Đang tải...
Tìm thấy 219 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Golben

  Nhẫn GLAMIRA Golben

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  14.319.553,00 ₫
  6.707.514  - 96.508.969  6.707.514 ₫ - 96.508.969 ₫
 2. Nhẫn Promij

  Nhẫn GLAMIRA Promij

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  16.307.752,00 ₫
  7.967.509  - 103.598.562  7.967.509 ₫ - 103.598.562 ₫
 3. Nhẫn Mengkilap

  Nhẫn GLAMIRA Mengkilap

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  14.571.721,00 ₫
  7.682.227  - 86.532.603  7.682.227 ₫ - 86.532.603 ₫
 4. Nhẫn Aldatu

  Nhẫn GLAMIRA Aldatu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  17.650.669,00 ₫
  8.193.357  - 100.782.537  8.193.357 ₫ - 100.782.537 ₫
 5. Nhẫn Mudrost

  Nhẫn GLAMIRA Mudrost

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - AAA

  8.849.390,00 ₫
  4.904.127  - 51.339.374  4.904.127 ₫ - 51.339.374 ₫
 6. Nhẫn Birihani

  Nhẫn GLAMIRA Birihani

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.056 crt - AAA

  10.569.571,00 ₫
  5.646.199  - 61.612.913  5.646.199 ₫ - 61.612.913 ₫
 7. Nhẫn Thamoni

  Nhẫn GLAMIRA Thamoni

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - AAA

  9.394.765,00 ₫
  5.269.786  - 55.287.470  5.269.786 ₫ - 55.287.470 ₫
 8. Nhẫn Orbita

  Nhẫn GLAMIRA Orbita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.074 crt - AAA

  13.862.479,00 ₫
  7.152.418  - 81.296.781  7.152.418 ₫ - 81.296.781 ₫
 9. Nhẫn Subarashi

  Nhẫn GLAMIRA Subarashi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  12.467.486,00 ₫
  6.198.083  - 80.376.971  6.198.083 ₫ - 80.376.971 ₫
 10. Nhẫn Ebbaba

  Nhẫn GLAMIRA Ebbaba

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  12.829.183,00 ₫
  7.004.683  - 78.452.455  7.004.683 ₫ - 78.452.455 ₫
 11. Nhẫn Athru

  Nhẫn GLAMIRA Athru

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  19.264.152,00 ₫
  9.053.730  - 121.739.981  9.053.730 ₫ - 121.739.981 ₫
 12. Nhẫn Bliask

  Nhẫn GLAMIRA Bliask

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  14.772.947,00 ₫
  7.599.020  - 92.914.650  7.599.020 ₫ - 92.914.650 ₫
 13. Nhẫn Kingi

  Nhẫn GLAMIRA Kingi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.016 crt - AAA

  8.317.600,00 ₫
  4.710.543  - 47.957.313  4.710.543 ₫ - 47.957.313 ₫
 14. Nhẫn Haladi

  Nhẫn GLAMIRA Haladi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  11.224.190,00 ₫
  6.134.404  - 65.023.272  6.134.404 ₫ - 65.023.272 ₫
 15. Nhẫn Regium

  Nhẫn GLAMIRA Regium

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - AAA

  9.145.993,00 ₫
  5.076.201  - 53.037.479  5.076.201 ₫ - 53.037.479 ₫
 16. Nhẫn Gehoben

  Nhẫn GLAMIRA Gehoben

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  16.475.580,00 ₫
  8.028.640  - 94.839.169  8.028.640 ₫ - 94.839.169 ₫
 17. Nhẫn Nahastu

  Nhẫn GLAMIRA Nahastu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.056 crt - AAA

  10.310.043,00 ₫
  5.570.916  - 60.127.065  5.570.916 ₫ - 60.127.065 ₫
 18. Nhẫn Winny

  Nhẫn GLAMIRA Winny

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  10.838.721,00 ₫
  6.091.952  - 63.721.395  6.091.952 ₫ - 63.721.395 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Owadan

  Nhẫn GLAMIRA Owadan

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAAAA

  12.128.714,00 ₫
  6.474.025  - 75.947.748  6.474.025 ₫ - 75.947.748 ₫
 21. Nhẫn Movemento

  Nhẫn GLAMIRA Movemento

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.384 crt - AAA

  18.601.891,00 ₫
  8.497.317  - 123.834.312  8.497.317 ₫ - 123.834.312 ₫
 22. Nhẫn Minimo

  Nhẫn GLAMIRA Minimo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - AAA

  17.943.875,00 ₫
  9.006.749  - 111.480.598  9.006.749 ₫ - 111.480.598 ₫
 23. Nhẫn Blande

  Nhẫn GLAMIRA Blande

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.696 crt - AAA

  25.961.762,00 ₫
  11.332.021  - 196.923.591  11.332.021 ₫ - 196.923.591 ₫
 24. Nhẫn Albastru

  Nhẫn GLAMIRA Albastru

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  10.049.385,00 ₫
  5.688.651  - 58.188.397  5.688.651 ₫ - 58.188.397 ₫
 25. Nhẫn Albin

  Nhẫn GLAMIRA Albin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  8.513.732,00 ₫
  4.775.071  - 54.112.949  4.775.071 ₫ - 54.112.949 ₫
 26. Nhẫn Ypsilas

  Nhẫn GLAMIRA Ypsilas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAA

  14.166.158,00 ₫
  7.089.588  - 106.103.266  7.089.588 ₫ - 106.103.266 ₫
 27. Nhẫn Eagna

  Nhẫn GLAMIRA Eagna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.096 crt - AAA

  9.513.916,00 ₫
  5.076.201  - 58.924.243  5.076.201 ₫ - 58.924.243 ₫
 28. Nhẫn Putsoa

  Nhẫn GLAMIRA Putsoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  20.318.959,00 ₫
  9.658.821  - 131.518.238  9.658.821 ₫ - 131.518.238 ₫
 29. Nhẫn Kusintha

  Nhẫn GLAMIRA Kusintha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  19.807.547,00 ₫
  9.449.955  - 135.098.416  9.449.955 ₫ - 135.098.416 ₫
 30. Nhẫn Airich

  Nhẫn GLAMIRA Airich

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.122 crt - AAA

  11.793.339,00 ₫
  5.731.104  - 79.697.733  5.731.104 ₫ - 79.697.733 ₫
 31. Nhẫn Okoa

  Nhẫn GLAMIRA Okoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.044 crt - AAA

  9.815.329,00 ₫
  5.327.804  - 55.655.389  5.327.804 ₫ - 55.655.389 ₫
 32. Nhẫn Haluda

  Nhẫn GLAMIRA Haluda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  12.406.921,00 ₫
  6.325.441  - 78.707.171  6.325.441 ₫ - 78.707.171 ₫
 33. Nhẫn Biseri

  Nhẫn GLAMIRA Biseri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.216 crt - AAA

  12.922.295,00 ₫
  6.134.404  - 84.777.896  6.134.404 ₫ - 84.777.896 ₫
 34. Nhẫn Tasakalu

  Nhẫn GLAMIRA Tasakalu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  15.292.850,00 ₫
  7.845.245  - 89.645.795  7.845.245 ₫ - 89.645.795 ₫
 35. Nhẫn Fidels

  Nhẫn GLAMIRA Fidels

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.044 crt - AAA

  10.166.555,00 ₫
  5.561.294  - 57.990.289  5.561.294 ₫ - 57.990.289 ₫
 36. Nhẫn Urdina

  Nhẫn GLAMIRA Urdina

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.272 crt - AAA

  15.183.889,00 ₫
  7.429.209  - 99.310.846  7.429.209 ₫ - 99.310.846 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Moaga

  Nhẫn đính hôn Moaga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  13.993.516,00 ₫
  6.877.325  - 189.253.812  6.877.325 ₫ - 189.253.812 ₫
 38. Nhẫn Modry

  Nhẫn GLAMIRA Modry

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.143.248,00 ₫
  6.007.047  - 67.428.925  6.007.047 ₫ - 67.428.925 ₫
 39. Nhẫn Aufstieg

  Nhẫn GLAMIRA Aufstieg

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.106 crt - AAA

  11.298.624,00 ₫
  5.561.294  - 76.527.936  5.561.294 ₫ - 76.527.936 ₫
 40. Nhẫn Sinine

  Nhẫn GLAMIRA Sinine

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  16.237.280,00 ₫
  8.395.431  - 98.490.098  8.395.431 ₫ - 98.490.098 ₫
 41. Nhẫn Chol

  Nhẫn GLAMIRA Chol

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  10.372.591,00 ₫
  5.377.332  - 65.575.159  5.377.332 ₫ - 65.575.159 ₫
 42. Nhẫn Osowa

  Nhẫn GLAMIRA Osowa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.368 crt - AAA

  15.457.283,00 ₫
  7.132.041  - 105.169.306  7.132.041 ₫ - 105.169.306 ₫
 43. Nhẫn Richarders

  Nhẫn GLAMIRA Richarders

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  9.385.992,00 ₫
  5.248.276  - 53.546.910  5.248.276 ₫ - 53.546.910 ₫
 44. Nhẫn Risa

  Nhẫn GLAMIRA Risa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  20.395.938,00 ₫
  9.628.255  - 111.480.596  9.628.255 ₫ - 111.480.596 ₫
 45. Nhẫn khớp tay Bomwu

  Nhẫn khớp tay GLAMIRA Bomwu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  10.001.838,00 ₫
  5.162.239  - 63.452.524  5.162.239 ₫ - 63.452.524 ₫
 46. Nhẫn Ghrinn

  Nhẫn GLAMIRA Ghrinn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  11.339.379,00 ₫
  6.070.725  - 68.518.540  6.070.725 ₫ - 68.518.540 ₫
 47. Nhẫn Darwin

  Nhẫn GLAMIRA Darwin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  11.557.868,00 ₫
  6.325.441  - 66.933.642  6.325.441 ₫ - 66.933.642 ₫
 48. Nhẫn Majax

  Nhẫn GLAMIRA Majax

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  17.066.521,00 ₫
  8.756.561  - 97.499.532  8.756.561 ₫ - 97.499.532 ₫
 49. Nhẫn Dayholt

  Nhẫn GLAMIRA Dayholt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  8.960.616,00 ₫
  4.968.655  - 51.976.162  4.968.655 ₫ - 51.976.162 ₫
 50. Nhẫn đeo ngón út Kest

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Kest

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.144 crt - AAA

  10.762.871,00 ₫
  5.570.916  - 68.221.367  5.570.916 ₫ - 68.221.367 ₫
 51. Nhẫn Saviesa

  Nhẫn GLAMIRA Saviesa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.144 crt - AAA

  13.543.519,00 ₫
  7.089.588  - 84.141.107  7.089.588 ₫ - 84.141.107 ₫
 52. Nhẫn Sheirm

  Nhẫn GLAMIRA Sheirm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  9.629.953,00 ₫
  5.291.295  - 55.895.959  5.291.295 ₫ - 55.895.959 ₫
 53. Nhẫn Langka

  Nhẫn GLAMIRA Langka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.168 crt - AAA

  18.042.366,00 ₫
  9.169.767  - 110.971.166  9.169.767 ₫ - 110.971.166 ₫
 54. Nhẫn Magnifico

  Nhẫn GLAMIRA Magnifico

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  10.250.611,00 ₫
  5.355.823  - 60.778.010  5.355.823 ₫ - 60.778.010 ₫
 55. Nhẫn Mencampur

  Nhẫn GLAMIRA Mencampur

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - AAA

  17.287.275,00 ₫
  8.599.204  - 107.971.181  8.599.204 ₫ - 107.971.181 ₫
 56. Nhẫn Meng

  Nhẫn GLAMIRA Meng

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.176 crt - AAA

  12.269.374,00 ₫
  6.198.083  - 78.169.434  6.198.083 ₫ - 78.169.434 ₫
 57. Nhẫn Bughaw

  Nhẫn GLAMIRA Bughaw

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  19.494.246,00 ₫
  9.509.388  - 121.018.291  9.509.388 ₫ - 121.018.291 ₫
 58. Nhẫn khớp tay Camillayn

  Nhẫn khớp tay GLAMIRA Camillayn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.02 crt - AAA

  8.984.956,00 ₫
  5.097.711  - 51.381.828  5.097.711 ₫ - 51.381.828 ₫
 59. Nhẫn xếp chồng Jonat

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Jonat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  10.849.475,00 ₫
  6.049.499  - 62.023.286  6.049.499 ₫ - 62.023.286 ₫
 60. Nhẫn đeo ngón út Mitsanya

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Mitsanya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  11.308.528,00 ₫
  5.312.804  - 61.428.946  5.312.804 ₫ - 61.428.946 ₫
 61. Nhẫn Atraverso

  Nhẫn GLAMIRA Atraverso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  10.732.590,00 ₫
  5.561.294  - 59.801.601  5.561.294 ₫ - 59.801.601 ₫

You’ve viewed 60 of 219 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng