Đang tải...
Tìm thấy 151 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Pakirag

  Bông tai nữ Pakirag

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  11.746.358,00 ₫
  6.028.272  - 73.301.533  6.028.272 ₫ - 73.301.533 ₫
  Mới

 2. Bông tai nữ Karshas

  Bông tai nữ Karshas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  8.569.486,00 ₫
  4.495.450  - 50.249.759  4.495.450 ₫ - 50.249.759 ₫
  Mới

 3. Bông tai nữ Sanford

  Bông tai nữ Sanford

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.365.699,00 ₫
  6.134.404  - 68.702.500  6.134.404 ₫ - 68.702.500 ₫
  Mới

 4. Bông tai nữ Mutrino

  Bông tai nữ Mutrino

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  13.579.745,00 ₫
  6.561.478  - 84.763.746  6.561.478 ₫ - 84.763.746 ₫
  Mới

 5. Bông tai nữ Bluasg

  Bông tai nữ Bluasg

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  9.385.142,00 ₫
  4.968.655  - 54.919.544  4.968.655 ₫ - 54.919.544 ₫
  Mới

 6. Bông tai nữ Avondys

  Bông tai nữ Avondys

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  15.787.565,00 ₫
  7.785.811  - 96.438.216  7.785.811 ₫ - 96.438.216 ₫
  Mới

 7. Bông tai nữ Nycha

  Bông tai nữ Nycha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  14.219.930,00 ₫
  6.602.232  - 79.612.823  6.602.232 ₫ - 79.612.823 ₫
  Mới

 8. Bông tai nữ Corinhdy

  Bông tai nữ Corinhdy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  13.203.049,00 ₫
  6.541.100  - 81.268.478  6.541.100 ₫ - 81.268.478 ₫
  Mới

 9. Bông tai nữ Paspany

  Bông tai nữ Paspany

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  14.167.855,00 ₫
  7.335.813  - 82.301.489  7.335.813 ₫ - 82.301.489 ₫
  Mới

 10. Xỏ khuyên tai Tagas

  Xỏ khuyên tai Tagas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.45 crt - AAA

  14.259.553,00 ₫
  5.603.746  - 309.819.280  5.603.746 ₫ - 309.819.280 ₫
  Mới

 11. Bông tai nữ Shikotan

  Bông tai nữ Shikotan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  16.025.583,00 ₫
  8.003.735  - 99.339.150  8.003.735 ₫ - 99.339.150 ₫
  Mới

 12. Bông tai nữ Arjuno

  Bông tai nữ Arjuno

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  12.538.807,00 ₫
  6.028.272  - 71.178.901  6.028.272 ₫ - 71.178.901 ₫
  Mới

 13. Bông tai nữ Magro

  Bông tai nữ Magro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  11.160.794,00 ₫
  6.049.499  - 64.910.065  6.049.499 ₫ - 64.910.065 ₫
  Mới

 14. Bông tai nữ Wolin

  Bông tai nữ Wolin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  7.675.716,00 ₫
  4.108.281  - 44.957.328  4.108.281 ₫ - 44.957.328 ₫
  Mới

 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Clomis - A

  Bông tai nữ Clomis - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  17.725.385,00 ₫
  8.518.827  - 107.008.920  8.518.827 ₫ - 107.008.920 ₫
  Mới

 16. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Clomis - B

  Bông tai nữ Clomis - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  10.289.665,00 ₫
  5.242.899  - 61.598.757  5.242.899 ₫ - 61.598.757 ₫
  Mới

 17. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Clomis - SET

  Bông tai nữ Clomis - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  11.259.567,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  5.603.746  - 68.490.235  5.603.746 ₫ - 68.490.235 ₫
  Mới

 18. Bông tai nữ Montanelli

  Bông tai nữ Montanelli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  12.872.484,00 ₫
  6.219.309  - 83.815.635  6.219.309 ₫ - 83.815.635 ₫
  Mới

 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Klabat

  Bông tai nữ Klabat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  9.963.630,00 ₫
  5.412.709  - 57.806.322  5.412.709 ₫ - 57.806.322 ₫
  Mới

 21. Bông tai nữ Alberredo

  Bông tai nữ Alberredo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.472 crt - AAA

  23.578.188,00 ₫
  9.382.030  - 129.961.641  9.382.030 ₫ - 129.961.641 ₫
  Mới

 22. Bông tai nữ Barakhna

  Bông tai nữ Barakhna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.522 crt - AAA

  25.335.445,00 ₫
  10.099.480  - 142.824.792  10.099.480 ₫ - 142.824.792 ₫
  Mới

 23. Bông tai nữ Kemukus

  Bông tai nữ Kemukus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  14.287.289,00 ₫
  6.834.873  - 93.933.513  6.834.873 ₫ - 93.933.513 ₫
  Mới

 24. Bông tai nữ Bathas

  Bông tai nữ Bathas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  8.606.562,00 ₫
  4.516.959  - 50.462.024  4.516.959 ₫ - 50.462.024 ₫
  Mới

 25. Bông tai nữ Anboby

  Bông tai nữ Anboby

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  11.089.757,00 ₫
  5.603.746  - 70.754.376  5.603.746 ₫ - 70.754.376 ₫
  Mới

 26. Bông tai nữ Dimtab

  Bông tai nữ Dimtab

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  11.354.095,00 ₫
  5.900.915  - 70.782.681  5.900.915 ₫ - 70.782.681 ₫
  Mới

 27. Bông tai nữ Eccentrico

  Bông tai nữ Eccentrico

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  19.647.923,00 ₫
  8.578.260  - 154.966.239  8.578.260 ₫ - 154.966.239 ₫
  Mới

 28. Bông tai nữ Hexpyi

  Bông tai nữ Hexpyi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.364 crt - AAA

  12.895.126,00 ₫
  5.794.783  - 74.136.437  5.794.783 ₫ - 74.136.437 ₫
  Mới

 29. Bông tai nữ Corsico

  Bông tai nữ Corsico

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  14.311.345,00 ₫
  7.274.682  - 87.891.086  7.274.682 ₫ - 87.891.086 ₫
  Mới

 30. Bông tai nữ Empung

  Bông tai nữ Empung

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  13.499.651,00 ₫
  6.704.118  - 84.551.481  6.704.118 ₫ - 84.551.481 ₫
  Mới

 31. Bông tai nữ Brezon

  Bông tai nữ Brezon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  12.831.164,00 ₫
  6.663.364  - 78.296.797  6.663.364 ₫ - 78.296.797 ₫
  Mới

 32. Bông tai nữ Castranma

  Bông tai nữ Castranma

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.288 crt - AAA

  15.061.059,00 ₫
  6.846.759  - 97.584.436  6.846.759 ₫ - 97.584.436 ₫
  Mới

 33. Bông tai nữ Czarny

  Bông tai nữ Czarny

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  12.911.257,00 ₫
  6.520.723  - 81.735.455  6.520.723 ₫ - 81.735.455 ₫
  Mới

 34. Xỏ khuyên tai Dagrish

  Xỏ khuyên tai Dagrish

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  11.849.660,00 ₫
  6.092.801  - 72.296.826  6.092.801 ₫ - 72.296.826 ₫
  Mới

 35. Bông tai nữ Inierie

  Bông tai nữ Inierie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  9.384.294,00 ₫
  4.689.034  - 60.990.276  4.689.034 ₫ - 60.990.276 ₫
  Mới

 36. Bông tai nữ Essenziale

  Bông tai nữ Essenziale

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  21.898.480,00 ₫
  10.698.062  - 152.136.069  10.698.062 ₫ - 152.136.069 ₫
  Mới

 37. Bông tai nữ Faruh

  Bông tai nữ Faruh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  10.460.326,00 ₫
  5.518.841  - 61.075.176  5.518.841 ₫ - 61.075.176 ₫
  Mới

 38. Bông tai nữ Favemini

  Bông tai nữ Favemini

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  17.995.101,00 ₫
  8.008.263  - 119.872.067  8.008.263 ₫ - 119.872.067 ₫
  Mới

 39. Bông tai nữ Gatias

  Bông tai nữ Gatias

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  5.623.840,00 ₫
  3.032.815  - 32.872.484  3.032.815 ₫ - 32.872.484 ₫
  Mới

 40. Bông tai nữ Hakodate

  Bông tai nữ Hakodate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.424 crt - AAA

  23.616.962,00 ₫
  9.878.726  - 154.966.244  9.878.726 ₫ - 154.966.244 ₫
  Mới

 41. Bông tai nữ Jabalax

  Bông tai nữ Jabalax

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  12.417.957,00 ₫
  5.667.425  - 80.787.344  5.667.425 ₫ - 80.787.344 ₫
  Mới

 42. Bông tai nữ Kevesebb

  Bông tai nữ Kevesebb

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  17.688.310,00 ₫
  8.499.015  - 122.589.034  8.499.015 ₫ - 122.589.034 ₫
  Mới

 43. Bông tai nữ Ibuki

  Bông tai nữ Ibuki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  19.204.436,00 ₫
  8.756.562  - 118.697.548  8.756.562 ₫ - 118.697.548 ₫
  Mới

 44. Bông tai nữ Icelous

  Bông tai nữ Icelous

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  16.693.220,00 ₫
  8.008.263  - 104.023.085  8.008.263 ₫ - 104.023.085 ₫
  Mới

 45. Bông tai nữ Malamania

  Bông tai nữ Malamania

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  14.056.629,00 ₫
  7.274.682  - 81.664.701  7.274.682 ₫ - 81.664.701 ₫
  Mới

 46. Bông tai nữ Meg

  Bông tai nữ Meg

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  13.887.951,00 ₫
  7.238.172  - 95.532.560  7.238.172 ₫ - 95.532.560 ₫
  Mới

 47. Bông tai nữ Melyel

  Bông tai nữ Melyel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.188 crt - AAA

  17.052.086,00 ₫
  8.340.525  - 106.740.053  8.340.525 ₫ - 106.740.053 ₫
  Mới

 48. Bông tai nữ Merbabu

  Bông tai nữ Merbabu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  10.068.064,00 ₫
  5.391.483  - 61.273.292  5.391.483 ₫ - 61.273.292 ₫
  Mới

 49. Bông tai nữ Lanchra

  Bông tai nữ Lanchra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  10.942.305,00 ₫
  5.794.783  - 63.834.599  5.794.783 ₫ - 63.834.599 ₫
  Mới

 50. Bông tai nữ Nainfs

  Bông tai nữ Nainfs

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.496 crt - AAA

  18.340.667,00 ₫
  7.824.868  - 105.735.347  7.824.868 ₫ - 105.735.347 ₫
  Mới

 51. Bông tai nữ Niezbendy

  Bông tai nữ Niezbendy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  13.177.578,00 ₫
  7.025.910  - 80.560.937  7.025.910 ₫ - 80.560.937 ₫
  Mới

 52. Bông tai nữ Misen

  Bông tai nữ Misen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.464 crt - AAA

  23.924.318,00 ₫
  9.989.103  - 157.937.925  9.989.103 ₫ - 157.937.925 ₫
  Mới

 53. Bông tai nữ Nosparas

  Bông tai nữ Nosparas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  15.638.697,00 ₫
  7.365.531  - 101.617.441  7.365.531 ₫ - 101.617.441 ₫
  Mới

 54. Bông tai nữ Olithi

  Bông tai nữ Olithi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  5.957.517,00 ₫
  3.226.399  - 34.782.847  3.226.399 ₫ - 34.782.847 ₫
  Mới

 55. Bông tai nữ Pagsamn

  Bông tai nữ Pagsamn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  9.055.427,00 ₫
  4.646.015  - 57.622.364  4.646.015 ₫ - 57.622.364 ₫
  Mới

 56. Bông tai nữ Pakmans

  Bông tai nữ Pakmans

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  15.168.889,00 ₫
  7.886.000  - 88.032.599  7.886.000 ₫ - 88.032.599 ₫
  Mới

 57. Bông tai nữ Podstawowe

  Bông tai nữ Podstawowe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.552 crt - AAA

  25.834.403,00 ₫
  10.341.459  - 206.234.864  10.341.459 ₫ - 206.234.864 ₫
  Mới

 58. Bông tai nữ Patuha

  Bông tai nữ Patuha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  6.033.649,00 ₫
  3.204.890  - 35.306.434  3.204.890 ₫ - 35.306.434 ₫
  Mới

 59. Bông tai nữ Psauch

  Bông tai nữ Psauch

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  12.042.111,00 ₫
  5.922.141  - 67.570.427  5.922.141 ₫ - 67.570.427 ₫
  Mới

 60. Bông tai nữ Pyrashin

  Bông tai nữ Pyrashin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  15.280.114,00 ₫
  7.947.131  - 88.669.386  7.947.131 ₫ - 88.669.386 ₫
  Mới

 61. Bông tai nữ Rambirs

  Bông tai nữ Rambirs

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.124 crt - AAA

  16.232.467,00 ₫
  8.023.546  - 97.457.078  8.023.546 ₫ - 97.457.078 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 151 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng