Đang tải...
Tìm thấy 111 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Amazzi

  Vòng tay nữ Amazzi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - AAA

  6.810.249,00 ₫
  3.721.114  - 39.664.904  3.721.114 ₫ - 39.664.904 ₫
 2. Vòng tay nữ Gwenu

  Vòng tay nữ Gwenu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  8.469.015,00 ₫
  4.387.903  - 49.924.287  4.387.903 ₫ - 49.924.287 ₫
 3. Vòng tay nữ Maitso

  Vòng tay nữ Maitso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  10.623.344,00 ₫
  5.433.936  - 82.301.491  5.433.936 ₫ - 82.301.491 ₫
 4. Vòng tay nữ Alus

  Vòng tay nữ Alus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.136 crt - AAA

  17.416.898,00 ₫
  8.094.301  - 105.905.156  8.094.301 ₫ - 105.905.156 ₫
 5. Vòng tay nữ Zmes

  Vòng tay nữ Zmes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.074 crt - AAA

  14.446.911,00 ₫
  7.250.908  - 81.310.931  7.250.908 ₫ - 81.310.931 ₫
 6. Vòng tay nữ Sladkor

  Vòng tay nữ Sladkor

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.204 crt - AAA

  15.079.455,00 ₫
  7.152.418  - 96.636.332  7.152.418 ₫ - 96.636.332 ₫
 7. Vòng tay nữ Annik

  Vòng tay nữ Annik

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  9.996.744,00 ₫
  5.561.294  - 57.141.236  5.561.294 ₫ - 57.141.236 ₫
 8. Vòng tay Tsukor

  Vòng tay GLAMIRA Tsukor

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3 crt - AAA

  47.977.696,00 ₫
  15.246.720  - 328.105.614  15.246.720 ₫ - 328.105.614 ₫
 9. Vòng tay Valtozas

  Vòng tay GLAMIRA Valtozas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  40.674.427,00 ₫
  15.959.923  - 87.687.884  15.959.923 ₫ - 87.687.884 ₫
 10. Vòng tay nữ Liketta

  Vòng tay nữ Liketta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  9.481.935,00 ₫
  4.581.487  - 54.353.513  4.581.487 ₫ - 54.353.513 ₫
 11. Vòng tay nữ Otylia

  Vòng tay nữ Otylia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.02 crt - AAA

  6.871.664,00 ₫
  3.871.679  - 39.282.828  3.871.679 ₫ - 39.282.828 ₫
 12. Vòng đeo lòng bàn tay Cukurs

  Vòng đeo lòng bàn tay Cukurs

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AAA

  27.577.792,00 ₫
  12.160.130  - 66.065.346  12.160.130 ₫ - 66.065.346 ₫
 13. Vòng tay nữ Kariki

  Vòng tay nữ Kariki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  14.618.703,00 ₫
  7.396.945  - 90.296.740  7.396.945 ₫ - 90.296.740 ₫
 14. Vòng tay nữ Yipada

  Vòng tay nữ Yipada

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  9.000.804,00 ₫
  4.581.487  - 55.966.712  4.581.487 ₫ - 55.966.712 ₫
 15. Vòng tay nữ Swiet

  Vòng tay nữ Swiet

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.56 crt - AAA

  12.858.899,00 ₫
  6.049.499  - 117.890.946  6.049.499 ₫ - 117.890.946 ₫
 16. Vòng tay nữ Qant

  Vòng tay nữ Qant

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  13.759.178,00 ₫
  6.846.759  - 86.037.321  6.846.759 ₫ - 86.037.321 ₫
 17. Vòng tay nữ Vandenynas

  Vòng tay nữ Vandenynas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.448 crt - AAA

  16.923.881,00 ₫
  7.295.059  - 117.197.553  7.295.059 ₫ - 117.197.553 ₫
 18. Vòng tay nữ Anson

  Vòng tay nữ Anson

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  16.430.865,00 ₫
  7.661.850  - 107.773.073  7.661.850 ₫ - 107.773.073 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Mellontis

  Vòng tay nữ Mellontis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.074 crt - AAA

  13.631.254,00 ₫
  7.009.777  - 76.641.139  7.009.777 ₫ - 76.641.139 ₫
 21. Vòng tay Adalu

  Vòng tay GLAMIRA Adalu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  1.536 crt - AAA

  42.051.026,00 ₫
  15.173.418  - 209.029.951  15.173.418 ₫ - 209.029.951 ₫
 22. Vòng tay nữ Pasvrai

  Vòng tay nữ Pasvrai

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.116 crt - AAA

  11.002.022,00 ₫
  5.391.483  - 59.914.808  5.391.483 ₫ - 59.914.808 ₫
 23. Vòng tay nữ Pobunu

  Vòng tay nữ Pobunu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.152 crt - AAA

  31.476.359,00 ₫
  12.790.127  - 47.612.603  12.790.127 ₫ - 47.612.603 ₫
 24. Vòng tay nữ Tove

  Vòng tay nữ Tove

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  27.107.984,00 ₫
  11.442.964  - 37.718.310  11.442.964 ₫ - 37.718.310 ₫
 25. Vòng tay nữ Valge

  Vòng tay nữ Valge

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.018 crt - AAA

  10.374.288,00 ₫
  5.858.462  - 60.226.123  5.858.462 ₫ - 60.226.123 ₫
 26. Vòng tay Jurnee

  Vòng tay GLAMIRA Jurnee

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.008 crt - AAA

  36.991.804,00 ₫
  13.550.878  - 94.069.364  13.550.878 ₫ - 94.069.364 ₫
 27. Vòng tay nữ Lewatle

  Vòng tay nữ Lewatle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.024 crt - AAA

  8.716.656,00 ₫
  4.860.825  - 51.212.018  4.860.825 ₫ - 51.212.018 ₫
 28. Vòng tay nữ Marleigh

  Vòng tay nữ Marleigh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  29.582.405,00 ₫
  12.282.960  - 48.169.582  12.282.960 ₫ - 48.169.582 ₫
 29. Vòng tay nữ Mengsel

  Vòng tay nữ Mengsel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.12 crt - AAA

  15.607.000,00 ₫
  7.825.434  - 94.881.623  7.825.434 ₫ - 94.881.623 ₫
 30. Vòng tay Mischiu

  Vòng tay GLAMIRA Mischiu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.36 crt - AAA

  31.305.982,00 ₫
  12.124.470  - 71.218.528  12.124.470 ₫ - 71.218.528 ₫
 31. Vòng tay Motsoako

  Vòng tay GLAMIRA Motsoako

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.384 crt - AAA

  64.315.731,00 ₫
  21.014.050  - 117.508.875  21.014.050 ₫ - 117.508.875 ₫
 32. Vòng tay nữ Paranoia

  Vòng tay nữ Paranoia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  12.160.130,00 ₫
  6.070.725  - 78.367.550  6.070.725 ₫ - 78.367.550 ₫
 33. Vòng tay nữ Sifreida

  Vòng tay nữ Sifreida

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  8.274.865,00 ₫
  4.258.847  - 46.697.891  4.258.847 ₫ - 46.697.891 ₫
 34. Vòng tay nữ Veren

  Vòng tay nữ Veren

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  13.236.445,00 ₫
  6.092.801  - 93.013.709  6.092.801 ₫ - 93.013.709 ₫
 35. Vòng tay nữ Tactles

  Vòng tay nữ Tactles

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  9.496.369,00 ₫
  4.966.957  - 57.877.083  4.966.957 ₫ - 57.877.083 ₫
 36. Vòng tay nữ Sukari

  Vòng tay nữ Sukari

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  12.090.791,00 ₫
  5.929.783  - 73.994.932  5.929.783 ₫ - 73.994.932 ₫
 37. Vòng tay nữ Corusco

  Vòng tay nữ Corusco

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - AAA

  14.437.855,00 ₫
  6.240.536  - 102.141.022  6.240.536 ₫ - 102.141.022 ₫
 38. Vòng tay nữ Grelotter

  Vòng tay nữ Grelotter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  13.249.180,00 ₫
  6.240.536  - 87.310.904  6.240.536 ₫ - 87.310.904 ₫
 39. Vòng tay nữ Soet

  Vòng tay nữ Soet

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.92 crt - AAA

  20.414.052,00 ₫
  6.724.496  - 557.119.997  6.724.496 ₫ - 557.119.997 ₫
 40. Vòng tay nữ Gwyneth

  Vòng tay nữ Gwyneth

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  16.058.696,00 ₫
  8.142.414  - 95.447.658  8.142.414 ₫ - 95.447.658 ₫
 41. Vòng tay nữ Sonkor

  Vòng tay nữ Sonkor

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  14.104.460,00 ₫
  7.254.304  - 82.188.282  7.254.304 ₫ - 82.188.282 ₫
 42. Vòng tay nữ Cjaj

  Vòng tay nữ Cjaj

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.666 crt - AAA

  17.838.593,00 ₫
  7.004.683  - 106.980.621  7.004.683 ₫ - 106.980.621 ₫
 43. Vòng tay nữ Iswekile

  Vòng tay nữ Iswekile

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  35.330.775,00 ₫
  13.566.728  - 66.666.476  13.566.728 ₫ - 66.666.476 ₫
 44. Vòng tay nữ Okoma

  Vòng tay nữ Okoma

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.214 crt - AAA

  9.674.104,00 ₫
  4.712.241  - 64.726.106  4.712.241 ₫ - 64.726.106 ₫
 45. Vòng tay nữ Eeverleigh

  Vòng tay nữ Eeverleigh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  15.902.753,00 ₫
  7.947.131  - 98.971.224  7.947.131 ₫ - 98.971.224 ₫
 46. Vòng tay nữ Glisten

  Vòng tay nữ Glisten

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  10.703.439,00 ₫
  5.285.352  - 68.476.087  5.285.352 ₫ - 68.476.087 ₫
 47. Vòng tay nữ Hadlee

  Vòng tay nữ Hadlee

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  24.528.845,00 ₫
  6.092.801  - 301.484.419  6.092.801 ₫ - 301.484.419 ₫
 48. Vòng tay nữ Omhlophe

  Vòng tay nữ Omhlophe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.18 crt - AAA

  9.848.725,00 ₫
  4.860.825  - 65.249.687  4.860.825 ₫ - 65.249.687 ₫
 49. Vòng tay nữ Sinaran

  Vòng tay nữ Sinaran

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.246 crt - AAA

  10.891.927,00 ₫
  4.988.183  - 75.211.900  4.988.183 ₫ - 75.211.900 ₫
 50. Vòng tay nữ Slatko

  Vòng tay nữ Slatko

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.074 crt - AAA

  7.921.660,00 ₫
  4.086.773  - 43.952.621  4.086.773 ₫ - 43.952.621 ₫
 51. Vòng tay nữ Nicolar

  Vòng tay nữ Nicolar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.348 crt - AAA

  71.787.960,00 ₫
  21.548.954  - 157.383.780  21.548.954 ₫ - 157.383.780 ₫
 52. Vòng tay nữ Paraguasu

  Vòng tay nữ Paraguasu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - AAA

  8.803.542,00 ₫
  4.797.147  - 50.150.704  4.797.147 ₫ - 50.150.704 ₫
 53. Vòng tay nữ Sante

  Vòng tay nữ Sante

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  9.699.292,00 ₫
  5.115.541  - 59.985.561  5.115.541 ₫ - 59.985.561 ₫
 54. Vòng tay nữ Valtameri

  Vòng tay nữ Valtameri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.112 crt - AAA

  9.210.521,00 ₫
  4.818.089  - 57.848.777  4.818.089 ₫ - 57.848.777 ₫
 55. Vòng tay Xetti

  Vòng tay GLAMIRA Xetti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.106 crt - AAA

  45.185.444,00 ₫
  17.307.087  - 79.492.829  17.307.087 ₫ - 79.492.829 ₫
 56. Vòng tay nữ Zeldab

  Vòng tay nữ Zeldab

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  11.837.773,00 ₫
  6.459.591  - 68.023.257  6.459.591 ₫ - 68.023.257 ₫
 57. Vòng tay nữ Alic

  Vòng tay nữ Alic

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  12.703.240,00 ₫
  6.826.382  - 72.636.446  6.826.382 ₫ - 72.636.446 ₫
 58. Vòng tay nữ Carlotte

  Vòng tay nữ Carlotte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  8.109.866,00 ₫
  4.409.412  - 47.193.169  4.409.412 ₫ - 47.193.169 ₫
 59. Vòng tay nữ Catarine

  Vòng tay nữ Catarine

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.078 crt - AAA

  9.106.088,00 ₫
  4.775.920  - 51.891.260  4.775.920 ₫ - 51.891.260 ₫
 60. Vòng tay nữ Frideric

  Vòng tay nữ Frideric

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  13.797.953,00 ₫
  7.191.475  - 78.806.228  7.191.475 ₫ - 78.806.228 ₫
 61. Vòng tay Garba

  Vòng tay GLAMIRA Garba

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.768 crt - AAA

  47.696.093,00 ₫
  16.438.789  - 126.280.154  16.438.789 ₫ - 126.280.154 ₫

You’ve viewed 60 of 111 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng