Đang tải...
Tìm thấy 78 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng đeo ngón tay Megalonisi

  Vòng đeo ngón tay Megalonisi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  9.978.346,00 ₫
  5.242.899  - 58.315.754  5.242.899 ₫ - 58.315.754 ₫
 2. Vòng đeo ngón tay Inappropriacy

  Vòng đeo ngón tay Inappropriacy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  11.821.358,00 ₫
  6.092.801  - 71.277.963  6.092.801 ₫ - 71.277.963 ₫
 3. Vòng tay nữ Chrysi

  Vòng tay nữ Chrysi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  12.816.447,00 ₫
  6.826.382  - 74.051.534  6.826.382 ₫ - 74.051.534 ₫
 4. Vòng tay nữ Unalterable

  Vòng tay nữ Unalterable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  12.608.146,00 ₫
  5.922.141  - 70.428.904  5.922.141 ₫ - 70.428.904 ₫
 5. Vòng tay nữ Covington

  Vòng tay nữ Covington

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.532 crt - AAA

  29.620.329,00 ₫
  10.835.325  - 192.777.385  10.835.325 ₫ - 192.777.385 ₫
 6. Vòng tay nữ Distinctly

  Vòng tay nữ Distinctly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  12.258.337,00 ₫
  6.581.855  - 70.768.531  6.581.855 ₫ - 70.768.531 ₫
 7. Vòng tay nữ Externally

  Vòng tay nữ Externally

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  14.482.855,00 ₫
  7.587.699  - 83.504.318  7.587.699 ₫ - 83.504.318 ₫
 8. Vòng tay nữ Petalouda

  Vòng tay nữ Petalouda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  9.810.518,00 ₫
  5.179.220  - 60.622.348  5.179.220 ₫ - 60.622.348 ₫
 9. Vòng tay nữ Externalize

  Vòng tay nữ Externalize

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  14.530.684,00 ₫
  7.567.888  - 84.990.158  7.567.888 ₫ - 84.990.158 ₫
 10. Vòng đeo lòng bàn tay Claxton

  Vòng đeo lòng bàn tay Claxton

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  24.936.106,00 ₫
  10.449.006  - 62.169.892  10.449.006 ₫ - 62.169.892 ₫
 11. Vòng tay nữ Elafonisi

  Vòng tay nữ Elafonisi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  13.928.706,00 ₫
  7.437.700  - 80.419.424  7.437.700 ₫ - 80.419.424 ₫
 12. Vòng tay nữ Facilitate

  Vòng tay nữ Facilitate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  13.167.955,00 ₫
  6.459.591  - 77.872.267  6.459.591 ₫ - 77.872.267 ₫
 13. Vòng tay nữ Facilitation

  Vòng tay nữ Facilitation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  11.062.305,00 ₫
  5.879.688  - 62.702.528  5.879.688 ₫ - 62.702.528 ₫
 14. Vòng tay nữ Facility

  Vòng tay nữ Facility

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  29.253.538,00 ₫
  12.251.262  - 42.919.040  12.251.262 ₫ - 42.919.040 ₫
 15. Vòng tay nữ Fotia

  Vòng tay nữ Fotia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.55 crt - AAA

  19.404.246,00 ₫
  6.153.932  - 90.763.718  6.153.932 ₫ - 90.763.718 ₫
 16. Vòng tay nữ Unaltered

  Vòng tay nữ Unaltered

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  9.546.180,00 ₫
  4.947.146  - 53.801.630  4.947.146 ₫ - 53.801.630 ₫
 17. Vòng tay nữ Nikolos

  Vòng tay nữ Nikolos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  7.811.282,00 ₫
  4.301.866  - 45.396.007  4.301.866 ₫ - 45.396.007 ₫
 18. Vòng tay nữ Peristeri

  Vòng tay nữ Peristeri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  9.348.067,00 ₫
  4.947.146  - 54.707.286  4.947.146 ₫ - 54.707.286 ₫
 19. Vòng tay nữ Peristerovrachoi

  Vòng tay nữ Peristerovrachoi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AAA

  15.797.754,00 ₫
  5.285.352  - 74.193.041  5.285.352 ₫ - 74.193.041 ₫
 20. Vòng tay nữ Praso

  Vòng tay nữ Praso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  8.775.240,00 ₫
  4.797.147  - 50.914.852  4.797.147 ₫ - 50.914.852 ₫
 21. Vòng tay nữ Prosfora

  Vòng tay nữ Prosfora

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  8.058.074,00 ₫
  4.559.977  - 46.471.473  4.559.977 ₫ - 46.471.473 ₫
 22. Vòng tay nữ Unawareness

  Vòng tay nữ Unawareness

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  7.586.849,00 ₫
  4.237.338  - 44.023.373  4.237.338 ₫ - 44.023.373 ₫
 23. Vòng tay nữ Transitional

  Vòng tay nữ Transitional

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  7.549.774,00 ₫
  4.215.828  - 43.811.108  4.215.828 ₫ - 43.811.108 ₫
 24. Vòng tay nữ Transitory

  Vòng tay nữ Transitory

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  7.894.206,00 ₫
  4.366.393  - 46.995.053  4.366.393 ₫ - 46.995.053 ₫
 25. Vòng tay nữ Unavailability

  Vòng tay nữ Unavailability

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  11.904.565,00 ₫
  5.794.783  - 66.664.774  5.794.783 ₫ - 66.664.774 ₫
 26. Vòng tay nữ Unaware

  Vòng tay nữ Unaware

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  12.608.146,00 ₫
  5.922.141  - 75.410.012  5.922.141 ₫ - 75.410.012 ₫
 27. Vòng tay nữ Unlicensed

  Vòng tay nữ Unlicensed

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  7.698.075,00 ₫
  4.301.866  - 44.660.161  4.301.866 ₫ - 44.660.161 ₫
 28. Vòng tay nữ Unmodified

  Vòng tay nữ Unmodified

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  9.816.461,00 ₫
  4.988.183  - 61.598.757  4.988.183 ₫ - 61.598.757 ₫
 29. Vòng tay nữ Unstable

  Vòng tay nữ Unstable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  9.546.180,00 ₫
  4.947.146  - 53.801.630  4.947.146 ₫ - 53.801.630 ₫
 30. Vòng tay nữ Benwood

  Vòng tay nữ Benwood

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.836 crt - AAA

  30.927.587,00 ₫
  7.174.494  - 162.310.548  7.174.494 ₫ - 162.310.548 ₫
 31. Vòng tay nữ Bremen

  Vòng tay nữ Bremen

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  38.864.813,00 ₫
  13.202.201  - 75.369.828  13.202.201 ₫ - 75.369.828 ₫
 32. Vòng tay nữ Bowdon

  Vòng tay nữ Bowdon

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  10.983.342,00 ₫
  5.688.651  - 65.575.154  5.688.651 ₫ - 65.575.154 ₫
 33. Vòng tay nữ Collbran

  Vòng tay nữ Collbran

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  11.851.922,00 ₫
  5.667.425  - 72.296.818  5.667.425 ₫ - 72.296.818 ₫
 34. Vòng tay nữ Dacono

  Vòng tay nữ Dacono

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  9.657.405,00 ₫
  4.945.731  - 58.145.947  4.945.731 ₫ - 58.145.947 ₫
 35. Vòng tay nữ Deregulation

  Vòng tay nữ Deregulation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  12.035.885,00 ₫
  6.459.591  - 69.494.948  6.459.591 ₫ - 69.494.948 ₫
 36. Vòng tay nữ Edition

  Vòng tay nữ Edition

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.08 crt - AAA

  37.714.348,00 ₫
  12.964.466  - 157.914.722  12.964.466 ₫ - 157.914.722 ₫
 37. Vòng tay Editor

  Vòng tay GLAMIRA Editor

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  40.767.542,00 ₫
  15.688.227  - 67.079.680  15.688.227 ₫ - 67.079.680 ₫
 38. Vòng tay nữ Erie

  Vòng tay nữ Erie

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.666 crt - AAA

  17.103.031,00 ₫
  6.389.120  - 110.787.205  6.389.120 ₫ - 110.787.205 ₫
 39. Vòng tay nữ Evaluation

  Vòng tay nữ Evaluation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.204 crt - AAA

  18.052.272,00 ₫
  8.617.883  - 101.334.422  8.617.883 ₫ - 101.334.422 ₫
 40. Vòng tay Facilitator

  Vòng tay GLAMIRA Facilitator

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  45.237.520,00 ₫
  16.777.278  - 79.624.150  16.777.278 ₫ - 79.624.150 ₫
 41. Vòng tay Fundamentally

  Vòng tay GLAMIRA Fundamentally

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.318 crt - AAA

  74.656.625,00 ₫
  24.809.316  - 126.663.926  24.809.316 ₫ - 126.663.926 ₫
 42. Vòng tay nữ Gavdopoula

  Vòng tay nữ Gavdopoula

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  15.016.625,00 ₫
  7.706.566  - 86.985.430  7.706.566 ₫ - 86.985.430 ₫
 43. Vòng tay nữ Genoa

  Vòng tay nữ Genoa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  11.613.622,00 ₫
  6.049.499  - 69.183.629  6.049.499 ₫ - 69.183.629 ₫
 44. Vòng tay Granby

  Vòng tay GLAMIRA Granby

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  40.109.241,00 ₫
  15.011.249  - 66.429.871  15.011.249 ₫ - 66.429.871 ₫
 45. Vòng đeo lòng bàn tay Illogical

  Vòng đeo lòng bàn tay Illogical

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  26.429.024,00 ₫
  12.356.261  - 42.330.363  12.356.261 ₫ - 42.330.363 ₫
 46. Vòng tay Irrotional

  Vòng tay GLAMIRA Irrotional

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  36.998.878,00 ₫
  14.739.552  - 60.333.674  14.739.552 ₫ - 60.333.674 ₫
 47. Vòng tay nữ Kissamou

  Vòng tay nữ Kissamou

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  7.057.041,00 ₫
  3.979.226  - 40.740.371  3.979.226 ₫ - 40.740.371 ₫
 48. Vòng đeo lòng bàn tay Marmaro

  Vòng đeo lòng bàn tay Marmaro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  23.288.379,00 ₫
  10.805.043  - 36.072.281  10.805.043 ₫ - 36.072.281 ₫
 49. Vòng tay nữ Marmet

  Vòng tay nữ Marmet

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.302 crt - AAA

  19.146.699,00 ₫
  6.198.083  - 93.508.984  6.198.083 ₫ - 93.508.984 ₫
 50. Vòng tay nữ Palaiosouda

  Vòng tay nữ Palaiosouda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  10.512.684,00 ₫
  4.194.319  - 52.061.067  4.194.319 ₫ - 52.061.067 ₫
 51. Vòng tay nữ Pseira

  Vòng tay nữ Pseira

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  12.599.089,00 ₫
  4.452.431  - 59.928.955  4.452.431 ₫ - 59.928.955 ₫
 52. Vòng tay nữ Sideros

  Vòng tay nữ Sideros

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  10.089.573,00 ₫
  5.306.578  - 58.952.549  5.306.578 ₫ - 58.952.549 ₫
 53. Vòng tay Unavailable

  Vòng tay GLAMIRA Unavailable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  49.534.292,00 ₫
  17.858.405  - 77.465.291  17.858.405 ₫ - 77.465.291 ₫
 54. Vòng tay nữ Austell

  Vòng tay nữ Austell

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  20.423.109,00 ₫
  7.964.112  - 119.206.977  7.964.112 ₫ - 119.206.977 ₫
 55. Vòng tay nữ Barwick

  Vòng tay nữ Barwick

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  16.189.733,00 ₫
  7.824.868  - 97.131.613  7.824.868 ₫ - 97.131.613 ₫
 56. Vòng tay Bowman

  Vòng tay GLAMIRA Bowman

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.282 crt - AAA

  46.083.176,00 ₫
  17.483.690  - 85.241.481  17.483.690 ₫ - 85.241.481 ₫
 57. Vòng tay nữ Buckhead

  Vòng tay nữ Buckhead

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  75.754.167,00 ₫
  25.293.276  - 114.547.378  25.293.276 ₫ - 114.547.378 ₫
 58. Vòng tay nữ Baxley

  Vòng tay nữ Baxley

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.302 crt - AAA

  24.114.507,00 ₫
  8.370.243  - 128.107.879  8.370.243 ₫ - 128.107.879 ₫
 59. Vòng tay nữ Ceredo

  Vòng tay nữ Ceredo

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  11.258.718,00 ₫
  5.398.841  - 68.900.608  5.398.841 ₫ - 68.900.608 ₫
 60. Vòng tay nữ Colbert

  Vòng tay nữ Colbert

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  18.086.516,00 ₫
  8.439.582  - 106.046.661  8.439.582 ₫ - 106.046.661 ₫

You’ve viewed 60 of 78 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng