Đang tải...
Tìm thấy 118 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Pammati

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  21.835.931,00 ₫
  9.823.537  - 135.763.499  9.823.537 ₫ - 135.763.499 ₫
 2. Dây chuyền nữ Choma

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  10.951.078,00 ₫
  4.874.693  - 51.933.708  4.874.693 ₫ - 51.933.708 ₫
 3. Dây chuyền nữ Jarumi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  16.968.313,00 ₫
  8.023.546  - 108.041.934  8.023.546 ₫ - 108.041.934 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Prietenie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  13.477.010,00 ₫
  5.285.352  - 64.910.066  5.285.352 ₫ - 64.910.066 ₫
 5. Dây chuyền nữ Gevoel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  17.832.084,00 ₫
  7.436.285  - 103.796.673  7.436.285 ₫ - 103.796.673 ₫
 6. Dây chuyền nữ Ogandan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  35.132.096,00 ₫
  14.485.968  - 59.508.394  14.485.968 ₫ - 59.508.394 ₫
 7. Dây chuyền nữ Blackash

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  12.222.393,00 ₫
  5.562.992  - 59.461.981  5.562.992 ₫ - 59.461.981 ₫
 8. Dây chuyền nữ Csodo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.7 crt - AAA

  25.324.973,00 ₫
  9.731.274  - 128.320.141  9.731.274 ₫ - 128.320.141 ₫
 9. Dây chuyền nữ Kalua

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  12.087.678,00 ₫
  5.649.029  - 57.367.651  5.649.029 ₫ - 57.367.651 ₫
 10. Dây chuyền nữ Hevitra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  14.645.306,00 ₫
  6.162.706  - 68.108.164  6.162.706 ₫ - 68.108.164 ₫
 11. Dây chuyền nữ Gledy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  9.725.613,00 ₫
  4.229.413  - 44.094.127  4.229.413 ₫ - 44.094.127 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Effervescent

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  10.715.891,00 ₫
  3.672.152  - 49.513.913  3.672.152 ₫ - 49.513.913 ₫
 13. Dây chuyền nữ Amincewa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  18.893.117,00 ₫
  9.430.143  - 37.691.140  9.430.143 ₫ - 37.691.140 ₫
 14. Dây chuyền choker nữ Geesinimo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  15.584.924,00 ₫
  7.274.682  - 102.268.377  7.274.682 ₫ - 102.268.377 ₫
 15. Dây chuyền nữ Dewr

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.344 crt - AAA

  40.062.544,00 ₫
  15.928.226  - 81.701.498  15.928.226 ₫ - 81.701.498 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Ebullience

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.121.738,00 ₫
  4.022.244  - 51.013.902  4.022.244 ₫ - 51.013.902 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Ertegi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  12.127.016,00 ₫
  3.850.169  - 62.787.431  3.850.169 ₫ - 62.787.431 ₫
 18. Dây chuyền nữ Bedoeling

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.96 crt - AAA

  30.224.289,00 ₫
  11.092.871  - 216.296.138  11.092.871 ₫ - 216.296.138 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Bobedi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  15.794.358,00 ₫
  7.436.285  - 80.985.460  7.436.285 ₫ - 80.985.460 ₫
 21. Dây chuyền choker nữ Gossamer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  12.869.371,00 ₫
  6.357.705  - 80.943.006  6.357.705 ₫ - 80.943.006 ₫
 22. Dây chuyền nữ Modig

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.48 crt - AAA

  29.367.595,00 ₫
  12.231.451  - 78.321.137  12.231.451 ₫ - 78.321.137 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Osmijeh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  17.574.538,00 ₫
  6.091.952  - 103.145.736  6.091.952 ₫ - 103.145.736 ₫
 24. Dây chuyền nữ Verenag

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.308 crt - AAA

  19.769.622,00 ₫
  9.172.597  - 37.468.123  9.172.597 ₫ - 37.468.123 ₫
 25. Dây chuyền nữ Wani

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.6 crt - AAA

  51.949.847,00 ₫
  18.668.119  - 199.321.318  18.668.119 ₫ - 199.321.318 ₫
 26. Dây chuyền nữ Wherewithal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  17.605.387,00 ₫
  8.439.582  - 41.823.195  8.439.582 ₫ - 41.823.195 ₫
 27. Dây chuyền nữ Boitshhepho

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.792 crt - AAA

  50.155.798,00 ₫
  17.336.521  - 131.526.167  17.336.521 ₫ - 131.526.167 ₫
 28. Dây chuyền nữ Pamoja

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.604 crt - AAA

  21.437.726,00 ₫
  8.285.337  - 105.636.286  8.285.337 ₫ - 105.636.286 ₫
 29. Dây chuyền nữ Silau

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.368 crt - AAA

  20.054.620,00 ₫
  9.113.164  - 56.761.994  9.113.164 ₫ - 56.761.994 ₫
 30. Dây chuyền nữ Surreptitious

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.544 crt - AAA

  19.659.812,00 ₫
  7.818.359  - 120.862.633  7.818.359 ₫ - 120.862.633 ₫
 31. Dây chuyền nữ Susurrous

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  15.181.059,00 ₫
  6.294.309  - 85.810.908  6.294.309 ₫ - 85.810.908 ₫
 32. Dây chuyền nữ Zorigtoi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  20.935.371,00 ₫
  9.418.823  - 47.578.641  9.418.823 ₫ - 47.578.641 ₫
 33. Dây chuyền choker nữ Urumuri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  12.961.918,00 ₫
  6.704.118  - 78.664.716  6.704.118 ₫ - 78.664.716 ₫
 34. Dây chuyền nữ Fuchsiak

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  18.959.342,00 ₫
  9.079.201  - 97.782.550  9.079.201 ₫ - 97.782.550 ₫
 35. Dây chuyền nữ Kauban

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.220.327,00 ₫
  4.401.488  - 47.999.769  4.401.488 ₫ - 47.999.769 ₫
 36. Dây chuyền nữ Pogumno

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.96 crt - AAA

  56.971.144,00 ₫
  19.219.154  - 153.481.536  19.219.154 ₫ - 153.481.536 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Approachable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  14.933.135,00 ₫
  5.248.276  - 82.244.887  5.248.276 ₫ - 82.244.887 ₫
 38. Dây chuyền nữ Hamwe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.352 crt - AAA

  15.396.718,00 ₫
  6.337.328  - 87.707.130  6.337.328 ₫ - 87.707.130 ₫
 39. Dây chuyền nữ Sammen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.352 crt - AAA

  15.545.019,00 ₫
  6.423.365  - 88.556.182  6.423.365 ₫ - 88.556.182 ₫
 40. Dây chuyền nữ Seraglio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  12.032.206,00 ₫
  5.304.880  - 59.858.206  5.304.880 ₫ - 59.858.206 ₫
 41. Dây chuyền nữ Skupaj

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.512 crt - AAA

  19.738.772,00 ₫
  8.009.395  - 67.195.150  8.009.395 ₫ - 67.195.150 ₫
 42. Dây chuyền nữ Smysl

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.220.327,00 ₫
  4.401.488  - 47.999.769  4.401.488 ₫ - 47.999.769 ₫
 43. Dây chuyền nữ Summery

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.544 crt - AAA

  17.509.444,00 ₫
  6.659.968  - 108.551.368  6.659.968 ₫ - 108.551.368 ₫
 44. Dây chuyền nữ Untoward

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  14.513.704,00 ₫
  5.655.822  - 81.990.175  5.655.822 ₫ - 81.990.175 ₫
 45. Dây chuyền nữ Vestigial

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.352 crt - AAA

  84.145.070,00 ₫
  38.650.004  - 138.181.607  38.650.004 ₫ - 138.181.607 ₫
 46. Dây chuyền nữ Nemesia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  23.871.960,00 ₫
  10.477.308  - 46.190.723  10.477.308 ₫ - 46.190.723 ₫
 47. Dây chuyền nữ Niat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.368 crt - AAA

  20.737.542,00 ₫
  8.936.561  - 119.107.923  8.936.561 ₫ - 119.107.923 ₫
 48. Dây chuyền nữ Shadbush

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.244 crt - AAA

  15.631.622,00 ₫
  6.905.627  - 73.641.154  6.905.627 ₫ - 73.641.154 ₫
 49. Mặt dây chuyền nữ Umugani

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  12.435.223,00 ₫
  4.258.847  - 63.650.640  4.258.847 ₫ - 63.650.640 ₫
 50. Dây chuyền nữ Trenna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.138 crt - AAA

  30.474.193,00 ₫
  13.541.821  - 158.433.204  13.541.821 ₫ - 158.433.204 ₫
 51. Dây chuyền nữ Goryu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.832 crt - AAA

  31.194.756,00 ₫
  12.265.978  - 199.782.064  12.265.978 ₫ - 199.782.064 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Gijeog

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.508 crt - AAA

  19.570.094,00 ₫
  6.537.704  - 94.810.864  6.537.704 ₫ - 94.810.864 ₫
 53. Dây chuyền choker nữ Mautinoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  13.659.556,00 ₫
  7.009.777  - 83.320.352  7.009.777 ₫ - 83.320.352 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Saule

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  10.548.061,00 ₫
  3.656.585  - 45.197.890  3.656.585 ₫ - 45.197.890 ₫
 55. Dây chuyền nữ Tonkli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  14.767.287,00 ₫
  6.251.290  - 81.707.158  6.251.290 ₫ - 81.707.158 ₫
 56. Dây chuyền choker nữ Pasyblom

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  10.641.739,00 ₫
  5.752.330  - 61.938.378  5.752.330 ₫ - 61.938.378 ₫
 57. Dây chuyền nữ Sfaky

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  13.268.426,00 ₫
  5.907.141  - 59.914.808  5.907.141 ₫ - 59.914.808 ₫
 58. Dây chuyền choker nữ Slogas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  12.642.109,00 ₫
  6.346.668  - 81.126.973  6.346.668 ₫ - 81.126.973 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Sorotan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.256 crt - AAA

  14.011.064,00 ₫
  4.861.108  - 75.480.773  4.861.108 ₫ - 75.480.773 ₫
 60. Dây chuyền nữ Tokoruasa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  24.396.392,00 ₫
  10.463.157  - 65.687.234  10.463.157 ₫ - 65.687.234 ₫
 61. Dây chuyền nữ Analyze

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  14.135.875,00 ₫
  6.162.706  - 74.872.282  6.162.706 ₫ - 74.872.282 ₫

You’ve viewed 60 of 118 products