Đang tải...
Tìm thấy 112 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Falldown Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Falldown

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  9.491.935,00 ₫
 2. Bông Tai Gisteol Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gisteol

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  15.158.763,00 ₫
 3. Bông Tai Shakti Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Shakti

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  15.548.357,00 ₫
 4. Bông Tai Varandus Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Varandus

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.26 crt - AAAAA

  12.644.108,00 ₫
 5. Bông Tai Valoa Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Valoa

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  7.012.698,00 ₫
 6. Bông Tai Twyla Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Twyla

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  15.265.016,00 ₫
 7. Bông Tai Turtas Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Turtas

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  12.254.514,00 ₫
 8. Bông Tai Tehoa Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Tehoa

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  10.341.960,00 ₫
 9. Bông Tai Svitlo Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Svitlo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.124 crt - AAAAA

  10.412.794,00 ₫
 10. Bông Tai Snaga Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Snaga

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.108 crt - AAAAA

  11.794.084,00 ₫
 11. Bông Tai Rosani Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Rosani

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  9.456.517,00 ₫
 12. Bông Tai Ringan Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Ringan

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.128 crt - AAAAA

  9.739.859,00 ₫
 13. Bông Tai Putenza Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Putenza

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  14.698.333,00 ₫
 14. Bông Tai Nordika Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Nordika

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  11.652.413,00 ₫
 15. Bông Tai Mirenne Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Mirenne

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.456 crt - AAAAA

  9.491.935,00 ₫
 16. Bông Tai Lorillis Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Lorillis

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.456 crt - AAAAA

  8.110.646,00 ₫
 17. Bông Tai Liek Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Liek

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  12.608.691,00 ₫
 18. Thiết kế mới nhất
 19. Bông Tai Lente Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Lente

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.018 crt - AAAAA

  8.323.151,00 ₫
 20. Bông Tai Kuvva Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kuvva

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.118 crt - AAAAA

  16.008.786,00 ₫
 21. Bông Tai Kuasa Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kuasa

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  12.714.943,00 ₫
 22. Bông Tai Kekuatan Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Kekuatan

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  10.766.971,00 ₫
 23. Bông Tai Imole Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Imole

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  6.800.192,00 ₫
 24. Bông Tai Hasker Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Hasker

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.368 crt - AAAAA

  13.989.979,00 ₫
 25. Bông Tai Golau Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Golau

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.728 crt - AAAAA

  11.227.400,00 ₫
 26. Bông Tai Gawwa Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gawwa

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  15.690.028,00 ₫
 27. Bông Tai Gaisma Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gaisma

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  8.641.911,00 ₫
 28. Bông Tai Fjader Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Fjader

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAAAA

  11.935.754,00 ₫
 29. Bông Tai Energia Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Energia

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  13.104.537,00 ₫
 30. Bông Tai Cuprum Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Cuprum

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  7.614.799,00 ₫
 31. Bông Tai Clavis Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Clavis

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.124 crt - AAAAA

  10.377.377,00 ₫
 32. Bông Tai Bonge Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  10.094.036,00 ₫
 33. Bông Tai Bogatstvo Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Bogatstvo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  11.050.312,00 ₫
 34. Bông Tai Babestu Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Babestu

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.448 crt - AAAAA

  11.723.248,00 ₫
 35. Bông Tai Awood Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Awood

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  15.583.774,00 ₫
 36. Bông Tai Aviothic Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Aviothic

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.236 crt - AAAAA

  14.733.750,00 ₫
 37. Bông Tai Argia Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Argia

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.616 crt - AAAAA

  13.954.562,00 ₫
 38. Bông Tai Arawn Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Arawn

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.152 crt - AAAAA

  12.785.779,00 ₫
 39. Bông Tai Aramissing Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Aramissing

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  11.404.489,00 ₫
 40. Bông Tai Rieka Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Rieka

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  11.156.566,00 ₫
 41. Bông Tai Znaniye Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Znaniye

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAAAA

  18.735.947,00 ₫
 42. Bông Tai Uporstva Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Uporstva

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.522 crt - AAAAA

  19.090.124,00 ₫
 43. Bông Tai Orabelle Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Orabelle

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.182 crt - AAAAA

  10.341.960,00 ₫
 44. Bông Tai Emmera Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Emmera

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.632 crt - AAAAA

  14.556.662,00 ₫
 45. Bông Tai Darkside Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Darkside

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.384 crt - AAAAA

  26.492.418,00 ₫
 46. Bông Tai Waiwai Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Waiwai

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.448 crt - AAAAA

  11.475.324,00 ₫
 47. Bông Tai Vlust Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Vlust

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.448 crt - AAAAA

  16.610.887,00 ₫
 48. Bông Tai Swerte Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Swerte

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.122 crt - AAAAA

  7.791.886,00 ₫
 49. Bông Tai Potentia Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Potentia

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.424 crt - AAAAA

  15.406.687,00 ₫
 50. Bông Tai Cumhacht Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Cumhacht

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  13.706.638,00 ₫
 51. Bông Tai Carah Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Carah

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.268 crt - AAAAA

  16.150.458,00 ₫
 52. Bông Tai Velsigne Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Velsigne

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.424 crt - AAAAA

  13.352.461,00 ₫
 53. Bông Tai Valenna Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Valenna

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAAAA

  8.393.987,00 ₫
 54. Bông Tai Teutum Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Teutum

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.128 crt - AAAAA

  13.848.308,00 ₫
 55. Bông Tai Szerencse Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Szerencse

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.015 crt - AAAAA

  8.854.417,00 ₫
 56. Bông Tai Ruber Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Ruber

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.128 crt - AAAAA

  13.281.626,00 ₫
 57. Bông Tai Pons Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Pons

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.192 crt - AAAAA

  12.750.361,00 ₫

You’ve viewed 60 of 112 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...