Đang tải...
Tìm thấy 114 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Intsomi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  14.468.420,00 ₫
  7.376.568  - 88.612.784  7.376.568 ₫ - 88.612.784 ₫
 2. Vòng tay nữ Aulnes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  8.825.051,00 ₫
  4.775.071  - 51.537.490  4.775.071 ₫ - 51.537.490 ₫
 3. Vòng tay nữ Himala

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.856 crt - AAA

  84.149.316,00 ₫
  29.463.256  - 565.313.357  29.463.256 ₫ - 565.313.357 ₫
 4. Vòng tay nữ Undra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  10.477.025,00 ₫
  5.285.352  - 60.127.070  5.285.352 ₫ - 60.127.070 ₫
 5. Vòng tay nữ Clando

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  8.067.979,00 ₫
  4.237.338  - 50.645.983  4.237.338 ₫ - 50.645.983 ₫
 6. Vòng tay nữ Paar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - AAA

  17.255.577,00 ₫
  7.539.586  - 118.273.020  7.539.586 ₫ - 118.273.020 ₫
 7. Vòng tay nữ Ausarta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  27.959.017,00 ₫
  12.819.844  - 50.531.080  12.819.844 ₫ - 50.531.080 ₫
 8. Vòng đeo ngón tay Urhea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  10.475.892,00 ₫
  5.624.973  - 63.608.185  5.624.973 ₫ - 63.608.185 ₫
 9. Vòng tay nữ Pramera

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  8.597.788,00 ₫
  4.495.450  - 53.928.987  4.495.450 ₫ - 53.928.987 ₫
 10. Vòng tay GLAMIRA Buntline

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  40.800.372,00 ₫
  15.880.679  - 91.118.056  15.880.679 ₫ - 91.118.056 ₫
 11. Vòng tay nữ Persicaria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  16.224.544,00 ₫
  8.261.281  - 97.343.871  8.261.281 ₫ - 97.343.871 ₫
 12. Vòng đeo ngón tay Substantif

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  11.905.414,00 ₫
  6.070.725  - 75.424.168  6.070.725 ₫ - 75.424.168 ₫
 13. Vòng tay nữ Mozindo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  18.263.686,00 ₫
  9.350.898  - 109.018.348  9.350.898 ₫ - 109.018.348 ₫
 14. Vòng tay nữ Ritliy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  13.082.200,00 ₫
  6.452.799  - 74.829.827  6.452.799 ₫ - 74.829.827 ₫
 15. Vòng tay nữ Seru

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  18.286.610,00 ₫
  8.619.581  - 119.221.129  8.619.581 ₫ - 119.221.129 ₫
 16. Vòng đeo ngón tay Berina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  16.083.601,00 ₫
  7.315.436  - 91.287.301  7.315.436 ₫ - 91.287.301 ₫
 17. Vòng tay nữ Dapper

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  18.785.003,00 ₫
  8.994.296  - 118.442.829  8.994.296 ₫ - 118.442.829 ₫
 18. Vòng tay nữ Koppja

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  9.500.330,00 ₫
  4.904.127  - 60.169.521  4.904.127 ₫ - 60.169.521 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Cakaki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  34.260.401,00 ₫
  13.218.050  - 79.070.567  13.218.050 ₫ - 79.070.567 ₫
 21. Vòng tay nữ Cardamom

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  9.086.559,00 ₫
  4.861.108  - 53.122.388  4.861.108 ₫ - 53.122.388 ₫
 22. Vòng tay nữ Emollient

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.544 crt - AAA

  17.160.201,00 ₫
  7.280.625  - 122.843.755  7.280.625 ₫ - 122.843.755 ₫
 23. Vòng tay nữ Erstwhile

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.872.116,00 ₫
  5.624.973  - 68.023.259  5.624.973 ₫ - 68.023.259 ₫
 24. Vòng tay GLAMIRA Vanilla

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  46.649.777,00 ₫
  18.101.800  - 73.041.161  18.101.800 ₫ - 73.041.161 ₫
 25. Vòng đeo lòng bàn tay Matapang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  25.050.728,00 ₫
  11.108.154  - 53.107.671  11.108.154 ₫ - 53.107.671 ₫
 26. Vòng tay GLAMIRA Tebile

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  40.078.959,00 ₫
  16.213.507  - 75.239.640  16.213.507 ₫ - 75.239.640 ₫
 27. Vòng đeo lòng bàn tay Pluviophile

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  24.770.541,00 ₫
  11.286.455  - 46.247.326  11.286.455 ₫ - 46.247.326 ₫
 28. Vòng tay GLAMIRA Imbroglio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.48 crt - AAA

  49.647.782,00 ₫
  18.145.951  - 105.567.801  18.145.951 ₫ - 105.567.801 ₫
 29. Vòng tay GLAMIRA Mirakel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.008 crt - AAA

  54.037.100,00 ₫
  16.199.923  - 155.283.791  16.199.923 ₫ - 155.283.791 ₫
 30. Vòng tay nữ Vaviri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  9.277.879,00 ₫
  4.775.071  - 58.895.946  4.775.071 ₫ - 58.895.946 ₫
 31. Vòng tay nữ Woebegone

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  15.313.795,00 ₫
  7.195.720  - 102.862.718  7.195.720 ₫ - 102.862.718 ₫
 32. Vòng tay nữ Kina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  30.417.591,00 ₫
  12.615.789  - 49.951.460  12.615.789 ₫ - 49.951.460 ₫
 33. Vòng tay GLAMIRA Xanthi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.296 crt - AAA

  77.126.802,00 ₫
  23.382.907  - 148.000.050  23.382.907 ₫ - 148.000.050 ₫
 34. Vòng tay nữ Copulabis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  12.213.620,00 ₫
  6.474.025  - 75.042.092  6.474.025 ₫ - 75.042.092 ₫
 35. Vòng tay nữ Efflorescence

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.872.116,00 ₫
  5.624.973  - 68.023.259  5.624.973 ₫ - 68.023.259 ₫
 36. Vòng tay nữ Eloquence

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.544 crt - AAA

  16.826.523,00 ₫
  7.089.588  - 120.933.385  7.089.588 ₫ - 120.933.385 ₫
 37. Vòng tay nữ Evanescent

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  15.387.945,00 ₫
  7.238.172  - 103.287.240  7.238.172 ₫ - 103.287.240 ₫
 38. Vòng tay nữ Wanandoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  12.848.145,00 ₫
  6.091.952  - 85.938.271  6.091.952 ₫ - 85.938.271 ₫
 39. Vòng tay nữ Yose

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.142 crt - AAA

  10.416.741,00 ₫
  4.797.147  - 56.235.581  4.797.147 ₫ - 56.235.581 ₫
 40. Vòng tay nữ Zentzua

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.069.097,00 ₫
  5.964.594  - 67.004.395  5.964.594 ₫ - 67.004.395 ₫
 41. Vòng tay nữ Imbrication

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  16.391.525,00 ₫
  8.063.169  - 101.108.008  8.063.169 ₫ - 101.108.008 ₫
 42. Vòng tay nữ Riparian

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  11.942.489,00 ₫
  6.091.952  - 75.636.433  6.091.952 ₫ - 75.636.433 ₫
 43. Vòng tay nữ Alfur

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  9.954.291,00 ₫
  4.499.978  - 68.546.840  4.499.978 ₫ - 68.546.840 ₫
 44. Vòng tay nữ Evocative

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  17.575.388,00 ₫
  8.150.904  - 115.810.770  8.150.904 ₫ - 115.810.770 ₫
 45. Vòng tay nữ Sabhaw

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AAA

  12.722.201,00 ₫
  6.198.083  - 85.103.363  6.198.083 ₫ - 85.103.363 ₫
 46. Vòng tay nữ Tapfer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  14.273.422,00 ₫
  6.989.400  - 90.466.550  6.989.400 ₫ - 90.466.550 ₫
 47. Vòng đeo ngón tay Antilia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  13.105.691,00 ₫
  6.304.215  - 86.589.208  6.304.215 ₫ - 86.589.208 ₫
 48. Vòng tay nữ Botsoalle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  11.256.455,00 ₫
  6.007.047  - 68.900.616  6.007.047 ₫ - 68.900.616 ₫
 49. Vòng tay nữ Koppel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.48 crt - AAA

  16.280.015,00 ₫
  7.068.362  - 114.834.356  7.068.362 ₫ - 114.834.356 ₫
 50. Vòng đeo lòng bàn tay Dija

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.576 crt - AAA

  32.495.787,00 ₫
  13.354.747  - 90.289.381  13.354.747 ₫ - 90.289.381 ₫
 51. Vòng tay nữ Pimetta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  12.988.522,00 ₫
  6.431.573  - 84.183.562  6.431.573 ₫ - 84.183.562 ₫
 52. Vòng tay nữ Magtiayon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - AAA

  19.776.697,00 ₫
  8.925.240  - 132.706.912  8.925.240 ₫ - 132.706.912 ₫
 53. Vòng tay nữ Pasangan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  14.452.005,00 ₫
  7.301.851  - 92.150.499  7.301.851 ₫ - 92.150.499 ₫
 54. Vòng tay GLAMIRA Pora

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  50.148.158,00 ₫
  18.558.025  - 101.075.746  18.558.025 ₫ - 101.075.746 ₫
 55. Vòng tay nữ Ukucwayiza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  18.592.834,00 ₫
  8.815.995  - 118.004.150  8.815.995 ₫ - 118.004.150 ₫
 56. Vòng tay nữ Uneras

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  27.989.299,00 ₫
  12.766.354  - 51.853.337  12.766.354 ₫ - 51.853.337 ₫
 57. Vòng tay nữ Unilig

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  10.675.137,00 ₫
  5.285.352  - 61.287.442  5.285.352 ₫ - 61.287.442 ₫
 58. Vòng đeo ngón tay Vertrouwen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  12.850.693,00 ₫
  6.642.987  - 78.027.928  6.642.987 ₫ - 78.027.928 ₫
 59. Vòng tay nữ Vimerah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  13.520.311,00 ₫
  6.622.609  - 77.320.382  6.622.609 ₫ - 77.320.382 ₫
 60. Vòng tay GLAMIRA Wonderwerk

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  43.291.774,00 ₫
  16.409.356  - 77.614.726  16.409.356 ₫ - 77.614.726 ₫
 61. Vòng tay GLAMIRA Biyu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  46.357.420,00 ₫
  17.468.973  - 85.616.196  17.468.973 ₫ - 85.616.196 ₫

You’ve viewed 60 of 114 products