Đang tải...
Tìm thấy 126 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Unobtainable

  Vòng tay nữ Unobtainable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  49.627.970,00 ₫
  17.872.556  - 80.033.957  17.872.556 ₫ - 80.033.957 ₫
  Mới

 2. Vòng tay nữ Brindisi

  Vòng tay nữ Brindisi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.054.027,00 ₫
  3.463.002  - 34.598.891  3.463.002 ₫ - 34.598.891 ₫
  Mới

 3. Vòng tay nữ Foggia

  Vòng tay nữ Foggia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  7.120.437,00 ₫
  4.065.263  - 40.796.974  4.065.263 ₫ - 40.796.974 ₫
  Mới

 4. Vòng tay nữ Annamite

  Vòng tay nữ Annamite

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  0.162 crt - VS1

  15.794.075,00 ₫
  6.642.987  - 77.943.023  6.642.987 ₫ - 77.943.023 ₫
  Mới

 5. Vòng tay nữ Antipolo

  Vòng tay nữ Antipolo

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.162 crt - AAA

  46.472.324,00 ₫
  17.165.012  - 68.911.369  17.165.012 ₫ - 68.911.369 ₫
  Mới

 6. Vòng tay nữ Cebutexr

  Vòng tay nữ Cebutexr

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  14.569.741,00 ₫
  7.528.266  - 83.490.169  7.528.266 ₫ - 83.490.169 ₫
  Mới

 7. Vòng tay nữ Cerveteri

  Vòng tay nữ Cerveteri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  9.802.593,00 ₫
  5.433.936  - 55.839.352  5.433.936 ₫ - 55.839.352 ₫
  Mới

 8. Vòng tay nữ Cesenaro

  Vòng tay nữ Cesenaro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  10.727.495,00 ₫
  5.787.141  - 61.131.779  5.787.141 ₫ - 61.131.779 ₫
  Mới

 9. Vòng tay nữ Chacaltaya

  Vòng tay nữ Chacaltaya

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.332 crt - VS1

  20.471.221,00 ₫
  5.773.557  - 75.056.242  5.773.557 ₫ - 75.056.242 ₫
  Mới

 10. Vòng tay nữ Comasco

  Vòng tay nữ Comasco

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  7.231.663,00 ₫
  4.129.791  - 41.433.762  4.129.791 ₫ - 41.433.762 ₫
  Mới

 11. Vòng tay nữ Deniable

  Vòng tay nữ Deniable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  11.207.774,00 ₫
  5.752.330  - 64.315.725  5.752.330 ₫ - 64.315.725 ₫
  Mới

 12. Vòng tay nữ Davaow

  Vòng tay nữ Davaow

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  14.757.098,00 ₫
  7.567.888  - 84.339.218  7.567.888 ₫ - 84.339.218 ₫
  Mới

 13. Vòng tay nữ Fansipan

  Vòng tay nữ Fansipan

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.208 crt - VS1

  24.555.448,00 ₫
  9.370.710  - 111.438.150  9.370.710 ₫ - 111.438.150 ₫
  Mới

 14. Vòng tay nữ Feb

  Vòng tay nữ Feb

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.314 crt - AAA

  14.011.628,00 ₫
  5.688.651  - 76.216.612  5.688.651 ₫ - 76.216.612 ₫
  Mới

 15. Vòng tay nữ Fiumicino

  Vòng tay nữ Fiumicino

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  40.410.372,00 ₫
  15.658.793  - 57.668.781  15.658.793 ₫ - 57.668.781 ₫
  Mới

 16. Vòng tay nữ Gora

  Vòng tay nữ Gora

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.096 crt - VS1

  14.995.682,00 ₫
  6.826.382  - 76.542.088  6.826.382 ₫ - 76.542.088 ₫
  Mới

 17. Vòng tay nữ Guinevere

  Vòng tay nữ Guinevere

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.658 crt - VS1

  17.288.689,00 ₫
  5.879.688  - 96.891.044  5.879.688 ₫ - 96.891.044 ₫
  Mới

 18. Vòng tay nữ Gyachung

  Vòng tay nữ Gyachung

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.036 crt - AAA

  22.835.551,00 ₫
  10.805.043  - 130.669.191  10.805.043 ₫ - 130.669.191 ₫
  Mới

 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Hantengri

  Vòng tay nữ Hantengri

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.036 crt - VS1

  14.322.100,00 ₫
  7.233.927  - 77.391.141  7.233.927 ₫ - 77.391.141 ₫
  Mới

 21. Vòng tay nữ Hluti

  Vòng tay nữ Hluti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  10.417.307,00 ₫
  5.688.651  - 59.716.691  5.688.651 ₫ - 59.716.691 ₫
  Mới

 22. Vòng tay nữ Jomolhari

  Vòng tay nữ Jomolhari

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.416 crt - AAA

  24.803.088,00 ₫
  8.110.149  - 105.310.815  8.110.149 ₫ - 105.310.815 ₫
  Mới

 23. Vòng tay nữ Kaputjugh

  Vòng tay nữ Kaputjugh

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.252 crt - VS1

  14.008.517,00 ₫
  6.091.952  - 74.334.552  6.091.952 ₫ - 74.334.552 ₫
  Mới

 24. Vòng tay nữ Keokradong

  Vòng tay nữ Keokradong

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.368 crt - AAA

  20.004.525,00 ₫
  6.219.309  - 81.551.495  6.219.309 ₫ - 81.551.495 ₫
  Mới

 25. Vòng tay nữ Ladispoli

  Vòng tay nữ Ladispoli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  10.310.893,00 ₫
  5.773.557  - 59.094.054  5.773.557 ₫ - 59.094.054 ₫
  Mới

 26. Vòng tay nữ Malkerns

  Vòng tay nữ Malkerns

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  10.602.684,00 ₫
  5.794.783  - 60.778.009  5.794.783 ₫ - 60.778.009 ₫
  Mới

 27. Vòng tay nữ Mazama

  Vòng tay nữ Mazama

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.368 crt - AAA

  81.233.386,00 ₫
  24.783.844  - 116.064.353  24.783.844 ₫ - 116.064.353 ₫
  Mới

 28. Vòng tay nữ Mhlume

  Vòng tay nữ Mhlume

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - AAA

  10.424.381,00 ₫
  5.157.993  - 61.061.023  5.157.993 ₫ - 61.061.023 ₫
  Mới

 29. Vòng tay nữ Mokra

  Vòng tay nữ Mokra

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.688 crt - AAA

  63.284.414,00 ₫
  18.042.932  - 97.068.217  18.042.932 ₫ - 97.068.217 ₫
  Mới

 30. Vòng tay nữ Mornasco

  Vòng tay nữ Mornasco

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.573.080,00 ₫
  3.764.132  - 37.570.571  3.764.132 ₫ - 37.570.571 ₫
  Mới

 31. Vòng tay nữ Mururata

  Vòng tay nữ Mururata

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.332 crt - AAA

  18.709.720,00 ₫
  5.688.651  - 74.207.189  5.688.651 ₫ - 74.207.189 ₫
  Mới

 32. Vòng tay nữ Nimba

  Vòng tay nữ Nimba

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.368 crt - AAA

  26.121.948,00 ₫
  9.073.541  - 116.574.913  9.073.541 ₫ - 116.574.913 ₫
  Mới

 33. Vòng tay nữ Parnassos

  Vòng tay nữ Parnassos

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  1.091 crt - AAA

  60.053.769,00 ₫
  17.086.333  - 110.245.512  17.086.333 ₫ - 110.245.512 ₫
  Mới

 34. Vòng tay nữ Sicyon

  Vòng tay nữ Sicyon

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  8.959.767,00 ₫
  4.627.336  - 50.688.438  4.627.336 ₫ - 50.688.438 ₫
  Mới

 35. Vòng tay nữ Simunye

  Vòng tay nữ Simunye

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  8.750.900,00 ₫
  4.669.788  - 49.952.588  4.669.788 ₫ - 49.952.588 ₫
  Mới

 36. Vòng tay nữ Siteki

  Vòng tay nữ Siteki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.202 crt - AAA

  10.392.119,00 ₫
  5.285.352  - 67.032.697  5.285.352 ₫ - 67.032.697 ₫
  Mới

 37. Vòng tay nữ Sondrio

  Vòng tay nữ Sondrio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  11.174.380,00 ₫
  5.970.537  - 63.721.391  5.970.537 ₫ - 63.721.391 ₫
  Mới

 38. Vòng tay nữ Yushan

  Vòng tay nữ Yushan

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.248 crt - AAA

  24.829.692,00 ₫
  10.522.591  - 134.659.735  10.522.591 ₫ - 134.659.735 ₫
  Mới

 39. Vòng tay nữ Zlatibor

  Vòng tay nữ Zlatibor

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.35 crt - AAA

  33.812.101,00 ₫
  11.946.169  - 51.599.754  11.946.169 ₫ - 51.599.754 ₫
  Mới

 40. Vòng tay nữ Zurie

  Vòng tay nữ Zurie

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nâu

  0.282 crt - AAA

  14.425.402,00 ₫
  5.731.104  - 71.744.939  5.731.104 ₫ - 71.744.939 ₫
  Mới

 41. Vòng tay nữ Agapenor

  Vòng tay nữ Agapenor

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Kim Cương Nâu

  0.08 crt - AAA

  9.639.009,00 ₫
  4.627.336  - 50.688.438  4.627.336 ₫ - 50.688.438 ₫
  Mới

 42. Vòng đeo ngón tay Apsarasas

  Vòng đeo ngón tay Apsarasas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.078 crt - AAA

  12.990.219,00 ₫
  6.704.118  - 73.938.323  6.704.118 ₫ - 73.938.323 ₫
  Mới

 43. Vòng tay nữ Compensate

  Vòng tay nữ Compensate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  16.237.280,00 ₫
  8.162.225  - 93.820.309  8.162.225 ₫ - 93.820.309 ₫
  Mới

 44. Vòng tay nữ Compensatory

  Vòng tay nữ Compensatory

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  17.584.726,00 ₫
  8.149.489  - 100.824.990  8.149.489 ₫ - 100.824.990 ₫
  Mới

 45. Vòng tay nữ Component

  Vòng tay nữ Component

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  12.128.714,00 ₫
  6.215.064  - 68.136.465  6.215.064 ₫ - 68.136.465 ₫
  Mới

 46. Vòng tay nữ Comprisee

  Vòng tay nữ Comprisee

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  9.811.367,00 ₫
  5.455.162  - 55.825.203  5.455.162 ₫ - 55.825.203 ₫
  Mới

 47. Vòng tay nữ Confirmation

  Vòng tay nữ Confirmation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.461.855,00 ₫
  3.699.604  - 36.933.783  3.699.604 ₫ - 36.933.783 ₫
  Mới

 48. Vòng tay nữ Considerable

  Vòng tay nữ Considerable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  28.514.014,00 ₫
  11.886.735  - 42.028.101  11.886.735 ₫ - 42.028.101 ₫
  Mới

 49. Vòng tay nữ Definitively

  Vòng tay nữ Definitively

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  12.594.277,00 ₫
  6.113.178  - 71.744.936  6.113.178 ₫ - 71.744.936 ₫
  Mới

 50. Vòng tay nữ Denial

  Vòng tay nữ Denial

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  10.179.290,00 ₫
  5.455.162  - 58.796.887  5.455.162 ₫ - 58.796.887 ₫
  Mới

 51. Vòng tay nữ Denies

  Vòng tay nữ Denies

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  13.089.842,00 ₫
  6.541.100  - 73.230.779  6.541.100 ₫ - 73.230.779 ₫
  Mới

 52. Vòng tay nữ Disposal

  Vòng tay nữ Disposal

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.573.080,00 ₫
  3.764.132  - 37.570.571  3.764.132 ₫ - 37.570.571 ₫
  Mới

 53. Vòng tay nữ Dispose

  Vòng tay nữ Dispose

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  15.090.491,00 ₫
  6.520.723  - 83.263.749  6.520.723 ₫ - 83.263.749 ₫
  Mới

 54. Vòng đeo lòng bàn tay Domination

  Vòng đeo lòng bàn tay Domination

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  23.518.754,00 ₫
  10.698.062  - 37.471.518  10.698.062 ₫ - 37.471.518 ₫
  Mới

 55. Vòng tay nữ Dreketi

  Vòng tay nữ Dreketi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  10.713.909,00 ₫
  5.858.462  - 61.414.796  5.858.462 ₫ - 61.414.796 ₫
  Mới

 56. Vòng tay nữ Elicona

  Vòng tay nữ Elicona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  6.032 crt - AAA

  62.848.567,00 ₫
  18.198.026  - 627.827.965  18.198.026 ₫ - 627.827.965 ₫
  Mới

 57. Vòng tay nữ Emphasize

  Vòng tay nữ Emphasize

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  12.462.392,00 ₫
  6.398.460  - 70.046.835  6.398.460 ₫ - 70.046.835 ₫
  Mới

 58. Vòng tay nữ Gallodoro

  Vòng tay nữ Gallodoro

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  16.615.675,00 ₫
  8.075.904  - 95.221.243  8.075.904 ₫ - 95.221.243 ₫
  Mới

 59. Vòng tay nữ Interact

  Vòng tay nữ Interact

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.546 crt - VS1

  46.563.455,00 ₫
  27.594.208  - 77.150.574  27.594.208 ₫ - 77.150.574 ₫
  Mới

 60. Vòng đeo lòng bàn tay Koukouli

  Vòng đeo lòng bàn tay Koukouli

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - VS1

  22.273.478,00 ₫
  11.928.339  - 38.191.515  11.928.339 ₫ - 38.191.515 ₫
  Mới

 61. Vòng tay nữ Kapasdistrou

  Vòng tay nữ Kapasdistrou

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.152 crt - VS1

  16.029.261,00 ₫
  6.663.364  - 77.900.572  6.663.364 ₫ - 77.900.572 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 126 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng