Đang tải...
Tìm thấy 74 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây chuyền nữ Stubs

  Dây chuyền nữ Stubs

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  9.285.520,00 ₫
  4.121.866  - 39.976.220  4.121.866 ₫ - 39.976.220 ₫
  Mới

 2. Dây chuyền nữ Lumpler

  Dây chuyền nữ Lumpler

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.09 crt - AAA

  6.196.667,00 ₫
  3.118.853  - 40.457.354  3.118.853 ₫ - 40.457.354 ₫
  Mới

 3. Mặt dây chuyền nữ Seshesh

  Mặt dây chuyền nữ Seshesh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  6.378.081,00 ₫
  3.355.455  - 39.622.450  3.355.455 ₫ - 39.622.450 ₫
  Mới

 4. Dây chuyền nữ Asbasyh

  Dây chuyền nữ Asbasyh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  11.885.884,00 ₫
  5.154.314  - 30.993.813  5.154.314 ₫ - 30.993.813 ₫
  Mới

 5. Dây chuyền nữ Cienki

  Dây chuyền nữ Cienki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  31.141.549,00 ₫
  16.587.090  - 51.583.904  16.587.090 ₫ - 51.583.904 ₫
  Mới

 6. Mặt dây chuyền nữ Gungula

  Mặt dây chuyền nữ Gungula

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  10.718.721,00 ₫
  3.936.207  - 45.749.777  3.936.207 ₫ - 45.749.777 ₫
  Mới

 7. Dây chuyền nữ Anjwado

  Dây chuyền nữ Anjwado

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAA

  13.797.951,00 ₫
  6.714.590  - 76.485.478  6.714.590 ₫ - 76.485.478 ₫
  Mới

 8. Dây chuyền nữ Lapafa

  Dây chuyền nữ Lapafa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  9.283.538,00 ₫
  4.186.394  - 39.311.127  4.186.394 ₫ - 39.311.127 ₫
  Mới

 9. Dây chuyền nữ Legranda

  Dây chuyền nữ Legranda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  6.207.421,00 ₫
  3.075.834  - 18.217.270  3.075.834 ₫ - 18.217.270 ₫
  Mới

 10. Vòng Cổ Kinka

  GLAMIRA Vòng Cổ Kinka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.288 crt - AAA

  91.300.886,00 ₫
  28.757.410  - 598.780.176  28.757.410 ₫ - 598.780.176 ₫
  Mới

 11. Dây chuyền nữ Takavax

  Dây chuyền nữ Takavax

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  14.778.890,00 ₫
  6.417.422  - 38.553.777  6.417.422 ₫ - 38.553.777 ₫
  Mới

 12. Dây chuyền nữ Darmowy

  Dây chuyền nữ Darmowy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.139 crt - AAA

  15.575.866,00 ₫
  7.845.245  - 31.941.355  7.845.245 ₫ - 31.941.355 ₫
  Mới

 13. Dây chuyền nữ Bilans

  Dây chuyền nữ Bilans

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  13.069.465,00 ₫
  5.627.520  - 167.334.109  5.627.520 ₫ - 167.334.109 ₫
  Mới

 14. Mặt dây chuyền nữ Abauxi

  Mặt dây chuyền nữ Abauxi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  9.993.913,00 ₫
  3.269.418  - 44.433.748  3.269.418 ₫ - 44.433.748 ₫
  Mới

 15. Dây chuyền nữ Aphaedo

  Dây chuyền nữ Aphaedo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  12.791.259,00 ₫
  5.778.085  - 63.792.145  5.778.085 ₫ - 63.792.145 ₫
  Mới

 16. Dây chuyền nữ Apyel

  Dây chuyền nữ Apyel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.138 crt - AAA

  13.382.482,00 ₫
  6.186.762  - 60.579.894  6.186.762 ₫ - 60.579.894 ₫
  Mới

 17. Mặt dây chuyền nữ Bialy

  Mặt dây chuyền nữ Bialy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.194 crt - AAA

  16.393.504,00 ₫
  6.194.687  - 86.320.338  6.194.687 ₫ - 86.320.338 ₫
  Mới

 18. Mặt dây chuyền nữ Enkxru

  Mặt dây chuyền nữ Enkxru

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  14.737.853,00 ₫
  5.175.824  - 66.367.607  5.175.824 ₫ - 66.367.607 ₫
  Mới

 19. Dây chuyền nữ Fidsh

  Dây chuyền nữ Fidsh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  20.534.336,00 ₫
  10.290.517  - 45.758.272  10.290.517 ₫ - 45.758.272 ₫
  Mới

 20. Dây chuyền nữ Fiero

  Dây chuyền nữ Fiero

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  15.745.677,00 ₫
  7.845.245  - 28.601.748  7.845.245 ₫ - 28.601.748 ₫
  Mới

 21. Dây chuyền nữ Fredyxa

  Dây chuyền nữ Fredyxa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.122 crt - AAA

  29.987.404,00 ₫
  12.298.809  - 46.436.382  12.298.809 ₫ - 46.436.382 ₫
  Mới

 22. Dây chuyền nữ Jaeundo

  Dây chuyền nữ Jaeundo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  10.770.513,00 ₫
  4.917.712  - 46.471.473  4.917.712 ₫ - 46.471.473 ₫
  Mới

 23. Dây chuyền nữ Tenranzan

  Dây chuyền nữ Tenranzan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  9.582.406,00 ₫
  4.627.336  - 63.084.605  4.627.336 ₫ - 63.084.605 ₫
  Mới

 24. Mặt dây chuyền nữ Martinlyt

  Mặt dây chuyền nữ Martinlyt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.19 crt - AAA

  9.494.670,00 ₫
  4.473.940  - 52.641.255  4.473.940 ₫ - 52.641.255 ₫
  Mới

 25. Dây chuyền nữ Triannale

  Dây chuyền nữ Triannale

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.55 crt - AAA

  19.100.285,00 ₫
  5.264.125  - 226.046.093  5.264.125 ₫ - 226.046.093 ₫
  Mới

 26. Dây chuyền nữ Morphonos

  Dây chuyền nữ Morphonos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  7.190.908,00 ₫
  3.613.567  - 46.075.249  3.613.567 ₫ - 46.075.249 ₫
  Mới

 27. Dây chuyền nữ Oryginal

  Dây chuyền nữ Oryginal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  11.867.489,00 ₫
  5.850.537  - 89.263.722  5.850.537 ₫ - 89.263.722 ₫
  Mới

 28. Dây chuyền nữ Planak

  Dây chuyền nữ Planak

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.328 crt - AAA

  16.464.260,00 ₫
  7.213.550  - 90.650.510  7.213.550 ₫ - 90.650.510 ₫
  Mới

 29. Dây chuyền nữ Sole

  Dây chuyền nữ Sole

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  13.324.180,00 ₫
  6.558.930  - 78.268.491  6.558.930 ₫ - 78.268.491 ₫
  Mới

 30. Dây chuyền nữ Prepfuj

  Dây chuyền nữ Prepfuj

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  22.573.477,00 ₫
  9.984.858  - 48.497.881  9.984.858 ₫ - 48.497.881 ₫
  Mới

 31. Dây chuyền nữ Patrns

  Dây chuyền nữ Patrns

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  18.022.837,00 ₫
  8.296.658  - 37.181.709  8.296.658 ₫ - 37.181.709 ₫
  Mới

 32. Vòng Cổ Rotsnas

  GLAMIRA Vòng Cổ Rotsnas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.01 crt - AAA

  78.137.740,00 ₫
  23.535.737  - 567.478.434  23.535.737 ₫ - 567.478.434 ₫
  Mới

 33. Dây chuyền nữ Parmals

  Dây chuyền nữ Parmals

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.6 crt - AAA

  16.696.617,00 ₫
  5.200.446  - 127.145.620  5.200.446 ₫ - 127.145.620 ₫
  Mới

 34. Dây chuyền nữ Turbiv

  Dây chuyền nữ Turbiv

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  8.348.165,00 ₫
  4.022.244  - 54.410.113  4.022.244 ₫ - 54.410.113 ₫
  Mới

 35. Dây chuyền nữ Vomash

  Dây chuyền nữ Vomash

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.247 crt - AAA

  18.355.666,00 ₫
  8.223.073  - 44.878.653  8.223.073 ₫ - 44.878.653 ₫
  Mới

 36. Mặt dây chuyền nữ Akaginess

  Mặt dây chuyền nữ Akaginess

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  10.201.647,00 ₫
  3.570.548  - 42.877.147  3.570.548 ₫ - 42.877.147 ₫
  Mới

 37. Dây chuyền nữ Biguemdo

  Dây chuyền nữ Biguemdo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  18.226.892,00 ₫
  8.101.093  - 40.865.464  8.101.093 ₫ - 40.865.464 ₫
  Mới

 38. Dây chuyền nữ Delikatny

  Dây chuyền nữ Delikatny

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  39.813.206,00 ₫
  15.511.624  - 77.972.458  15.511.624 ₫ - 77.972.458 ₫
  Mới

 39. Vòng Cổ Contemporaneo

  GLAMIRA Vòng Cổ Contemporaneo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  79.401.413,00 ₫
  26.273.931  - 539.105.929  26.273.931 ₫ - 539.105.929 ₫
  Mới

 40. Vòng Cổ Kalekski

  GLAMIRA Vòng Cổ Kalekski

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.712 crt - AAA

  91.879.091,00 ₫
  29.432.407  - 524.813.547  29.432.407 ₫ - 524.813.547 ₫
  Mới

 41. Dây chuyền nữ Curvo

  Dây chuyền nữ Curvo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  13.413.048,00 ₫
  6.174.310  - 49.564.292  6.174.310 ₫ - 49.564.292 ₫
  Mới

 42. Dây chuyền nữ Dusjarna

  Dây chuyền nữ Dusjarna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  26.466.383,00 ₫
  11.857.018  - 53.728.045  11.857.018 ₫ - 53.728.045 ₫
  Mới

 43. Mặt dây chuyền nữ Gola

  Mặt dây chuyền nữ Gola

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  13.953.611,00 ₫
  4.581.487  - 74.221.343  4.581.487 ₫ - 74.221.343 ₫
  Mới

 44. Dây chuyền nữ Kedves

  Dây chuyền nữ Kedves

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.436 crt - AAA

  23.517.340,00 ₫
  10.025.895  - 67.505.339  10.025.895 ₫ - 67.505.339 ₫
  Mới

 45. Dây chuyền nữ Naviglio

  Dây chuyền nữ Naviglio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  15.437.190,00 ₫
  8.525.902  - 33.656.442  8.525.902 ₫ - 33.656.442 ₫
  Mới

 46. Mặt dây chuyền nữ Pinacoteca

  Mặt dây chuyền nữ Pinacoteca

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  10.501.080,00 ₫
  3.957.716  - 44.660.161  3.957.716 ₫ - 44.660.161 ₫
  Mới

 47. Dây chuyền nữ Potricasj

  Dây chuyền nữ Potricasj

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  16.581.712,00 ₫
  8.300.903  - 25.795.347  8.300.903 ₫ - 25.795.347 ₫
  Mới

 48. Dây chuyền nữ Rimini

  Dây chuyền nữ Rimini

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.328 crt - AAA

  16.749.825,00 ₫
  8.483.449  - 85.089.214  8.483.449 ₫ - 85.089.214 ₫
  Mới

 49. Mặt dây chuyền nữ Saitsu

  Mặt dây chuyền nữ Saitsu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  13.742.479,00 ₫
  5.242.899  - 65.900.623  5.242.899 ₫ - 65.900.623 ₫
  Mới

 50. Dây chuyền nữ Sereno

  Dây chuyền nữ Sereno

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.164 crt - AAA

  39.493.114,00 ₫
  13.519.181  - 92.724.465  13.519.181 ₫ - 92.724.465 ₫
  Mới

 51. Mặt dây chuyền nữ Sforzesco

  Mặt dây chuyền nữ Sforzesco

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  10.699.192,00 ₫
  3.957.716  - 47.462.034  3.957.716 ₫ - 47.462.034 ₫
  Mới

 52. Vòng Cổ Solo

  GLAMIRA Vòng Cổ Solo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.682 crt - AAA

  74.958.887,00 ₫
  23.892.339  - 430.639.460  23.892.339 ₫ - 430.639.460 ₫
  Mới

 53. Mặt dây chuyền nữ Tervezes

  Mặt dây chuyền nữ Tervezes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  15.994.167,00 ₫
  4.733.467  - 68.589.290  4.733.467 ₫ - 68.589.290 ₫
  Mới

 54. Mặt dây chuyền nữ Topilis

  Mặt dây chuyền nữ Topilis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  9.285.520,00 ₫
  2.989.796  - 39.976.220  2.989.796 ₫ - 39.976.220 ₫
  Mới

 55. Dây chuyền nữ Vetusta

  Dây chuyền nữ Vetusta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.33 crt - AAA

  21.136.880,00 ₫
  8.535.808  - 79.744.149  8.535.808 ₫ - 79.744.149 ₫
  Mới

 56. Mặt dây chuyền nữ Vivido

  Mặt dây chuyền nữ Vivido

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  12.006.734,00 ₫
  4.387.903  - 53.886.532  4.387.903 ₫ - 53.886.532 ₫
  Mới

 57. Dây chuyền nữ Cheongsando

  Dây chuyền nữ Cheongsando

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  20.739.240,00 ₫
  9.363.634  - 46.693.361  9.363.634 ₫ - 46.693.361 ₫
  Mới

 58. Dây chuyền nữ Dochodo

  Dây chuyền nữ Dochodo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  13.765.121,00 ₫
  5.950.442  - 33.665.497  5.950.442 ₫ - 33.665.497 ₫
  Mới

 59. Dây chuyền nữ Daibosatsu

  Dây chuyền nữ Daibosatsu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  20.504.335,00 ₫
  8.811.750  - 53.689.554  8.811.750 ₫ - 53.689.554 ₫
  Mới

 60. Mặt dây chuyền nữ Daikanbo

  Mặt dây chuyền nữ Daikanbo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.194 crt - AAA

  16.127.186,00 ₫
  5.970.537  - 79.259.053  5.970.537 ₫ - 79.259.053 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 74 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng