Đang tải...
Tìm thấy 119 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Sybisl

  Nhẫn GLAMIRA Sybisl

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  10.517.779,00 ₫
  5.872.047  - 60.891.217  5.872.047 ₫ - 60.891.217 ₫
  Mới

 2. Nhẫn Varhdi

  Nhẫn GLAMIRA Varhdi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  10.122.686,00 ₫
  5.455.162  - 60.296.880  5.455.162 ₫ - 60.296.880 ₫
  Mới

 3. Nhẫn Valenza

  Nhẫn GLAMIRA Valenza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.046 crt - AAA

  14.188.232,00 ₫
  7.580.340  - 83.235.446  7.580.340 ₫ - 83.235.446 ₫
  Mới

 4. Nhẫn Elbruz

  Nhẫn GLAMIRA Elbruz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  10.111.931,00 ₫
  5.497.614  - 58.655.374  5.497.614 ₫ - 58.655.374 ₫
  Mới

 5. Nhẫn Flowds

  Nhẫn GLAMIRA Flowds

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  15.300.492,00 ₫
  8.191.658  - 88.273.162  8.191.658 ₫ - 88.273.162 ₫
  Mới

 6. Nhẫn Zazala

  Nhẫn GLAMIRA Zazala

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  10.310.043,00 ₫
  5.570.916  - 60.127.065  5.570.916 ₫ - 60.127.065 ₫
  Mới

 7. Nhẫn Cinquantadue

  Nhẫn GLAMIRA Cinquantadue

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  17.376.708,00 ₫
  9.332.785  - 100.725.931  9.332.785 ₫ - 100.725.931 ₫
  Mới

 8. Nhẫn Plason

  Nhẫn GLAMIRA Plason

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  12.717.957,00 ₫
  6.941.004  - 73.825.120  6.941.004 ₫ - 73.825.120 ₫
  Mới

 9. Nhẫn Wagnerx

  Nhẫn GLAMIRA Wagnerx

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  22.135.082,00 ₫
  10.688.156  - 127.739.958  10.688.156 ₫ - 127.739.958 ₫
  Mới

 10. Nhẫn Kahity

  Nhẫn GLAMIRA Kahity

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  15.522.944,00 ₫
  8.313.922  - 89.546.744  8.313.922 ₫ - 89.546.744 ₫
  Mới

 11. Nhẫn Kolinit

  Nhẫn GLAMIRA Kolinit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  15.310.398,00 ₫
  7.886.000  - 92.560.879  7.886.000 ₫ - 92.560.879 ₫
  Mới

 12. Nhẫn Sens

  Nhẫn GLAMIRA Sens

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAA

  13.166.822,00 ₫
  7.068.362  - 80.249.613  7.068.362 ₫ - 80.249.613 ₫
  Mới

 13. Nhẫn Lecce

  Nhẫn GLAMIRA Lecce

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  14.783.418,00 ₫
  7.845.245  - 88.626.932  7.845.245 ₫ - 88.626.932 ₫
  Mới

 14. Nhẫn Allapveto

  Nhẫn GLAMIRA Allapveto

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.052 crt - AAA

  14.192.195,00 ₫
  7.768.830  - 82.669.414  7.768.830 ₫ - 82.669.414 ₫
  Mới

 15. Nhẫn Anklars

  Nhẫn GLAMIRA Anklars

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.395 crt - AAA

  19.701.415,00 ₫
  9.210.522  - 122.603.190  9.210.522 ₫ - 122.603.190 ₫
  Mới

 16. Nhẫn Anirta

  Nhẫn GLAMIRA Anirta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  11.234.945,00 ₫
  6.091.952  - 67.428.925  6.091.952 ₫ - 67.428.925 ₫
  Mới

 17. Nhẫn Aparan

  Nhẫn GLAMIRA Aparan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  12.337.582,00 ₫
  6.431.573  - 76.825.106  6.431.573 ₫ - 76.825.106 ₫
  Mới

 18. Nhẫn Ayon

  Nhẫn GLAMIRA Ayon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  16.335.204,00 ₫
  8.023.546  - 104.518.367  8.023.546 ₫ - 104.518.367 ₫
  Mới

 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Aysania

  Nhẫn GLAMIRA Aysania

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  17.976.140,00 ₫
  8.884.486  - 113.150.405  8.884.486 ₫ - 113.150.405 ₫
  Mới

 21. Nhẫn Belitung

  Nhẫn GLAMIRA Belitung

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  15.774.829,00 ₫
  8.110.149  - 91.839.181  8.110.149 ₫ - 91.839.181 ₫
  Mới

 22. Nhẫn Blackburn

  Nhẫn GLAMIRA Blackburn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  14.523.892,00 ₫
  7.702.604  - 83.914.692  7.702.604 ₫ - 83.914.692 ₫
  Mới

 23. Nhẫn Blomyt

  Nhẫn GLAMIRA Blomyt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  17.980.101,00 ₫
  8.762.222  - 113.971.152  8.762.222 ₫ - 113.971.152 ₫
  Mới

 24. Nhẫn Bromo

  Nhẫn GLAMIRA Bromo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  13.263.331,00 ₫
  7.009.777  - 76.697.742  7.009.777 ₫ - 76.697.742 ₫
  Mới

 25. Nhẫn Harmonm

  Nhẫn GLAMIRA Harmonm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  22.032.912,00 ₫
  11.207.493  - 135.140.861  11.207.493 ₫ - 135.140.861 ₫
  Mới

 26. Nhẫn Culitiys

  Nhẫn GLAMIRA Culitiys

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.218 crt - AAA

  16.253.128,00 ₫
  7.906.377  - 102.339.137  7.906.377 ₫ - 102.339.137 ₫
  Mới

 27. Nhẫn Curits

  Nhẫn GLAMIRA Curits

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  14.238.043,00 ₫
  7.498.831  - 84.622.233  7.498.831 ₫ - 84.622.233 ₫
  Mới

 28. Nhẫn Dannars

  Nhẫn GLAMIRA Dannars

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  13.642.858,00 ₫
  7.233.927  - 80.560.937  7.233.927 ₫ - 80.560.937 ₫
  Mới

 29. Nhẫn Dopof

  Nhẫn GLAMIRA Dopof

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  14.780.589,00 ₫
  7.641.473  - 95.362.753  7.641.473 ₫ - 95.362.753 ₫
  Mới

 30. Nhẫn Emrirug

  Nhẫn GLAMIRA Emrirug

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  16.171.053,00 ₫
  8.110.149  - 99.197.638  8.110.149 ₫ - 99.197.638 ₫
  Mới

 31. Nhẫn Gottardo

  Nhẫn GLAMIRA Gottardo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  22.344.231,00 ₫
  9.169.767  - 150.027.585  9.169.767 ₫ - 150.027.585 ₫
  Mới

 32. Nhẫn Gymbiny

  Nhẫn GLAMIRA Gymbiny

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  10.576.364,00 ₫
  5.731.104  - 59.858.204  5.731.104 ₫ - 59.858.204 ₫
  Mới

 33. Nhẫn Hourug

  Nhẫn GLAMIRA Hourug

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  10.632.967,00 ₫
  5.731.104  - 62.858.190  5.731.104 ₫ - 62.858.190 ₫
  Mới

 34. Nhẫn Ickins

  Nhẫn GLAMIRA Ickins

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.092 crt - AAA

  11.417.492,00 ₫
  5.985.820  - 65.858.176  5.985.820 ₫ - 65.858.176 ₫
  Mới

 35. Nhẫn Imjando

  Nhẫn GLAMIRA Imjando

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  18.403.496,00 ₫
  9.088.258  - 113.801.340  9.088.258 ₫ - 113.801.340 ₫
  Mới

 36. Nhẫn Intersy

  Nhẫn GLAMIRA Intersy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  11.716.923,00 ₫
  6.367.893  - 70.188.340  6.367.893 ₫ - 70.188.340 ₫
  Mới

 37. Nhẫn Irapas

  Nhẫn GLAMIRA Irapas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  12.495.505,00 ₫
  6.813.646  - 74.645.868  6.813.646 ₫ - 74.645.868 ₫
  Mới

 38. Nhẫn Kis

  Nhẫn GLAMIRA Kis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  14.891.815,00 ₫
  7.702.604  - 95.999.541  7.702.604 ₫ - 95.999.541 ₫
  Mới

 39. Nhẫn Krasah

  Nhẫn GLAMIRA Krasah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  10.258.252,00 ₫
  5.646.199  - 59.405.377  5.646.199 ₫ - 59.405.377 ₫
  Mới

 40. Nhẫn Lassasd

  Nhẫn GLAMIRA Lassasd

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  13.607.764,00 ₫
  7.152.418  - 81.013.765  7.152.418 ₫ - 81.013.765 ₫
  Mới

 41. Nhẫn Ludruma

  Nhẫn GLAMIRA Ludruma

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  14.494.741,00 ₫
  7.437.700  - 87.891.086  7.437.700 ₫ - 87.891.086 ₫
  Mới

 42. Nhẫn Misteriosi

  Nhẫn GLAMIRA Misteriosi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  19.017.360,00 ₫
  9.067.880  - 119.504.143  9.067.880 ₫ - 119.504.143 ₫
  Mới

 43. Nhẫn Mnieg

  Nhẫn GLAMIRA Mnieg

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  15.921.998,00 ₫
  8.517.695  - 94.612.753  8.517.695 ₫ - 94.612.753 ₫
  Mới

 44. Nhẫn Morash

  Nhẫn GLAMIRA Morash

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  18.627.646,00 ₫
  9.469.765  - 108.084.387  9.469.765 ₫ - 108.084.387 ₫
  Mới

 45. Nhẫn Naspary

  Nhẫn GLAMIRA Naspary

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  17.995.667,00 ₫
  8.864.108  - 109.994.758  8.864.108 ₫ - 109.994.758 ₫
  Mới

 46. Nhẫn Nyugodt

  Nhẫn GLAMIRA Nyugodt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - AAA

  16.723.221,00 ₫
  8.538.072  - 107.985.334  8.538.072 ₫ - 107.985.334 ₫
  Mới

 47. Nhẫn Oardes

  Nhẫn GLAMIRA Oardes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  16.305.769,00 ₫
  8.028.640  - 101.291.968  8.028.640 ₫ - 101.291.968 ₫
  Mới

 48. Nhẫn Proste

  Nhẫn GLAMIRA Proste

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.05 crt - AAA

  15.299.643,00 ₫
  7.926.754  - 98.334.433  7.926.754 ₫ - 98.334.433 ₫
  Mới

 49. Nhẫn Rinjani

  Nhẫn GLAMIRA Rinjani

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  16.491.995,00 ₫
  8.745.241  - 96.282.560  8.745.241 ₫ - 96.282.560 ₫
  Mới

 50. Nhẫn Trafsy

  Nhẫn GLAMIRA Trafsy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  12.717.957,00 ₫
  6.941.004  - 75.919.450  6.941.004 ₫ - 75.919.450 ₫
  Mới

 51. Nhẫn đeo ngón út Sinuido

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Sinuido

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  11.669.094,00 ₫
  6.389.120  - 67.570.429  6.389.120 ₫ - 67.570.429 ₫
  Mới

 52. Nhẫn Valorb

  Nhẫn GLAMIRA Valorb

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.052 crt - AAA

  20.569.146,00 ₫
  10.658.439  - 119.178.672  10.658.439 ₫ - 119.178.672 ₫
  Mới

 53. Nhẫn Vancouver

  Nhẫn GLAMIRA Vancouver

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.065 crt - AAA

  12.440.882,00 ₫
  6.749.967  - 73.471.345  6.749.967 ₫ - 73.471.345 ₫
  Mới

 54. Nhẫn đeo ngón út Xlaxi

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Xlaxi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  11.720.886,00 ₫
  6.240.536  - 68.292.126  6.240.536 ₫ - 68.292.126 ₫
  Mới

 55. Nhẫn Zalishi

  Nhẫn GLAMIRA Zalishi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  19.604.622,00 ₫
  9.311.276  - 117.225.853  9.311.276 ₫ - 117.225.853 ₫
  Mới

 56. Nhẫn Allando

  Nhẫn GLAMIRA Allando

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  10.666.080,00 ₫
  5.958.084  - 61.740.269  5.958.084 ₫ - 61.740.269 ₫
  Mới

 57. Nhẫn Alphubel

  Nhẫn GLAMIRA Alphubel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  10.111.931,00 ₫
  5.497.614  - 58.655.374  5.497.614 ₫ - 58.655.374 ₫
  Mới

 58. Nhẫn Alzaia

  Nhẫn GLAMIRA Alzaia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  16.825.390,00 ₫
  9.169.767  - 97.159.911  9.169.767 ₫ - 97.159.911 ₫
  Mới

 59. Nhẫn Adorare

  Nhẫn GLAMIRA Adorare

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.216 crt - AAA

  16.718.693,00 ₫
  7.804.491  - 107.815.524  7.804.491 ₫ - 107.815.524 ₫
  Mới

 60. Nhẫn Biak

  Nhẫn GLAMIRA Biak

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAA

  12.188.149,00 ₫
  6.686.289  - 75.693.035  6.686.289 ₫ - 75.693.035 ₫
  Mới

 61. Nhẫn Bangka

  Nhẫn GLAMIRA Bangka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  16.612.843,00 ₫
  8.741.844  - 96.211.800  8.741.844 ₫ - 96.211.800 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 119 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng