagpalain

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.776 crt - AAA

  46.952.606,00 ₫
  20.660.279  - 106.403.267  20.660.279 ₫ - 106.403.267 ₫
 58. Vòng tay nữ Raksana

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.424 crt - AAA

  14.037.668,00 ₫
  7.315.436  - 316.427.742  7.315.436 ₫ - 316.427.742 ₫
 59. Vòng tay nữ Seide

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  9.141.464,00 ₫
  5.667.425  - 76.626.987  5.667.425 ₫ - 76.626.987 ₫
 60. Vòng Tay GLAMIRA Serica

  Vàng 9K
  8.037.697,00 ₫
  6.028.272  - 60.282.727  6.028.272 ₫ - 60.282.727 ₫

You’ve viewed 60 of 61 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng