Đang tải...
Tìm thấy 99 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Yibariki Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Yibariki

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  6.495.491,00 ₫
 2. Nhẫn Tenacity Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tenacity

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  9.324.850,00 ₫
 3. Nhẫn Valsigna Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Valsigna

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  7.070.014,00 ₫
 4. Nhẫn Mugisha Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mugisha

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  11.871.677,00 ₫
 5. Nhẫn Korgoo Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Korgoo

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  8.239.339,00 ₫
 6. Nhẫn Jinasi Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jinasi

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  9.324.850,00 ₫
 7. Nhẫn Eternal Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Eternal

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  8.278.542,00 ₫
 8. Nhẫn Dateless Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Dateless

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.332 crt - AAA

  11.310.943,00 ₫
 9. Thiết kế mới nhất
 10. Nhẫn Benedica Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Benedica

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  6.245.404,00 ₫
 11. Nhẫn Abysmal Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Abysmal

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  9.178.853,00 ₫
 12. Nhẫn Zegenen Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Zegenen

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  8.350.998,00 ₫
 13. Nhẫn Manus Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Manus

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  7.286.306,00 ₫
 14. Nhẫn Lingua Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lingua

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  8.700.309,00 ₫
 15. Nhẫn Javaid Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Javaid

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  6.272.441,00 ₫
 16. Nhẫn Jabuka Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  5.400.518,00 ₫
 17. Nhẫn Harena Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Harena

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  8.654.888,00 ₫
 18. Nhẫn Estrange Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Estrange

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.558 crt - AAA

  16.797.708,00 ₫
 19. Nhẫn Castout Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Castout

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.338 crt - AAA

  10.686.132,00 ₫
 20. Nhẫn Abraxas Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Abraxas

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  11.006.513,00 ₫
 21. Nhẫn Puipui Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Puipui

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.332 crt - AAA

  11.420.170,00 ₫
 22. Nhẫn Kaitiaki Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kaitiaki

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  10.910.804,00 ₫
 23. Nhẫn Babeslea Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Babeslea

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  10.266.256,00 ₫
 24. Nhẫn Suspend Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Suspend

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  9.829.079,00 ₫
 25. Nhẫn Epistula Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Epistula

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.141 crt - AAA

  6.177.814,00 ₫
 26. Nhẫn Emphasis Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Emphasis

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  6.617.155,00 ₫
 27. Nhẫn Dignify Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Dignify

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.316 crt - AAA

  9.611.436,00 ₫

You’ve viewed 60 of 99 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...