Đang tải...
Tìm thấy 39 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn nam Heroic Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Heroic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  35.235.397,00 ₫
  14.442.383  - 65.038.557  14.442.383 ₫ - 65.038.557 ₫
 2. Nhẫn nam Hercules Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Hercules

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  23.416.869,00 ₫
  9.933.914  - 135.452.183  9.933.914 ₫ - 135.452.183 ₫
 3. Nhẫn nam Expai Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Expai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  12.395.034,00 ₫
  6.439.214  - 71.490.220  6.439.214 ₫ - 71.490.220 ₫
 4. Nhẫn nam Ty Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Ty

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  27.503.641,00 ₫
  12.124.470  - 149.659.661  12.124.470 ₫ - 149.659.661 ₫
 5. Nhẫn nam Beau Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Beau

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.6 crt - VS

  51.813.716,00 ₫
  13.516.917  - 1.121.032.421  13.516.917 ₫ - 1.121.032.421 ₫
 6. Nhẫn nam Final Round Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Final Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  33.882.290,00 ₫
  15.413.134  - 175.867.086  15.413.134 ₫ - 175.867.086 ₫
 7. Nhẫn nam Silent Approval Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  37.085.483,00 ₫
  16.233.885  - 253.159.172  16.233.885 ₫ - 253.159.172 ₫
 8. Nhẫn nam Buizel Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.045 crt - VS

  13.256.539,00 ₫
  6.928.268  - 75.990.198  6.928.268 ₫ - 75.990.198 ₫
 9. Nhẫn nam Abel Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Abel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  17.487.934,00 ₫
  9.132.974  - 25.764.781  9.132.974 ₫ - 25.764.781 ₫
 10. Nhẫn nam Magical Day Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  30.415.609,00 ₫
  10.171.649  - 155.871.895  10.171.649 ₫ - 155.871.895 ₫
 11. Nhẫn nam Ardito Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Ardito

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.025 crt - VS

  19.507.548,00 ₫
  10.242.404  - 112.032.486  10.242.404 ₫ - 112.032.486 ₫
 12. Nhẫn nam Komala Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Komala

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.445 crt - VS

  30.220.044,00 ₫
  11.736.736  - 173.206.724  11.736.736 ₫ - 173.206.724 ₫
 13. Nhẫn nam Plante Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Plante

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.09 crt - VS

  21.562.538,00 ₫
  9.770.896  - 124.725.820  9.770.896 ₫ - 124.725.820 ₫
 14. Nhẫn nam Motivo Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Motivo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  39.105.097,00 ₫
  8.114.678  - 2.078.480.712  8.114.678 ₫ - 2.078.480.712 ₫
 15. Nhẫn nam Paul Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Paul

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.43 crt - VS

  29.756.460,00 ₫
  12.679.184  - 175.668.972  12.679.184 ₫ - 175.668.972 ₫
 16. Nhẫn nam Surrett Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Surrett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  27.175.907,00 ₫
  11.803.528  - 155.801.146  11.803.528 ₫ - 155.801.146 ₫
 17. Nhẫn nam Fine Tune Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  30.443.911,00 ₫
  22.613.100  - 175.201.997  22.613.100 ₫ - 175.201.997 ₫
 18. Nhẫn nam Viaggio Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  29.741.744,00 ₫
  9.770.896  - 1.143.900.235  9.770.896 ₫ - 1.143.900.235 ₫
 19. Nhẫn nam Perfect Balance Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Perfect Balance

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  32.873.615,00 ₫
  12.982.013  - 191.008.522  12.982.013 ₫ - 191.008.522 ₫
 20. Nhẫn nam Relaxing Voyage Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  43.504.321,00 ₫
  19.290.474  - 245.376.194  19.290.474 ₫ - 245.376.194 ₫
 21. Nhẫn nam Bellanca Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  18.138.874,00 ₫
  8.872.032  - 101.900.451  8.872.032 ₫ - 101.900.451 ₫
 22. Nhẫn nam Balconi Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Balconi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.13 crt - VS

  31.323.246,00 ₫
  13.967.480  - 175.810.485  13.967.480 ₫ - 175.810.485 ₫
 23. Nhẫn nam Admetus Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Admetus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  32.640.410,00 ₫
  12.396.167  - 392.969.831  12.396.167 ₫ - 392.969.831 ₫
 24. Nhẫn nam Alecander Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Alecander

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  25.972.234,00 ₫
  11.358.341  - 968.415.214  11.358.341 ₫ - 968.415.214 ₫
 25. Nhẫn nam Beamard Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Beamard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  19.490.000,00 ₫
  10.202.781  - 112.117.388  10.202.781 ₫ - 112.117.388 ₫
 26. Nhẫn nam Bogdan Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Bogdan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  30.125.516,00 ₫
  12.294.280  - 254.149.731  12.294.280 ₫ - 254.149.731 ₫
 27. Nhẫn nam Cledwyn Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  25.034.596,00 ₫
  12.226.356  - 247.159.200  12.226.356 ₫ - 247.159.200 ₫
 28. Nhẫn nam Ciprian Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  24.262.242,00 ₫
  13.096.635  - 140.334.237  13.096.635 ₫ - 140.334.237 ₫
 29. Nhẫn nam Cohen Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Cohen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  27.855.715,00 ₫
  13.150.125  - 159.621.877  13.150.125 ₫ - 159.621.877 ₫
 30. Nhẫn nam Allame Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Allame

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  23.160.455,00 ₫
  10.947.683  - 133.131.443  10.947.683 ₫ - 133.131.443 ₫
 31. Nhẫn nam Pineiro Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  20.834.617,00 ₫
  9.556.935  - 120.763.574  9.556.935 ₫ - 120.763.574 ₫
 32. Nhẫn nam Scraggy Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Scraggy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  30.650.230,00 ₫
  12.013.527  - 176.518.027  12.013.527 ₫ - 176.518.027 ₫
 33. Nhẫn nam Sewaddle Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Sewaddle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.285 crt - VS

  34.078.138,00 ₫
  12.837.674  - 196.668.873  12.837.674 ₫ - 196.668.873 ₫
 34. Nhẫn nam Warden Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Warden

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  24.902.993,00 ₫
  11.785.698  - 143.107.808  11.785.698 ₫ - 143.107.808 ₫
 35. Nhẫn nam Aquil Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Aquil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  51.805.224,00 ₫
  13.725.217  - 1.907.396.613  13.725.217 ₫ - 1.907.396.613 ₫
 36. Nhẫn nam Horrell Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Horrell

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  32.863.711,00 ₫
  14.416.912  - 189.579.290  14.416.912 ₫ - 189.579.290 ₫
 37. Nhẫn nam Jefferson Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Jefferson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  21.691.029,00 ₫
  10.377.120  - 124.272.995  10.377.120 ₫ - 124.272.995 ₫
 38. Nhẫn nam Bisogno Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Bisogno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  25.403.086,00 ₫
  11.019.004  - 146.461.568  11.019.004 ₫ - 146.461.568 ₫
 39. Nhẫn nam Vacanza Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  35.636.434,00 ₫
  9.556.935  - 1.324.550.322  9.556.935 ₫ - 1.324.550.322 ₫

You’ve viewed 39 of 39 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng