Đang tải...
Tìm thấy 143 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Gender

  Bông tai nữ Gender

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  8.862.125,00 ₫
  4.796.580  - 51.749.748  4.796.580 ₫ - 51.749.748 ₫
 2. Bông tai nữ Styling

  Bông tai nữ Styling

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  13.441.916,00 ₫
  7.030.154  - 80.589.235  7.030.154 ₫ - 80.589.235 ₫
 3. Bông tai nữ Ignorance

  Bông tai nữ Ignorance

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  9.566.557,00 ₫
  5.136.768  - 55.782.753  5.136.768 ₫ - 55.782.753 ₫
 4. Bông tai nữ Theodoroi

  Bông tai nữ Theodoroi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  7.662.981,00 ₫
  4.215.828  - 44.546.954  4.215.828 ₫ - 44.546.954 ₫
 5. Bông tai nữ Andover

  Bông tai nữ Andover

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  16.248.882,00 ₫
  4.796.580  - 81.211.872  4.796.580 ₫ - 81.211.872 ₫
 6. Bông tai nữ Ansonia

  Bông tai nữ Ansonia

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  12.136.639,00 ₫
  6.219.309  - 70.881.734  6.219.309 ₫ - 70.881.734 ₫
 7. Bông tai nữ Stylized

  Bông tai nữ Stylized

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  16.011.150,00 ₫
  7.804.491  - 101.900.457  7.804.491 ₫ - 101.900.457 ₫
 8. Bông tai nữ Expertise

  Bông tai nữ Expertise

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  7.588.831,00 ₫
  4.172.810  - 44.122.432  4.172.810 ₫ - 44.122.432 ₫
 9. Bông tai nữ Federal

  Bông tai nữ Federal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  12.102.394,00 ₫
  6.410.346  - 74.405.304  6.410.346 ₫ - 74.405.304 ₫
 10. Bông tai nữ Agistri

  Bông tai nữ Agistri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  8.812.315,00 ₫
  4.882.617  - 51.127.109  4.882.617 ₫ - 51.127.109 ₫
 11. Bông tai nữ Arnaouti

  Bông tai nữ Arnaouti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  12.885.503,00 ₫
  5.497.614  - 65.645.907  5.497.614 ₫ - 65.645.907 ₫
 12. Bông tai nữ Stabilize

  Bông tai nữ Stabilize

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  16.017.658,00 ₫
  8.241.470  - 92.716.540  8.241.470 ₫ - 92.716.540 ₫
 13. Bông tai nữ Sustain

  Bông tai nữ Sustain

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  14.713.230,00 ₫
  7.682.227  - 87.834.483  7.682.227 ₫ - 87.834.483 ₫
 14. Bông tai nữ Wray

  Bông tai nữ Wray

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.188 crt - AAAAA

  11.048.437,00 ₫
  6.325.441  - 80.631.691  6.325.441 ₫ - 80.631.691 ₫
 15. Bông tai nữ Perassa

  Bông tai nữ Perassa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  8.664.013,00 ₫
  4.796.580  - 50.278.057  4.796.580 ₫ - 50.278.057 ₫
 16. Bông tai nữ Stylization

  Bông tai nữ Stylization

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  15.164.926,00 ₫
  7.785.811  - 87.834.483  7.785.811 ₫ - 87.834.483 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Incident - A

  Bông tai nữ Incident - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  12.483.901,00 ₫
  6.580.157  - 75.820.392  6.580.157 ₫ - 75.820.392 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Incident - B

  Bông tai nữ Incident - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  13.573.802,00 ₫
  7.025.910  - 86.164.684  7.025.910 ₫ - 86.164.684 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Incident - SET

  Bông tai nữ Incident - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  12.948.333,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.813.646  - 81.098.667  6.813.646 ₫ - 81.098.667 ₫
 21. Bông tai nữ Atalanti

  Bông tai nữ Atalanti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - AAA

  14.015.592,00 ₫
  7.376.568  - 84.537.331  7.376.568 ₫ - 84.537.331 ₫
 22. Bông tai nữ Diaporion

  Bông tai nữ Diaporion

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  8.676.750,00 ₫
  4.689.034  - 50.688.438  4.689.034 ₫ - 50.688.438 ₫
 23. Bông tai nữ Agriomandra

  Bông tai nữ Agriomandra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  9.010.427,00 ₫
  4.882.617  - 52.598.800  4.882.617 ₫ - 52.598.800 ₫
 24. Bông tai nữ Ashford

  Bông tai nữ Ashford

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  16.836.144,00 ₫
  7.386.756  - 105.141.002  7.386.756 ₫ - 105.141.002 ₫
 25. Bông tai nữ Bozrah

  Bông tai nữ Bozrah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.592 crt - AAA

  19.524.810,00 ₫
  7.386.756  - 141.621.962  7.386.756 ₫ - 141.621.962 ₫
 26. Bông tai nữ Bristol

  Bông tai nữ Bristol

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  15.322.001,00 ₫
  6.325.441  - 94.527.850  6.325.441 ₫ - 94.527.850 ₫
 27. Bông tai nữ Canterbury

  Bông tai nữ Canterbury

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.532 crt - AAA

  26.705.248,00 ₫
  6.134.404  - 129.098.440  6.134.404 ₫ - 129.098.440 ₫
 28. Bông tai nữ Canton

  Bông tai nữ Canton

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  10.664.381,00 ₫
  5.398.841  - 70.655.318  5.398.841 ₫ - 70.655.318 ₫
 29. Bông tai nữ Cheshire

  Bông tai nữ Cheshire

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.532 crt - AAA

  24.990.445,00 ₫
  6.367.893  - 131.433.332  6.367.893 ₫ - 131.433.332 ₫
 30. Bông tai nữ Diapori

  Bông tai nữ Diapori

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  13.924.742,00 ₫
  5.752.330  - 72.608.138  5.752.330 ₫ - 72.608.138 ₫
 31. Bông tai nữ Apostoloi

  Bông tai nữ Apostoloi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  8.454.298,00 ₫
  4.559.977  - 49.414.855  4.559.977 ₫ - 49.414.855 ₫
 32. Bông tai nữ Coventry

  Bông tai nữ Coventry

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  13.779.839,00 ₫
  6.771.194  - 85.089.218  6.771.194 ₫ - 85.089.218 ₫
 33. Bông tai nữ Diversification

  Bông tai nữ Diversification

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.368 crt - AAA

  18.660.476,00 ₫
  8.436.186  - 106.244.774  8.436.186 ₫ - 106.244.774 ₫
 34. Bông tai nữ Diversify

  Bông tai nữ Diversify

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.624 crt - AAA

  26.082.610,00 ₫
  10.835.325  - 190.909.470  10.835.325 ₫ - 190.909.470 ₫
 35. Bông tai nữ Durham

  Bông tai nữ Durham

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.444 crt - AAA

  15.983.413,00 ₫
  6.898.551  - 100.258.952  6.898.551 ₫ - 100.258.952 ₫
 36. Bông tai nữ Enfield

  Bông tai nữ Enfield

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.532 crt - AAA

  27.632.131,00 ₫
  6.665.062  - 134.405.020  6.665.062 ₫ - 134.405.020 ₫
 37. Bông tai nữ Evolutionarily

  Bông tai nữ Evolutionarily

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.376 crt - AAA

  17.426.237,00 ₫
  7.804.491  - 99.862.731  7.804.491 ₫ - 99.862.731 ₫
 38. Bông tai nữ Exceed

  Bông tai nữ Exceed

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  11.272.020,00 ₫
  6.113.178  - 65.546.853  6.113.178 ₫ - 65.546.853 ₫
 39. Bông tai nữ Fairfield

  Bông tai nữ Fairfield

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.592 crt - AAA

  19.054.719,00 ₫
  6.728.741  - 135.041.807  6.728.741 ₫ - 135.041.807 ₫
 40. Bông tai nữ Federally

  Bông tai nữ Federally

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  12.398.997,00 ₫
  6.580.157  - 76.103.409  6.580.157 ₫ - 76.103.409 ₫
 41. Bông tai nữ Federation

  Bông tai nữ Federation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  11.279.944,00 ₫
  5.858.462  - 70.358.151  5.858.462 ₫ - 70.358.151 ₫
 42. Bông tai nữ Flexible

  Bông tai nữ Flexible

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.252 crt - AAA

  12.223.243,00 ₫
  6.771.194  - 83.108.095  6.771.194 ₫ - 83.108.095 ₫
 43. Bông tai nữ Ftena

  Bông tai nữ Ftena

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  8.825.051,00 ₫
  4.775.071  - 51.537.490  4.775.071 ₫ - 51.537.490 ₫
 44. Bông tai nữ Furthermare

  Bông tai nữ Furthermare

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  9.195.803,00 ₫
  4.990.164  - 53.660.118  4.990.164 ₫ - 53.660.118 ₫
 45. Bông Tai Gashen

  Bông Tai GLAMIRA Gashen

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  9.240.803,00 ₫
  4.753.562  - 55.598.789  4.753.562 ₫ - 55.598.789 ₫
 46. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Gramvousa - A

  Bông tai nữ Gramvousa - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  12.169.469,00 ₫
  4.860.825  - 62.221.399  4.860.825 ₫ - 62.221.399 ₫
 47. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Gramvousa - B

  Bông tai nữ Gramvousa - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  14.277.949,00 ₫
  5.922.141  - 77.249.625  5.922.141 ₫ - 77.249.625 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Gramvousa - SET

  Bông tai nữ Gramvousa - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.276 crt - AAA

  13.370.595,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  5.370.257  - 69.523.250  5.370.257 ₫ - 69.523.250 ₫
 49. Bông Tai Griswold

  Bông Tai GLAMIRA Griswold

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  12.037.299,00 ₫
  5.773.557  - 73.358.136  5.773.557 ₫ - 73.358.136 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Groton - A

  Bông tai nữ Groton - A

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.532 crt - AAA

  25.583.650,00 ₫
  6.707.514  - 134.829.542  6.707.514 ₫ - 134.829.542 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Groton - B

  Bông tai nữ Groton - B

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.532 crt - AAA

  25.583.650,00 ₫
  6.707.514  - 134.829.542  6.707.514 ₫ - 134.829.542 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Groton - SET

  Bông tai nữ Groton - SET

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.532 crt - AAA

  25.583.650,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  6.707.514  - 134.829.542  6.707.514 ₫ - 134.829.542 ₫
 53. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Guilford - A

  Bông tai nữ Guilford - A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.592 crt - AAA

  22.855.927,00 ₫
  6.749.967  - 135.254.072  6.749.967 ₫ - 135.254.072 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Guilford - B

  Bông tai nữ Guilford - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  10.014.573,00 ₫
  4.988.183  - 64.598.743  4.988.183 ₫ - 64.598.743 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Guilford - SET

  Bông tai nữ Guilford - SET

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.376 crt - AAA

  16.467.939,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  5.879.688  - 100.032.540  5.879.688 ₫ - 100.032.540 ₫
 56. Bông tai nữ Ignorantly

  Bông tai nữ Ignorantly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  10.179.290,00 ₫
  5.527.898  - 61.910.080  5.527.898 ₫ - 61.910.080 ₫
 57. Bông tai nữ Imeri

  Bông tai nữ Imeri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  12.428.996,00 ₫
  5.076.201  - 63.707.239  5.076.201 ₫ - 63.707.239 ₫
 58. Bông tai nữ Inaccurate

  Bông tai nữ Inaccurate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  10.809.570,00 ₫
  5.816.010  - 65.518.555  5.816.010 ₫ - 65.518.555 ₫
 59. Bông Tai Incapable

  Bông Tai GLAMIRA Incapable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  8.862.125,00 ₫
  4.733.467  - 51.749.748  4.733.467 ₫ - 51.749.748 ₫
 60. Bông Tai Incentive

  Bông Tai GLAMIRA Incentive

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  10.434.006,00 ₫
  5.455.162  - 61.174.235  5.455.162 ₫ - 61.174.235 ₫
 61. Bông tai nữ Incidence

  Bông tai nữ Incidence

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - AAA

  18.649.721,00 ₫
  8.476.940  - 110.518.342  8.476.940 ₫ - 110.518.342 ₫

You’ve viewed 60 of 143 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng