Đang tải...
Tìm thấy 122 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Incorporate

  Nhẫn GLAMIRA Incorporate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  10.738.250,00 ₫
  5.985.820  - 62.065.741  5.985.820 ₫ - 62.065.741 ₫
 2. Nhẫn Evolve

  Nhẫn GLAMIRA Evolve

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  12.717.957,00 ₫
  6.941.004  - 73.825.120  6.941.004 ₫ - 73.825.120 ₫
 3. Nhẫn Karpathes

  Nhẫn GLAMIRA Karpathes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.368 crt - AAA

  25.764.216,00 ₫
  11.295.229  - 164.178.466  11.295.229 ₫ - 164.178.466 ₫
 4. Nhẫn Samothraki

  Nhẫn GLAMIRA Samothraki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  11.879.942,00 ₫
  6.282.988  - 73.131.722  6.282.988 ₫ - 73.131.722 ₫
 5. Nhẫn Thetissa

  Nhẫn GLAMIRA Thetissa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  10.569.571,00 ₫
  5.721.482  - 64.556.296  5.721.482 ₫ - 64.556.296 ₫
 6. Nhẫn Rhodes

  Nhẫn GLAMIRA Rhodes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  9.553.820,00 ₫
  5.312.804  - 55.372.372  5.312.804 ₫ - 55.372.372 ₫
 7. Nhẫn Anafi

  Nhẫn GLAMIRA Anafi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  14.647.854,00 ₫
  7.661.850  - 87.905.243  7.661.850 ₫ - 87.905.243 ₫
 8. Nhẫn Euboean

  Nhẫn GLAMIRA Euboean

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  10.606.645,00 ₫
  5.742.990  - 64.768.553  5.742.990 ₫ - 64.768.553 ₫
 9. Nhẫn Tolland

  Nhẫn GLAMIRA Tolland

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  17.249.067,00 ₫
  8.904.862  - 101.447.624  8.904.862 ₫ - 101.447.624 ₫
 10. Nhẫn Jautri

  Nhẫn GLAMIRA Jautri

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.094 crt - AAAAA

  13.310.030,00 ₫
  7.620.246  - 84.891.104  7.620.246 ₫ - 84.891.104 ₫
 11. Nhẫn Treis

  Nhẫn GLAMIRA Treis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  12.962.767,00 ₫
  7.259.399  - 74.801.528  7.259.399 ₫ - 74.801.528 ₫
 12. Nhẫn đeo ngón út Vryonisi

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Vryonisi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  10.690.420,00 ₫
  6.007.047  - 61.542.161  6.007.047 ₫ - 61.542.161 ₫
 13. Nhẫn Initiation

  Nhẫn GLAMIRA Initiation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  19.568.396,00 ₫
  9.821.839  - 121.442.814  9.821.839 ₫ - 121.442.814 ₫
 14. Nhẫn Instructively

  Nhẫn GLAMIRA Instructively

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  13.444.746,00 ₫
  7.535.341  - 77.560.951  7.535.341 ₫ - 77.560.951 ₫
 15. Nhẫn Ministry

  Nhẫn GLAMIRA Ministry

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  16.279.167,00 ₫
  8.558.449  - 97.244.821  8.558.449 ₫ - 97.244.821 ₫
 16. Nhẫn Limnos

  Nhẫn GLAMIRA Limnos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.158 crt - AAA

  19.253.397,00 ₫
  9.093.352  - 107.164.582  9.093.352 ₫ - 107.164.582 ₫
 17. Nhẫn Expansionism

  Nhẫn GLAMIRA Expansionism

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  20.861.219,00 ₫
  10.103.725  - 130.329.564  10.103.725 ₫ - 130.329.564 ₫
 18. Nhẫn Ithoca

  Nhẫn GLAMIRA Ithoca

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  13.256.539,00 ₫
  7.216.946  - 79.527.917  7.216.946 ₫ - 79.527.917 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Lefkada

  Nhẫn GLAMIRA Lefkada

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.698 crt - AAA

  25.794.780,00 ₫
  9.821.839  - 152.150.216  9.821.839 ₫ - 152.150.216 ₫
 21. Nhẫn Structurally

  Nhẫn GLAMIRA Structurally

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  11.442.680,00 ₫
  6.389.120  - 66.098.738  6.389.120 ₫ - 66.098.738 ₫
 22. Nhẫn Sedocation

  Nhẫn GLAMIRA Sedocation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  9.850.423,00 ₫
  5.484.878  - 57.070.477  5.484.878 ₫ - 57.070.477 ₫
 23. Nhẫn Administravitely

  Nhẫn GLAMIRA Administravitely

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  17.070.484,00 ₫
  8.884.486  - 99.169.340  8.884.486 ₫ - 99.169.340 ₫
 24. Nhẫn Evolutionary

  Nhẫn GLAMIRA Evolutionary

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  12.532.580,00 ₫
  6.834.873  - 72.763.803  6.834.873 ₫ - 72.763.803 ₫
 25. Nhẫn Expansionist

  Nhẫn GLAMIRA Expansionist

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  22.238.666,00 ₫
  10.430.610  - 127.400.333  10.430.610 ₫ - 127.400.333 ₫
 26. Nhẫn Incorporation

  Nhẫn GLAMIRA Incorporation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  10.886.551,00 ₫
  6.070.725  - 62.914.793  6.070.725 ₫ - 62.914.793 ₫
 27. Nhẫn đeo ngón út Externalization

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Externalization

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  11.924.659,00 ₫
  6.665.062  - 68.858.161  6.665.062 ₫ - 68.858.161 ₫
 28. Nhẫn Initiative

  Nhẫn GLAMIRA Initiative

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  17.705.575,00 ₫
  9.113.164  - 104.999.500  9.113.164 ₫ - 104.999.500 ₫
 29. Nhẫn Initiator

  Nhẫn GLAMIRA Initiator

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  18.364.440,00 ₫
  9.129.013  - 114.961.717  9.129.013 ₫ - 114.961.717 ₫
 30. Nhẫn Instructor

  Nhẫn GLAMIRA Instructor

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  13.148.144,00 ₫
  7.365.531  - 75.862.846  7.365.531 ₫ - 75.862.846 ₫
 31. Nhẫn Inflexible

  Nhẫn GLAMIRA Inflexible

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  11.665.132,00 ₫
  6.516.478  - 67.372.321  6.516.478 ₫ - 67.372.321 ₫
 32. Nhẫn Inhibit

  Nhẫn GLAMIRA Inhibit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  11.813.433,00 ₫
  6.601.383  - 68.221.373  6.601.383 ₫ - 68.221.373 ₫
 33. Nhẫn Intelligence

  Nhẫn GLAMIRA Intelligence

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  15.160.964,00 ₫
  8.130.527  - 88.598.633  8.130.527 ₫ - 88.598.633 ₫
 34. Nhẫn Motivatee

  Nhẫn GLAMIRA Motivatee

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  18.352.552,00 ₫
  9.232.031  - 105.169.307  9.232.031 ₫ - 105.169.307 ₫
 35. Nhẫn Naxos

  Nhẫn GLAMIRA Naxos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  13.666.348,00 ₫
  7.386.756  - 82.697.713  7.386.756 ₫ - 82.697.713 ₫
 36. Nhẫn Neutrality

  Nhẫn GLAMIRA Neutrality

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.184 crt - AAA

  17.516.519,00 ₫
  8.802.977  - 108.622.125  8.802.977 ₫ - 108.622.125 ₫
 37. Nhẫn Thassos

  Nhẫn GLAMIRA Thassos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  17.846.517,00 ₫
  8.517.695  - 115.216.430  8.517.695 ₫ - 115.216.430 ₫
 38. Nhẫn Theoretical

  Nhẫn GLAMIRA Theoretical

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  14.420.591,00 ₫
  7.705.152  - 88.089.203  7.705.152 ₫ - 88.089.203 ₫
 39. Nhẫn Theoretically

  Nhẫn GLAMIRA Theoretically

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  11.628.057,00 ₫
  6.495.252  - 67.160.056  6.495.252 ₫ - 67.160.056 ₫
 40. Nhẫn Theorist

  Nhẫn GLAMIRA Theorist

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  11.828.150,00 ₫
  6.431.573  - 68.730.805  6.431.573 ₫ - 68.730.805 ₫
 41. Nhẫn Theory

  Nhẫn GLAMIRA Theory

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  15.335.586,00 ₫
  8.273.167  - 88.386.368  8.273.167 ₫ - 88.386.368 ₫
 42. Nhẫn Unapproachable

  Nhẫn GLAMIRA Unapproachable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  14.371.629,00 ₫
  7.743.359  - 82.867.531  7.743.359 ₫ - 82.867.531 ₫
 43. Nhẫn Unsustainable

  Nhẫn GLAMIRA Unsustainable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  25.070.257,00 ₫
  11.442.398  - 154.838.887  11.442.398 ₫ - 154.838.887 ₫
 44. Nhẫn Welfare

  Nhẫn GLAMIRA Welfare

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.204 crt - AAA

  18.187.837,00 ₫
  9.047.504  - 104.405.164  9.047.504 ₫ - 104.405.164 ₫
 45. Nhẫn Acquisition

  Nhẫn GLAMIRA Acquisition

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  14.731.061,00 ₫
  7.429.209  - 94.159.927  7.429.209 ₫ - 94.159.927 ₫
 46. Nhẫn Administration

  Nhẫn GLAMIRA Administration

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  14.544.551,00 ₫
  7.662.699  - 89.872.210  7.662.699 ₫ - 89.872.210 ₫
 47. Nhẫn Aegina

  Nhẫn GLAMIRA Aegina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  16.349.638,00 ₫
  8.130.527  - 102.353.285  8.130.527 ₫ - 102.353.285 ₫
 48. Nhẫn Agios

  Nhẫn GLAMIRA Agios

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  14.371.062,00 ₫
  7.174.494  - 78.537.360  7.174.494 ₫ - 78.537.360 ₫
 49. Nhẫn Amusement

  Nhẫn GLAMIRA Amusement

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  18.991.890,00 ₫
  9.271.653  - 112.202.293  9.271.653 ₫ - 112.202.293 ₫
 50. Nhẫn đeo ngón út Arcade

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Arcade

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  13.668.612,00 ₫
  6.707.514  - 82.697.713  6.707.514 ₫ - 82.697.713 ₫
 51. Nhẫn Bellefonte

  Nhẫn GLAMIRA Bellefonte

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  14.357.194,00 ₫
  7.620.246  - 84.891.104  7.620.246 ₫ - 84.891.104 ₫
 52. Nhẫn Bowers

  Nhẫn GLAMIRA Bowers

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.282 crt - AAA

  24.657.900,00 ₫
  9.410.332  - 136.173.878  9.410.332 ₫ - 136.173.878 ₫
 53. Nhẫn Craic

  Nhẫn GLAMIRA Craic

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  29.595.989,00 ₫
  10.724.948  - 157.626.604  10.724.948 ₫ - 157.626.604 ₫
 54. Nhẫn Cretan

  Nhẫn GLAMIRA Cretan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  18.817.551,00 ₫
  8.538.072  - 99.608.015  8.538.072 ₫ - 99.608.015 ₫
 55. Nhẫn Cyclades

  Nhẫn GLAMIRA Cyclades

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.302 crt - AAA

  21.105.464,00 ₫
  9.842.217  - 125.504.117  9.842.217 ₫ - 125.504.117 ₫
 56. Nhẫn Dodecanese

  Nhẫn GLAMIRA Dodecanese

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  12.059.658,00 ₫
  5.964.594  - 64.966.669  5.964.594 ₫ - 64.966.669 ₫
 57. Nhẫn Ellendale

  Nhẫn GLAMIRA Ellendale

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.592 crt - AAA

  26.303.930,00 ₫
  8.375.054  - 154.994.545  8.375.054 ₫ - 154.994.545 ₫
 58. Nhẫn Expand

  Nhẫn GLAMIRA Expand

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  16.017.658,00 ₫
  8.476.940  - 92.716.540  8.476.940 ₫ - 92.716.540 ₫
 59. Nhẫn Expansion

  Nhẫn GLAMIRA Expansion

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  14.312.194,00 ₫
  7.539.586  - 82.952.433  7.539.586 ₫ - 82.952.433 ₫
 60. Nhẫn Expansive

  Nhẫn GLAMIRA Expansive

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  13.510.123,00 ₫
  7.254.304  - 78.848.675  7.254.304 ₫ - 78.848.675 ₫
 61. Nhẫn Gaman

  Nhẫn GLAMIRA Gaman

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  19.458.867,00 ₫
  8.252.790  - 119.843.764  8.252.790 ₫ - 119.843.764 ₫

You’ve viewed 60 of 122 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng