Đang tải...
Tìm thấy 77 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Dateless Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Dateless

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.332 crt - AAA

  18.297.687,00 ₫
 2. Nhẫn Zegenen Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Zegenen

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  14.795.392,00 ₫
 3. Nhẫn Yibariki Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Yibariki

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  10.780.218,00 ₫
 4. Nhẫn Valsigna Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Valsigna

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  11.460.724,00 ₫
 5. Nhẫn Prutegge Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Prutegge

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  11.005.703,00 ₫
 6. Nhẫn Mugisha Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mugisha

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  20.167.253,00 ₫
 7. Nhẫn Korgoo Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Korgoo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  13.281.085,00 ₫
 8. Nhẫn Jinasi Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jinasi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  16.696.862,00 ₫
 9. Nhẫn Immortale Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Immortale

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.092 crt - AAA

  12.382.395,00 ₫
 10. Nhẫn Eternal Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Eternal

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  14.021.071,00 ₫
 11. Nhẫn Boundless Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Boundless

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  13.939.961,00 ₫
 12. Nhẫn Benedica Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Benedica

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  10.484.710,00 ₫
 13. Nhẫn Beannaigh Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Beannaigh

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  15.396.953,00 ₫
 14. Nhẫn Abysmal Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Abysmal

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  14.538.547,00 ₫
 15. Nhẫn Manus Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Manus

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  11.798.138,00 ₫
 16. Nhẫn Lingua Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lingua

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  14.522.595,00 ₫
 17. Nhẫn Javaid Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Javaid

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  10.451.185,00 ₫
 18. Nhẫn Jabuka Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  9.291.595,00 ₫
 19. Nhẫn Harena Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Harena

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  14.572.884,00 ₫
 20. Nhẫn Estrange Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Estrange

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.558 crt - AAA

  24.532.549,00 ₫
 21. Nhẫn Castout Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Castout

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.338 crt - AAA

  15.091.982,00 ₫
 22. Nhẫn Abraxas Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Abraxas

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  18.972.244,00 ₫
 23. Nhẫn Puipui Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Puipui

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.332 crt - AAA

  19.864.175,00 ₫
 24. Nhẫn Muhofiz Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Muhofiz

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  14.602.622,00 ₫
 25. Nhẫn Kuvimba Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kuvimba

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  15.471.302,00 ₫
 26. Nhẫn Kaitiaki Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kaitiaki

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  17.658.276,00 ₫
 27. Nhẫn Babeslea Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Babeslea

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  17.061.582,00 ₫
 28. Nhẫn Suspend Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Suspend

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  18.875.996,00 ₫
 29. Nhẫn Epistula Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Epistula

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.141 crt - AAA

  10.023.470,00 ₫
 30. Nhẫn Emphasis Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Emphasis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  11.053.286,00 ₫
 31. Nhẫn Dignify Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Dignify

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.316 crt - AAA

  14.607.760,00 ₫
 32. Nhẫn Bezorgd Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bezorgd

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.105 crt - AAA

  12.994.769,00 ₫
 33. Nhẫn Cinara Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Cinara

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.342 crt - AAA

  16.470.837,00 ₫
 34. Nhẫn Sintag Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sintag

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.78 crt - AAA

  27.471.945,00 ₫
 35. Nhẫn Tenacity Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tenacity

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  16.861.784,00 ₫
 36. Nhẫn Uaminifu Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Uaminifu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  16.728.765,00 ₫
 37. Nhẫn Protegir Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Protegir

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  18.469.639,00 ₫
 38. Nhẫn Jumbaq Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Jumbaq

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  13.673.112,00 ₫
 39. Nhẫn Zastiti Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Zastiti

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  10.237.598,00 ₫
 40. Nhẫn Kuboja Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kuboja

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.398 crt - AAA

  18.249.291,00 ₫

You’ve viewed 60 of 77 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...