Đang tải...
Tìm thấy 37 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Abel Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  17.318.124,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 2. Nhẫn nam Buizel Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.045 crt - AAA

  13.256.539,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 3. Nhẫn nam Final Round Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.36 crt - AAA

  31.278.529,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 4. Nhẫn nam Heroic Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.6 crt - AAA

  37.273.123,00 ₫
  14.442.383  - 65.038.557  14.442.383 ₫ - 65.038.557 ₫
 5. Nhẫn nam Expai Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.048 crt - AAA

  12.310.128,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 6. Nhẫn nam Beamard Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  19.320.190,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 7. Nhẫn nam Allame Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  22.990.645,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 8. Nhẫn nam Silent Approval Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  37.481.708,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 9. Nhẫn nam Ciprian Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  23.922.621,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 10. Nhẫn nam Pineiro Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  20.693.108,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 11. Nhẫn nam Bellanca Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.088 crt - AAA

  19.072.832,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 12. Nhẫn nam Ty Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.11 crt - AAA

  27.248.926,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 13. Nhẫn nam Viaggio Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  26.062.516,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 14. Nhẫn nam Surrett Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.18 crt - AAA

  27.175.907,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 15. Nhẫn nam Plante Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.09 crt - AAA

  21.053.106,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 16. Nhẫn nam Ardito Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.025 crt - AAA

  19.450.944,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 17. Nhẫn nam Fine Tune Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  30.104.290,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 18. Nhẫn nam Komala Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.445 crt - AAA

  30.220.044,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 19. Nhẫn nam Beau Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.6 crt - AAA

  68.907.974,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 20. Nhẫn nam Bogdan Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.24 crt - AAA

  30.946.267,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 21. Nhẫn nam Aquil Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.8 crt - AAA

  44.814.691,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 22. Nhẫn nam Admetus Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.4 crt - AAA

  36.913.974,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 23. Nhẫn nam Alecander Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.27 crt - AAA

  27.132.605,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 24. Nhẫn nam Perfect Balance Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.14 crt - AAA

  32.562.296,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 25. Nhẫn nam Paul Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.43 crt - AAA

  34.397.947,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 26. Nhẫn nam Balconi Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Kim Cương

  0.13 crt - AAA

  31.210.039,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 27. Nhẫn nam Cohen Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  27.855.715,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 28. Nhẫn nam Vacanza Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.35 crt - AAA

  41.353.388,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫
 29. Nhẫn nam Relaxing Voyage Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  43.164.700,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 30. Nhẫn nam Cledwyn Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  26.279.873,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 31. Nhẫn nam Scraggy Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.18 crt - AAA

  29.574.764,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 32. Nhẫn nam Sewaddle Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.285 crt - AAA

  32.351.731,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 33. Nhẫn nam Warden Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  24.733.183,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 34. Nhẫn nam Motivo Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.02 crt - AAA

  48.529.580,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 35. Nhẫn nam Horrell Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  32.524.090,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 36. Nhẫn nam Jefferson Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.008 crt - AAA

  21.662.727,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 37. Nhẫn nam Bisogno Kim Cương Đen

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.144 crt - AAA

  25.544.594,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫

You’ve viewed 37 of 37 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng