Đang tải...
Tìm thấy 77 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Yibariki Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Yibariki

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.064 crt - AAAAA

  10.023.200,00 ₫
 2. Nhẫn Valsigna Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Valsigna

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.158 crt - AAAAA

  10.271.124,00 ₫
 3. Nhẫn Sempiternal Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Sempiternal

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.198 crt - AAAAA

  14.344.156,00 ₫
 4. Nhẫn Prutegge Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Prutegge

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  10.519.048,00 ₫
 5. Nhẫn Permatentin Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Permatentin

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.548 crt - AAAAA

  20.542.248,00 ₫
 6. Nhẫn Pelindung Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pelindung

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  11.510.743,00 ₫
 7. Nhẫn Mugisha Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Mugisha

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  17.815.088,00 ₫
 8. Nhẫn Korgoo Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Korgoo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.192 crt - AAAAA

  11.794.084,00 ₫
 9. Nhẫn Jinasi Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Jinasi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  15.831.698,00 ₫
 10. Nhẫn Indefinite Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Indefinite

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.216 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
 11. Nhẫn Immortale Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Immortale

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.092 crt - AAAAA

  11.652.413,00 ₫
 12. Nhẫn Eternal Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Eternal

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.148 crt - AAAAA

  12.750.361,00 ₫
 13. Nhẫn Dateless Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Dateless

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAAAA

  15.512.940,00 ₫
 14. Nhẫn Boundless Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Boundless

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  12.750.361,00 ₫
 15. Nhẫn Benedica Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Benedica

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.062 crt - AAAAA

  9.916.947,00 ₫
 16. Nhẫn Beannaigh Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Beannaigh

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.216 crt - AAAAA

  13.423.297,00 ₫
 17. Nhẫn Abysmal Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Abysmal

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  12.537.855,00 ₫
 18. Nhẫn Zegenen Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Zegenen

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.066 crt - AAAAA

  14.308.738,00 ₫
 19. Nhẫn Onnistama Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Onnistama

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  13.069.120,00 ₫
 20. Nhẫn Manus Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Manus

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  10.554.465,00 ₫
 21. Nhẫn Lingua Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Lingua

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.174 crt - AAAAA

  12.927.449,00 ₫
 22. Nhẫn Javaid Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Javaid

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  9.775.276,00 ₫
 23. Nhẫn Jabuka Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Jabuka

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  9.102.341,00 ₫
 24. Nhẫn Harena Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Harena

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  13.139.956,00 ₫
 25. Nhẫn Estrange Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Estrange

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.558 crt - AAAAA

  16.610.887,00 ₫
 26. Nhẫn Comeliness Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Comeliness

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  11.227.400,00 ₫
 27. Nhẫn Castout Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Castout

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.338 crt - AAAAA

  10.306.541,00 ₫
 28. Nhẫn Abraxas Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Abraxas

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  17.106.734,00 ₫
 29. Nhẫn Tekelakayi Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Tekelakayi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  14.981.674,00 ₫
 30. Nhẫn Pushtetin Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Pushtetin

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.54 crt - AAAAA

  18.098.429,00 ₫
 31. Nhẫn Puipui Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Puipui

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.332 crt - AAAAA

  18.133.847,00 ₫
 32. Nhẫn Prutettore Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Prutettore

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.22 crt - AAAAA

  12.077.425,00 ₫
 33. Nhẫn Muhofiz Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Muhofiz

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  13.494.131,00 ₫
 34. Nhẫn Kuvimba Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Kuvimba

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  14.308.738,00 ₫
 35. Nhẫn Kaitiaki Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Kaitiaki

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAAAA

  14.981.674,00 ₫
 36. Nhẫn Bashitsn Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Bashitsn

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  11.298.236,00 ₫
 37. Nhẫn Babeslea Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Babeslea

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  15.087.927,00 ₫
 38. Nhẫn Suspend Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Suspend

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.112 crt - AAAAA

  17.956.759,00 ₫
 39. Nhẫn Khusela Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Khusela

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  11.546.160,00 ₫
 40. Nhẫn Fascination Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Fascination

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAAAA

  13.246.209,00 ₫
 41. Nhẫn Epistula Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Epistula

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.141 crt - AAAAA

  8.996.088,00 ₫
 42. Nhẫn Emphasis Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Emphasis

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  10.377.377,00 ₫
 43. Nhẫn Dignify Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Dignify

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.316 crt - AAAAA

  11.687.830,00 ₫
 44. Nhẫn Bezorgd Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Bezorgd

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.105 crt - AAAAA

  12.183.678,00 ₫
 45. Nhẫn Cinara Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Cinara

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.342 crt - AAAAA

  13.848.308,00 ₫
 46. Nhẫn Tenacity Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Tenacity

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  16.185.875,00 ₫
 47. Nhẫn Uaminifu Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Uaminifu

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.184 crt - AAAAA

  15.052.510,00 ₫
 48. Nhẫn Protegir Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Protegir

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.124 crt - AAAAA

  17.496.329,00 ₫
 49. Nhẫn Jumbaq Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Jumbaq

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  13.564.967,00 ₫
 50. Nhẫn Zastiti Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Zastiti

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  10.129.453,00 ₫
 51. Nhẫn Kuboja Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Kuboja

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.398 crt - AAAAA

  15.194.180,00 ₫
 52. Nhẫn Excessively Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Excessively

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.296 crt - AAAAA

  14.202.485,00 ₫

You’ve viewed 60 of 77 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...